تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 83
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333354

رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان


رابطه سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان

چكيده :

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و سبک های هویت با کفایت اجتماعی دانش آموزان دبیرستان تدوین شدهاست . این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است . جامعه آماري شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه مدارس دولتی شهرستان گیلان غرب استان کرمانشاهبوده است. نمونه این پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای تعداد 240 نفر انتخاب شدند.و از پرسشنامه های کفایت اجتماعی ، پرسشنامهيسبک های هویت، پرسشنامه سبک‌های دلسبتگی استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مانند میانگین، انحراف معیار، هیستوگرام و آمار استنباطی، تحليل رگرسیون چند متغيري و همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان داد بین سبک‌های دلبستگی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی رابطه وجود دارد. بین سبک‌های هویت و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی رابطه وجود دارد. بدان معنا که بين نمرات سبک‌های دلبستگی اجتنابی و دوسوگرا با کفایت اجتماعی دانش‌آموزان ارتباط معکوس و معنی‌داری وجود دارد اما بین نمرات دلبستگی ایمن و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان ارتباط معنی داری مشاهده نشد. بين نمرات سبک هویت سردرگم و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان درسطح01/0=αارتباط معکوس و معنی‌داری تایید شدو همچنین بین سبک‌های هویت اطلاعاتی ، هنجاری و تعهد هویت با کفایت اجتماعی دانش‌آموزان ارتباط مستقیم و معنی‌داری (01/0 P≤)تایید شد.

كليد واژه : سبک های دلبستگی ، سبک های هویت ، کفایت اجتماعی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده :1

فصل اول کلیات پژوهش... 2

مقدمه. 3

بیان مسأله. 5

اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

اهداف پژوهش... 9

هدف کلی.. 9

اهداف جزئی.. 9

فرضیه‌های پژوهش... 9

سوال پژوهشی:9

تعاریف متغیرها9

تعاریف نظری.. 9

سبکهای دلبستگی.. 9

سبکهای هویت.. 10

کفایت اجتماعی.. 10

تعاریف عملیاتی.. 10

سبکهای دلبستگی.. 10

سبکهای هویت.. 11

کفایت اجتماعی.. 11

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش... 12

کفایت اجتماعی:13

کفایت اجتماعی، تمرکز بر رفتارهای فرا اجتماعی.. 14

مهارت ها و توانایی شناختی:15

مهارتهای رفتاری.. 16

کفایت های هیجانی.. 16

آمایه های انگیزشی و انتظارات.. 17

کفایت اجتماعی و بهداشت روانی مثبت.. 17

دلبستگی.. 18

مفاهیم اساسی نظریه دلبستگی:19

پایه های شکل گیری نظریه‌های دلبستگی.. 20

نظریه روان تحلیلی:20

نظریه یادگیری.. 20

آنا فروید :22

نظریه اشپیتز:22

نظریه اریکسون:22

نظریه وینی کات :23

نظریه ماهلر:23

نظریه شناختی :24

مراحل دلبستگی.. 24

رویکرد رفتاری.. 24

مرحله پیش دلبستگی (تولد تا 6 هفتگی)24

مرحله دلبستگی در حال انجام (6 هفتگی تا 6-8 ماهگی)25

مرحله دلبستگی واضح (6-8 ماهگی تا 18 ماهگی- 2 سالگی)25

تشکیل رابطه متقابل (18 ماهگی تا 2 سالگی و بعد از آن )26

الگوهای دلبستگی.. 27

دلبستگی اجتنابی یا مضطربانه- اجتنابی.. 27

دلبستگی مقاوم یا مضطربانه- مقاوم. 28

دلبستگی آشفته - سردرگم یا مضطربانه- سردرگم. 28

عوامل موثر بر کفیت دلبستگی :29

انواع اختلالات دلبستگی.. 30

نوع اول: اختلال دلبستگی بدون تعلق (دل‌بسته)30

نوع دوم: اختلال دلبستگی نامتمایز. 30

نوع سوم: اختلال دلبستگی بازداری شده‌ (منع شده)31

نوع چهارم: اختلال دلبستگی پرخاشگرانه. 32

نوع پنجم: اختلال نقش وارونه (جابجا شده‌)32

دلبستگی اولیه و روابط رمانتیک بزرگسالان. 33

مواضع نظریه پردازان در رابطه با موضوع پژوهش... 35

در زمينه هويت.. 35

تعریف هویت.. 35

دیدگاههای نظری درباره هویت.. 37

رویکرد ساختاری هویت.. 38

دیدگاه اریکسون. 38

دیدگاه مارسیا40

رویکرد فرآیندی به هویت.. 42

دیدگاه بورک (نظریه کنترل هویت)42

دیدگاه برزونسکی به هویت.. 45

فرآيند هويت.. 46

محتوي هويت.. 47

شخصي، جمعي و اجتماعي.. 47

ساختار هويت.. 48

سبك‌هاي پردازش هويت.. 49

سبك پردازش هويت اطلاعاتي.. 50

سبك‌ پردازش هويت هنجاري.. 52

سبك پردازش هويت مغوشش – اجتنابي.. 54

يك مدل تصويري از سبك‌هاي هويت.. 56

عوامل موثر بر شكل‌گيري هويت.. 57

جايگاه خود در نظريه سبك هاي پردازش هويت.. 58

سبك‌هاي پردازش هويت و مباني تعريف «خود»59

سبك‌هاي پردازش هويت و جهت گيري علّي.. 59

سبك‌هاي هويت و مفروضه‌هاي معرفت شناختي.. 60

سبك پردازش هويت و اهداف تحصيلي و شغلي.. 61

سبك هاي پردازش هويت و روابط بين فردي.. 62

سبك‌هاي پردازش هويت و سن.. 62

رابطه سبك هاي هويت با عملكرد تحصيلي و پيشرفت تحصيلي.. 63

پیشینه مطالعاتی.. 66

فصل سوم روش پژوهش... 69

طرح پژوهش... 70

جامعه آماري:70

حجم نمونه:70

شیوه نمونه گیر ی:71

روش گردآوری اطلاعات.. 71

نحوه نمره گذاری و تفسیر نتایج. 71

ویژگی های روان سنجی.. 72

.پرسشنامه سنجش سبک هویت (ISI-G6)73

پرسشنامه کفایت اجتماعی.. 75

روش تجزیه تحلیل داده ها:76

فصل چهارم (تجزیه و تحليل داده‌ها)77

مقدمه:78

4-1 : داده های توصیفی.. 78

4-2 : تحليل داده ها86

فصل پنجم بحث و نتيجه‌گيري.. 91

1-5 خلاصه پژوهش:92

2-5 : بحث در چارچوب فرضیه‌های پژوهش... 93

3-5 محدوديت‌هاي پژوهش... 97

4-5 پيشنهادها97

پیشنهادهای پژوهشی:97

پیشنهادهای کاربردی:98

منابع :99

پیوست ها107

 

فهرست جداول

جدول شماره 3-1- پرسشنامه سبک های هویت برحسب مولفه های آن. 73

جدول 4-1: شاخص‌هاي توصيفی سبک‌های دلبستگی دانش آموزان. 78

جدول 4-2: شاخص‌هاي توصيفی سبک‌های هویت دانش آموزان. 81

جدول 4-3: شاخص‌هاي توصيفی کفایت اجتماعی دانش آموزان. 85

جدول 4-4 : ماتریس همبستگي سبک‌های دلبستگی و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان. 87

جدول 4-5 : ماتریس همبستگي سبک‌های هویت و کفایت اجتماعی دانش‌آموزان. 88

جدول 4-6: خلاصه تحلیل رگرسیون چندمتغیری پیش‌بینی کفایت اجتماعی دانش‌آموزان از طریق سبک‌های دلبستگی و سبک‌های هویت.. 89

 

فهرست نمودار

نمودار 2-1.مؤلفه های فرایند کنترل هویت (اقتباس از بورک، 2007)44

نمودار 2-2. پیامدهای با خورد هماهنگ و ناهماهنگ درباره هویت فرد (کرپلمن، 2008)45

نمودار 2-3 تطبيق سبك‌هاي پردازش هويت بر اساس فرايند «تعهد و كاوشگري»57

نمودار 4-1: توزیع فراوانی نمرات سبک دلبستگی اجتنابی.. 79

نمودار 4-2: توزیع فراوانی نمرات سبک دلبستگی ایمن.. 80

نمودار 4-3: توزیع فراوانی نمرات سبک دلبستگی دوسوگرا81

نمودار 4-4: توزیع فراوانی نمرات سبک هویت اطلاعاتی.. 82

نمودار 4-5: توزیع فراوانی نمرات سبک هویت هنجاری.. 83

نمودار 4-6: توزیع فراوانی نمرات سبک هویت سردرگم. 84

نمودار 4-7: توزیع فراوانی نمرات تعهد هویت.. 85

نمودار 4-8: توزیع فراوانی نمرات کفایت اجتماعی.. 86


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 312

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.