تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 559
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331414

بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه ....


بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه ....

چکیده

عادت‌های خواندن و مطالعه یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت تحصیلی و اجتماعی در دانشجویان است. جایگزینی عادت‌های صحیح خواندن و مطالعه برای رسیدن به یادگیری، آموزش و بالندگی دانشجویان در همه زمینه‌ها توصیه می‌شود. هدف پژوهش حاضر بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه .... است. در مطالعه توصیفی حاضر تعداد 313 نفر از بین 1747 نفر از دانشجویان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند که 353 پرسشنامه جمع‌آوری گردید. ابزارهای این پژوهش شامل، پرسشنامه عادت‌های خواندن عبدالکریم و حسن (2006) و پرسشنامه عادت‌های مطالعه (PSSH) کالج ریدوود اثر پالسانی و شارما است. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصین تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، برای دو پرسشنامه به ترتیب 96/0 و 85/0 محاسبه گردید. داده‌ها از طریق آمار توصیفی (فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و واریانس) با نرم‌افزار آماری SPSS تجزیه و تحلیل شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد، دانشجویان کتب درسی را اولویت اول خود برای انواع مواد خواندنی انتخاب کرده‌اند. مقدار زمان خواندن یک ساعت در شبانه‌روز و در هفته 8-7 ساعت است؛ پاسخگویان اولین مجرا برای دستیابی به مواد خواندنی را اینترنت انتخاب کرده‌اند که ترجیح می‌دهند در هنگام شب و در خانه بخوانند؛ هدف آنها از خواندن در اولویت اول کسب اطلاعات است.عمده مشکلات دانشجویان مورد پژوهش در زمینه عادت‌های مطالعه به ترتیب در زمینه برگزاری امتحانات با میانگین (365/1)، انگیزه (394/1)، تمرکز (411/1)، سازماندهی زمان (447/1)، یادآوری (459/1)، مطالعه یک فصل (523/1)، و گوش کردن و یادداشت‌برداری (6/1) می‌باشد، بنابراین به طورکلی می‌توان گفت عادت‌های مطالعه دانشجویان در حد متوسط است. و به نظر می‌رسد دانشجویان راه و روش صحیح خواندن و مطالعه را نیاموخته‌اند، لذا پیشنهاد می‌شود که راه و روش صحیح و عادت‎‌های مناسب خواندن و مطالعه آموزش داده شود.

واژه‌های کلیدی: خواندن، مطالعه، عادت خواندن، عادت مطالعه، دانشجویان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه. 2

2-1 بیان مسئله. 3

3-1 اهمیت وضرورت پژوهش.... 6

4-1 اهداف پژوهش.... 7

1-4-1 هدف اصلی.. 7

2-4-1 اهداف فرعی.. 7

5-1 پرسش‌های پژوهش.... 7

1-5-1 پرسش اصلی.. 7

2-5-1 پرسش‌های فرعی.. 8

6-1 تعاریف نظری و عملیاتی پژوهش.... 8

1-6-1 تعاریف نظری.. 8

2-6-1 تعاریف عملیاتی.. 9

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

1-2 مقدمه. 11

2-2 خواندن.. 11

3-2 عادت‌هایخواندن.. 15

1-3-2 مولفه‌هایعادت‌‌های خواندن.. 16

4-2 مدل‌هایخواندن.. 18

3-2 مطالعه. 20

4-2 عادت‌هایمطالعه. 22

5-2 مولفه‌هایعادتبهمطالعه. 23

6-2 روش‌هایمطالعه. 34

1-6-2 خواندناجمالی.. 34

2-6-2 تندخوانی.. 35

3-6-2 عبارت‌خوانی.. 36

4-6-2 دقیق‌خوانی.. 37

5-6-2 خواندن تجسسی.. 38

6-6-2 خواندن انتقادی.. 39

7-6-2 خواندن برای درک زیبایی و جنبه‌های هنری مطلب... 40

7-2روش‌های جدید مطالعه. 40

1-7-2 روش SQ3R... 41

2-7-2 روش SQ6R... 42

3-7-2 روش SQ4R... 43

4-7-2 روش SQ5R... 44

5-7-2 روش مردر (MURDER)45

6-7-2 روش آموزش دوجانبه. 46

7-7-2 روش مطالعه مشارکتی.. 46

8-7-2 روش پرسیدن دوجانبه. 47

9-7-2 روش خواندن انتقادی.. 48

8-2 مهارت‌های مطالعه. 48

1-8-2 ضرورت داشتن مهارت مطالعه. 49

9-2 آفات مطالعه. 50

10-2 انجمن‌های خواندن و مطالعه. 53

11-2 پیشینه پژوهش.... 59

1-11-2 پیشینه پژوهش در ایران.. 59

2-11-2 پیشینه پژوهش درخارج از کشور68

3-11-2 مروری بر استنتاج از پیشینه‌ها73

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

1-3 مقدمه. 75

2-3 نوع و روش پژوهش.... 75

4-3 جامعه و نمونه. 75

5-3 ابزار پژوهش.... 75

6-3 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها77

7-3 روش اجرای پژوهش.... 77

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

1-4 مقدمه. 81

2-4 یافته‌های توصیفی.. 81

1-2-4 اطلاعات جمعیت‌شناختی پژوهش.... 81

2-2-4 پاسخ به پرسش اول پژوهش.... 82

3-2-4 پاسخ به پرسش دوم پژوهش.... 92

4-2-4 پاسخ به پرسش اصلی پژوهش.... 109

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری، پیشنهادها

1-5 مقدمه. 113

2-5 بحث و نتیجه‌گیری از یافته‌های پژوهش.... 113

1-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش اصلی پژوهش.... 113

2-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش اول پژوهش.... 115

3-2-5 بحث و نتیجه‌گیری یافته‌های پرسش دوم پژوهش.... 119

3-5 پیشنهادهای اجرایی پژوهش.... 120

4-5 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آینده121

فهرست منابع و مآخذ.. 121

منابع فارسی.. 121

منابع انگلیسی.. 128

پیوست‌ها‌أ

 

فهرست جداول و نمودارها

جدول شماره 1-2 ویژگی‌های خواندن اجمالی.. 35

جدول شماره 2-2 ویژگی‌های تندخوانی.. 36

جدول شماره 3-2 ویژگی‌های عبارتخوانی.. 37

جدول شماره 4-2 ویژگی‌های دقیق‌خوانی.. 38

جدول شماره 5-2 ویژگی‌های خواندن تجسسی.. 39

جدول شماره 6-2 ویژگی‌های خواندن انتقادی.. 40

جدول شماره 7-2 ویژگی‌های خواندن برای درک زیبایی و جنبه‌های هنری مطلب... 41

جدول شماره 1-3 توصیف نمره‌گذاری متغیرعادت‌های خواندن.. 76

جدول شماره 2-3 توصیف نمره‌گذاری متغیر عادت‌های مطالعه. 76

جدول شماره 3-3 ضریب پایایی پرسشنامه عادت‌های خواندن و مطالعه. 77

جدول شماره 1-4 توزیع فراوانی «جنسیت» پاسخ‌دهندگان.. 79

جدول شماره 2-4 توزیع فراوانی «مقطع تحصیلی» پاسخ‌دهندگان.. 80

جدول شماره 3-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس مربوط به متغیر عادت‌های خواندن.. 80

جدول شماره 4-4 توزیع فراوانی و درصد انواع موادخواندنی.. 81

جدول شماره 5-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس انواع موادخواندنی.. 82

جدول شماره 6-4 توزیع فراوانی و درصد مقدار زمان خواندن برحسب دقیقه دریک روز83

جدول 7-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس مقدار زمان خواندن برحسب دقیقه دریک روز84

جدول شماره 8-4 توزیع فراوانی و درصد مجراهای دستیابی به موادخواندنی.. 85

جدول شماره 9-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس مجراهای دستیابی به موادخواندنی.. 86

جدول شماره10-4 توزیع فراوانی و درصد زمان‌های خواندن.. 86

جدول شماره 11-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس زمان‌های خواندن.. 87

جدول شماره 12-4 توزیع فراوانی و درصد مکان‌های خواندن.. 88

جدول شماره 13-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس مکان‌های خواندن.. 89

جدول شماره 14-4 میانگین رتبه اولویت‌های هدف از خواندن.. 89

جدول شماره15-4 یافته‌های توصیفی مربوط به متغیر عادت‌های مطالعه. 90

نمودار 4-4 یافته‌های توصیفی مربوط به متغیر عادت‌های مطالعه. 91

جدول شماره 16-4 توزیع فراوانی و درصد تمرکز. 91

جدول شماره17-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس تمرکز. 92

جدول شماره 18-4 توزیع فراوانی و درصد یادآوری.. 94

جدول شماره 19-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس یادآوری.. 95

جدول شماره20-4 توزیع فراوانی و درصد سازماندهی زمان.. 96

جدول شماره 21-4 میانگین، انحراف استاندارد و واریانس سازمان‌دهی زمان.. 97

جدول شماره 22-4 توزیع فراوانی و درصد مطالعه یک فصل.. 98

جدول شماره 23-4 میانگین،انحراف استاندارد و واریانس مطالعه یک فصل.. 99

جدول شماره 24-4 توزیع فراوانی و درصد گوش کردن و یادداشت‌برداری.. 100

جدول شماره 25-4 میانگین،انحراف استاندارد و واریانس گوش کردن و یادداشت‌برداری.. 101

جدول شماره26-4 توزیع فراوانی و درصد برگزاری امتحانات... 102

جدول شماره 27-4 میانگین،انحراف استاندارد و واریانس برگزاری امتحانات... 104

جدول شماره 28-4 توزیع فراوانی و درصد انگیزه105

جدول شماره 29-4 میانگین،انحراف استاندارد و واریانس انگیزه106


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 569

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.