تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 68
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332510

بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت‌های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها


بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی ایران از مهارت‌های یادگیری الکترونیکی و رابطه آن با رضایت و پیشرفت تحصیلی آنها

چكيده:

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان برخورداری دانشجویان مراکز آموزش مجازی از مهارت‌های یادگیری در محیط الکترونیکی و نقش آن در رضایت و موفقیت تحصیلی دانشجویان است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان مراکز آموزش مجازی دانشگاه تهران و موسسه آموزش عالی مهر البرز هستند که از طریق روش نمونه گیری طبقه ای و بر اساس جدول کرجسی و مورگان 338 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است و برای جمع آوری داده‌های مورد نیاز از دو پرسشنامه محقق ساخته، آزمون سنجش آمادگی یادگیری الکترونیکی و آزمون رضایت تحصیلی استفاده شده است. روایی محتوایی این دو آزمون از طریق اعمال نظرات هفت نفر از متخصصان آموزش مجازی و پایایی آنها پس از اجرای آزمایشی با محاسبه آلفای کرانباخ به ترتیب 84/0 و 87/0 محاسبه شد. همچنین برای سنجش موفقیت تحصیلی از معدل پیشرفت تحصیلی دانشجویان استفاده گردید. تحلیل یافته‌های این پژوهش با استفاده از آزمون T، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشان داد که میزان مهارت‌های دانشجویان در کار با رایانه و اینترنت، مهارت‌های ارتباطی، مهارت‌های شناختی و مهارت‌های فراشناختی بر اساس آزمون t در حد متوسط بوده است. همچنین رضایت تحصیلی آنها متوسط و پیشرفت تحصیلی در حد خوب بوده است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین مهارت‌های فراشناختی و شناختی با موفقیت تحصیلی به ترتیب 340/0+ و 148/0+ همبستگی وجود دارد. همچنین این پژوهش نشان می­­دهد که بین مهارت‌های فراشناختی و شناختی با رضایت تحصیلی به ترتیب 517/0+ و 224/0+ همبستگی وجود دارد و بین سایر متغیرها نظیر مهارت‌های فناورانه و مهارت‌های ارتباطی با موفقیت و رضایت تحصیلی ارتباط قابل ملاحظه‌ای مشاهده نشد. سهم مهارت‌های فراشناختی در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانشجویان 8/32 درصد و سهم مهارت‌های شناختی 5/11 درصد می­باشد. همچنین سهم مهارت‌های فراشناختی در پیش‌بینی رضایت تحصیلی دانشجویان 50 درصد و سهم مهارت‌های شناختی 5/17 درصد میباشد.

واژه ­های کلیدی: مهارت، یادگیرنده الکترونیکی، آموزش مجازی، رضایت، موفقیت تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1مقدمه..فصل اول: کلیات پژوهش

1-1 بیان مساله. 

1-2 ضرورت انجام پژوهش... .

1-3 اهداف پژوهش... 7

1-4 سوال های و فرضیه‌های پژوهش... 

1-5تعریف مفهومی اصطلاحات پژوهش... 8

1-6تعریف عملیاتی اصطلاحات پژوهشی.. 10

 

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه‌ی پژوهش

2 مقدمه................................................. 12

2-1فناوری اطلاعات و ارتباطات..................................................... 12

2-2تعامل در آموزش از راه دور. 

2-2-1تعامل استاد – دانشجو..............................................................................................................14

2-2-2تعامل دانشجو – دانشجو............................................................................................................ 14

2-2-3تعامل دانشجو – محتوا............................................................................................................... 14

2-2-4تعامل استاد – محتوا................................................................................................................... 15

2-2-5تعامل استاد-استاد....................................................................................................................... 15

2-2-6تعامل محتوا-محتوا...................................................................................................................... 15

2- 3مراحل تکامل فناوری آموزشی.. ............16

2-3-1فناوری توزیعی ..................................................................................................................... 16

2-3-2فناوری اشتراکی.......................................................................................................................... 16

2-3-3فناوری تعاملی............................................................................................................................ 17

2-4نظریه‌های مورد استفاده در فناوری آموزشی.. 18

2-4-1نظریه رفتارگرایی........................................................................................................................ 18

2-4-2نظریۀ شناخت گرایی.................................................................................................................. 19

2-4-3نظریۀ سازنده گرایان................................................................................................................... 19

2-5دسته‌بندی آموزش الکترونیکی................................................ 20

2-5-1یادگیری شخصی........................................................................................................................ 20

2-5-2یادگیری جمعی........................................................................................................................... 21

2-5-3کلاس‌های مجازی...................................................................................................................... 21

2-6 آموزش از راه دور.......................................................... 21

2-6-1نسلهای آموزش از راه دور......................................................................................................... 22

2-6-1-1 نسل اول................................................................................................................................23

2-6-1-2 نسل دوم................................................................................................................................24

2-6-1-3 نسل سوم...............................................................................................................................24

2-6-1-4 نسل چهارم............................................................................................................................24

2-6-1-5 نسل پنجم..............................................................................................................................24

2-6-2تاریخچه آموزش از راه دور در ایران.......................................................................................... 25

2-7 آموزش مجازی......................................................................... 25

2-7-1شیوه‌های آموزش مجازی........................................................................................................... 28

2-7-1-1 آموزش فاصله‌ای....................................................................................................................28

2-7-1-2 آموزش الکترونی...................................................................................................................28

2-7-1-3 پخش شبکه‌ای تعاملی...........................................................................................................28

2-7-1-4 پخش شبکه‌ای زنده...............................................................................................................29

2-7-1-5 همایش‌های روی خط...........................................................................................................29

2-7-1-6 آموزش آن‌لاین.....................................................................................................................29

2-7-1-7 پخش شبکه‌ای......................................................................................................................29

2-7-1-8 هم اندیشی مجازی...............................................................................................................29

2-7-2 عناصر آموزش مجازی..............................................................................................................30

2-7-2-1 هدف‌های برنامه درسی........................................................................................................30

2-7-2-2 فعالیت‌های یادگیری..............................................................................................................30

2-7-2-3 مواد و منابع یادگیری.............................................................................................................31

2-7-2-4 محتوای الکترونیکی...............................................................................................................31

2-7-2-4-1 استانداردهای محتوای الکترونیکی....................................................................................32

2-7-2-4-2 بررسی استانداردهای آموزش و فراگیری الکترونیکی.......................................................33

2-7-2-5 سامانه مدیریت یادگیری........................................................................................................35

2-7-2-6 نقش معلم در محیط‌های یادگیری الکترونیکی.......................................................................35

2-7-2-7 مهارت‌های موردنیاز یادگیرنده الکترونیکی............................................................................37

2-7-2-7-1 مهارت به کارگیری رایانه..................................................................................................40

2-7-2-7-2 مهارت در به کارگیری ابزارهای اینترنتی و سامانه‌های مدیریت یادگیری.........................40

2-7-2-7-3 مهارت در به کارگیری تجارب اولیه.................................................................................41

2-7-2-7-4 مدیریت زمان....................................................................................................................41

2-7-2-7-5 مهارت‌های زبانی..............................................................................................................42

2-7-2-7-6 مهارت‌های نوشتاری.........................................................................................................42

2-7-2-7-7 مهارت حل مساله..............................................................................................................42

2-7-2-7-8 مهاررت تفکر انتقادی........................................................................................................43

2-7-2-7-9 مهارت پرسشگری.............................................................................................................45

2-7-2-7-10 مهارت به کارگیری شیوه‌های مطالعه و یادگیری........................................................... 45

2-7-2-7-11 مهارت فراشناختی...........................................................................................................46

2-7-2-7-12 مهارت خودرهیابی..........................................................................................................47

2-7-2-7-13 مسئولیت‌پذیری...............................................................................................................48

2-7-2-7-14 خودارزیابی.....................................................................................................................48

2-7-2-7-15 مهارت برقراری ارتباط همزمان و ناهمزمان....................................................................49

2-8 رضایت تحصیلی.......................................................... 50

2-8-1خودتوانی اینترنتی یادگیرنده......................................................................................................52

2-8-2پاسخگویی به موقع مدرس........................................................................................................52

2-8-3 انعطاف پذیری دوره یادگیری الکترونیکی..................................................................................52

2-8-4 کیفیت دوره یادگیری الکترونیکی...............................................................................................52

2-8-5 کیفیت فناوری............................................................................................................................53

2-8-6 سودمندی سامانه........................................................................................................................53

2-8-7 سهولت استفاده از سامانه...........................................................................................................53

2-8-8تنوع در ارزیابی..........................................................................................................................53

2-9 پیشرفت تحصیلی.. ..

2-10ارزشیابی کیفیت دوره‌های یادگیری الکترونیکی.. 

2-11جایگاه مهارت‌های یادگیرنده الکترونیکی در برنامه درسی دانشگاه‌های مجازی................................... 57

2-12پیشینه پژوهش................................................ 60

2-12-1پژوهشهای انجام شده خارجی.................................................................................................60

2-12-2پژوهشهای انجام شده داخلی...................................................................................................63

2-13جمع بندی........................................ 70

 

فصل سوم: روش پژوهش

3مقدمه.................................................................................................................................................. ..73

3-1روش پژوهش................................................. 73

3-2جامعه آماری پژوهش.................................. 73

3-3حجم نمونه و روش نمونه گیری........................... 74

3-4روش‌های جمع آوری اطلاعات...................................... 74

3-5روایی و پایایی..................................... 75

3-6روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش............................. 76

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش

4 مقدمه..................................................................................................................................................78

4-1 توصیف یافته‌های پژوهش............................................. 79

4-2 تجزیه و تحلیل سؤال های پژوهش:.................................81

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5 مقدمه...................................................................................................................................................91

5-1بحث و بررسی یافته‌ها................................................92

5-2نتیجه گیری.. ......................................100

5-3پیشنهادها.....................................101

5-3-1پیشنهاد‌های کاربردی................................................................................................................101

5-3-2 پیشنهاد‌های پژوهشی...............................................................................................................102

5-4محدودیت‌های پژوهش... 102

5-4-1محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر.........................................................................................102

5-4-2محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر................................................................................103

6 فهرست منابع.....................................................................................................................................104

 

فهرست جداول

جدول 4-2 : نتیجه آزمون کالموگروف – اسمیرونوف برای نرمال بودن توزیع داده‌ها..........................80

جدول 4-1 : فراوانی و درصد فراوانی نمونه مورد مطالعه به تفکیک جنس..........................................79

جدول 4-3 : بررسی میزان مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با استفاده از آزمون t یکطرفه..........................................81

جدول 4-4 : بررسی میزان رضایت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران (مهرالبرز و دانشگاه تهران)، با استفاده از آزمون t یکطرفه.....................................................................82

جدول 4-5 : توصیف میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان دوره مجازی دانشگاه الکترونیکی تهران(مهرالبرز و دانشگاه تهران)،............................................................................................................83

جدول 4-6 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و پیشرفت تحصیلی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون.......................................................................84

جدول 4-7 : بررسی رابطه بین مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی و رضایت تحصیلی با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون........................................................................85

جدول 4-8 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر پیشرفت تحصیلی..........................................................................87

جدول 4-9 : نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره تاثیر مولفه‌های مهارت‌های یادگیری الکترونیکی دانشجویان مراکز آموزش مجازی بر رضایت تحصیلی...........................................................................88


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 480

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.