تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 624
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331479

بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست¬شناسی و ادبیات¬فارسی در امتحانات¬نهایی


بررسی روایی و اعتبار آزمون دروس زیست¬شناسی و ادبیات¬فارسی در امتحانات¬نهایی

چکیده پژوهش

هدف پژوهش حاضر، بررسی روایی و اعتبار دروس زیست شناسی و ادبیات فارسی در امتحانات نهایی نظام آموزشی متوسطه بوده است. جامعه، تمام سوالات امتحانات نهایی رشته­ی علوم تجربی سال سوم مقطع متوسطه در خرداد ماه 1390 بود که جهت بررسی ویژگی­ های روان­ سنجی این سوالات، عملکرد 600 نفر از دانش­ آموزان ناحیه یک شهرستان خرم­آباد در دو درس مذکور، تحلیل شد. در این تحقیق ترکیبی، به منظور بررسی روایی، این امتحانات از نظر ساختار، محتوا، توزیع طبقه­ بندی سوالات و میزان پوشش محتوای کتاب با استفاده از نظرات متخصصان موضوعی و در قالب پرسشنامه­ های محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفتند. با کمک طرح­های اندازه­گیری در GT، اعتبار امتحانات مذکور بررسی شد. همچنین، تحلیل سوالات آزمون با استفاده از مدل­های کلاسیک و IRTانجام گرفت. به منظور بررسی وضعیت قبولی آزمودنی­ ها و مقایسه عملکرد آن­ها بر اساس جنسیت، از شاخص­ های توصیفی و آزمون tمستقل استفاده گردید. در درس ادبیات­فارسی، تقریباً 95 درصد سوالات بدون اشکال ساختاری بودند که بیانگر وضعیت بسیار مطلوبی است. بیشترین اشکالات ساختاری در درس زیست­شناسی، عدم تناسب بارم سوال با میزان دشواری و اهمیت سوال بود. بر اساس ملاک سهل­گیرانه (6/0)، در دو درس ادبیات فارسی و زیست­شناسی به ترتیب (31/26، 19/67) درصد سوالات ضروری تشخیص داده شدند. تقریباً 60 درصد سوالات در هر دو درس متعلق به سطح دانش بود.هم نمرات دانش­آموزان و هم سوالات از اعتبار بالایی برخوردار بوده اما ضریب تعمیم­پذیری مطلق برای مصححان، کمتر از 70/0 بود که نشان دهنده­ی نامطلوب بودن نمره­گذاری مصححان در هر دو درس می باشد.ضرایب تعمیم­ پذیری نسبی بدست آمده برای مصححان نیز نشان داد که روند تصحیح مصححان در درس ادبیات­ فارسی، متفاوت و در درس زیست­ شناسی، مشابه بوده است.با استفاده از آلفای کرونباخ، ضریب اعتبار برآورد شده­ ی آزمون زیست­ شناسی و ادبیات­فارسی (97/0، 96/0)تعیین گردید. همچنین بر طبق دو مدل CTTو IRT، دروس از ویژگی­های روان­سنجی مطلوب برخوردار بودند. نمره­ ی میانگین دختران در هر دو درس بیشتر از پسران بود. شواهد تجربی بیانگر نقش خنثی مصحح دوم در امتحانات­ نهایی بود.

کلید واژه ها : امتحانات نهایی، اعتبار، روایی، مدل کلاسیک، مدل های IRT، نظریه­ ی تعمیم پذیری

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه............................. 1

بیان مسئله............................. 2

اهداف تحقیق.......................... 3

هدف کلی........................ 4

اهداف جزیی............................................ 4

سوالات تحقیق................................. 4

اهمیت و ضرورت تحقیق................................ 5

تعاریف واژه ها و اصطلاحات............................ 6

فصل دوم : ادبیات تحقیق

مقدمه................................ 9

فرآیند ارزشیابی پیشرفت تحصیلی.................................. 10

انواع سوال.................................. 11

انواع امتحانات قابل اجرا در سطح وزارت آموزش و پرورش.................................................. 15

شیوه طراحی سوالات امتحانات نهایی........................................ 16

چگونگی تصحیح امتحانات نهایی............................ 16

مبانی نظری................................ 18

نظریه کلاسیک آزمون ...................................(CTT)19

مفروضات نظریه کلاسیک آزمون.................................. 19

محدودیت های نظریه کلاسیک آزمون. .......................................................20

نظریه تعمیم پذیری(..................................GT)22

مفاهیم و اصطلاحات در..............................GT. 24

انواع مطالعات......................................... 27

ملاحظات مطالعات G و D.............................................. 27

جهان مشاهدات قابل قبول و مطالعات G.................................................. 28

جهان تعمیم و مطالعات D............................. 29

مدل های تصادفی و ترکیبی با جهان های تعمیم نامحدود و محدود................................................ 30

طرح های تعمیم پذیری................................ 31

انواع تصمیم و واریانس های خطا.....................................35

انواع ضرایب.......................................................... 37

نظریه پرسش – پاسخ..................................(IRT)37

مفروضات نظریه پرسش – پاسخ.. ..............................38

تک بعدی بودن..................................... 38

استقلال موضعی............................ 38

معرفی مفاهیم اساسی در نظریه پرسش – پاسخ........................... 39

خم ویژه سوال........................................... (ICC)39

پارامتر دشواری سوال................................................... 39

پارامتر تشخیص سوال.......................... 40

پارامتر حدس سوال. ...........................40

پارامتر آزمودنی....................................... 40

ویژگی نامتغیر بودن پارامترها.................................41

مدل ها در نظریه پرسش- پاسخ................................ 41

مدل های پرسش – پاسخ لوجیستیک برای داده های دو ارزشی.......................... 42

مدل یک پارامتری................................................... 42

مدل دو پارامتری........................ 42

مدل سه پارامتری.. ..............................43

نظریه تعمیم پذیری در مقابل نظریه کلاسیک آزمون................................. 43

نظریه کلاسیک آزمون و نظریه تعمیم پذیری در مقابل نظریه پرسش پاسخ.................................. 45

مفهوم اعتبار................................ 47

تعاریف آماری اعتبار.............................. 47

روش های برآورد اعتبار................................................... 48

روش های برآورد اعتبار آزمون های هنجار مرجع........................... 50

عوامل مؤثر بر اعتبار آزمون............................. 56

خطای معیار اندازه­گیری..................... 57

مفهوم اعتبار در.............................. IRT. 59

تعریف و مفهوم روایی................................ 59

تاریخچه روایی................................ 60

انواع روایی.................................................. 60

ارتباط روایی و اعتبار................................... 65

محتوا..................................65

تحلیل محتوا.........................66

تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از ایران........................................... 66

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه.................................... 78

روش تحقیق...................................................... 78

جامعه آماری...................... 79

گروه نمونه و شیوه گزینش آن.......................... 80

روش گردآوری اطلاعات.......................... 81

روش اجرای تحقیق.................................. 83

روش تجزیه تحلیل اطلاعات........................ 84

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه تحلیل آماری............................................. 92

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه................................... 151

بحث و نتیجه گیری........................................ 152

یافته های جانبی تحقیق در ارتباط با تصحیح اوراق امتحانات نهایی................................. 163

محدودیت های تحقیق.............................. 166

پیشنهادهایی برای تحقیق های آینده..........................................166

منابع

پیوست ها

 

فهرست جداول

جدول2-1: مشخصات طرح 1........................................ 31

جدول 2-2: مشخصات طرح 2. ...............................33

جدول 2-3: مشخصات طرح 3. ...............................34

جدول 2-4: طرح یک رویه ای iP× مطالعهG– اثرات تصادفی.................................... 35

جدول 3-1: دروس انتخاب شده و تعداد سوالات.......................... 79

جدول3-2: توزیع فراوانی جنسیت در جامعه و نمونه ی دانش آموزان رشته ی علوم تجربی........................................... 81

جدول 3-3: خلاصه اطلاعات جمع آوری شده......................................82

جدول4-1 : توزیع فراوانی و درصد سوالات دارای اشکال ساختاری در دروس ادبیات فارسی و زیست شناسی.. ...................................92

جدول4-2: نسبت روایی محتوایی بدست آمده برای سوالات ادبیات فارسی................................ 93

جدول4-3: نسبت روایی محتوایی بدست آمده برای سوالات زیست شناسی.. ........................94

جدول4-4: تعداد و درصد سوالات ضروری برحسب شاخص CVR به تفکیک دروس....................... 94

جدول4-5: توزیع طبقه بندی سوالات به تفکیک دروس............................................................... 95

جدول4-6: چگونگی توزیع سوالات به فصل های مختلف به تفکیک دروس............................... 96

جدول 4-7: طرح برآورد و مشاهده مطالعه برای درس ادبیات فارسی...................... 97

جدول 4-8: جدولمنابعتغییردرسادبیاتفارسیبرایطرحهایاندازهگیری.........................................SGR/I،I/SGR،R/SGI97

جدول 4-9: مطالعه G برای طرح اندازه گیری ...................................................SGR/I98

جدول4-10: مطالعه G برای طرح اندازه گیری........................ I/SGR. 99

جدول 4-11: ضرایب تعمیم پذیری برای طرح........................... R/SGI101

جدول 4-12: طرح مشاهده و برآورد مطالعه اندازه­گیری برای درس زیست شناسی.................................. 103

جدول4-13 : منابعتغییردرسزیستشناسیبرایطرح­هایاندازهگیری.................................SGR/I،I/SGR،R/SGI103

جدول 4-14: مطالعه G برای طرح اندازه گیری..................................... SGR/I104

جدول 4-15: مطالعه G برای طرح اندازه گیری ..........................................I/SGR. 105

جدول 4-16:مطالعه G برای طرح اندازه گیری ....................................................R/SGI106

جدول4-17: میزان اعتبار به روش لوپ در آزمون ادبیات فارسی................................. 108

جدول 4-18 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام..............................109

جدول 4-19 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده........................111

جدول 4-20: توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های خام.........................112

جدول 4-21 : توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های کدگذاری شده...............................112

جدول4-22 : میزان اعتبار به روش لوپ در آزمون زیست شناسی.............................................. 113

جدول4-23: تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های خام.......................114

جدول 4-24 : تجزیه و تحلیل شاخص های سوال در مدل کلاسیک بر اساس داده های کدگذاری شده.........................116

جدول 4-25: توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های خام.......................................................117

جدول 4-26 : توزیع سوالات بر اساس ضرایب دشواری و تمیز کلاسیک برای داده های کدگذاری شده...........................118

جدول4-27 : مقادیر برآوردشده ی پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدل هاییک پارامتری و دو پارامتری در آزمون ادبیات فارسی.................................. 120

جدول4-28 : بررسی برازندگی تک تک سوالات با مدل یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای 01/0 و 05/0..................... 122

جدول4-29: توزیع سوالات آزمون ادبیات فارسی بر اساس پارامترهای سوال در مدل دو پارامتری................................ 124

جدول 4-30 : مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در آزمون ادبیات فارسی............................ 128

جدول4-31: توزیع سوالات آزمون ادبیات فارسی برحسب دامنه ی آگاهی در مدل دو پارامتری................................. 129

جدول4-32: مقادیر برآورد شده ی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون ادبیات فارسیدر سطوح مختلف توانایی برحسب مدل دو پارامتری .................................130

جدول4-33: مقادیر برآوردشده ی پارامترهای سوال به همراه آزمون خی دو و سطح معناداری در مدل هاییک پارامتری و دو پارامتری در آزمون زیست شناسی........................ 132

جدول4-34: بررسی برازندگی تک تک سوالات با مدل یک پارامتری و دو پارامتری در سطوح آلفای 01/0 و 05/0. .............................135

جدول 4-35: توزیع سوالات آزمون زیست شناسی بر اساس پارامترهای سوال در مدل دو پارامتری............................... 136

جدول 4-36 : مقادیر بیشینه آگاهی سوالات و تتای ماکسیمم در مدل دو پارامتری در آزمون زیست شناسی.......................... 140

جدول 4-37 : توزیع سوالات آزمون زیست شناسی برحسب دامنه ی آگاهی در مدل دو پارامتری................................. 142

جدول4-38: مقادیر برآورد شده ی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون زیست شناسی در سطوح مختلف توانایی برحسب مدل دو پارامتری ........................................................................................................................................................................... 142

جدول 4-39 : توزیع فراوانی وضعیت قبولی آزمودنی­ها به تفکیک جنسیت و درس........................................ 145

جدول 4-40 : شاخص های توصیفی توزیع نمرات آزمودنی ها...........................................146

جدول 4-41: شاخص های توصیفی شکل توزیع نمرات آزمودنی ها.....................................146

جدول4-42: شاخص های توصیفی توزیع نمرات آزمودنی ها به تفکیک جنسیت...................................................... 148

جدول4-43: شاخص های توصیفی شکل توزیع نمرات آزمودنی ها به تفکیک جنسیت............................. 148

جدول 4-44: نتایج آزمون t مستقل بین دو گروه آزمودنی های پسر و دختر.......................................... 149

جدول 5-1 : میزان توافق دو مدل کلاسیک و IRT در تعیین سوالات مناسب و نامناسب از نظر قدرت تشخیص برای آزمون ادبیات فارسی......................................................................................................................................................................................................160

جدول 5-2 : میزان توافق دو مدل کلاسیک و IRT در تعیین سوالات مناسب و نامناسب از نظر قدرت تشخیص برای آزمون زیست شناسی.....................................................................................................................................................................................................161

 

فهرست نمودار­ها

نمودار2-1 : طرح 1................................. 32

نمودار2-2 : طرح 2........................... 33

نمودار2-3: طرح 3................................... 34

نمودار 2-4: سهم واریانس خطای نسبی و مطلق در طرح یک رویه ای متقاطع................................................................36

نمودار2-5: روش های برآورد اعتبار..................................................................................................................................49

نمودار2-6: روش های برآورد روایی.................................................................................................................................61

نمودار3-1: تقسیم بندی واریانس برای طرح برآورد I(S:G:R).........................................................................................49

نمودار4-1: نمودار اسکری آزمون ادبیات فارسی................................. 119

نمودار4-2 : منحنی ویژگی سوال های آزمون ادبیات فارسی در مدل یک پارامتری....................................... 125

نمودار 4-3 : منحنی ویژگی سوال های آزمون ادبیات فارسی در مدل دو پارامتری................................. 126

نمودار 4-4 : منحنی ویژگی سوال 48 آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل دو پارامتری.............................. 127

نمودار 4-5: منحنی آگاهی سوال 48 آزمون ادبیات فارسی بر اساس مدل دو پارامتری.............................. 128

نمودار 4-6: منحنی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون ادبیات فارسی برحسب مدل دو پارامتری............................................ 131

نمودار4-7 : هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنی ها در آزمون ادبیات فارسی برحسب مدل دو پارامتری......................... 131

نمودار4-8 : نمودار اسکری آزمون زیست شناسی............................. 132

نمودار4-9: منحنی ویژگی سوال های آزمون زیست شناسی در مدل یک پارامتری.................................... 137

نمودار 4-10: منحنی ویژگی سوال های آزمون زیست شناسی در مدل دو پارامتری..................................... 138

نمودار 4-11: منحنی ویژگی سوال 24 آزمون زیست شناسی بر اساس مدل دو پارامتری............................................ 139

نمودار 4-12 : منحنی آگاهی سوال 24 آزمون زیست شناسی بر اساس مدل دو پارامتری..................................... 140

نمودار 4-13 : منحنی آگاهی و خطای استاندارد اندازه گیری آزمون زیست شناسی برحسب مدل دو پارامتری...................................... 143

نمودار4-14: هیستوگرام توزیع توانایی آزمودنی ها در آزمون زیست شناسی برحسب مدل دو پارامتری....................................... 143

نمودار4-15 : منحنی توزیع نمرات آزمودنی ها...............................................................................................................147


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 391

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.