تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 455
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331310

پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ....


پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ....

چکیده

هدف از این پژوهش پیش‌بینی رفتارهای ضدتولید بر اساس پنج عامل بزرگ شخصیت و رفتارهای شهروندی سازمانی در کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان رسمی و قراردادی همه سطوح سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... در سال 1392 تشکیل می‌دهند که شامل 145 نفر بودند. تعداد نمونه مورد مطالعه این پژوهشی بر اساس جدول حجم نمونه مورگان 105 نفر بوده است.با توجه به اینکه سطح معناداری بدست آمده برای روان‌رنجوری، انعطاف‌پذیری و سازگاری از سطح 05/0 بیشتر می‌باشد. این ابعاد در پیش‌بینی رفتار ضدتوليد معطوف به همكاران تأثیر معناداری ندارد. همچنین می‌توان از سایر ابعاد برای پیش‌بینی استفاده کرد.

واژگان کلیدی: رفتارهای ضدتولید، پنج عامل بزرگ شخصیت، رفتارهای شهروندی سازمانی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده........................................................................................................................................................................ 1

فصل اول-کلیات پژوهش

مقدمه......................................................................................................................................................................... 3

1-1 بيان مسئله...................................................................................................................................................... 5

1-2 ضرورت انجام تحقیق.................................................................................................................................... 8

1-3 اهداف پ‍ژوهش................................................................................................................................................ 9

1-3-1 هدف اصلي ................................................................................................................................................ 9

1-3-2 اهداف فرعی............................................................................................................................................... 9

1-4 تعاريف نظري و عملیاتی متغيرها............................................................................................................... 11

1-4-1 تعاريف نظري............................................................................................................................................. 11

1-4-2 تعاريف عملياتي متغيرها......................................................................................................................... 13

فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش

مقدمه......................................................................................................................................................................... 16

2-1 رفتارهای ضدتولید......................................................................................................................................... 16

2-1-1 تعاریفی از رفتارهای ضدتولید............................................................................................................... 18

2-1-2 رفتارهای ضدتولید چگونه طبقه‌بندی شده‌اند؟................................................................................. 18

2-1-2-1 دسته‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه اسپکتور و همکاران....................................................... 19

2-1-2-2 طبقه‌بندی رفتارهای ضدتولید از نگاه گرايز.................................................................................. 20

2-1-3 ابعاد پنج‌گانه رفتارهای ضدتولید.......................................................................................................... 20

2-1-3-1 بدرفتاری با دیگران............................................................................................................................. 21

2-1-3-2 انحراف از تولید..................................................................................................................................... 23

2-1-3-3 خرابکاری............................................................................................................................................... 23

2-1-3-4 سرقت..................................................................................................................................................... 24

2-1-3-5 رفتارهای کناره‌گیرانه.......................................................................................................................... 25

2-1-4 پیشایندهای رفتارهای ضدتولید........................................................................................................... 25

2-1-4-1 شش طبقه‌بندی پیشایندهای رفتارهای ضدتولید....................................................................... 25

2-1-4-2 طبقه‌بندی پیش‌بینی‌های رفتارهای ضدتولید بر اساس ماهیتشان......................................... 26

2-1-5 پیامدهای رفتارهای ضدتولید................................................................................................................ 30

2-2 شخصیت: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی.............................................................................................. 30

2-2-1 مفهوم شخصیت........................................................................................................................................ 30

2-2-2 نظریه‌های شخصیت................................................................................................................................. 32

2-2-2-1 دیدگاه روان‌پویایی............................................................................................................................... 32

2-2-2-2 دیدگاه انسان‌گرایانه............................................................................................................................. 35

2-2-2-3 دیدگاه روابط بین فردی..................................................................................................................... 37

2-2-2-4 دیدگاه یادگیری اجتماعی................................................................................................................. 38

2-2-2-5 دیدگاه شناختی................................................................................................................................... 40

2-2-2-6 صفت‌گرایان........................................................................................................................................... 42

2-2-2-7 ریموند کتل........................................................................................................................................... 44

2-2-2-8 نظریۀ میدانی لوین.............................................................................................................................. 44

2-2-2-9 گوردن آلپورت...................................................................................................................................... 47

2-2-2-10 نظریه آیزنک...................................................................................................................................... 47

2-2-2-11 نظریه رو.............................................................................................................................................. 50

2-2-2-12 نظریه هالند........................................................................................................................................ 52

2-3 رفتار شهروندی سازمانی چیست؟............................................................................................................. 61

2-3-1 انواع رفتار شهروندی در سازمان............................................................................................................ 62

2-3-2 ابعاد رفتار شهروندی................................................................................................................................ 63

2-3-3 اساس، چهارچوب و ساختار رفتار شهروندی سازمانی..................................................................... 69

2-3-4 چهارچوب‌های مرتبط با رفتار شهروندیسازمانی............................................................................ 71

2-3-5 تأثیر ویژگی‌های کاری بر رفتار شهروندیسازمانی.......................................................................... 72

2-3-6 پیشایندهای رفتار شهروندی سازمانی و روابط آن با دیگر سازه‌ها................................................ 74

2-3-7 ادراک و انصاف و رفتار شهروندی سازمانی......................................................................................... 75

2-3-8 تأثیرات میانجی اعتماد به سرپرست.................................................................................................... 75

2-3-9 رابطه با سازه‌های عملکرد....................................................................................................................... 77

2-3-10 وابستگی متقابل تکالیف و رفتارهای شهروندی سازمانی............................................................. 77

2-3-11 رفتارهای شهروندی سازمانی خدمت‌گرا.......................................................................................... 78

2-3-12 کلیات رفتار شهروندی سازمانی......................................................................................................... 79

2-3-13 پیامدهای رفتار شهروندی سازمانی................................................................................................... 79

2-3-14 پیشایندهای نگرشی رفتار شهروندی سازمانی................................................................................ 80

2-3-15 رابطه بین جنسیت و رفتار شهروندی سازمانی............................................................................... 82

2-3-16 جهت‌گیری جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی........................................................................... 83

2-3-17 حرفه‌های جنسیتی و رفتار شهروندی سازمانی.............................................................................. 83

2-3-18 پیشایندهای هیجانی رفتار شهروندی سازمانی............................................................................... 84

2-4 جمع بندی از مرور مطالعاتی برای ارائه چارچوب نظری تحقیق........................................................ 89

2-5 نمودار تحقیق.................................................................................................................................................. 91

فصل سوم-روش کار و تحقیق

مقدمه......................................................................................................................................................................... 93

3-1 روش پژوهش.................................................................................................................................................. 93

3-2 جامعه‌ی آماری............................................................................................................................................... 93

3-3 نمونه و روش نمونه‌گیری............................................................................................................................. 93

3-4 یافته های توصیفی ویافته های مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی........................................... 95

3-5 ابزار پژوهش..................................................................................................................................................... 102

3-5-1 پرسشنامه رفتارهای ضدتولید............................................................................................................... 102

3-5-2 پرسشنامه پنج عامل بزرگ شخصيت فرم كوتاه NEO-FFI..................................................... 103

3-5-3 پرسشنامه رفتارهای شهروندی سازمانی............................................................................................. 103

3-6 روش اجرا......................................................................................................................................................... 104

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها........................................................................................................................ 104

فصل چهارم-نتایج

مقدمه ........................................................................................................................................................................ 106

4-1 یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش................................................................................................... 106

4-2 آزمون فرضیه‌ها............................................................................................................................................... 107

4-3 خلاصه یافته‌ها ونتایج..................................................................................................................................... 115

فصل پنجم-نتیجه‌گیری و پیشنهادات

مقدمه......................................................................................................................................................................... 118

5-1 نتیجه‌گیری...................................................................................................................................................... 118

5-2 محدودیت‌های پژوهش.................................................................................................................................. 127

5-2-1 در اختیار محقق......................................................................................................................................... 127

5-2-2 خارج از اختیار محقق................................................................................................................................ 128

5-3 پیشنهادهای پژوهشی.................................................................................................................................... 128

5-4 پیشنهادهای کاربردی................................................................................................................................... 129

5-5 ملاحظات اخلاقی.......................................................................................................................................... 131

5-6 خلاصه نتایج.................................................................................................................................................... 131

 

منابع........................................................................................................................................................................... 132

منابع فارسی.............................................................................................................................................................. 133

منابع انگلیسی.......................................................................................................................................................... 136

پیوست‌ها.................................................................................................................................................................... 149

فهرست نام‌ها............................................................................................................................................................. 158

چکیده انگلیسی....................................................................................................................................................... 162

 

فهرست جداول

جدول 3-1: جدول توصیفی مربوط به جنسیت کارکنان مورد مطالعه...................................................... 94

جدول 3-2: جدول توصیفی مربوط به نوع کار کارکنان مورد مطالعه....................................................... 96

جدول 3-3: آمار توصیفی مربوط به سابقه خدمت کارکنان مورد مطالعه................................................. 97

جدول 3-4: جدول توصیفی مربوط به سطح تحصیلات کارکنان مورد مطالعه....................................... 98

جدول 3-5: آمار توصیفی مربوط به سن کارکنان مورد مطالعه.................................................................. 99

جدول 3-6: آمار توصیفی مربوط به وضعیت تأهل مورد مطالعه................................................................. 100

جدول 3-7: آمار توصیفی مربوط به نوع استخدام کارکنان مورد مطالعه.................................................. 101

جدول 4-1: آمار توصیفی مربوط به مؤلفه‌های رفتارهای ضدتولید............................................................ 106

جدول 4-2: آمار توصیفی مربوط به پنج عامل بزرگ شخصیت.................................................................. 106

جدول 4-3: آمار توصیفی مربوط به رفتار شهروندی سازمانی..................................................................... 107

جدول 4-4: مشخصه‌های آماري رگرسيون...................................................................................................... 107

جدول 4-5: خلاصه تحليل واريانس................................................................................................................... 107

جدول 4-6: خلاصه جدول رگرسیون................................................................................................................. 108

جدول 4-7: مشخصه‌های آماري رگرسيون...................................................................................................... 109

جدول 4-8: خلاصه تحليل واريانس................................................................................................................... 109

جدول 4-9: مشخصه هاي آماري رگرسيون..................................................................................................... 110

جدول 4-10: خلاصه تحليل واريانس................................................................................................................ 110

جدول 4-11: خلاصه جدول رگرسیون.............................................................................................................. 111

جدول 4-12: مشخصه‌های آماري رگرسيون.................................................................................................... 112

جدول 4-13: خلاصه تحليل واريانس................................................................................................................ 112

جدول 4-14: خلاصه جدول رگرسیون.............................................................................................................. 113

جدول 4-15: مشخصه هاي آماري رگرسيون.................................................................................................. 114

جدول 4-16: خلاصه تحليل واريانس................................................................................................................ 114

جدول 4-17: خلاصه جدول رگرسیون.............................................................................................................. 115

 

فهرست شکل‌ها

نمودار 2-1- نمودار تحقیق................................................................................................................................... 91

نمودار 3-1: نمودار دایره‌ای مربوط به جنسیت کارکنان............................................................................... 95

نمودار 3-2: نمودار دایره‌ای مربوط به نوع کار کارکنان................................................................................. 96

نمودار 3-3: نمودار میله‌ای مربوط به سابقه خدمت کارکنان....................................................................... 97

نمودار 3-4: نمودار میله‌ای مربوط به سطح تحصیلات کارکنان.................................................................. 98

نمودار 3-5: نمودار مربوط به سن کارکنان....................................................................................................... 99

نمودار 3-6: نمودار مربوط به وضعیت تأهل...................................................................................................... 100

نمودار 3-7: نمودار مربوط به نوع استخدام کارکنان...................................................................................... 101


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 185

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.