تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 560
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331415

تاثیر عامل آموزشی متحرک در چند رسانه ای بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش آموزان


تاثیر عامل آموزشی متحرک در چند رسانه ای بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش آموزان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر وجود عامل آموزشی متحرک در چند­رسانه­ ای ­ها بر یادگیری، یادداری و انگیزه یادگیری دانش ­آموزان در درس جغرافیا صورت گرفته ­است. برای انجام پژوهش از میان جامعه آماری پژوهش که کلیه دانش ­آموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه 4 ناحیه 6 شهر تهران بودند با توجه به محدودیت امکانات و عدم ­دسترسی برخی از مدارس به تجهیزات رایانه ای، با بررسی مدارس منطقه4 مدرسه­ ی راهنمایی نبوت به عنوان نمونه در دسترس انتخاب شد. حجم نمونه مورد نظر 60 نفر بود که این نمونه شامل دو کلاس 30 نفری می­شد که به تصادف از میان 7 کلاس موجود انتخاب شدند و هر کلاس به طور تصادفی در معرض آموزش قرار گرفتند.

قبل از اجرای آموزش بر رو ی دانش­ آموزان هر دو گروه، دو پیش آزمون مربوط به محتوای آموزشی و انگیزه یادگیری اجرا شد.به منظور ارائه آموزش گروه 1 ازطریق چندرسانه­ ای­ های بدون عامل آموزشی و گروه2 ازطریق چند­رسانه ­ای مبتنی بر عامل آموزشی محقق ساخته،آموزش دیدند. در هر دو گروه محتوای درس یکسان بود. در این پژوهش از آزمون­های یادگیری محقق ساخته، آزمون یادداری موازی با آزمون یادگیری و آزمون انگیزه یادگیری درس جغرافیا، بعد از مناسب بودن روایی و اعتبار آزمون، استفاده شد. در تجزیه و تحلیل داده ­ها از شاخص­های آماری توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد، انحراف معیار)و استنباطی از جمله کواریانس استفاده شد و با استفاده از نرم ­افزار spss مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که، استفاده از عامل ­آموزشی در چندرسانه ­ای به طور کلی باعث افزایش انگیزه یادگیری می ­شود. گروه دارای عامل آموزشی متحرک در چندرسانه ­ای نسبت به گروه کنترل دارای میانگین یادگیری بالاتری بوده ­اند و بین نمرات یادداری دو گروه تفاوت معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: یادگیری الکترونیکی، چند­رسانه ­ای، چند­رسانه­ ای آموزشی، عامل آموزشی متحرک، یادگیری، یادداری، انگیزه ­ی یادگیری.

 

فهرست مطالب

چکیده...........................ز‌

فصل اول: کلیات تحقیق................................ 1

مقدمه................................ 2

بیان مسأله..................................... 3

اهمیت و ضرورت پژوهش........................... 5

اهداف پژوهش......................................... 7

فرضیه های پژوهش....................................... 7

متغیرهای پژوهش...................................... 8

تعاریف.................................. 8

فصل دوم:ادبیات تحقیق................................... 13

مقدمه............................................ 14

الف) مبانی نظری پژوهش......................................... 15

یادگیری الکترونیکی................................. 15

تعاریف یادگیری الکترونیکی................................... 15

انواع یادگیری الکترونیکی.............................................. 19

اصطلاحات درحوزه یادگیری الکترونیکی........................................ 21

توصیه هایی برای یک نرم افزار یادگیری الکترونیکی مناسب................................ 22

چند رسانه ای آموزشی................................ 23

منطق ارائه چند رسانه ای...................................... 23

تعاریف چند رسانه ای.................................... 24

تعاریف چند رسانهای آموزشی.............................. 26

تاریخچه چند رسانه ای آموزشی.................................... 26

عناصر نظامهای چندرسانه ای......................................... 27

نکات مهم در طراحی انیمیشن آموزشی.................................................... 30

خصوصیات کاربرد انیمیشن در آموزش.......................... 31

دلایل استفاده از چندرسانهای در آموزش........................................ 31

کلیات طراحی در چندرسانه ای های آموزشی.............................. 32

یادگیری چندرسانه ای....................................... 32

نظریه شناختی یادگیری چندرسانه ا ی....................................... 32

فرضیه های اساسی درباره ی نظریه شناختی یادگیری چندرسانه ای.................................... 34

فرایندهای شناختی در یادگیری چندرسانه ای................................................................... 35

اصول طراحی یادگیری چندرسانه ا ی................................. 36

توصیه هایی برای بکارگیری اصول چندرسانه ای.............................. 45

عامل آموزشی متحرک........................................ 48

نکات طراحی عوامل آموزشی...................................... 48

تاریخچه عوامل آموزشی........................................... 51

انواع عوامل آموزشی..................................... 52

انواع نقشهای عوامل آموزشی....................................................... 53

مثالهایی از عوامل آموزشی مطرح در دنیا.............................54

شرایط استفاده از عامل آموزشی.......................................... 56

سطوح طراحی عامل آموزشی متحرک.................................. 60

انگیزش.......................................... 63

تعریف انگیزش........................................... 63

چشم انداز ها به انگیزش.............................. 65

عوامل تشکیل دهنده ی انگیزش.................................................... 69

اصول اولیه ی انگیزه برای یادگیری............................. 69

طبقه بندی انگیزه ها.................................70

اهمیت انگیزه در یادگیری............................... 70

ب) مروری بر پژوهش های انجام شده...............................................68

پژوهشهای انجام شده در ایران.................................... 71

پژوهشهای انجام شده در سایر کشورها..................................75

فصل سوم:روش تحقیق........................................................... 81

مقدمه................................. 82

روش پژوهش.................................... 82

طرح پژوهش........................................ 82

جامعه آماری......................................................................... 83

نمونه آماری و روش نمونه گیری................................. 83

ابزار پژوهش.................................. 84

روش اجرای پژوهش........................................... 86

روش تحلیل یافته ها................................88

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها..................................................89

فصل پنجم:نتیجه گیری ،بحث و پیشنهادها............................................ 111

يافته‌ها ی پژوهش...................................... 113

پيشنهادها......................................118

محدوديت‌ها و مشکلات پژوهش.............................................. 120

منابع......................................... 121

پیوست................................... 132

 

فهرست شکل ها ،جداول و نمودارها

شکل1-2 عناصر نظام چند رسانه ای .................................................................................................................25

شکل 2-2نظریه شناختی یادگیری چند رسانه ای..............................................................................................33

شکل 3-2 ارائه دهنده برخی از نقش های عوامل آموزشی...............................................................................53

شکل 4-2 لائور ا عامل آموزشی متحرک...........................................................................................................54

شکل 5-2 مایک.................................................................................................................................................54

شکل6-2 کاسمو................................................................................................................................................55

شکل7-2پت......................................................................................................................................................55

شکل 8-2 ادل....................................................................................................................................................55

شکل 9-2 شرایط استفاده از عامل آموزشی.......................................................................................................57

شکل 10-2 مدل سطوح طراحی عامل آموزشی................................................................................................58

جدول 1-2 نقش های عامل آموزشی متحرک...................................................................................................60

جدول1-4 جدول فراوانی..................................................................................................................................90

جدول 2-4 آزمون کالمگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته...............................................91

جدول3-4 آزمون لوین برای بررسی همسانی خطای واریانس..........................................................................92

جدول 4-4 آزمون تحلیل واریانس برای بررسی ضرایب رگرسیون در دو گروه...............................................92

جدول5-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین پس آزمون دو گروه با حذف اثر پیش آزمون....................................93

جدول6-4آزمون تی مستقل.............................................................................................................94

جدول 7-4 میانگین وانحراف استاندارد متغیرها در دوگروه.............................................................................94

جدول 8-4 آزمون تحلیل واریانس برای بررسی ضرایب رگرسیون در دو گروه..............................................95

جدول 9-4 آزمون F لوین برای بررسی همگنی واریانس ها در دو گروه.........................................................96

جدول 10-4 آزمون کالمگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته.............................................96

جدول11-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین پس آزمون دو گروه با حذف اثر پیش آزمون..................................97

جدول12-4 میانگین وانحراف استاندارد متغیرها در دوگروه...........................................................................97

جدول 13-4 آزمون تحلیل واریانس برای بررسی ضرایب رگرسیون در دو گروه.........................................100

جدول 14-4 آزمون F لوین برای بررسی همگنی واریانس ها در دو گروه.....................................................101

جدول15-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین پس آزمون دو گروه با حذف اثر پیش آزمون.................................101

جدول 16-4- آزمون تحلیل واریانس برای بررسی ضرایب رگرسیون در دو گروه........................................102

جدول 17-4 آزمون F لوین برای بررسی همگنی واریانس ها در دو گروه..............................................102

جدول18-4- نتایج تحلیل کوواریانس بین پس آزمون دو گروه با حذف اثر پیش آزمون.............................103

جدول19-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین پس آزمون دو گروه با حذف اثر پیش آزمون.................................103

جدول 20-4 آزمون F لوین برای بررسی همگنی واریانس ها در دو گروه.....................................................104

جدول21-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین پس آزمون دو گروه با حذف اثر پیش آزمون...............................104

جدول22-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین پس آزمون دو گروه با حذف اثر پیش آزمون.................................105

جدول 23-4 آزمون F لوین برای بررسی همگنی واریانس ها در دو گروه....................................................105

جدول24-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین پس آزمون دو گروه با حذف اثر پیش آزمون.................................106

جدول25-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین پس آزمون دو گروه با حذف اثر پیش آزمون...............................106

جدول 26-4 آزمون F لوین برای بررسی همگنی واریانس ها در دو گروه.....................................................107

جدول27-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین پس آزمون دو گروه با حذف اثر پیش آزمون...............................107

جدول 28-4 آزمون تحلیل واریانس برای بررسی ضرایب رگرسیون در دو گروه..........................................108

جدول 29-4 آزمون F لوین برای بررسی همگنی واریانس ها در دو گروه.....................................................108

جدول30-4 نتایج تحلیل کوواریانس بین پس آزمون دو گروه با حذف اثر پیش ­آزمون.................................109


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 539

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.