تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 49
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333320

رابطه¬ی شیوه¬های فرزند¬پروری و ویژگی¬های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی


رابطه¬ی شیوه¬های فرزند¬پروری و ویژگی¬های شخصیت با تاب آوری در دوره نوجوانی

چکیده 

هدف از این مطالعه تعیین رابطه­ ی شیوه ­های فرزند­پروری و ویژگی­ های شخصیت باتاب آوری در دوره نوجوانی بود. جامعه ­ی آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره متوسطه ناحیه یک خرم آباد سال تحصیلی 1392- 1393 بودند. نمونه شامل 200 دانش آموز بود که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ­ای از میان دانش آموزان دختر دبیرستان­های ناحیه یک خرم آباد انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش­نامه شیوه­فرزند­پروریبامریند (1973)، پرسش­نامه ویژگی­های شخصیت ینئو(کاستاومککری، 1992) و مقیاس تاب آوری کونور- دیویدسون (2003) جمع آوری شد. داده­ های پژوهش با روش ­های ضریب هبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغییری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که 8/2 دصد از تغییرات در متغییر تاب آوری به وسیله شیوه های فرزندپروری پیش بینی می شود. بین شیوه های فرزندپروری با تاب آ.ری رابطه خطی معنی دار وجود دارد. آزمون t برای معنی داری ضرایب رگرسیون نشان داد که از بین شیوه های فرزندپروری فقط شیوه فرزندپروری مقتدرانه با تاب آوری رابطه معنی دار دارد. ضریب غیر استاندارد رگرسیون 212/0= b که در سطح کمتر از 05/0 معنی دار است.

کلمات کلیدی: شیوه ­های فرزندپروری، ویژگی ­های شخصیت، تاب آوری، نوجوانی

 

فهرست

عنوان صفحه

چکیده ................................................................................................................................................... 1

فصلاول: کلیاتپژوهش

1-1 مقدمه ............................................................................................................................................................... 3

1-2بیان مسئله ....................................................................................................................................................... 4

1-3ضرورت پژوهش .......................................................................................................................................... 6

1-4اهداف پژوهش .............................................................................................................................................. 7

1-4-1 هدف اصلی ............................................................................................................................................... 7

1-4-2 هدف­ های اختصاصی ............................................................................................................................... 8

1-5فرضیه­ ها و سوال پژوهش ............................................................................................................................ 8

1-6تعاریف نظری متغییر­ها ................................................................................................................................. 8

1-6-1 شیوه­ های فرزندپروری ........................................................................................................................... 8

1-6-2 ویژگی های شخصیت ............................................................................................................................ 9

1-6-3 تاب آوری ................................................................................................................................................ 9

1-7تعاریف عملیاتی متغییر­ها ............................................................................................................................. 9

1-7-1 ویژگی­ های شخصیت .............................................................................................................................. 9

1-7-2شیوه ­های فرزند­پروری ............................................................................................................................ 9

1-7-3 تابآوری ............................................................................................................................................... 10

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1 شیوه­ های فرزندپروری .............................................................................................................................. 12

2-1-1 تعاریف شیوه ­های فرزندپروری ......................................................................................................... 12

2-1-2 تاریخچه فرزندپروری ......................................................................................................................... 13

2-1-3 الگو­های مربوط به شیوه های فرزندپروری ................................................................................... 14

2-1-3-1 الگوی زیگلمن ................................................................................................................................. 15

2-1-3-2 شیوه­ های فرزندپروری سیرز، مک کوبی، لوین ........................................................................ 16

2-1-3-3 الگوی بامریند ................................................................................................................................... 17

2-2 ویژگی­ های شخصیت ................................................................................................................................ 18

2-2-1 تعاریف ویژگی­ های شخصیت ........................................................................................................... 18

2-2-2 عوامل به وجود آورنده شخصیت ..................................................................................................... 19

2-2-3 ساختار شخصیت ................................................................................................................................. 20

2-2-4 تاریخچه نظریه عاملی شخصیت ...................................................................................................... 21

2-2-5 نظریه­ های شخصیت ............................................................................................................................ 22

2-2-5-1 نظریه یونگ ...................................................................................................................................... 22

2-2-5-2 نظریه عاملی آیزنک ........................................................................................................................ 24

2-2-5-3 نظریه عاملی شخصیتی نئو ............................................................................................................ 24

2-2-5-3-1 شاخصروانآزرده­گرایی ........................................................................................................ 25

2-2-5-3-2 شاخص برون­گرایی .................................................................................................................... 26

2-2-5-3-3 شاخص گشودگی ....................................................................................................................... 26

2-2-5-3-4 شاخص با وجدان بودن ............................................................................................................ 27

2-2-5-3-5 شاخص موافق بودن .................................................................................................................. 28

2-3 تاب آوری .................................................................................................................................................... 28

2-3-1 تعاریف تاب آوری ............................................................................................................................... 29

2-3-2 روان شناسی مثبت گرا و تاب آوری ................................................................................................ 30

2-3-3 انواع تاب آوری ..................................................................................................................................... 30

2-3-3-1 تاب آوری عمومی ........................................................................................................................... 31

2-3-3-2 تاب آوری حقیقی ............................................................................................................................ 31

2-3-4 مدل های تاب آوری ............................................................................................................................ 32

2-3-4-1 مدل های گارمزی ........................................................................................................................... 32

2-3-4-2 مدل تاب آوری فلچ ........................................................................................................................ 33

2-3-5 خصوصیات تاب آوری ....................................................................................................................... 33

2-3-6 عوامل موثر بر تاب آوری ................................................................................................................... 35

2-3-6-1 ویژگی­های افراد تاب آور ............................................................................................................. 35

2-3-6-2 نقش محیط در تاب آوری ............................................................................................................. 36

2-3-6-3 خودکارآمدی در افراد ..................................................................................................................... 37

2-3-6-3-1 دستاورد­های عملکرد ................................................................................................................. 38

2-3-6-3-2 تجربه­ های جانشین .................................................................................................................... 38

2-3-6-3-3 ترغیب کلامی ............................................................................................................................. 39

2-3-6-3-4 حالت­ های فیزیولوژیک ............................................................................................................. 39

2-3-7 راه­ های ارتقاء تاب آوری .................................................................................................................... 40

2-3-7-1 مهارت در حل مساله ...................................................................................................................... 40

2-3-7-2 کفايت اجتماعي ............................................................................................................................... 41

2-3-7-3 نگاه رو به آينده ................................................................................................................................ 42

2-3-7-4 نقش والدین ...................................................................................................................................... 42

2-3-8 راهکارهای عملی برای افزایش تاب آوری ..................................................................................... 43

2-3-9 اهمیت تاب آوری در دوره نوجوانی ................................................................................................ 44

2-4 پیشینه پژوهشی متغییرها ........................................................................................................................... 45

2-4-1 تاب آوری ............................................................................................................................................... 45

2-4-2 فرزندپروری ............................................................................................................................................ 46

2-4-3 ویژگی­های شخصیت ........................................................................................................................... 48

فصلسوم: روش­پژوهش

3-1 مقدمه ............................................................................................................................................................. 50

3-2 طرح پژوهش ............................................................................................................................................... 50

3-3 جامعه و نمونه آماری ................................................................................................................................ 51

3-4 روش گردآوری اطلاعات ......................................................................................................................... 51

3-5 ابزار­های پژوهش ........................................................................................................................................ 51

3-5-1مقیاس تاب آوری کونور- دیویدسون ............................................................................................. 52

3-5-1-1 اعتبار و روایی پرسش­نامه کونور- دیویدسون ......................................................................... 52

3-5-2ابزار شخصیت نئو ................................................................................................................................. 53

3-5-2-1فرم کوتاه و تجدیدنظرشده پرسش­نامه شخصیت ینئو........................................................... 54

3-5-2-2 اعتبار و روایی پرسش­نامه نئو ....................................................................................................... 55

3-5-3ابزار پژوهش شیوه­ های فرزند­پروری بامریند .................................................................................. 55

3-5-3-1 اعتبار و روایی شیوه ­های فرزند­پروری بامریند.......................................................................... 55

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه ............................................................................................................................................................. 57

4-2 تجزیه و تحلیل توصیفی داده ها ............................................................................................................. 57

4-3 تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها ........................................................................................................... 64

4-3-1 فرضیه های پژوهش ........................................................................................................................... 64

4-3-2 سوال پژوهش ....................................................................................................................................... 70

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه ........................................................................................................................................................... 74

5-2 بحث و نتیجه گیری ................................................................................................................................... 76

5-3 محدودیت های پژوهش ......................................................................................................................... 78

5-2 پیشنهادات .................................................................................................................................................... 79

منابع ...................................................................................................................................................................... 80

چکیده لاتین ..................................................................................................................................................... 86

پیوست­ها ............................................................................................................................................................ 87

 

فهرست جداول

جدول 2-1) حیطه ها و جنبه های شخصیت طبق نسخه تجدید نظر شده

نظریه عاملی شخصیتی نئو ............................................................................................................................... 25

جدول 3-1) سوالات اختصاص یافته به هر یک از آیتم­های شخصیت در پرسش­نامه نئو ................ 52

جدول 3-2) سوالات اختصاص یافته به هر یک از شیوه­های فرزند­پروری

در پرسش­نامه بامریند ........................................................................................................................................ 54

جدول4-1) جدول فراوانی آزمودنی­ها در متغیر نوع سن .......................................................................... 58

جدول4-2) جدول فراوانی آزمودنی­ها در متغیر وضیعت تاهل .............................................................. 59

جدول4-3 )جدول فراوانی آزمودنی­ها در متغیر نوع میزان تحصیلات ................................................... 60

جدول 4-4) شاخص­های توصیفی ویژگی­های شخصیت ......................................................................... 61

جدول 4-5) شاخص­های توصیفی شیوه­های فرزندپروری ....................................................................... 62

جدول 4-6) شاخص­های توصیفی تاب آوری .......................................................................................... 63

جدول4-7) جدول ضریب همبستگی بین ویژگی­های شخصیتی با تاب آوری ................................... 64

جدول4-8) جدول ضریب همبستگی بین شیوه­های فرزند پروری با تاب آوری ................................ 66

جدول4-9) جدول ضریب همبستگی بین ویژگی­ های شخصیتی با شیوه­­ های فرزند پروری ........... 67

جدول 4- 10) جدول ضرایب همبستگی شیوه های فرزندپروری و ویژگی های شخصیت با تاب آوری در دوره ی نوجوانی با استفاده از روش اینتر ................................................................................... 71

 

فهرست نمودارها

نمودار4-1-نمودار ستونی برای آزمودنی ها در متغیر سن آزمودنی ها ................................................ 58

نمودار4-1-نمودار ستونی برای آزمودنی ها در متغیر وضیعت تاهل .................................................... 59

نمودار4-1-نمودار ستونی برای آزمودنی ها در متغیر میزان تحصیلات ................................................ 60

نمودار 4-4 نمودار خطی شاخص های توصیفی شیوه­های فرزندپروری ............................................. 61

نمودار 4-4 نمودار خطی شاخص های توصیفی ویژگی های شخصیت .............................................. 62

نمودار 4-4 نمودار خطی شاخص های توصیفی تاب آوری ................................................................... 63


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 174

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.