تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 563
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331418

رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان ....


رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان ....

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی­های شخصیتی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران هیات های ورزشی استان .... بود. این تحقیق از نوع توصیفی، همبستگی است که به روش میدانی انجام شد. نمونه آماری این تحقیق شامل کلیه رؤسا و نایب رئیسان هیأت­های ورزشی استان .... بود (92=n). ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه ویژگی­های فردی، پرسشنامه ویژگی­های شخصیتی نئوفرم کوتاه (NEO-FFI) ساخته شده توسط كاستا و مك كري (1992) و پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز (1991) بود. ضريب پايايي عوامل پنج گانه ويژگي هاي شخصيتي با روش آلفاي كرونباخ از 58/0 تا 69/0 نوسان داشت و ضريب پايايي سه راهبرد مديريت تعارض با روش آلفاي كرونباخ از 58/0 تا 75/0 نوسان داشت. برای تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی و ضریب همبستگی ساده و رگرسیون چندگانه استفاده شد و کلیه فرضیه­های تحقیق در سطح معنی­داری 05/0p≤ محاسبه شد. نتایج نشان داد، بین ویژگی شخصیتی روان رنجورخویی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه مثبت معنی­دار و با راهبرد راه­ حل­گرایی رابطه منفی معنی­دار وجود دارد. هم چنین بین ویژگی شخصیتی برونگرایی، خوشایندی و وجدانی بودن با راهبرد راه­حل­گرایی رابطه مثبت معنی­دار وجود دارد. بین ویژگی شخصیتی خوشایندی با راهبرد عدم مقابله و کنترل رابطه منفی معنی­دار و بین وجدانی بودن و راهبرد عدم مقابله رابطه مثبت معنی­دار مشاهده شد. در بقیه موارد رابطه ­ای مشاهده نشد. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می­شود در انتخاب و انتصاب شایسته مدیران در سازمان­های مختلف ورزشی ویژگی شخصیتی آنان مد نظر قرار بگیرد.

کلید واژه ها: ویژگی­های شخصیتی، راهبردهای مدیریت تعارض، هیات های ورزشی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده............................................................................................................................................................. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه.................................................................................................................................................... ....3

1-2. بیان مساله............................................................................................................................................ ...6

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.................................................................................................................. ...9

1-4. اهداف تحقیق...................................................................................................................................... 10

1-4-1. هدف کلی................................................................................................................................ 10

1-4-2. اهداف ویژه.............................................................................................................................. 10

1-5. فرضیه ها............................................................................................................................................... 10

1-6. پیش فرض های تحقیق.................................................................................................................... 11

1-7. محدودیتهای تحقیق.......................................................................................................................... 11

1-8. تعاریف مفهومي و عملياتي متغير‌ها............................................................................................... 12

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 17

2-2. تعارض................................................................................................................................................... 17

2-3. مدیریت تعارض ................................................................................................................................. 19

2-4. نگرش ها نسبت به تعارض............................................................................................................... 20

2-5. تعارض از دیدگاه مکاتب................................................................................................................... 21

2-6. منابع تعارض........................................................................................................................................ 24

2-7. انواع تعارض سازمانی......................................................................................................................... 25

2-8. فرآیند تعارض...................................................................................................................................... 28

2-9. آثار و پیامدهای تعارض.................................................................................................................... 29

2-10. سبك­ها و راهبرد­هاي مديريت تعارض....................................................................................... 34

2-11. مدل­هاي مختلف رويارويي با تعارض.......................................................................................... 35

2-12. راهبرد­هاي مهم و اساسي مديران براي مقابله با تعارض........................................................ 36

2-13. اثر بخشي سبك­هاي مديريت تعارض......................................................................................... 41

2-14. شخصيت............................................................................................................................................ 44

2-15. نظريه­هاي شخصيت........................................................................................................................ 45

2-16. نظریه شخصیتی پنج بزرگ........................................................................................................... 49

2-17. ويژگي شخصيتي مديران............................................................................................................... 57

2-18. شخصيت و كار................................................................................................................................. 57

2-19. تحقيقات انجام شده در داخل كشور.......................................................................................... 59

2-20. تحقيقات انجام شده در خارج از كشور...................................................................................... 66

2-21. جمع بندي........................................................................................................................................ 70

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 73

3-2. روش تحقیق........................................................................................................................................ 73

3-3. جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گيري..................................................................................... 73

3-4. متغير­هاي تحقيق............................................................................................................................... 74

3-5. روش جمع آوري اطلاعات و داده­ها............................................................................................... 74

3-6. ابزارهاي پژوهش................................................................................................................................. 74

3-6-1. پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI.......................................... 74

3-6-2. پرسشنامه استاندارد سبک­های مدیریت تعارض............................................................ 77

3-7. روش تجزيه و تحليل داده‌ها............................................................................................................ 78

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 81

4-2. يافته­هاي مربوط به متغيرهاي جمعيت شناختي....................................................................... 81

4-3. يافته­هاي مربوط به آزمون فرضيه­هاي تحقیق............................................................................ 86

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1. مقدمه.................................................................................................................................................... 97

5-2. خلاصه تحقیق..................................................................................................................................... 97

5-3. بحث و نتیجه گیری........................................................................................................................... 98

5-4. پیشنهادات کاربردی تحقیق............................................................................................................ 107

5-5. پیشنهادات به پژوهشگران آینده.................................................................................................... 108

منابع و مأخذ

منابع ....ی....................................................................................................................................................... 110

منابع انگلیسی................................................................................................................................................ 115

پیوست............................................................................................................................................................. 120

چکیده انگلیسی.................................................................................................................................................126

 

فهرست جداول

1-2. فرآیند تعارض...................................................................................................................................... 29

2-2. شيوه­هاي مديريت تعارض و موقعيت و شرايط آن..................................................................... 42

3-2. حیطه­ ها و وجوه NEO- PI- R................................................................................................... 51

1-3. حیطه های ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI و گویه های ان.................... 75

2-3. ضرایب پایایی پرسش نامه ویژگی های شخصیتی نئو در تحقیق حاضر.............................. 76

3-3. راهبرد مدیریت تعارض و گویه های آن........................................................................................ 77

4-3. ضرایب پایایی پرسش نامه مدیریت تعارض در تحقیق حاضر................................................. 78

1-4. نتایج مربوط به سن آزمودنی ها را به نمایش گذاشته است.................................................... 81

2-4. توزیع آزمودنی ها بر اساس جنسیت........................................................................................... 82

3-4. توزیع آزمودنی ها بر اساس وضعیت تاهل.................................................................................... 84

4-4. توزیع آزمودنی ها بر حسب رشته تحصیلی................................................................................. 84

5-4. ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی‌های شخصیتی فراخ‌ذهنی و راهبردهای مدیریت
تعارض............................................................................................................................................................ 86

6-4. ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی روان رنجورخویی و راهبرد های مدیریت تعارض 87

7-4. ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی برونگرایی و راهبرد های مدیریت
تعارض.............................................................................................................................................................. 89

8-4. ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی های شخصیتی و راهبرد های مدیریت تعارض........ 90

9-4. ضرایب همبستگی ساده بین ویژگی شخصیتی وجدانی بودن و راهبرد های مدیریت
تعارض.............................................................................................................................................................. 91

10-4. مدل رگرسيون چند متغيره.......................................................................................................... 92

11-4. متغيرهاي وارد شده به مدل "راهبرد عدم مقابله.................................................................... 93

12-4. مدل رگرسيون چند متغيره.......................................................................................................... 93

13-4. متغيرهاي وارد شده به مدل "راهبرد کنترل............................................................................ 94

14-4. مدل رگرسيون چند متغيره.......................................................................................................... 94

15-4. متغيرهاي وارد شده به مدل "راهبرد راه حل گرایی.............................................................. 95

 

فهرست نمودارها

1-2. ارتباط بين ميزان تعارض و عملكرد شغلي.................................................................................. 32

2-2. ارتباط بين سطح تعارض و پيامد هاي سازماني......................................................................... 32

1-4. نتایج مربوط به جنسیت آزمودنی ها را به نمایش گذاشته است............................................ 82

2-4. نتایج مربوط به سابقه خدمت آزمودنی ها را به نمایش گذاشته است.................................. 85

 

فهرست تصاویر

1-2.مدل پنج سبک رویارویی با تعارض................................................................................................. 39

2-2. فرآیند مدیریت تعارض سازمانی..................................................................................................... 41


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۱ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 285

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.