تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 542
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331397

مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی


مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در زنان و مردان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی

چکیده:

پژوهش حاضر، با هدف مقایسه اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در مردان و زنان متقاضی جراحی زیبایی با افراد عادی صورت گرفته است.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه علّی_ مقایسه ای می باشد. در این پژوهش ١٠۰ نفر از افراد متقاضی جراحی زیبایی که به مراکز درمانی و کلینیک های شهر رشت مراجعه کرده بودند به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند با ١۰٠ نفر از افراد غیر متقاضی که از نظر جنس، تحصیلات با گروه متقاضی همتاسازی شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. اطلاعات پژوهش طی اجرای پرسشنامه های اضطراب اجتماعی (SPIN)، تصور بدنی کش (MBSRQ) و اُمید به زندگی اشنایدر گردآوری شد و با استفاده از آمار استنباطی تحلیل واریانس چند متغیری MANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: یافته ها نشان داد که ١. بین اضطراب اجتماعی، تصور بدنی و اُمید به زندگی در متقاضیان جراحی زن و مرد با افراد عادی تفاوت معنادار وجود دارد.(01/0>P ). ٢.به لحاظ اضطراب اجتماعی بین متقاضیان جراحی زیبایی زن و متقاضیان جراحی زیبایی مرد با افراد عادی تفاوت وجود دارد. .(01/0>P ). ٣. به لحاظ تصور بدنیبین متقاضیان جراحی زیبایی زن و متقاضیان جراحی زیبایی مرد با افراد عادی تفاوت وجود دارد. (01 /0>P ). ٤.به لحاظ اُمید به زندگی بین متقاضیان جراحی زیبایی زن و متقاضیان جراحی زیبایی مرد با افراد عادی تفاوت وجود دارد. (01 /0>P ).

کلید واژه ها: اضطراب اجتماعی، تصور بدنی، اُمید به زندگی

 

فهرست

عنوان صفحه

مقدمه١

١-١ بیان مسأله ٣

١-٢ اهمیت و ضرورت پژوهش ٥

١-٣ اهداف تحقیق ٦

١-٣-١ اهداف اصلی ٦

١-٣-٢ اهداف فرعی ٦

١-٤ سوالات تحقیق ٦

١-٤-١ سوالات فرعی تحقیق ٧

١-٥ فرضیه های تحقیق ٧

١-٥-١ فرضیه اصلی ٧

١-٦ تعاریف نظری ٧

١-٦-١ جراحی زیبایی ٧

١-٦-٢ اضطراب اجتماعی ٨

١-٦-٣ تصور بدنی ٨

١-٦-٤ اُمید به زندگی ٨

١-٧ تعاریف عملیاتی ۹

١-٧-١ اضطراب اجتماعی ۹

١-٧-٢ تصور بدنی ۹

١-٧-٣ اُمید به زندگی ۹

فصل دوم

ادبیات پژوهش ١١

٢-١ اضطراب اجتماعی ١٢

٢-٢ تصویر بالینی از فردی با اختلال اجتماعی ١٣

٢-٣ تشخیص ١٧

٢-٤ سبب شناسی ١٨

٢-٥ دیدگاه روان پویشی ١٨

٢-٦ دیدگاه رفتارگرایی ١٨

٢-٦-١ شرطی شدن اضطراب ١٩

٢-٦-٢ شرطی شدن کلاسیک ١٩

٢-٦-٣ شرطی شدن عامل ١٩

٢-٧ دیدگاه شناختی ٢٠

٢-٨ دیدگاه زیست شناختی ٢٣

٢-٩ دیدگاه انسان گرایی ٢٤

٢-١٠دیدگاه اجتماعی ٢۵

٢-١١ جنبه های مختلف اضطراب اجتماعی ٢۵

٢-١١-١ جنبه های رفتاری ٢۵

٢-١١-٢ جنبه های شناختی ٢٦

٢-١١-٣ جنبه های بدنی ٢٧

٢-١٢ همه گیر شناسی ٢٧

٢-۱٣ پیشینه تحقیق ٢٨

٢-١٤ جمع بندی پیشینه ی داخلی و خارجی ٣۵

٢-١۵ تصور بدنی ٣٦

٢-١٦ دیدگاه های روانشناسی اجتماعی درباره تصور بدنی ٤٠

٢-١٦-١ نظریه فرهنگی اجتماعی تامپسون ٤٠

٢-١٦-٢ نظریه تصور از بدن کش ٤٣

٢-١٦-٣ نظریه ی مقیاس اجتماعی ٤٦

٢-١٧ دید گاه های مُدرنیستی درباره ی بدن ٤٧

٢-١٨ اروینگ گافمن ٤٧

٢-١٨-١ برخی از مفاهیم نظری گافمن ٤٨

٢-١٨-٢ داغ ننگ ٤٨

٢-١٨-٣ سندرم سیندرلا ٤٨

٢-١٨-٤ مدیریت تأثیرگذاری ٤٩

٢-١٩ آنتونی گیدنز ٤٩

٢-١٩-١ برخی مفاهیم نظری گیدنز ۵٠

٢-١٩-٢ هویت ۵٠

٢-١٩-٣ جهانی شدن و مخاطره ۵١

٢-٢٠ دیدگاه ساختارگرایی درباره بدن ۵١

٢-٢٠-١ مری داگلاس ۵١

٢-٢٠-٢بوردیو ۵٢

٢-٢١دیدگاه پساساختار گرایی درباره ی بدن ۵٢

٢-٢١-١ ایده ی محوری میشل فوکو ۵٢

٢-٢١-٢ فدرستون ۵٣

٢-٢٢ دیدگاه فمنیستی درباره ی بدن ۵٣

٢-٢٢-١ نظریه ی خودشی انگاری ۵۵

٢-٢٣ پیشینه تحقیق ٥٥

٢-٢٤ جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ٦٤

٢-٢٥ اُمید به زندگی ٦٦

٢-٢٦ ابعاد اُمید ٧٢

٢-٢٧ پیشینه تحقیق ٧٣

٢-٢٨ جمع بندی پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ٧۹

٢-٢۹ جراحی زیبایی ٨۰

٢-٣٠ پیشینه تحقیق ٨٤

فصل سوم

روش اجرای پژوهش ۹٥

3-1 پیش درآمد ۹٦

٣-٢ طرح پژوهش ۹٦

3-3 جامعه و نمونه پژوهش ۹٦

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری ۹٧

٣-٥ ابزار پژوهش ۹٧

٣-٥-1 سیاهه هراس اجتماعی ۹٧

٣-٥-2 پرسشنامه روابط چند بُعدی خود - بدن ۹٨

٣-٥-3 مقیاس اُمید بزرگسالان اشنایدر ١۰١

٣-٦ روش گردآوری داده ها ١٠٢

٣-٧ روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم

٤-١ مقدمه ١۰٤

٤-٢ یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش ١۰٤

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری ١١٢

۵-٢ محدودیت های پژوهش ١١٣

۵-٣ پیشنهادات تحقیق ١١٤

۵-٤ پیشنهادات کاربردی ١١٤

منابع

منابع فارسی ١١٨

منابع انگلیسی ١٢۵

جداول مربوط به یافته های جانبی ١٣۵


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 187

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.