تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 244
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332808

بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود


بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان بر اساس دستورالعمل سازمان بهزیستی کشور و تطبیق با استانداردهای موجود است.طراحی فضای آموزشی، به منظور ایجاد علاقه و ایجاد فرصت‌های لازم برای کودکان در انجام فعالیت‌های اجتماعی و آشنایی با محیط زیست از اهمیت بسزایی برخوردار است.

روش تحقیق این پژوهش، روش توصیفیاست. برای جمع آوری اطلاعات از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد که از 68 مهدکودک واقع در منطقه 5 تهران، 20 مهدکودک به صورت تصادفی انتخاب شدند. همچنین برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه محقق ساخته و چک لیست استفاده شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین عناصر زیبایی شناختی در مراکز پیش از دبستان و استانداردهای سازمان بهزیستی مطابقتی وجود ندارد و کاربرد عناصر زیبایی شناختی در طراحی فضای آموزشی مراکز پیش از دبستان در سطح ضعیفی قرار دارد. لذا برای رسیدن به استاندارد های سازمان بهزیستی نیاز به اصلاح و تغییر اساسی در این مراکز است.

کلید واژه: عناصر زیبایی شناختی. فضای آموزشی. مراکز پیش از دبستان.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اولکلیات پژوهش........................... 1

مقدمه...........................2

بیان مسئله.............................3

اهمیت و ضرورت پژوهش................................... 4

1. اهمیت محیط زندگی در دوران کودکی:.................................4

2. توجه اسلام و قرآن به زیبایی :.....................................4

3.توجه وتاکید بسیاری از فلاسفه و روانشناسان به زیبایی و درک زیبایی شناختی کودک:...............................................5

4. تاثیر بسیار زیاد استفاده از رنگ و نور، فرم و هارمونی در زیبایی فضا...................................6

اهداف پژوهش.................................................... 6

سوالهای پژوهش.................................... 7

تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم..................................8

تعاریف نظری.................................... 8

تعاریف عملیاتی............................................. 10

 

فصل دوم - ادبیات پژوهش... ................................11

بخش اول) پیشینه نظری........................... 12

زیبایی شناختی............................. 12

اهمیت زیبایی شناختی و محیط از دیدگاه اسلام و قرآن.......................................... 12

اهمیت زیبایی شناختی و محیط از دیدگاه روانشناسی........................... 14

فردریک فروبل.......................................... 14

مارگارت مک میلان.................................. 14

مونته سوری............................. 15

آون..................................... 16

مازلو................................. 16

اهمیت زیبایی شناختی و محیط از دیدگاه فلسفه......................................................17

کیفیات زیبایی شناسی....................................... 18

افلاطون................................... 18

هگل.................................. 20

جرولد لوینسون.................................. 20

ارسطو. ...........................................21

برودی................................. 21

اریک نیوتن............................................... 22

اهمیت زیبایی شناختی و محیط از دیدگاه معماری. ............................22

درک ارزش زیبایی............................... 22

عناصر زیبایی شناختی.......................................... 23

رنگ...................................... 24

انتخاب رنگ.................................... 25

مراحل انتخاب رنگ...................................... 25

تاثیر رنگ بر کودکان............................................. 27

اهمیت رنگ......................................... 28

تاثیر رنگ بر عملکرد کودک.............................. 29

راز و رمز رنگ ها.....................................29

تاثیر رنگ بر خلق و خوی کودک............................... 30

ویژگی و تاثیرات رنگ‌ها از دیدگاه روانشناسی..................................... 31

خاکستری:.................................................................................31

آبی:.................................31

سبز:..................................32

قرمز:.................................32

زرد:.............................................33

بنفش:........................................33

نارنجی:....................................34

سفید:..........................................................34

سیاه:.............................................34

رنگ‌های درخشان.................................... 37

رنگ‌های حرکت و جنبش......................................... 37

رنگ‌های ملایم. ...................................37

رابطه رنگ و فرم..................................37

مربع:.......................37

مثلث:..............................................38

دایره :......................................38

نور....................................39

تاثیر روانی نور بر کودکان. .......................................40

تاثیر رنگ و نور و فرم بر فعالیت‌های آموزشی.............................................. 41

اثر رنگ و نور در آموزش................................ 42

فرم.........................................43

انتخاب فرم...........................................................44

فرم ساختمان در رابطه با اقلیم.................................44

تاثیر فرم محیط بر کودکان....................... 45

طراحی فضا......................................45

فضای آموزشی....................... 46

مراکز پیش از دبستان.................................. 47

کودکستان................................. 47

مهد کودک................................................ 48

جمع بندی منابع نظری..................................... 49

بخش دوم)پیشینه پژوهشی..................................... 51

تحقیقات انجام شده در داخل کشور.......................................51

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور................................51

فصل سوم - روش شناسی پژوهش....................................... 54

روش پژوهش................................... 55

جامعه آماری. ........................................56

نمونه و روش نمونه گیری.................................... 56

ابزار‌اندازه گیری یا روش‌های عملی جمع آوری دادهها:.............................................56

پرسشنامه:.............................................56

روایی .................................................56

پایایی............................................ 57

روش‌های آماری مورد استفاده.....................................58

فصل چهارم - تجزیه و تحلیل داده ها......................................................59

بررسی نظرات مدیران در رابطه با عنصر رنگ در طراحی فضای آموزشی .......................................61

بررسی نظرات مدیران در رابطه با عنصر نور در طراحی فضای آموزشی :....................................62

بررسی نظرات مدیران در رابطه با عنصر فرم در طراحی فضای آموزشی :...................................64

مقایسه عناصر مورد بررسی :.............................................66

بررسی تطبیقی عناصر طبق نظر مدیران و چک لیست تهیه شده توسط محقق :...........................................68

عنصر رنگ :.......................................68

عنصر نور :................................69

عنصر فرم :.........................................................70

مقایسه نظرات مدیران و چک لیست در 3 عنصر مورد بررسی :...........................................71

فصل پنجم - نتیجه گیری................................. 73

بحث و بررسی سوال‌های پژوهش............................... 75

سوال اول.................................... 75

سوال دوم.............................75

سوال سوم................................................76

سوال چهارم.......................76

محدودیت‌های تحقیق.................................... 77

پیشنهادات کاربردی........................... 77

پيشنهادات مربوط به رنگ...................................... 77

پيشنهادات مربوط به نور.............................78

پيشنهادات مربوط به فرم...............................79

پیشنهادات پژوهشی............................................... 82

منابع فارسی...................................... 83

منابع لاتین.............................. 87

پیوست ها...................................89

پيوست 1 : پرسشنامه.............................90

پيوست 2: چک لیست....................................92

پيوست 3: دستورالعمل سازمان بهزيستي.................................... 94

پيوست 4: فهرست مهدهای کودک........................................ 99

 

فهرست جداول

جدول 1-3 پایایی پرسش نامه...................................... 57

جدول 1- 4 سولات مربوط به رنگ............................. 61

جدول 2- 4 سولات مربوط به نور.............................. 63

جدول 3- 4 سولات مربوط به فرم..................................... 65

جدول 4- 4 مقایسه میانگین سه عنصر مورد بررسی.............................................. 67

جدول 5- 4 مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر رنگ.............................. 68

جدول 6- 4 مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر نور....................................... 69

جدول 7- 4 مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر فرم................................... 70

جدول 8- 4 مقایسه نظرات مدیران و چک لیست در سه عنصر مورد بررسی...................................... 71

 

فهرست نمودارها

نمودار1-4. نظرات مدیران در رابطه با عنصر رنگ..................................................................................... 62

نمودار2-4. نظرات مدیران در رابطه با عنصر نور....................................................................................... 64

نمودار3-4. نظرات مدیران در رابطه با عنصر فرم66

نمودار4-4. مقایسه نظرات مدیران در عناصر زیبایی شناختی(رنگ، نور و فرم)........................................................ 66

نمودار5-4. مقایسه میانگین 3 عنصر مورد بررسی...................................................................................... 67

نمودار6-4. مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر رنگ............................................................. 68

نمودار7-4. مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر نور............................................................... 69

نمودار8-4. مقایسه میانگین نظرات مدیران و چک لیست در عنصر فرم............................................................... 70

نمودار9-4. مقایسه اختلاف میانگین‌های نظرات مدیران و چک لیست............................................................... 71


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۰ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 672

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.