تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 545
  • بازدید دیروز : 793
  • بازدید کل : 506394

تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسی و يادگيري در آموزش دانشگاهی


تأثير طراحي انگيزشي آموزش بر كيفيت زندگي کلاسی و يادگيري در آموزش دانشگاهی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تأثیر طراحی انگیزشی آموزش بر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری در آموزش دانشگاهی بود. روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از حیث گرد‌ آوری داده‌ها، آزمایشی بود که از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش، تمام دانشجویان مقطع کارشناسی علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه فردوسی مشهد در نیمسال اول سال تحصیلی 94-1393 بودند که با توجه به ضرورت همکاری استاد درس در طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و قابلیت تبدیل دانشجویان به دو گروه آزمایش و کنترل از سویی دیگر، درس روش‌ها و فنون تدریس به صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. این کلاس دارای 50 دانشجو بود و با استفاده از جدول اعداد تصادفی دانشجویان به گروه‌های آزمایشی و کنترل گمارش یافتند. بررسی سنجش با بکار‌گیری مراحل ده‌گانه طراحی انگیزشی بر اساس مدل کلر چهار عنصر: توجه، ارتباط، اطمینان و رضایت در بخش روش‌‌های تدریس مستقیم این درس گنجانده شد. برای سنجش اثربخشی این طراحی از دو متغیر کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری استفاده شد. روایی پرسشنامه کیفیت زندگی کلاسی از طریق روایی محتوایی و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد. برای اندازه‌گیری یادگیری، از پرسشنامه آزمون پیشرفت تحصیلی استفاده شد. روایی این پرسشنامه نیز از طریق جدول- هدف محتوا و میزان پایایی آزمون یادگیری نیز با کودر ریچاردسون محاسبه گردید. داده‌های پژوهش با روش تحلیل واریانس چند متغیری و کوواریانس چند متغیری تحلیل گردید. نتایج پژوهش حاکی از تأثیر طراحی انگیزشی کلر بر کیفبیت زندگی کلاسی بود ؛ اما این تأثیر بر یادگیری معنادار نبود.

واژه‌های کلیدی: طراحی انگیزشی آموزش، کیفیت زندگی کلاسی، آموزش دانشگاهی، کلر

 

فهرست مندرجات

عنوان صفحه

چکیده

بیان مسأله.........................................................................................................................................................................2

اهداف پژوهش..................................................................................................................................................................6

سؤال اصلی پژوهش.........................................................................................................................................................6

فرضیه اصلی......................................................................................................................................................................6

تعاریف عملیاتی................................................................................................................................................................7

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

آموزش عالی و نقش آن.................................................................................................................................................9

تأثیر طراحی آموزشی بر ارتقاء اثربخشی....................................................................................................................9

کیفیت زندگی کلاسی.................................................................................................................................................10

انگیزش در یادگیری.....................................................................................................................................................11

نظریه‌های انگیزش مورد استفاده در الگوی ARCS..............................................................................................13

الگوهای انگیزشی..........................................................................................................................................................15

الگوی زمان- پیوستار...................................................................................................................................................15

الگوی فرا انگیزش.........................................................................................................................................................16

الگوی طراحی انگیزشی ARCS.................................................................................................................................17

محدودیت‌های طراحی انگیزشی................................................................................................................................24

پیشینه پژوهش.............................................................................................................................................................25

جمع بندی پژوهش......................................................................................................................................................28

فصل سوم: روش پژوهش

روش پژوهش.................................................................................................................................................................31

جامعه و نمونه آماری....................................................................................................................................................31

ابزارهای مربوط به فرایندهای طراحی انگیزشی.....................................................................................................32

روایی و پایایی پرسشنامه‌های مربوط به فرایند طراحی انگیزشی کلر...............................................................36

ابزارهای مربوط به سنجش متغیرهای وابسته........................................................................................................39

روایی و پایایی مربوط به ابزارهای سنجش و اندازه‌گیری.....................................................................................41

روش اجرای پژوهش....................................................................................................................................................41

طراحی ...........................................................................................................................................................................42

تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم بر اساس الگوی طراحی انگیزشی کلر.......................................45

تدریس روش‌های مبتنی بر انتقال مستقیم به شیوه موجود...............................................................................46

تحلیل سنجش متغیرهای وابسته..............................................................................................................................46

روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.......................................................................................................................................46

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

سؤال پژوهش.................................................................................................................................................................48

مرحله اول: شرح مختصری از محتوا.........................................................................................................................48

مرحله دوم: اطلاع راجع به حضار..............................................................................................................................51

مرحله سوم: تحلیل مخاطبان.....................................................................................................................................53

مرحله چهارم: تحلیل مواد آموزشی..........................................................................................................................57

مرحله پنجم: اهداف و ارزیابی‌ها................................................................................................................................61

مرحله ششم: فهرستی از شیوه‌های انگیزشی بالقوه...............................................................................................62

مرحله هفتم: انتخاب و طراحی شیوه‌ها....................................................................................................................64

مرحله هشتم: یکپارچه سازی با آموزش...................................................................................................................66

مرحله نهم: انتخاب و توسعه مواد..............................................................................................................................69

مرحله دهم: ارزیابی......................................................................................................................................................69

فرضیه‌های پژوهش.......................................................................................................................................................69

فرضیه نخست................................................................................................................................................................69

فرضیه دوم....................................................................................................................................................................72

فرضیه اصلی...................................................................................................................................................................73

سایر یافته‌ها...................................................................................................................................................................74

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌ گیری

نتیجه فرضیه نخست....................................................................................................................................................78

نتیجه فرضیه دوم..........................................................................................................................................................79

بحث و نتیجه گیری.....................................................................................................................................................80

پیشنهادها.......................................................................................................................................................................81

پیشنهادهای کاربردی..................................................................................................................................................81

پیشنهادهای پژوهشی .................................................................................................................................................82

محدودیت‌های پژوهش................................................................................................................................................82

منابع

منابع فارسی...................................................................................................................................................................84

منابع لاتین.....................................................................................................................................................................87

پیوست‌ها.........................................................................................................................................................................91

 

فهرست جدول‌ها

جدول (3-1). توزیع سنی دو گروه...........................................................................................................................32

جدول (3-2). توزیع گرایش تحصیلی آزمودنی ها در دو گروه..........................................................................33

جدول (3-3). پرسشنامه بررسی علایق...................................................................................................................34

جدول (3-4). مقیاس انگیزشی مواد آموزشی........................................................................................................35

جدول (3-5). نحوه محاسبه سبک یادگیری کلب................................................................................................36

جدول (3-6). برآورد همسانی درونی بررسی علایق.............................................................................................37

جدول (3-7). ضریب روایی محتوایی پرسشنامه بررسی علایق فراگیران........................................................37

جدول (3-8). برآورد پایایی پرسشنامه بررسی علایق در پژوهش حاضر.........................................................37

جدول (3-9). برآورد پایایی پرسشنامه بررسی مواد آموزشی انگیزش..............................................................38

جدول (3-10). برآورد پایایی پرسشنامه بررسی مواد آموزشی انگیزش پژوهش حاضر................................38

جدول (3-11). ضرایب پایایی خرده مقیاس‎های پرسشنامه سبک یادگیری کلب......................................39

جدول (3-12). ضرایب پایایی خرده مقیاس‌های پرسشنامه سبک یادگیری کلب در پژوهش................ 39

جدول (3-13). مؤلفه‌های مربوط به سنجش کیفیت زندگی کلاسی...............................................................40

جدول (3-14). نحوه کسب اطلاعات مراحل طراحی انگیزشی آموزش کلر....................................................43

جدول (4-1). نگرش ابتدایی افراد نمونه (گروه آزمایش)....................................................................................51

جدول (4-2). شاخص­های توصیفی پرسشنامه بررسی علایق.......................................................................... 56

جدول (4-3). نتایج تحلیل واریانس چند متغیره از آزمون لامبدای ویلکز......................................................56

جدول (4-4). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره..................................................................................................57

جدول (4-5). شاخص­های توصیفی بررسی مواد آموزشی انگیزش دانشجویان..............................................58

جدول (4-6). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره از آزمون ویلکز ......................................................................58

جدول (4-7). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره...................................................................................................59

جدول (4-8). اهداف و ارزیابی‌ها...............................................................................................................................61

جدول (4-9). شیوه‌های انگیزشی بالقوه..................................................................................................................62

جدول (4-10). شیوه های انگیزشی و نحوه محقق شدن ..................................................................................64

جدول (4-11). طراحی درس مشروح....................................................................................................................66

جدول(4-12). شاخص‌های توصیفی کیفیت زندگی کلاسی دانشجویان.........................................................70

جدول (4-13). نتایج تحلیل واریانس چندمتغیره متغیر کیفیت زندگی کلاسی حاصل از آزمون لامبدای ویلکز.................................................70

جدول (4-14).نتایج تحلیل واریانس چند متغیره کیفیت زندگی کلاسی گروه آزمایش و کنترل............71

جدول (4-15).شاخص­های توصیفی نمرات حاصله از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش و کنترل..........72

جدول (4-16). شاخص‌های توصیفی نمرات حاصل از اجرای پس آزمون.......................................................72

جدول (4-17). نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره یادگیری.............................................................73

جدول (4-18). نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره متغیرهای اثربخسی آموزش.......................................74

جدول (4-19). نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیره برای گروه آزمایش و کنترل در مقیاس‌های کیفیت زندگی کلاسی و یادگیری...........................................................................................................................................74

فهرست شکل‌ها

شکل. (2-1)..................................................................................................................................................................23


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 262

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.