تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 64
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332506

بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ....


بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ....

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر میزان اثربخشی آموزش کارکنان شبکه و مرکز بهداشت می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی – پیمایشی می باشد همچنین از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی و کتابخانه ای می باشد.جامعه آماری این پژوهش را تمامی کارکنان مراکز بهداشت .... به تعداد 700 نفر و تعداد نمونه ی مورد مطالعه 248 نفر تشکیل می­دهند برای جمع آوری داده از پرسشنامه استفاده شد.نتایج تحلیل فرضیات با استفاده از آزمون کای دو نشان داد از دیدگاه کارکنان مراکز بهداشت .... در بین عوامل شش گانه برنامه های آموزشی(نیازسنجی،محتوای منابع،مربی،روش،شرایط اجرا و ارزشیابی) به جز عامل ارزشیابی سایر عوامل تاثیر به سزایی در اثربخشی آموزش کارکنان دارد همچنین در مجموع مشخص شد عامل نیازسنجی بیشترین تاثیر و عامل ارزیابی کمترین تاثیر را بر اثربخشی دوره های آموزشی دارند.

کلید واژه ها: دوره های آموزشی، اثربخشی آموزش، عوامل اثربخشی آموزش، مراکز بهداشت،شهرستان ....

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل 1- 2

1-1مقدمه3

1-2بیان مسئله4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق- 5

1-4 اهداف تحقیق- 6

1-5سوالات تحقیق- 7

1-6فرضیه های تحقیق- 7

1-7تعاریف و اصطلاحات- 8

1-7-1تعاریف مفهومی:8

1-7-2تعاریف عملیاتی:9

1-8 مدل مفهومی پژوهش-- 10

1-8-1متغیرهای مستقل تحقیق :10

1-8-2 متغیرهای وابسته تحقیق :10

فصل دوم12

نظریه ها و پیشینه ی تحقیق- 12

2-1مقدمه13

2-2معني آموزش و تاريخچه آن :14

2-3چه زماني آموزش مناسب می باشد :15

2-4آموزش كاركنان به چه معني است :16

2-5نتايج آموزش :17

2-6نياز به آموزش در سازمان :18

2-7مسائل و مشكلات آموزش كاركنان :20

2-8آموزش سرمايه گذاري در سرمايه انساني :22

2-9 اندازه گيري نرخ بازگشت سرمايه در سرمايه انساني :23

2-10سود دهي سرمايه انساني در مقايسه با سرمايه فيزيكي- 25

2-11شكلهاي ديگر سرمايه گذاري روي سرمايه انساني :27

2-12 آموزش كاركنان و اهميت و مزاياي آن :27

2-13فسفه آموزش: سنتی، مدرن، پست مدرن- 32

2-13-1دوران سنتی ( عصر کشاورزی)33

2-13-2دوران مدرن ( عصر صنعتی)33

2-13-3دوران پست مدرن ( فرا صنعتی)34

2-14مسئوليت مدير توانمند در بهبود شرايط آموزشي- 34

2-15رابطه «آموزش» و «افزايش بهره وري» در سازمان ها35

2-16توسعه منابع انساني- 36

2-17 انواع فنون آموزش:38

2-17-1گروه اول: روشهايي كه منظور از آنها دادن اطلاعات است:38

2-17-2 گروه دوم : روشهاي شبيه سازي:39

2-17-3گروه سوم: روشهاي آموزش ضمن خدمت:42

2-18مفهوم آموزش ضمن خدمت- 44

2-18-1 آموزش قبل از خدمت :45

2-18-2 آموزش های بدو خدمت( توجیهی) :46

2-18-3آموزش های ضمن خدمت( بعد از ورود به خدمت)46

2-19 آموزش ضمن خدمت کارکنان- 46

2-20 تاریخچه آموزش ضمن خدمت:48

2-20-1در جهان- 48

2-20-2در ایران- 50

2-20-3سیمای آموزش ضمن خدمت بعد از انقلاب اسلامی- 51

2-21 اهداف آموزش ضمن خدمت :52

2-21-1 هدف های اجتماعی :53

2-22-2 هدفهای سازمانی :53

2-23-3 هدف های کارکنان :54

2-24دلایل و ضرورت آموزش ضمن خدمت- 54

2-24-1 پیشرفت تکنولوژی:55

2-24-2 پیچیدگی سازمان:55

2-24-3 روابط ا نسانی- 55

2-25اصول آموزش ضمن خدمت:56

2-26تعريف نيازهاي آموزشي كاركنان :58

2-26-1منابع نيازهاي آموزشي :58

2-27ديدگاههاي نوين در آموزش و توسعه منابع انساني :59

2-28يادگيري :60

2-28-1تعريف يادگيري : 60

2-28-2تئوريها و نظريه هاي يادگيري :60

2-28-3تئوريهاي يادگيري اجتماعي :61

2-28-3تئوري آسان سازي :61

2-28-4اصول يادگيري :62

2-29فرايند آموزش :64

2-29-1 تعيين نيازهاي آموزشي- 64

2-29-2 اهداف آموزش و توسعه منابع انساني- 66

2-29-3 محتواي دوره ها67

2-29-4 اصول و مباني يادگيري ( منحني يادگيري )67

2-29-5 اجرا و ارزشيابي- 68

2-30تعريف و تبين ارزشيابي :69

2-31مفهوم ارزيابي آموزشي :71

2-32 دلايل ارزشيابي آموزش-- 73

2-33 اصول ارزشيابي و كاربرد آن در برنامه هاي آموزشي :73

2-34چگونگي اجراي ارزشيابي :75

2-35مراحل ارزشيابي آموزشي :76

2-35-1تعيين و توصيف هدفها :77

2-36ارزيابي برنامه هاي كار آموزي :80

2-37دلايل اصلي ارزيابي آموزشهاي ضمن خدمت از ديدگاه « كرك پاتريك )81

2-38روش كرك پاتريك در ارزيابي اثر بخشي آموزشي :82

2-39مدلهاي گوناگون از مراحل و فرايندهاي آموزش-- 84

2-39-1مدلهاي ساده وخطي- 84

2-39-2- مدل T. D. L. B85

2-39-3 مدل پارکر87

2-39-4- مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان- 88

2-39-5 مدل رويكرد سيستمي به آموزش-- 89

2-40پيشينه پژوهش-- 91

فصل سوم93

روش تحقیق- 93

3-1مقدمه94

3-2روش تحقیق- 94

3-3روش گردآوري اطلاعات- 94

3-4ابزار گردآوري اطلاعات- 94

3-4-1پایایی پرسشنامه95

3-4-2روایی پرسشنامه96

3-5جامعه ی آماری:97

3-6روش نمونه گری و حجم نمونه97

3-7روش تجزيه و تحليل اطلاعات- 98

فصل 4- 99

تجزیه و تحلیل داده ها99

4-1مقدمه100

4-2 آمار توصیفی- 100

4-2-1 وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 100

4-2-2 وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102

4-2-3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103

4-2-4 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104

4-3آمار استنباطی- 105

4-3-1 تحلیل فرضیه 1- 106

4-3-2تحلیل فرضیه 2- 108

4-3-3 تحلیل فرضیه 3- 110

4-3-4 تحلیل فرضیه 4- 112

4-3-6 تحلیل فرضیه 5- 114

4-3-6 تحلیل فرضیه 6- 116

4-5 رتبه بندی عوامل موثر بر اثربخشی آموزش کارکنان- 118

فصل پنجم- 119

نتایج و پیشنهادات- 119

5-1 مقدمه120

5-2 نتایج- 120

5-3 پیشنهادات مبتنی بر فرضیات تحقیق- 122

5-3-1نیاز سنجی:122

5-3-2 محتوای آموزشی- 122

5-3-3مدرس-- 122

5-3-4روش-- 123

5-3-5 شرایط اجرا123

5-3-6 ارزشیابی- 124

5-4پیشنهادات برای تحقیقات آینده124

منابع- 125

منابع فارسی- 126

منابع انگليسي- 130

پیوست- 133

پرسشنامه134

Abstract138

 

فهرست جداول

جدول 2-1 : مقايسه نرخ بازگشت سرمايه در سرمايه گذاري برروي تحصيلات- 24

جدول شماره 2- 2 : سود دهي سرمايه انساني در مقايسه با سرمايه فيزيكي- 26

جدول 2-3 خلاصه تصميمات و فعاليتهاي سه مرحله اصلي ارزشيابي- 79

جدول 3-1- 95

جدول 4-1: وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 100

جدول4-2: وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102

جدول4-3: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103

جدول4-4: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104

جدول 4-5 : خروجی آزمون فرضیه 1- 106

جدول 4-6 : خروجی آزمون فرضیه 2- 108

جدول 4-7 : خروجی آزمون فرضیه 3- 110

جدول 4-8 : خروجی آزمون فرضیه 4- 112

جدول 4-9 : خروجی آزمون فرضیه 5- 114

جدول 4-10 : خروجی آزمون فرضیه 6- 116

جدول4-11: خروجی آزمون فریدمن- 118

جدول 4-12رتبه بندی میانگن 6 عامل مورد بررسی- 118

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-1 : مدل مفهموی تحقیق- 10

نمودار 2-1 يك نمونه از منحني يادگيري است- 68

نمودار شماره 2-2ـ عناصر مفهوم ارزشيابي آموزشي- 72

نمودار 2-3ـ الگوي چهار سطحي كرك پاتريك-- 83

نمدار2-4:« مراحل برنامه ريزي براي آموزش در مدل پاركر »87

نمودار2-5 : مدل مبتني بر تحول پذير بودن سازمان- 89

نمودار 4-1: وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت- 101

نمودار4-2: وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات- 102

نمودار4-3: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن- 103

نمودار4-4: وضعیت پاسخگویان به تفکیک سابقه کاری- 104

نمودار4-5: هیستوگرام نتایج تاثیر عامل نیازسنجی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 107

نمودار4-6: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل آموزشگر بر اثربخشی آموزش کارکنان- 109

نمودار4-7: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل روش اجرا بر اثربخشی آموزش کارکنان- 111

نمودار4-8: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل شرایط اجرا بر اثربخشی آموزش کارکنان- 113

نمودار4-9: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل محتوای آموزشی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 115

نمودار4-10: هیستوگرام نتایج تاثیرگزاری عامل ارزیابی آموزشی بر اثربخشی آموزش کارکنان- 117


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 668

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.