تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 410
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331265

بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان .... در سال


بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان .... در سال

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان .... در سال تحصیلی 93-92اجرا شده است. این تحقیق در گروه طرح های شبه آزمایشی قرار می گیرد. شکل طرح به صورت طرح پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش 40 نفر از دانش آموزان پایه هفتم در دو گروه 20نفری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده، که گروه آزمایش در کلاس موضوعی و گروه شاهد در کلاس سنتی درس های علوم تجربی و ادبیات فارسی را آموزش دیده اند.ابزارشامل، پس آزمون محقق ساخته علوم تجربی و ادبیات فارسی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین توانایی حل مسئله علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود دارد.بین توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود ندارد.بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد.بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین شیوه گردآوری اطلاعات دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد.بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی آزمایش راه حل ها و توانایی استنتاج دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی و ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی:کلاس موضوعی، توانایی حل مسئله، علوم تجربی، ادبیات فارسی

 

فهرست مطالب

 

عنوان

صفحه

 

 

فصل اول:کلیات تحقیق

1

1-1-مقدمه

2

1-2-بيانمسئله

4

1-3- اهميتو ضرورت تحقيق

8

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف کلی:

11

11

1-4-2-اهداف جزئي:

11

1-5- فرضیات تحقیق

12

6-1 تعاریف اصطلاحات و متغیرها

14

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

17

2-1-مقدمه

18

2-2-تعریف مسئله و حل مسئله

20

2-3-توانایی و مهارت حل مسئله

22

2-4-روش حل مسئله

26

2-4-1-حل مسئله از طریق آزمایش و خطا

26

2-4-2-حل مسئله از طریق بینش و شناخت

27

2-4-3-حل مسئله با روش تحلیلی

27

2-4-4-حل مسئله با روش دیویی

28

2-5-راهبردهای حل مسئله

29

2-5-1-راهبرد رسم شکل

30

2-52-راهبرد الگوسازی

30

2-5-3-راهبرد حذف حالت های نامطلوب

30

2-5-4-راهبرد الگویابی

30

2-5-5-راهبرد حدس و آزمایش

31

2-5-6-راهبرد زیر مسئله

31

2-5-7-راهبرد حل مسئلۀ ساده تر

31

2-5-8-راهبرد روش های نمادین

31

2-6-تعریف و تعیین قلمرو حوزه علوم تجربی

32

2-7-فلسفه آموزش علوم تجربی

32

2-8-فلسفه وجودی درس زبان و ادبیات فارسی

34

2-9-اصول حاکم بر برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ متوسطۀ اول

35

2-10-ماهیت یادگیری

37

2-11-عوامل و شرایط مؤثر در یادگیری

2-12-فرصت ها و تجارب يادگيري

2-13-اصول کلی انتخاب فرصت ها و فعالیت های یادگیری

2-14-کلاس های موضوعی

2-15-اهداف تشکیل کلاس های موضوعی

2-16-مزایای کلاس های موضوعی در مدارس

2-17-چگونگی تشکیل کلاس های موضوعی

39

45

49

52

54

55

57

2-18-تحقیقات انجام یافته در داخل کشور

58

2-19-تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور

60

فصل سوم: روش تحقیق

63

3-1- مقدمه

64

3-2- روش تحقیق

65

3-3- جامعه آماری

66

3-4- نمونه آماري( حجم نمونه و روش نمونه گيري)

66

3-5- ابزارهاي گردآوري داده ها و روايي و پايايي آن

67

3-6- چگونگي جمع آوري داده ها(روش اجراي كار)

68

3-7- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها

70

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادها

71

4-1-مقدمه

72

4-2- یافته های توصیفی

73

4-3-یافته های استنباطی

76

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

105

5-1-مقدمه

106

5-2-نتیجه گیری و بحث

107

5-3- محدودیت های پژوهش

126

5-4- پیشنهادات کاربردی

127

5-5-پیشنهادات پژوهشی

130

منابع فارسی

131

منابع انگلیسی

135

منابع اینترنتی

137

چکیده انگلیسی

پیوست (الف)

پیوست(ب)

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان

صفحه

جدول(3-1): طرح پس آزمون با گروه کنترل

جدول(4-1): معدل دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل برای همگن سازی

جدول (4-2) : آزمون t مستقل برای مقایسه معدل نیمسال اول دانش آموزان پایه هفتم گروه آزمایش و کنترل

65

73

73

جدول(4-3): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های موضوعی

74

جدول(4-4): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های سنتی

74

جدول(4-5): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های موضوعی

75

جدول(4-6): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های سنتی

75

جدول(4-7):نتایج آزمون آماره کولم وگروف اسمیرن  برای برازندگی توزیع نرمال

76

جدول(4-8): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی

77

جدول(4-9): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی

79

جدول(4-10): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی

81

جدول(4-11): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه،در کلاس های موضوعی و سنتی

83

جدول (4-12) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، درکلاس های موضوعی و سنتی

85

جدول (4-13): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه،در کلاس های موضوعی و سنتی

87

جدول (4-14): آزمون t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی

89

جدول (4-15): آزمون t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی

91

جدول (4-16): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه،در کلاس های موضوعی و سنتی

93

جدول (4-17) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه،در کلاس های موضوعی و سنتی

95

جدول (4-18) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه،درکلا سهای موضوعی و سنتی

97

جدول (4-19) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه،در کلاس های موضوعی و سنتی

99

جدول (4-20) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی استنتاج علوم تجربی فارسی در دانش آموزان هفتم پایه،در کلاس های موضوعی و سنتی

101

جدول (4-21) :آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی استنتاج ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه،در کلاس های موضوعی و سنتی

103


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 217

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.