تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 51
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332493

بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان ....


بررسی شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن در جمعیت بزرگسال استان ....

چکیده:

اختلال های اضطرابی شامل اختلال هایی می شود که ویژگی مشترکشان ترس و اضطراب شدید و آشفتگی های رفتاری مرتبط می باشد. در این پژوهش اهمیت تشخیص اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر شیوع شناسی اختلال های اضطرابی در .... می باشد. از جامعه آماری عمومی بالای 16 سال ....، تعداد 1500 نفر طی نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد مصاحبه بالینی به وسیله CIDI قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که شیوع اختلال هراس خاص%9.3؛ اختلال اضطراب اجتماعی %9.3؛ اختلال گذر هراسی %2.8؛ اختلال وحشت زدگی %2.9؛ اختلال اضطراب منتشر%8.3 بوده است. شیوع اختلال های اضطرابی با متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیل و غیر شاغل بودن ارتباط معنی داری (001/0P <)داشته است. به طوری که افراد غیر شاغل 66/2 برابر افراد شاغل، افراد در محدوده سنی 39-30 سال، 41/3 برابر افراد بالای 50 سال در معرض خطر اختلال اضطرابی بودند. هم چنین شیوع اختلال اضطرابی در افراد با تحصیلات پایین و نیز افراد بیوه و مطلقه بالا بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه، لزوم طراحی برنامه های جامع درمانی با توجه عوامل پیش بین و در اولویت قرار دادن افراد در معرض خطر بروز اختلال های اضطرابی را در برنامه های درمانی پزشکی و روانشناختی، یادآوری می کند.

واژگان کلیدی: شیوع، اختلال های اضطرابی، همه گیری

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول.................................................................................................................................................................................1

1-1 مقدمه.............................................................................................................................................................................2

2-1بیان مساله......................................................................................................................................................................4

3-1اهمیت و ضرورت پژوهش...........................................................................................................................................8

4-1اهداف پژوهش...............................................................................................................................................................8

5-1سوال پژوهش.................................................................................................................................................................9

6-1تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.......................................................................................................................10

فصل دوم..............................................................................................................................................................................13

1-2مقدمه............................................................................................................................................................................14

2-2مبانی نظری اختلال های اضطرابی........................................................................................................................14

1-2-2تاریخچه اختلال های اضطرابی..........................................................................................................................14

2-2-2تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی..........................................................................................................15

3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی.........................................................................................................................17

1-3-2اختلال هراس خاص.............................................................................................................................................20

1-1-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-5..........................................................20

2-1-3-2ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص..............................................................23

3-1-3-2همه گیری اختلال هراس خاص..................................................................................................................23

4-1-3-2ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ........................................................................................................24

5-1-3-2نتایج عملکردی اختلال هراس خاص..........................................................................................................24

2-3-2اختلال اضطراب اجتماعی...................................................................................................................................25

1-2-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-5................................................25

2-2-3-2تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی...........................................................................................28

3-2-3-2همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی........................................................................................................29

4-2-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی.......................................................................................30

3-3-2اختلال وحشت زدگی...........................................................................................................................................31

1-3-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-5.......................................................31

2-3-3-2همه گیری اختلال وحشت زدگی.................................................................................................................34

3-3-3-2مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ.............................................................................................................35

4-3-3-2پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی...............................................................................................35

5-3-3-2تصریح کننده های حمله وحشت زدگی....................................................................................................36

6-3-3-2ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی......................................................................................37

7-3-3-2همه گیری حمله های وحشت زدگی..........................................................................................................38

8-3-3-2پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی........................................................................................39

4-3-2اختلال گذرهراسی................................................................................................................................................39

1-4-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال گذرهراسی بر مبنایDSM-5............................................................39

2-4-3-2همه گیری اختلال گذر هراسی....................................................................................................................42

3-4-3-2پیامدهای عملکردی اختلال گذر هراسی...................................................................................................43

5-3-2اختلال اضطراب منتشر........................................................................................................................................44

1-5-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر بر مبنایDSM-5....................................................44

2-5-3-2همه گیری اختلال اضطراب منتشر.............................................................................................................46

3-5-3-2مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ.............................................................................................................46

4-5-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب منتشر.............................................................................................47

6-3-2اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو...............................................................................................48

1-6-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب وابسته به مصرف مواد و دارو بر مبنایDSM-5............48

2-6-3-2همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو.....................................................................49

7-3-2اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی............................................................................................50

1-7-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنایDSM-5........50

2-7-3-2 همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی..............................................................51

4-2شیوع شناسی..............................................................................................................................................................51

1-4-2مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی..........................................................................................................51

2-4-2مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی....................................................................53

1-2-4-2همه گیری.........................................................................................................................................................55

2-2-4-2میزان بروز..........................................................................................................................................................56

3-4-2اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی..........................................................................................................56

4-4-2فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی..........................................................................................................57

5-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی.................................................................................................................58

6-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران..................................................................................................59

7-2شیوع شناسی اختلال های اضطرابی......................................................................................................................62

8-2تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی....................................................................63

9-2وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی..............................................64

10-2خلاصه فصل..............................................................................................................................................................65

فصل سوم..............................................................................................................................................................................66

1-3مقدمه............................................................................................................................................................................67

2-3طرح پژوهش................................................................................................................................................................67

3-3جامعه آماری، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری..............................................................................................67

4-3ابزار پژوهش.................................................................................................................................................................68

1-4-3مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل..................................................................................................................68

5-3روند گردآوری اطلاعات.............................................................................................................................................69

6-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات................................................................................................................................70

7-3خلاصه فصل................................................................................................................................................................70

فصل چهارم..........................................................................................................................................................................71

1-4مقدمه............................................................................................................................................................................72

2-4 تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده..........................................................................................................72

1-2-4 آزمون سوال های پژوهش.................................................................................................................................73

فصل پنجم..........................................................................................................................................................................94

1-5 مقدمه.........................................................................................................................................................................95

2-5 بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش............................................................................................................95

3-5 محدودیت های پژوهش........................................................................................................................................101

4-5 پیشنهادات پژوهش................................................................................................................................................101

منابع فارسی......................................................................................................................................................................102

منابع لاتین........................................................................................................................................................................103

 

فهرست جداول

جدول 1-1 جدول متغیرها..............................................................................................................................................12

جدول1-2 ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال هراس خاص................................................................22

جدول2-2 ملاک های تشخیصیDSM-5برای اختلال اضطراب اجتماعی........................................................27

جدول3-2 ملاک های تشخیصیDSM-5برای اختلال وحشت زدگی...............................................................33

جدول4-2 ملاک های تشخیصیDSM-5برای اختلال گذر هراسی...................................................................41

جدول5-2 ملاک های تشخیصیDSM-5برای اختلال اضطراب منتشر............................................................45

جدول6-2 ملاک های تشخیصیDSM-5برای اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد................................48

جدول7-2 ملاک های تشخیصیDSM-5 برای اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی.............51

جدول8-2تفاوت بین همه گیری و میزان بروز............................................................................................................54

جدول9-2نتایج مطالعات همه گیرشناسی در ایران از سال1964تا 1381.........................................................60

جدول 1-4 توزیع مشخصه های جمعیت شناختی افراد مورد بررسی..................................................................72

جدول 2-4شیوع اختلال های­ اضطرابی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی ...........................................74

جدول 3-4شیوع اختلال­ هراس خاص به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی...............................................76

جدول 4-4شیوع اختلال اضطراب اجتماعی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی................................78

جدول5-4شیوع اختلال گذر هراسی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی...............................................80

جدول 6-4شیوع اختلال وحشت­زدگی به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی............................................82

جدول 7-4شیوع اختلال اضطراب منتشر به تفکیک مشخصه­های جمعیت­شناختی.....................................84

جدول 8-4نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطرابی..............................86

جدول 9-4 نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با شیوع اختلال­ هراس خاص..............................87

جدول10-4نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطراب اجتماعی...............89

جدول11-4نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ گذر هراسی..........................90

جدول 12-4نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ وحشت­زدگی......................91

جدول13-4نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک عوامل مرتبط با در شیوع اختلال­ اضطراب منتشر..................93


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 193

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.