تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 526
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331381

تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم


تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم

چکیده

به طور کلي هدف از اين پژوهش بررسي تاثیر طرح پروژه علمی بر عملکرد دانش آموزان کلاس پنجم شهر تهران در مهارتهای فرایندی درس علوم مي باشد.بدین منظور بر اساس چارچوبهای نظري ، مهارتهای فرایندی مطابق کتاب مبانی نظری و مهارتهای آموزش علوم احصاء و از میان آنها مهارتهایی که بدون نیاز به آزمون عملکردی و تنها با انجام یک آزمون مداد کاغذی قابل سنجش بودند و ضمنا در دوره ی ابتدایی بیشتر مورد نظر بودند فهرست شد :1- نتیجه گیری و تفسیر داده ها 2- پیش بینی 3- فرضیه سازی4- استنباط کردن 5- طراحی آزمایش 6- برقراری ارتباط و 7- تشخیص و کنترل متغیرها سپس در یک پژوهش شبه آزمایشی دو گروه از دانش آموزان کلاس پنجمی دو مدرسه ابتدایی دولتی پس از گمارش بر اساس نمره تست ریون در دو گروه شاهد و آزمایش طبقه بندی و در پیش آزمون شرکت داده شدند . سوالات این آزمون از آخرین سوالات قابل انتشار آزمون تیمز 2007 از درس علوم انتخاب شدند . پایایی آزمون نیز با استفاده از روش آلفای کرانباخ مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه پایایی آن برای آزمون مذکور با استفاده از آلفای کرونباخ برابر با 78 صدم مي باشد. سپس به مدت شش ماه گروه آزمایش در یک کاربست مربوط به انجام پروژه علمی شرکت داده شد و هر دانش آموز حداقل دو پروژه علمی از نوع آزمایش را در این مدت به انجام رساند . در پایان کاربست مجددا هر دو گروه در پس آزمونی که مشتمل بر همان سوالات پیش آزمون می شد شرکت نموده و پس از تصحیح هر دو آزمون جدول داده ها برای هریک از سوالات هجده گانه آزمون و برای تک تک دانش آموزان تهیه شد . سپس با یک تحلیل آماری روی داده های مذکور ، اثر معنی دار انجام پروژه علمی روی پیشرفت دانش آموزان در کسب مهارتهای فرایندی درس علوم مشخص شد . با استفاده از سوالات استاندارد آزمون تیمز، فهرست مهارتهای فرایندی درس علوم و با نمونه گيري به صورت در دسترس از طریق معرفی دو مدرسه دولتی عادی توسط اداره آموزش و پرورش منطقه 7 تهران و انجام یک کاربست 6 ماهه روی گروه آزمایش و تحلیل نتایج با استفاده از آزمونهای آماری نظیرt مستقل (مقایسه تفاضل میانگین ها ) و آزمون کوواریانس می توان نتیجه گرفت که در میزان عملکرد دانش آموزان در مهارتهای فرایندی درس علوم به طور کلی و به طور خاص در مهارتهای برقراری ارتباط ، استنباط کردن ، مهارت طراحی تحقیق مهارت نتیجه گیری و تفسیر داده ها مهارت پیش بینی مهارت فرضیه سازی بین دو گروه شاهد و آزمایش تفاوت معنی داری وجود دارد بنابر این طرح پروژه های علمی بر عملکرد دانش آموزان در مهارتهای فرایندی درس علوم اثر مثبت دارد

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کلیات تحقیق. 1

1-1-مقدمه:2

1-2-بيان مساله:3

1-3-اهميت موضوع تحقيق وانگيزه انتخاب آن:5

1-4-هدفهاي تحقيق:6

1-4-1-هدف کلی:6

1-4-2-اهداف ویژه:6

1-5-فرضیه های تحقيق:6

1-6- تعاریف نظری.. 7

1-6-1-پروژه علمی :7

1-6-2-مهارتهای فرایندی :7

1-6-3- مهارت نتیجه گیری و تفسیر داده ها :8

1-6-4- مهارت پیش بینی:8

1-6-5- مهارت فرضیه سازی:8

1-6-6- مهارت استنباط کردن :8

1-6-7- مهارت طراحی تحقیق :8

1-6-8- مهارت برقراری ارتباط :9

1-6-9- مهارت تشخیص متغیرها :9

1-7-تعاریف عملیاتی.. 9

1-7-1- پروژه علمی:9

1-7-2- مهارت نتیجه گیری و تفسیر داده ها :9

1-7-3- مهارت پیش بینی:10

1-7-4- مهارت فرضیه سازی:10

1-7-5- مهارت استنباط:10

1-7-6-مهارت طراحی تحقیق:10

1-7-7- مهارت برقراری ارتباط :10

1-7-8- مهارت تشخیص متغیرها:10

فصل دومادبیات تحقیق و مبانی نظری.. 11

2-1-مقدمه:12

2-2-بخش اول: رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه12

2-3-سوال محوری چیست ؟. 12

2-4-راهبردهای­عملی­برای تغییر­جهت­گیری های نظام تعلیم و تربیت به سمت سوال محوری ؟. 14

2-5- پروژه علمی یک الگوی موثر در یادگیری مساله محور. 18

2-5-1- پروژه چیست؟. 21

2-5-2-پروژه چگونه ارائه می شود؟. 21

2-5-3-جشنواره علمی جابر بن حیان. 22

2-5-3-1- جمع آوری( کلکسیون ) همراه با طبقه بندی.. 23

2-5-3-2- نمایش علمی.. 23

2-5-3-3- آزمایش... 26

2-5-3-4- طراحی و ساخت.. 27

2-6- بخش دوم : مهارتهای فرایندی.. 28

2-7-مهارت های فرایندی چیست ؟. 28

2-7-1- مشاهده29

2-7-2- برقراری ارتباط.. 30

2-7-3- اندازه گیری و کاربرد ابزار. 32

2-7-4- طبقه بندی.. 32

2-7-5- استنباط کردن. 33

2-7-6- فرضیه سازی.. 35

2-7-7-پیش بینی.. 37

2-7-8- طراحی تحقیق (تشخیص و کنترل متغیرها)40

2-7-9- آزمایش کردن. 41

2-7-10- تفسیر داده ها و نتیجه گیری.. 41

2-8 سنجش مهارتهای فرایندی.. 43

2-9- بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق. 45

2-10- مطالعات داخلی.. 45

2-11- مطالعات خارجی.. 46

2-12- جمع بندی و نقد و بررسی تحقیقات.. 48

فصل سوم روش تحقیق. 50

3-1-مقدمه. 51

3-2- روش تحقيق:51

3-3-جامعه آماري وحجم آن:52

3-4-برآورد حجم نمونه وروش نمونه گيري:53

3-5-روش گرد آوري اطلاعات:53

3-5-1-آزمون کتبی :53

3-5-2-مهارتهای فرایندی و شاخص های مرتبط :54

3-6-روایی یا اعتبار. 54

3-7-قابلیت اعتماد یا پایایی.. 56

3-8-روش تجزيه و تحليل داده ها56

فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها57

4-1: مقدمه. 58

4-2: تحليل داده‌ها:58

4-2-1: همساني واريانس ها58

4-2-2- فرضيه اول پژوهش:59

4-3: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت نتيجه گيري و تفسير داده ها59

4-4: مقايسه ميانگين هاي مهارت نتيجه گيري و تفسير دادهها در t دو گروه مستقل. 60

4-5: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت نتيجه گيري و تفسير دادهها در دو گروه آزمايش و گواه61

4-2-3- فرضيه دوم پژوهش:62

4-6: ميانگين و انحراف معيار نمرات پيش بيني.. 62

4-7: نتايج آزمون t دو گروه مستقل در مورد مهارت پيش بيني دانش آموزان. 62

4-8: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت پيش بيني در دو گروه آزمايش و گواه63

4-2-4- فرضيه سوم پژوهش:64

4-9: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت فرضيه سازي.. 64

4-10: مقايسه ميانگين هاي مهارت فرضيه سازي دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل. 65

4-11: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت فرضيه سازي در دو گروه آزمايش و گواه65

4-12: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت استنباط.. 66

4-13: مقايسه ميانگين هاي مهارت استنباط دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل. 67

4-14: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت استنباط در دو گروه آزمايش و گواه68

4-2-6-فرضيه پنجم پژوهش:69

4-15: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت طراحي آزمايش... 69

4-16: مقايسه ميانگين هاي مهارت طراحي آزمايش دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل. 69

4-17: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت طراحي آزمايش در دو گروه آزمايش و گواه70

4-2-7-فرضيه ششم پژوهش:71

4-18: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت برقراري ارتباط.. 71

4-19: مقايسه ميانگين هاي مهارت برقراري ارتباط دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل. 71

4-20: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت برقراري ارتباط در دو گروه آزمايش و گواه72

4-2-8- فرضيه هفتم پژوهش:73

4-21: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت تشخيص متغيرها73

4-22: مقايسه ميانگين هاي مهارت تشخيص متغيرها دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل. 74

4-23 : خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت تشخيص متغيرها در دو گروه آزمايش و گواه75

4-2-9- فرضيه اصلي پژوهش:76

4-24: ميانگين و انحراف معيار نمرات مهارت هاي فرايندي.. 76

4-25: مقايسه ميانگين هاي مهارت هاي فرايندي دانش‌آموزان در t دو گروه مستقل. 76

4-26: خلاصه تحليل كواريانس نمرات مهارت هاي فرايندي در دو گروه آزمايش و گواه77

4-2-10- بررسی سهم تاثیر هر مؤلفه. 78

4-27: ميزان تاثير هر مؤلفه در مهارت هاي فرايندي.. 78

فصل پنجم بحث ونتیجه گیری.. 80

5-1-مقدمه. 81

5-2- جمع بندی فصول گذشته. 81

5-3- یافته های پژوهش... 82

4-1: ميزان تاثير هر مؤلفه در مهارت هاي فرايندي.. 88

5-4- بحث ونتیجه گیری.. 88

5-5- پیشنهاد ها بر اساس یافته ها:92

5-6-پیشنهاد برای پژوهش های آتی.. 94

5-7-محدودیت ها94

منابع :95

پیوست.. 99

 

فهرست اشکال

شکل 2-1- فرآیند یاد دهی – یادگیری علوم با تکیه بر عوامل فرآیندی.. 17

شکل2-2- انواع مشاهده30

شکل2-3- انواع برقراری ارتباط.. 32

شکل 2-4- استنباط.. 35

شکل 2-5 استنباط.. 35

 

فهرست جداول

جدول 2-1- مقایسه ی روش های سنتی آموزش با روش آموزش مبتنی بر پروژه19

جدول 4-1 : نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف.. 58

جدول 4-2 : نتايج آزمون لوين در مورد پيش فرض تساوي واريانس ها59

 

فهرست نمودار

نمودار4-1: میزان مهارت نتيجه گيري و تفسير داده هاي دانش‌آموزان در دو گروه گواه و آزمايش... 61

نمودار4-2: میزان مهارت پيش بيني دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش... 64

نمودار4-3: میزان مهارت فرضيه سازي دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش... 66

نمودار4-4: میزان مهارت استنباط دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش... 68

نمودار4-5: میزان مهارت طراحي آزمايش دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش... 70

نمودار4-6: میزان مهارت برقراري ارتباط دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش... 73

نمودار4-7: میزان مهارت تشخيص متغيرها دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش... 75

نمودار4-8: میزان مهارت هاي فرايندي دانش آموزان در دو گروه گواه و آزمايش... 78


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 677

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.