تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 132
  • بازدید دیروز : 35
  • بازدید کل : 348110

تأثير بازيهاي پيشدبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكان مراكز پيشدبستاني ناحيه يك شهر شيراز در سال تحصيلي93-92


تأثير بازيهاي پيشدبستاني بر مهارتهاي ذهني و اجتماعي كودكان مراكز پيشدبستاني ناحيه يك شهر شيراز در سال تحصيلي93-92

چکیده

پژوهش حاضر یک پژوهش از نوع شبه آزمایشی ب

ا گروه کنترل و آزمایش است، که به تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي ذهني و اجتماعي كودكان مراكز پيش دبستاني ناحيه يك شهر شيراز در سال تحصيلي93-92 پرداخته است.

جامعه آماری شامل 3086 کودک پیش دبستانی می باشد که در گروه سنی 5 تا 6 سال مشغول به تحصیل بودند که از بین آنها 60 نفر به صورت تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند . شركت كنندگان پژوهش به دو گروه کنترل و آزمایش تقسيم شدند.پس از یکسان سازی گروه ها ابتدا از كل شركت كنندگان، که 30 نفر آن ها پسر و 30 نفر دختر بودند پيش آزمون بصری – حرکتی بندر گشتالت به منظور سنجش مهارت های ذهنی از کودکان گرفته شد و پرسشنامه ی مهارت های اجتماعی ماتسون(1983) به منظور سنجش مهارت های اجتماعی کودکان در اختیار معلمان قرار داده شد. سپس از هر گروه 15 نفر به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمایش و 15 نفر نیز به عنوان گروه کنترل انتخاب گردیدند و بازی­ها به گروه های آزمایش طی دو ماه و هرهفته دو جلسه ی یک و نیم ساعته آموزش داده شد. بعد از آموزش بازی ها، مجددا آزمون ها تکرار گردید، سپس داده های بدست آمده از طریق آمار توصیفی و آزمون تحليل كواريانس چند متغيره (مانكووا) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشانگر تأثیر بازی ها بر مهارت های ذهنی و اجتماعی کودکان گروه آزمایشی نسبت به کودکان گروه کنترل به طور معنادار بود.

کلید واژه ها: بازی های پیش دبستانی، مهارت های ذهنی، مهارت های اجتماعی،کودکان پیش دبستانی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول.. 2

کلیات پژوهش.... 2

1-1- مقدمه:3

1-2- بيان مسئله:6

1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش:11

1-4- اهداف پژوهش:13

1-4-1- هدف کلی:13

1-4-2- اهداف جزیی:13

1-5- فرضیه های پژوهش:13

1-6- تعریف نظری متغیرهای پژوهش:14

1-6-1- بازی:14

1-6-2-مهارتهای ذهنی:14

1-6-3- مهارت های اجتماعی:15

1-7- تعاریف عملیاتی:15

1-7-1 بازی:15

1-7-2-مهارت های ذهنی:15

1-7-3- مهارت های اجتماعی:15

فصل دوم. 16

ادبیات و پیشینه ی تحقیق.. 16

2-1- مقدمه:17

2-2- مباحث نظری بازی و فعالیت های بدنی:17

2-2-1- بازی چیست؟17

2-2-2- وﯾﮋگی های اساسی بازی:18

2-3- نظریه ی انرﮊی مازاد:19

2-4- نظریه ی پیش تمرینی:20

2-4-1- نظریه ی غریزی مک دوگال:21

2-4-2- نظریه ی اجتماعی گروس:21

2-4-3- نظریه ی ویلیام اشترن:22

2-4-4- نظریه ی پستالوژی:22

2-5- نظریه ی بازپیدایی:23

2-6- نظریه ی بیان خود:23

2-7- نظریه ی ﮊان پیاﮊه:24

2-8- انواع بازی به نظر ﮊان پیاﮊه:25

2-8-1- بازی های مهارتی:25

2-8-2- بازی های نمادین:25

2-8-3- بازی های با قاعده:26

2-8-4- بازی های سازنده:27

2-9- نظریهی شارلوت بوهلر:27

2-9-1- بازی های کنشی:27

2-9-2- بازی های وانمود سازی یا خیالی:28

2-9-3- بازی های انفعالی:28

2-9-4- بازی های ساختمانی:29

2-9-5- بازی های جمعی:29

2-10- دیدگاه مکتب اسلام درباره ی بازی:29

2-11- رشد و تکامل حرکات از دیدگاه علم تکامل بدن انسان:30

2-12- مباحث نظری مهارت های ذهنی:32

2-12-1- مفهوم شناسی مهارت های ذهنی:32

2-13- مباحث نظری مهارت های اجتماعی:33

2-13-1- مفهوم شناسی مهارت های اجتماعی:33

2-13-2- انواع مهارت های اجتماعی:35

2-13-3- عناصر مهارت های اجتماعی:36

2-13-4- پیامد های مهارت های اجتماعی:37

2-13-5- مدرسه و مهارت های اجتماعی :38

2-14- پیشینهی تحقیقاتی:39

2-14-1- بازی و مهارت های ذهنی.. 39

2-14-1-1- پژوهش های داخل کشور:39

2-14-1-2- پژوهش های خارج از کشور:41

2-14- 2- بازی و مهارت های اجتماعی:42

2-14-2-1- پژوهش های داخل کشور:42

2-14-2-2- پژوهش های خارج از کشور:44

2-15- جمع بندی پیشینه های تحقیق:46

فصل سوم. 48

روش تحقیق.. 48

3-1- مقدمه:49

3-2- روش پژوهش:49

3-3- جامعه و نمونه آماری:49

3-4- روش نمونه گیری پژوهش:49

3-5- ابزار گردآوری اطلاعات:50

3-5-1- آزمون بصری– حرکتی بندر گشتالت:50

3-5-2- مقیاس سنجش مهارت ها ی اجتماعی ماتسون:53

3-6- روایی مقیاس سنجش مهارت های اجتماعی:54

3-7- پایائی مقیاس مهارت های اجتماعی:55

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:56

3-9- اطلاعات جمعيت شناختي نمونه:56

فصل چهارم. 58

تجزیه و تحلیل یافته ها58

4-1- مقدمه. 59

4-2- يافته هاي توصيفي.. 59

4-3- يافته هاي استنباطي.. 60

فصل پنجم.. 69

بحث و نتیجه گیری.. 69

5-1- مقدمه:70

5-2- خلاصه پژوهش:70

5-3- نتایج پژوهش:71

5-3-1- فرضیه های اصلی:71

5-3-2- فرضیه های فرعی:73

5-4- پیشنهادها:75

5-4-1- پیشنهادهای کاربردی:75

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی:76

5-5- محدودیت های تحقیق:76

پیوست ها77

منابع و ماخذ. 82

منابع فارسی:83

منابع انگلیسی :88

چکیده انگلیسی : .........................................................................................................................................................95

 

فهرست جدولها

جدول 3-1 : ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف در کل مقیاس مهارت های اجتماعی و 5 عامل حاصل از آن.55

جدول 3-2: فراواني و درصد جنسيت آزمودنيها56

جدول 3-3: فراواني و درصد تحصيلات پدر آزمودنيها56

جدول 3-4: فراواني و درصد تحصيلات مادر آزمودنيها57

جدول 4-1: ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه آزمایش و گواه مولفه هاي مهارت هاي اجتماعي در پيش‌آزمون و پس آزمون 59

جدول 4-2: ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه متغير مهارت هاي ذهني(ميزان خطا) پيش‌آزمون و پس آزمون 60

جدول 4-3 : جدول آزمون وجود همگني رگرسيون براي به كار بردن تحليل كواريانس(مهارت ذهني)61

جدول4-4: آزمون تحليل كواريانس براي بررسي تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت ذهني کودکان پیش دبستاني 62

جدول 4-5: ميانگين و انحراف استاندارد دو گروه متغير مهارت اجتماعي در پيش‌آزمون و پس آزمون.. 63

جدول 4-6: جدول آزمون وجود همگني رگرسيون براي به كار بردن تحليل كواريانس(مهارت اجتماعي)63

جدول4-7: آزمون تحليل كواريانس براي بررسي تاثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت اجتماعي کودکان.. 64

جدول4-8 : جدول اثرات تحليل كواريانس چندمتغيره65

جدول4-9: آزمون تحليل كواريانس تك متغيره براي تعيين اثر بازي هاي پيش دبستاني بر مؤلفههاي مهارت اجتماعي 65

جدول4-10: آزمون تي مستقل براي تعيين تاثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت ذهني كودكان دختر و پسر67

جدول4-11: آزمون تي مستقل براي تعيين تأثير بازي هاي پيش دبستاني بر مهارت هاي اجتماعي كودكان دختر و پسر68


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 677

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.