تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 546
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331401

تاثیر مولفه هاي رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ....


تاثیر مولفه هاي رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان ....

چكيده

پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثیر مولفه هاي رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان .... تهيه و تدوين گرديده است. گردآوري داده­ها در این پژوهش به روش توصيفي از نوع پيمايشي است. جامعه آماري اين تحقيق را کلیه كاركنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان .... به تعداد 310 نفر تشكيل داده­اند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان تعداد 156 نفر به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای بر حسب جنسیت انتخاب شدند. ابزار
اندازه­گيري اين تحقيق پرسشنامه استاندارد کومب که دارای 4 بعد در ابعاداثربخشی روانی، امنیت روانی، مقبولیت کارکنان، مشاهده پتانسیل می­باشد، استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده­ها با آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل: آزمون تی تک نمونه­ای) با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد رهبری امنیت مدار بر رفتار کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان .... اثرگذار بوده است.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكيده1

فصل اول: کلّیّات پژوهش

مقدمه. 2

مقدمه. 3

بيان مساله. 4

اهميتو ضرروت پژوهش... 5

اهداف پژوهش... 6

الف) اهداف کلی.. 6

ب) اهداف ویژه6

سوالات پژوهش... 7

الف) سوال اصلی.. 7

ب) سوالات ویژه7

تعاریف مفاهیم واصطلاحات... 7

الف- تعاریف نظری.. 7

ب- تعاریف عملیاتی.. 8

 

فصل دوم: ادبیّات و پیشینه پژوهش

مقدمه. 10

1- مباني نظري پژوهش... 11

مفاهیم رهبری.. 11

وظایف رهبری.. 12

سبک‌های رهبری.. 12

سبک‌های مبتنی بر استفاده از اقتدار. 13

سیستم‌های مدیریت لیکرت... 13

چگونگی پديداری ديدگاه رهبري.. 13

مهارت مديران كاريزماتيك و امنیت مدار. 14

ارتباطات-كارباگفتاروجنبه مكتوب زبان شناختي.14

عناصر رهبری‌ اثربخش‌15

رهبري امنیت مدار و استراتژيک... 17

مهارت استراتژیک رهبران. 18

رهبری امنیت مدار و خدمتگزار. 20

کاربردهای رهبری امنیت مدار. 21

رفتار سازمانی کارکنان. 23

رویکردهای موثر رهبری بر توانمندسازي کارکنان. 25

بهداشت در قرون باستان. 27

بهداشت در جهان اسلام. 29

سطوح بهداشت... 29

پیشگیری سطح اول. 29

ارتقای بهداشت... 29

حفاظت ویژه در مقابل وقایع بهداشتی و بیماری‌ها30

پیشگیری سطح دوم. 30

پیشگیری سطح سوم. 30

بهداشت عمومي.. 30

2- پيشينه پژوهش... 31

الف) پژوهش های انجام شده در داخل كشور. 31

ب) پژوهش های انجام شده در خارج از كشور. 33

نتيجه گيري.. 35

 

فصل سوم: روش شناسي پژ‍وهش

مقدمه. 37

نوع پژوهش... 37

جامعه آماري.. 37

نمونه و روش نمونه گیری.. 38

ابزار پژوهش... 38

روایی و پایایی.. 38

روش تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش... 40

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

مقدمه. 42

الف) تجزیه و تحلیل توصیفی داده هـا43

ب) تجزیه و تحلیل استنباطي داده هـا49

 

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و ارائه پیشنهادها

جمع بندي.. 56

يافته هاي پژوهش... 57

بحث و تفسير داده ها59

نتيجه گيري.. 61

محدوديت ها62

الف) محدوديت در قلمروپژوهش... 62

ب) محدوديت هاي اجرايي.. 62

پيشنهادها63

الف) پيشنهادهای مبتني بر يافته هاي پژوهش... 63

ب) پيشنهادات براي پژوهشگران آتي.. 64

منابع

الف) منابع فارسی.. 66

ب) منابع انگليسي.. 68

 

پیوست­ها

پيوست1: پرسشنامه. 70

پیوست2: جداول مربوط به spss. 72

تعهدنامه اصالت رساله یا پایان نامه تحصیلی.. 74

چکیده انگلیسی. 75


فهرست جدول

جدول(3-1) توزيع فراواني جامعه آماری بر حسب جنسيت... 37

جدول(3-2) توزيع فراواني نمونه آماری بر حسب جنسيت... 38

جدول(3-3) مقادیر ضریب آلفای کرونباخ برای مولفه ها39

جدول(4-1) توزيع فراواني به تفكيك جنسيت... 43

جدول(4-2) توزيع فراواني سن آزمودني ها44

جدول(4-3)توزيع فراواني تحصيلات آزمودني ها45

جدول (4-4) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک سابقه خدمت... 46

جدول (4-5) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک پست سازماني.. 47

ﺟﺪول (4-6): ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن ﻛﻟﻤﻮﮔﺮوف- اﺳﻤﻴﺮﻧﻒ... 48

جدول(4-7) نتايج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای مولفه اثربخشی کارکنان شبکه بهداشت و درمان. 49

جدول(4-8) نتايج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای امنیت روانی کارکنان شبکه بهداشت و درمان. 50

جدول(4-9) نتايج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای امنیت روانی کارکنان شبکه بهداشت و درمان. 51

جدول(4-10) نتايج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای مشاهده پتانسیل کارکنان شبکه بهداشت و درمان. 52

جدول (4-11): رتبه بندی شاخص های رهبری امنیت مدار با استفاده از آزمون فریدمن.. 53

جدول(4-12) نتايج حاصل از آزمون تی تک نمونه ای رهبری امنیت مدار بر رفتارکارکنان شبکه بهداشت و درمان 54

 

فهرست نمودارها

نمودار(4-1) توزيع فراواني به تفكيك جنسيت... 43

نمودار(4-2) توزيع فراواني سن آزمودني ها44

نمودار(4-3) توزيع فراواني تحصيلات آزمودني ها45

نمودار(4-4) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک سابقه خدمت... 46

نمودار(4-5) توزیع فراوانی نمونه ها به تفکیک پست سازماني.. 47


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 636

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.