تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 104
  • بازدید دیروز : 67
  • بازدید کل : 307657

بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس


بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی  دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

تغيير به معناي خروج از حالتي و رسيدن و مستقر شدن در حالتي ديگر است‌. سازمان های امروزی با تغییراتی وسیع تر نسبت به گذشته در ابعاد گوناگون فعالیت های خود روبرو هستند. کتابخانه های دانشگاهی که نقش برجسته‌ای در کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه‌ها ایفا می کنند نیازمند راهکارهایی برای مدیریت تغییرات خود هستند. پژوهش حاضر به تعیین وضعیت نگرش کارکنان در برابر تغییر(آمادگی برای تغییر) در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس می پردازد. اینپژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی است. جامعه آماری کلیه کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس می باشند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نظر از ابزار پرسشنامه (دانهام و همکاران 1989) استفاده گردیده است. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید راهنما و مشاور مورد بررسی قرار گرفته و برای تعیین پایایی آن از ضریب اعتبار آلفای کرونباخ استفاده شده که برای پرسشنامه حاضر عدد 86/. به دست آمده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی شاخص هایی نظیر فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد نمرات و درسطح استنباطی آزمون تحلیل واریانس یک راهه و به منظور تعیین نرمال بودن داده ها از آزمون کالموگروف–اسمیرنوف انجام گرفته است؛ برای تحلیل داده ها از بسته نرم افزار اس پی اس اس به عنوان ابزار تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد، کارکنان کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس بصورت کلی، وقوع تغییر و هدف آن در سود رسانی به کتابخانه و اعضای آن را درک نموده اند.

 

فهرست مندرجات

شماره صفحه

چکیده فارسی....................................................................................................................................................................... أ

فهرست مندرجات................................................................................................................................................................ ب

فهرست جدول ها................................................................................................................................................................. ز

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 مقدمه........................................................................................................................................................................... 2

1-2 بیان مساله................................................................................................................................................................... 3

1- 3 اهمیت و ضرورت پژوهش........................................................................................................................................ 4

1-4 تعاریف نظری و عملیاتی.......................................................................................................................................... 5

1-4-1 تغییر....................................................................................................................................................................... 5

2-4-2 خدمات................................................................................................................................................................... 5

1-5 اهداف پژوهش............................................................................................................................................................ 6

1-5-1 هدف اصلی پژوهش............................................................................................................................................ 6

1-5-2 اهداف فرعی........................................................................................................................................................... 6

1-6 پرسش های پژوهش................................................................................................................................................. 6

1-6-1 پرسش اصلی پژوهش........................................................................................................................................... 6

1-6-2 پرسش های فرعی پژوهش.................................................................................................................................. 6

1-7 فرضیه های پژوهش............................................................................................................................................... 7

1-8 متغیرهای پژوهش..................................................................................................................................................... 7

1-8-1 متغیرهای مستقل................................................................................................................................................ 7

1-8-2متغیر های وابسته................................................................................................................................................. 7

فصل دوم: ادبیات پژوهش

2-1 مقدمه............................................................................................................................................................................ 9

2-2 مفهوم تغییر................................................................................................................................................................ 9

2-3 انواع تغییر.................................................................................................................................................................... 10

2-4 اهداف تغییر................................................................................................................................................................ 12

5-2 ضرورت تغییر............................................................................................................................................................ 13

2-6 آمادگی برای تغییر................................................................................................................................................... 14

2-7 مقاومت در برابر تغییر............................................................................................................................................... 16

2-8 مکتب های مدیریت تغییر....................................................................................................................................... 18

2- 9 واکنش به تغییر....................................................................................................................................................... 19

2-10 مدل های مدیریت تغییر....................................................................................................................................... 19

2-11 نگرش.......................................................................................................................................................................... 21

2-11-1 انواع و مبناي نگرش ها..................................................................................................................................... 22

2- 12 کتابخانه................................................................................................................................................................... 23

2-13 خدمات کتابخانه ها................................................................................................................................................. 24

2-14 کتابخانه دانشگاهی.................................................................................................................................................. 24

2-14-1 ساختار کتابخانه دانشگاهی.............................................................................................................................. 25

2-14-2 كتابخانه مركزي دانشگاه تربيت مدرس........................................................................................................ 25

2- 15 تغییر در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی.................................................................................................... 26

2-15-1 درک تغییر در کتابخانه ها.............................................................................................................................. 28

2-15-1-1 فشارها برای تغییر......................................................................................................................................... 28

2-15-1-1-2 فشارهای خارجی..................................................................................................................................... 29

2-15-1-1-3 فشارهای داخلی...................................................................................................................................... 29

2-15-1-1-4 ترس از تغییر........................................................................................................................................... 29

2-16 واکنش کتابداران دربرابر تغییر............................................................................................................................. 29

2- 17 پیشینه های پژوهش............................................................................................................................................. 33

2-18- 1 پیشینه پژوهش در داخل ایران..................................................................................................................... 33

2-18- 1 پیشینه پژوهش در خارج ایران...................................................................................................................... 35

19-2 خلاصه پیشینه های پژوهش............................................................................................................................. 39

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1مقدمه............................................................................................................................................................................ 41

3-2 نوع و روش پژوهش.................................................................................................................................................... 41

3-3جامعه آماری پژوهش................................................................................................................................................. 42

3-4روش نمونه گیری....................................................................................................................................................... 42

3-5روش و ابزار جمع آوری داده ها.............................................................................................................................. 42

3-6 روش اجرای پرسشنامه............................................................................................................................................ 42

3-6-1پرسشنامه................................................................................................................................................................ 44

3-6-2روایی پرسشنامه..................................................................................................................................................... 44

3-6-3پایایی پرسشنامه.................................................................................................................................................... 44

3-7روش تجزیه تحلیل داده ها...................................................................................................................................... 45

3-8 محدودیت های پژوهش............................................................................................................................................ 45

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1مقدمه............................................................................................................................................................................ 47

4- 2 پاسخ بهپرسش های پژوهش............................................................................................................................... 47

4-3 پاسخ بهفرضیه های پژوهش................................................................................................................................. 49

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه............................................................................................................................................................................ 58

5-2 بحث و نتیجه گیری پاسخ پرسش و فرضیه اول پژوهش.................................................................................. 58

5-3 بحث و نتیجه گیری پاسخ پرسش و فرضیه دوم پژوهش................................................................................. 58

5-4 بحث و نتیجه گیری پاسخ پرسش و فرضیه سوم پژوهش................................................................................ 59

5-5 بحث و نتیجه گیری پاسخ پرسش و فرضیه چهارم پژوهش............................................................................ 60

5-6 پیشنهادهای پژوهش.................................................................................................................................................. 60

5-6-1 پیشنهادهای برگرفته از پژوهش........................................................................ 60

5-6-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده............................................................................................................. .61

فهرست منابع........................................................................................................................................................................ 62

منابع فارسی.......................................................................................................................................................................... 60

منابع انگلیسی....................................................................................................................................................................... 65

پیوست.................................................................................................................................................................................... 68

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1 نام متغیرها و شماره سوالات مربوطه........................................................................................................ 43

جدول 3-2 طیف لیکرت برای سنجش آمادگی تغییر................................................................................................ 44

جدول 3-3 نام متغیر و ضریب آلفای کرونباخ مربوطه............................................................................................... 45

جدول 4-1 وضعیت نگرش کارکنان درمورد تغییرخدمات کتابخانه مرکزی......................................................... 46

جدول 4-2 وضعیت نگرش شناختی کارکنان درمورد تغییرخدمات کتابخانه مرکزی........................................ 48

جدول 4-3 وضعیت نگرش عاطفی کارکنان درمورد تغییرخدمات کتابخانه مرکزی........................................... 48

جدول 4-4 وضعیت نگرش رفتاری کارکنان درمورد تغییرخدمات کتابخانه مرکزی.......................................... 49

جدول4-5 نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها............................................................................... 50

جدول 4-6 نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع............................................................ 50

جدول4-7 نتایج تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی تفاوت میانگین نمرات نگرش................................... 51

جدول 4-8 نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها............................................................................ 51

جدول 4-9 نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع............................................................ 52

جدول 4-10 نتایج تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی تفاوت میانگین نمرات نگرش شناختی............. 52

جدول4-11 نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها............................................................................ 53

جدول 4-12 نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع........................................................... 53

جدول 4-13 نتایج تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی تفاوت میانگین نمرات نگرش عاطفی.................. 54

جدول4-14 نتیجه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس ها............................................................................ 55

جدول 4-15 نتایج آزمون کالموگروف-اسمیرنوف برای نرمال بودن توزیع.......................................................... 55

جدول 4-16 نتایج تحلیل واریانس یکراهه جهت بررسی تفاوت میانگین نمرات نگرش رفتاری................................. 55


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 220

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.