تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 276
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332840

مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی


مقایسه سبک‌های دلبستگی و عزت نفس در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی

چكيده

پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک‏های دلبستگی و عزت نفس زنان متقاضی طلاق با زنان عادی در سال 1393 انجام شد. جامعه‏ی آماری در این پژوهش، کلیه‏ی زنان متأهل شهر شیراز، شامل زنان متقاضی طلاق كه در فواصل زماني ارديبهشت تا تير سال 1393 جهت امر طلاق به دادگستري يا دفاتر وكالت مراجعه كرده بودند و زنان عادی که تا کنون به دادسراهای خانواده مراجعه نکرده بودند. پژوهش حاضر از نوع مطالعات علّی – مقايسه اي و پس رویدادي و روش گردآوری داده ها میدانی بود. نمونه آماری در این پژوهش 160 زن، شامل دو گروه بود:گروه اول80 زن متقاضي طلاق كه به دادگستري، دادسرا يا دفاتر وکالت در شهر شيراز مراجعه کرده بودند و روش نمونه گیری آنها ،نمونه گیری هدفمند بود.گروه دوم80 زن عادي بودند که این گروه از مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی انتخاب شدند و از نظر سنوات ازدواج و محدوده شهري محل زندگي تقریبا با گروه متقاضی طلاق همتا شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تجدید نظر شده در روابط نزدیک (ECR-R) و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بود. نتایج آزمون مانوا و T تست مستقل نشان داد که نمرات سبک‌های دلبستگی (اضطرابی و اجتنابی) در زنان متقاضی طلاق، نسبت به زنان عادی، بالاتر بود؛ و تفاوت در دو گروه معنادار بود. در متغیر عزت نفس و خرده مقیاسهای آن (عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی و عزت نفس شغلی/ تحصیلی) زنان عادی نسبت به زنان متقاضی طلاق، میانگین بالاتری داشتند و تفاوت در دو گروه معنادار بود. ضروري است اين نكته مورد توجه سياست‏گزاران سلامت قرار گرفته و آموزش مهارت‏هاي زندگي و مهارت‏هاي فرزندپروري، به منظور بهبود روابط خانوادگی براي خانواده‏ها در نظر گرفته شود.

کلمات کلیدی: سبک‌های دلبستگی، عزت نفس، زنان متقاضی طلاق

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده...................................................................................................................................... 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه................................................................................................................................. 3

2-1 بیان مسئله.......................................................................................................................... 8

3-1 ضرورت انجام تحقيق.......................................................................................................... 16

4-1 اهداف تحقيق.................................................................................................................... 19

5-1 فرضيه هاي پژوهش............................................................................................................ 20

6-1 تعریف نظری متغیرها.......................................................................................................... 20

7-1 تعریف عملياتي متغیرها....................................................................................................... 21

فصل دوم: مباحث نظری و پیشینه پژوهش

1-2 مباحث نظري................................................................................................................... 23

1-1- 2 ازدواج......................................................................................................................... 23

1-1-1-2 سبك‏هاي ازدواج........................................................................................................ 25

2-1-1-2 عوامل تهديد كننده زندگي مشترك............................................................................... 30

3-1-1-2 تعارضات در زندگي مشترك........................................................................................ 31

4-1-1-2 تعارضات سازنده و مخرب.......................................................................................... 35

2-1-2 خانواده.......................................................................................................................... 36

1-2-1-2 وظايف خانواده......................................................................................................... 37

3-1-2طلاق.............................................................................................................................. 38

1-3-1-2 تعريف طلاق............................................................................................................. 38

2-3-1-2 مراحل طلاق.............................................................................................................. 40

3-3-1-2 علل و عوامل طلاق در جامعه...................................................................................... 41

4-3-1-2 آسيب شناسي طلاق.................................................................................................... 47

5-3-1-2 طلاق خاموش........................................................................................................... 48

6-3-1-2 آسيب شناسي طلاق بر زن و مرد................................................................................. 49

7-3-1-2 راه هاي كاهش وقوع طلاق....................................................................................... 52

4-1-2 دلبستگي..................................................................................................................... 54

1-4-1-2 چگونگي پيدايش و رشد دلبستگي............................................................................. 57

2-4-1-2 ثبات دلبستگي........................................................................................................... 58

3-4-1-2 بزرگسالي و كيفيت دلبستگي..................................................................................... 60

4-4-1-2 انواع دلبستگي.......................................................................................................... 62

5-4-1-2 انواع دلبستگي بزرگسالان.......................................................................................... 64

6-4-1-2 دلبستگي و روابط عاشقانه......................................................................................... 65

7-4-1-2 دلبستگي از ديدگاه هاي متفاوت................................................................................ 66

5-1-2 عزت نفس..................................................................................................................... 70

1-5-1-2 شكل‏گيري عزت نفس............................................................................................... 72

2-5-1-2 اصول عزت نفس...................................................................................................... 76

3-5-1-2 منابع عزت نفس چيست؟............................................................................................ 80

4-5-1-2 پيامدهاي ناشي از عزت نفس پايين............................................................................. 81

5-2 مروری تحقيقات پيشين....................................................................................................... 83

فصل سوم: روش تحقیق

1-3 طرح كلي پژوهش.............................................................................................................. 94

2-3 جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری.............................................................................. 94

3-3 اطلاعات جمعیت شناختی................................................................................................... 95

4-3 ابزارهای پژوهش................................................................................................................ 99

1-4-3 پرسشنامه تجديد نظر شده در روابط نزديك ..................................................................... 99

2-4-3 پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت................................................................................... 101

5-3 ملاحظات اخلاقی.............................................................................................................. 103

6-3 روش اجرا........................................................................................................................ 104

7-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات........................................................................................... 104

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

1-4 یافته‌هایتوصیفی مربوط به متغيرهاي پژوهش.......................................................................... 106

2-4 بررسي فرضيه هاي پژوهش............................................................................................... 107

1-2-4 فرضیه اول : بین سبکهای دلبستگی زنان متقاضی طلاق و زنان عادی تفاوت معنی دار وجوددارد 109

2-2-4 فرضیه دوم : بین عزت نفس زنان متقاضی طلاق و زنان عادی تفاوت معنی دار

وجود دارد................................................................................................................................ 111

3-4 خلاصه فصل.................................................................................................................... 113

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

1-5 خلاصه پژوهش.................................................................................................................. 115

2-5 بررسی نتايج فرضیه‌ها......................................................................................................... 116

3-5 محدودیت‌ها و موانع پژوهش............................................................................................... 126

4-5 پیشنهادها........................................................................................................................ 127

1-4-5 پیشنهادهاي پژوهشي..................................................................................................... 127

2-4-5 پیشنهادهاي كاربردي...................................................................................................... 128

منابع

منابع فارسی.............................................................................................................................. 130

منابع لاتین................................................................................................................................ 138

پیوست‌ها

پیوست 1: پرسشنامه اطلاعات شخصی (الف)............................................................................... 145

پیوست 2: پرسشنامه اطلاعات شخصی (ب)................................................................................. 146

پیوست 3: پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت................................................................................. 147

پیوست 4: پرسشنامه تجربیات مربوط به روابط نزدیک..................................................................... 151

چكيده انگليسي......................................................................................................................... 153

 

فهرست جداول

جدول 1 – 3 مقایسه شغل در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد).......................................... 95

جدول 2 - 3 مقایسه تحصیلات در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد).................................. 96

جدول 3 – 3 مقایسه شرایط مسکونی در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد).......................... 96

جدول 4-3 مقایسه تعداد فرزند در گروه های مورد بررسی............................................................ 97

جدول 5-3 مقایسه دلیل تقاضای طلاق در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد)........................ 97

جدول 6-3 مقایسه نحوه انتخاب همسر در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد)....................... 98

جدول 7-3 مقایسه نوع ازدواج و آشنایی در گروه های مورد بررسی (بر حسب تعداد)..................... 98

جدول 1-4 یافته های توصیفی متغیرهای سبکهای دلبستگی(اضطرابی، اجتنابی)، عزت نفسکل و خرده مقیاسهای آن (عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس شغلی/تحصیلی) مربوط به زنان عادی (80=N) 106

جدول 2 – 4 یافته های توصیفی متغیرهای سبکهای دلبستگی(اضطرابی، اجتنابی)، عزت نفسکل و خرده مقیاسهای آن (عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس شغلی/تحصیلی) مربوط به زنان متقاضی طلاق (80=N)............................................................................................................................................. 107

جدول 3 – 4 ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در زنان متقاضی طلاق (80=N).................. 108

جدول 4- 4 ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در زنان عادی (80=N)................................ 108

جدول 5– 4 اثر پیلایی و لامبدای ویلکز و اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی................................. 109

جدول 6-4 تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت سبکهای دلبستگی در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی 110

جدول 7-4 ازمون تی بین دو گروه متقاضی طلاق و عادی .....................................................................111

جدول 8-4 اثر پیلایی و لامبدای ویلکز و اثر هتلینگ و بزرگترین ریشه روی................................... 111

جدول 9-4 تحلیل واریانس چند متغیره برای بررسی تفاوت عزت نفس (کل) و خرده مقیاس‏های آن در زنان متقاضی طلاق و زنان عادی................................................................................................................................. 112


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 186

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.