تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 527
  • بازدید دیروز : 793
  • بازدید کل : 506376

بررسی ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان


بررسی ویژگی های آموزش صلح در برنامه ی درسی دوره ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی­های آموزش صلح در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان انجام شد. روش پژوهش توصیفی از نوع زمینه­یابی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمین دوره ابتدایی منطقه 2 شهر تهران بود. که بر این اساس با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر از معلمین دوره ابتدایی و 16 نفر صاحب­نظران برنامه­ریزی درسی و دبستان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده­ها از یک پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن مورد تأیید متخصصان قرار گرفت و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 84/. محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از روش­های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، میانه، مد و انحراف معیار) و همچنین از روش­های آمار استنباطی (آزمون t برای گروه­های مستقل و تحلیل واریانس یک­راهه) استفاده شد که نتایج پژوهش نشان داد؛ اگر چه دیدگاه معلمان و کارشناسان بر اساس ویژگی­های جمعیت شناختی در ارتباط با برخی مؤلفه­ها تفاوت معناداری با یکدیگر دارد؛ اما به­طور کلی میزان استفاده از تمامی مؤلفه­های آموزش صلح در برنامه­ی درسی از دیدگاه معلمان پایین­تر از حد متوسط ارزیابی شده است. کارشناسان نیز مؤلفه­های «آگاهی از صلح و روش­های حصول به آن»، «احترام به تمامی اشکال حیات و زندگی» و «احساس همدردی در سطح ملی و بین­المللی» کمتر از حد متوسط و مؤلفه­های «مشارکت، همکاری و تشریک مساعی»، «مسئولیت پذیری در برابر اعمال شخصی و اجتماعی» و «حل مسالمت­آمیز اختلافات» متوسط و متوسط به بالا ارزیابی کرده­اند. همچنین بین دیدگاه معلمان و کارشناسان فقط در مورد مؤلفه­های «همکاری و تشریک مساعی» و «احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات» تفاوت معناداری وجود دارد.

کلید واژه: صلح، آموزش صلح، برنامه درسی صلح­محور، آموزش ابتدایی، کارشناسان، معلمان

 

فهـرست مطالـب

فصل اول.................................................................................................................................................1

طرح پژوهش...........................................................................................................................................1

مقدمه. ...................2

بیان مسئله.................................. 3

اهمیت و ضرورت پژوهش..................................... 6

اهداف تحقیق....................................... 8

الف) هدف کلی........................ 8

ب) اهداف جزیی..................................................... 8

سؤالات تحقیق................................. 9

الف) سؤال کلی............................... 9

ب) سؤالات جزیی............................ 9

متغیر های تحقیق................................ 9

تعاریف نظري.............................. 9

تعاریف عملیاتی......................................... 10

فصل دوم...............................................................................................................................................12

مبانی نظری و پیشینه­ ی پژوهش...............................................................................................................12

مقدمه....................................... 1

تعاریف و مفاهیم صلح................................................ 14

تعیین چهارچوبی برای صلح .........................................14

مفهوم صلح با توجه به معلومات بی واسطه................................... 14

مفهوم برنامه­ ی درسی.................................. 16

طراحی برنامه ­ی درسی......................................... 18

ماهیت برنامه ­ی درسی صلح از نظر کانت................................ 19

تعریف برنامه ­ی درسی صلح..................................... 20

پیشینه­ ی آموزش صلح....................................... 22

جایگاه آموزش صلح در جهان معاصر................................ 24

نقش آموزش و پرورش در اشاعه فرهنگ صلح...................................... 25

نقش مدرسه در آموزش صلح................................. 27

آموزش صلح و دستاوردهای آن................................... 28

اهمیت آموزش صلح................................ 29

اهداف آموزش صلح................................ 31

برنامه­ های آموزش صلح............................................ 33

آموزش صلح در برنامه ­های درسی................................. 36

آموزش صلح به عنوان یک اصل فراگیر. ..............................37

الف) دوره­ ی خلع سلاح اتمی:............................39

ب) دوره ­ی آموزش خلع سلاح:..................................40

ج) دوره ­ی وابستگی متقابل جهانی و سیاره­ای......................................... 40

اقدامات یونسکو در زمینه فرهنگ صلح در سطوح ملی، منطقه­ ای و بین­ المللی........................... 40

برخی از اقدامات یونسکو در سطوح ملی و منطقه ­ای...................................... 41

یونسکو و فرهنگ صلح............................................... 41

اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی.................................... 42

برنامه درسی دوره ابتدایی.............................. 43

اصول آموزش و پرورش ابتدایی................................ 43

اهداف دوره ابتدایی (مصوب ششصدوچهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش). ............................44

تحقیقات پیشین................................ 49

تحقیقات داخلی............................... 49

تحقیقات خارجی.......................................... 51

بحث و جمع بندی......................... 54

مدل نظری تحقیق............................ 56

فصل سوم..............................................................................................................................................60

روش و مراحل اجرای پژوهش...............................................................................................................60

مقدمه...................................... 61

روش تحقیق................................. 61

جامعه ­ی آماری............................... 62

نمونه و روش نمونه گیری................................. 62

ابزار گردآوری داده­ ها....................................62

روايي پرسشنامه­ ها..............................63

پايايي پرسشنامه­ ها...............................64

روش‌هاي تجزیه و تحلیل داده­ ها...............................65

فصل چهارم...........................................................................................................................................66

تجزیه و تحلیل داده ­های پژوهش............................................................................................................66

مقدمه. 67

اطلاعات جمعیت­ شناختی.. 68

بررسی سؤالات تحقیق.. 69

سؤال اول تحقیق: میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روش های حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟.................. 69

سؤال دوم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟.................. 73

سؤال سوم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه ­ی مسئولیت پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟...................................... 77

سؤال چهارم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ ی حل مسالمت آمیز تعارضات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. ............80

سؤال پنجم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ ی احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟.......................................... 84

سؤال ششم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه­ ی احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟. ..............................87

سؤال هفتم تحقیق: دیدگاه های معلمان و کارشناسان در محور ویژگی های آموزش صلح چه تشابه و تفاوتی با یکدیگر دارند؟ 91

فصل پنجم.............................................................................................................................................93

بحث و نتیجه­ گیری................................................................................................................................93

مقدمه................................. 94

نتایج پژوهش...................................... 95

خلاصه­ی توصیفی نتایج پژوهش........................................ 95

بررسی نتایج سؤالات پژوهش..................................... 95

پیشنهادها.......................................103

پیشنهادهای کاربردی................................... 103

پیشنهادهای پژوهشی......................................... 104

محدودیتهای پژوهشی............................ 105

محدودیتهای در اختیار...................................... 105

محدودیت های خارج از اختیار............................. 105

بحث و جمع بندی نهایی................................... 105

فهرست منابع........................................... 109

پیوستها..................................................117

چکیده­ لاتین.................................................................................................................120

 

فهرست جداول

جدول 3-1 : مؤلفه های پرسشنامه آموزش صلح....................................................................................63

جدول 3-2: ارزش عددی سؤالات ........................................................................................................63

جدول 3-2. نتایج مربوط به آزمون آلفای کرونباخ.................................................................64

جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت......................................................................68

جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی.........................................................68

جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت .............................................................69

جدول 4-4 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق از دیدگاه معلمان.............................................. .70

جدول 4-5 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق از دیدگاه کارشناسان........................................ .71

جدول 4-6 : مقایسه­ ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن جنسیت آنها.......................................................................................................... 72

جدول 4-7 : مقایسه­ ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها......................................................................................................73

جدول 4-8 : مقایسه­ ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روش های حصول به آن، با در نظر گرفتن سابقه ی آنها............................................................................................................................... 73

جدول 4-9 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق از دیدگاه معلمان ...............................................74

جدول 4-10 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق از دیدگاه کارشناسان...................................... 74

جدول 4-11 : مقایسه­ ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن جنسیت آنها.................................................................................................................75

جدول 4-12 : مقایسه­ ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها............................................................................................................ 76

جدول 4-13 : مقایسه ­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن سابقه­ی آنها............................................................................................................................... 76

جدول 4-14 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال سوم تحقیق از دیدگاه معلمان............................................77

جدول 4-15 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال سوم تحقیق از دیدگاه کارشناسان......................................78

جدول 4-16 : مقایسه­ ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مسئولیت­ پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن جنسیت آنها..................................................................................................78

جدول 4-17 : مقایسه­ ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مسئولیت ­پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها .............................................................................................79

جدول 4-18 : مقایسه­ ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه مسئولیت­ پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن سابقه­ ی آنها.....................................................................................................................80

جدول 4-19 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال چهارم تحقیق از دیدگاه معلمان......................................... 81

جدول 4-20 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال چهارم تحقیق از دیدگاه کارشناسان................................... 81

جدول 4-21 : مقایسه­ ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن جنسیت آنها............................................................................................................................... 82

جدول 4-22 : مقایسه ­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها.......................................................................................................................... .83

جدول 4-23 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن سابقهی آنها.......................................................................................................................................... 83

جدول 4-24 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال پنجم تحقیق از دیدگاه معلمان...........................................84

جدول 4-25 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال پنجم تحقیق از دیدگاه کارشناسان.....................................85

جدول 4-26 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن جنسیت آنها .....................................................................................85

جدول 4-27 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها..................................................................................86

جدول 4-28 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن سابقه­ی آنها .................................................................................................................87

جدول 4-29 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال ششم تحقیق از دیدگاه معلمان........................................... 87

جدول 4-30 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال ششم تحقیق از دیدگاه کارشناسان.....................................88

جدول 4-31 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف، با در نظر گرفتن جنسیت آنها ..................................................................................................89

جدول 4-32 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها...............................................................................................90

جدول 4-33 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف، با در نظر گرفتن سابقه­ی آنها......................................................................................................................... 90

جدول 4-34 : مقایسه­ی دیدگاه معلمان و کارشناسان در هر یک از مؤلفه­های آموزش صلح در سطوح مختلف در برنامه درسی دوره ابتدایی....................................................................................................91

 

فهرست اشکال

شکل 2-1: مدل نظری تحقیق (مؤلفه­های آموزش صلح).........................................................................59

شکل 5-1: الگوی برنامه­ی درسی آموزش برای صلح (ملکی و فیروز کمیشانی، 2014)........................107


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 1159

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.