تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 3524
  • بازدید دیروز : 292
  • بازدید کل : 306318

بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها


بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها

چکيده

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها است. بر اين اساس، دو سؤال پژوهشي پيرامون «ضرورت آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني» و «امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني» مطرح و مورد مطالعه و مصاحبه از صاحبنظران و بررسي هاي نهايي قرار گرفته است. روش انجام پژوهش از نوع روش زمينه اي(گراند تئوري) بوده است.

يافته ها مبين آن است که ضرورت و امکان آموزش فلسفه در فضاي کنوني آموزش عالي با لحاظ هسته استادپروري که با هدف تربيت دانشجو فيلسوف و نخبه مد نظر مي باشد قابل تحقق است. از طرفي اين هسته با توجه به روش مصاحبه نيمه ساختاريافته عميق که از متخصصين آموزش فلسفه صورت پذيرفته است و بر اساس تحليل کيفي و عقلاني برگرفته شده از محتواهاي مکتوب و متن مصاحبه ها در 5 بعد تعريف و تبيين نقش استاد فلسفه ورز، بازتعريف مفهوم دانشگاه فلسفه ورز، نقش محوري دانشجو(يادگيرنده فعال) فلسفي، جايگاه برنامه درسي آموزش فلسفه در آموزش عالي و ارزش يابي آموزش فلسفه و فلسفه ورزي تعريف مي گردد که در مجموع در 38 مقوله از جمله: زندگاني غايت مند و هدف مدار، تفکر زمينه مند ساحت مدار، مهارت(فعاليت و گفتگو) فلسفي، پژوهش گري(کنجکاوي و جستجوگري) و ... مي پردازد و براي هر بعد مقوله اي را مي سنجد و در پايان نيز به محدوديت و چالش هاي پيش رو در آموزش فلسفه به دانشجويان علوم انساني مي پردازيم. اين مدل 5 وجهي راهگشاي مبنايي و اجرايي ما در فضاي آموزش عالي براي رسيدن به اهداف چون منش فلسفي، نگرش فلسفي، توليد علم و شناخت مباني علم و زندگاني فلسفي مي باشد. البته نکته قابل توجه در اين پژوهش اين نکته است که بايستي به دو وجه موضوع توجه نمود يکي چالش ها، تهديد ها و نقاط ضعف موجود در اين بين مي باشد و ديگري توجه به نقاط قوت، فرصت و رشد مي باشد تا بتوانيم در بعد امکان در شرايط اجرايي سنجيده تر عمل نماييم.

کلمات کليدي: ضرورت و امکان، آموزش فلسفه، دانشجويان غير علوم انساني، استاد پروري، آموزش عالي

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکيده........................ج‌

فهرستمطالب...........................أ‌

فهرستشکلها.........................د‌

فصل1 معرفيپژوهش...........................1

1-1 بيان مساله....................... 2

1-2 اهميت و ضرورت تحقيق......................................................... 5

1-2-1 حوزه نظري:............................5

1-2-2 حوزه کاربردي:.....................5

1-3 هدفهاي تحقيق........................... 6

1-3-1 هدف کلي.. .........................6

1-3-2 هدف جزيي.. ...................6

1-4 سوالات تحقيق.............................. 7

1-5 تعريف مفاهيم و اصطلاحات مورد استفاده درتحقيق.................................... 7

فصل2 مبانينظريو پيشينهپژوهش.............................................12

2-1 تعريف و تبيين مفهوم فلسفه..................... ...13

2-1-1 بررسي سيرتاريخي فلسفه...................... 13

2-1-2 تعريف فلسفه............................ 14

2-1-3 بازشناسي مفهوم فلسفه. ...........................16

2-1-4 مفهوم فلسفه و آموزش فلسفه از ديدگاه فيلسوفان...................... 17

2-1-5 ضرورت،تعريف و ماهيت تفک.........................................ر. 19

2-1-6 اهميت فلسفي دنو فلسفه ورزي...................... 24

2-1-7 فلسفه سيري مولدبراي مقابله بادگماتيسم..................... 24

2-1-8 فلسفه در جايگاه فعاليت... ................................25

2-2 آموزش فلسفه. ............................................26

2-2-1 ماهيت و مفهوم آموزش فلسفه. .........................26

2-2-2 مشکلات،مزايا و فوايد پيش رو براي آموزش فلسفه............................... 26

2-2-3 روش آموزش فلسفه........................... 27

2-2-4 نقد و بررسي فرايند ياددهي يادگيري آموزش فلسفه......................... 29

2-2-5 نقد و بررسي ارزشيابي و ارزيابي کلاس آموزش فلسفه............................. 31

2-3 آموزش فلسفه براي کودکان................................. 32

2-3-1 مباني آموز شفلسفه براي کودکان............................................... 32

2-3-2 اهميت پرداختن به فلسفه براي کودکان و  نوجوانان................................. 32

2-3-3 اهداف برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان................................ 33

2-3-4 ويژگي هاي (ماهيت ومبنا) برنامه ي فلسفه براي کودکان و نوجوانان............................. 34

2-3-5 ويژگي ها،عناصر و اجزا،مزايا وفوايد.................................... 34

2-4 آموزش فلسفه در آموزش عالي................................... 35

2-4-1 تاريخچه آموزش عالي در اسلام(دانشگاه جهان اسلام زمينه ساز دانشگاه کنوني جهان غرب)..........................35

2-4-2 اهداف آموزش عالي......................... 36

2-4-3 رسالت دانشگاه..............................37

2-4-4 بررسي و تبيين مفهوم استادي و معلمي گري در دانشگاه.........................................37

2-4-5 نقش دانشگاه در هويت دهي به دانشجو.............................. 38

2-4-6 فلسفه براي همه............................. 39

2-4-7 ورود فلسفه  در دانشگاه در ايران معاصر........................... 39

2-4-8 دانشگاه و آموزش فلسفه................................. 39

2-4-9 برنامه درسي متناسب آموزش فلسفه به دانشجويان. .............................................41

2-4-10 مسائل وموانع،چالش هاي پيشرو..................................... 41

2-4-11 آموزش بزرگسالان....................................... 42

2-4-12 خصوصيات دوران جواني(5 شاخصه ي اصلي).......................................................44

2-4-13 تجربه آموزش فلسفه در دانشگاه هاي ايران......................... 48

2-5 بخش دوم: پيشينه تحقيق............................. 48

2-5-1 تحقيقات داخلي:..........................49

2-5-2 تحقيقات خارجي:.........................................................50

2-6 جمع بندي مباني نظري و پيشينه و ارائه چارچوب تحقيق.....................................52

فصل3 روشپژوهش...........................55

3-1 روش انجام پژوهش............................... 56

3-2 جامعه آماري و روش انتخاب نمونه................................. 56

3-3 ابزارپژوهش:...........................58

3-4 روش تجزيه و تحليل داده ها..........................59

فصل4 تجزيهوتحليليافته‏ ها............................60

4-1 ضرورت آموزش فلسفه................................. 61

4-1-1 فلسفه از نظرشما چه معنايي دارد؟ ( فرض کنيدکه مي خواهيد اين کلمه رابراي کس يکه تا به حال آن را نشنيده است توضيح بدهيد) کدام تعريف از فلسفه قابليت آموزش دهي و آموزش پذيري عمومي در فضاي غير علوم انساني دارد؟. ..........................61

4-1-2 يک آدمب اذه نيت فلسفي و يا روح فلسفي را در نظر بگيريد،توضيح دهيد که او چه کاري يا چه حرفي مي زنديا چه حالتي دارد که او را شخصي داراي شخصيت فلسفي مي دانيد؟....................................................... 63 

4-1-3 خواندن و نوشتن فلسفه چه ميزان ضرورت دارد؟اين ضرورت ناظر به چه وجه ياز فلسفه مي باشد؟.................................65

4-1-4 يادگيرنده در جهت ضرورت يادگيري فلسفه چه ويژگي هايي (تفکر شناختي،دغدغه مندي،شوق شناخت،درد فهم،نياز به گفتگو)لازم دارد؟. .......................................66

4-1-5 شرايط نظارتي،ارزيابي و تشخيصي عملکرد امکان آموزش فلسفه نيازمند به در نظر گرفتن چه ملاحظاتي است؟(بررسي مفهوم دانشگاه و نقش آن در ضرورت آموزش فلسفه)..............................68

4-2 امکان آموزش فلسفه..................................... 69

4-2-1 آموزش فلسفه از جهت امکان باتوجه به ملاحظات برنامه درسي(هدف،محتوا،روش) با چه مسائلي روبرو مي باشد؟.............................................. .69

4-2-2 موانع پيشرو براي نرسيدن به نگرش فلسفي و در کل فلسفي دن راچه مي بيني دومي دانيد؟..................................71

4-2-3 شرايط امکاني نوع ارائه(استاد،روش تدريس و ملاحظات ياددهي- يادگيري) چه ميزان در آموزش فلسفه در فضاي دانشجويان غير علوم انساني تاثيرگذار مي باشد؟.......................................................... 73

4-2-4 شرايط مکاني و محيطي(مکان،زمان،فردي وگروهي بودن،سبک آموزش و محيط آموزشي) به چه ميزان در امکان آموزش فلسفه تاثير دارد؟. ..........................................76

4-2-5 شرايط نظارتي،ارزيابي وتشخيصي عملکرد امکان آموزش فلسفه نيازمند به درنظر گرفتن چه ملاحظات ياست؟(بررسي مفهوم دانشگاه و نقش آن در امکان آموزش فلسفه)...........................78

4-3 محدوديت هاي پيشرو آموزش فلسفه چيست؟................................. 78

فصل5 نتيجه ‏گيريوپيشنهادها80

5-1 مقدمه.................................... 81

5-2 يافته هاي مرحله دوم.................................... 82

5-3 يافته هاي پژوهش مبتني بر آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني................................. 83

5-4 بحث د رنتايج............................. 84

5-4-1 بعداول: تعريف و تبيين نقش استاد............................ 84

5-4-2 بعددوم: بازتعريف مفهوم دانشگاه.........................88

5-4-3 بعدسوم: نقش محوري دانشجو(يادگيرنده فعال)...................................90

5-4-4 بعدچهارم: جايگاه برنامه درسي(محتوا و روش) آموزش عالي................................... 93

5-4-5 بعدپنجم: ارزشيابي فلسفه ورزانه...................................... 96

5-5 آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني: بازبيني مدل استادپروري........................... 100

5-5-1 شماي کلي مقوله ها.......................................100

5-6 محدوديتهايپژوهش................................... 104

5-7 پيشنهادهايپژوهشي............................. 104

منابع..........................................105

پيوستها..........................................112

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1: مشخصات نمونه(متخصصين فن)...............................................................................56

جدول5-1: چارچوب نظري تدوين شده براي آموزش فلسفه.................................................... 100

 

فهرست شکل‌ها

شکل‏2‑1: فرايندپيچيدهتفکرازبارباراکالدول(1999).................................22

شکل‏2‑2: ويژگي 5 گانهبزرگسالي.................................................. 47

شکل‏2‑3: ساختارانجامپژوهش.............................. 54

شکل 5-1:شمای کلی مقوله ها................................................................................................ 102


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 552

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.