تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....

دسته بندی سایت

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 104
  • بازدید دیروز : 357
  • بازدید کل : 44925

تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان .... د


تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم و نقش آن بر پیشرفت درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول دبیرستان های شهرستان ....  د

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه درس افزار شبیه‌ساز علوم­زیستی­ و ­­بهداشت و نقش آن بر پیشرفت­درسی و خلاقیت دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه شهرستان .... در سال تحصیلی93-1392می‌باشد. طرح این پژوهش کاربردی و شبه آزمایشی با استفاده از پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می‌باشد. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پسر پایه اول متوسطه به تعداد 751 نفر در 31 کلاس می‌باشد. حجم نمونه با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده گروه‌های در دسترس 1 کلاس به تعداد 27 نفر به عنوان گروه آزمایش و 1 کلاس به تعداد 27 نفر به عنوان گروه کنترل می‌باشد.در این طرح هر دو گروه در معرض آزمون مقدماتی و نهایی قرار می­گیرند؛ اما تنها گروه آزمایش در معرض نفوذ اثر متغیر مستقل مورد نظر (درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی) در مدت 4 جلسه آموزشی قرار می­گیرد و گروه کنترل از همان روش­های معمول تدریس که در مدارس رایج است استفاده شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات شامل درس افزار شبیه‌ساز درس علوم زیستی، پرسشنامه خلاقیت تورنس (روایی و پایایی آن توسط دکتر عابدی با استفاده از آلفای کرونباخ در خرده آزمون‌های سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری، به ترتیب 68/0،48/0،67/0 و 55/0 به دست آمده است و پرسشنامه محقق ساخته که از نظر روایی از نظرات متخصصان برنامه‌نویسی کامپیوتر و زیست‌شناسی و سرگروه‌های آموزشی استفاده شد و برای برآورد پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ 84/0 به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارspss از آمار توصیفی (جدول و نمودار و میانگین) و آمار استنباطی روش تحلیل واریانس و آزمون‌های t مستقل و t وابسته استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد که درس افزار شبیه‌ساز درس علوم زیستی و بهداشت به طور معنادار و مثبتی بر پیشرفت تحصیلی و خلاقیت دانش‌آموزان پایه اول مقطع متوسطه دوم تأثیر داشته است.علاوه بر ایننتایج تحقیق حاکی از تأثیر مثبت درس افزار شبیه‌ساز بر میزان سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان دارد.

کلید واژه: درس افزار شبیه‌ساز، پیشرفت درسی، خلاقیت، سیالی، ابتکار، بسط، انعطاف‌پذیری

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه. 3

1-2. بیان مسئله. 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-4. اهداف تحقیق.. 8

1-4-1. هدف کلی.. 8

1-4-2. اهداف جزئی.. 8

1-5. فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-5-1. فرضیه‌های اصلی تحقیق.. 9

1-5-2. فرض‌های ویژه تحقیق.. 9

1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی.. 10

1-6-1. تعاریف مفهومی.. 10

1-6-2. تعاریف عملیاتی.. 11

1-7. متغیرهای پژوهش... 11

1-8. مدل مفهومی.. 12

فصل دوم: سابقه و پیشینه تحقیق

2-1. پیش درآمد. 13

2-2. مبانی نظری.. 15

2-2-1. تعاریف و مفاهیم. 15

2-2-1-1. تعریف شبیه‌سازی.. 15

2-2-1-2. تعریف شبیه‌سازی‌های آموزشی.. 16

2-3. تاریخچه شبیه‌سازی وآموزش شبیه‌سازی شده 17

2-4. اهداف و مقاصد شبیه‌سازی.. 18

2-5. شبیه‌سازی در آموزش... 19

2-5-1. رده­بندی شبیه‌سازهای آموزشی.. 19

2-6. مراحل شبیه­سازی.. 21

2-7. موارد استفاده از شبیه­سازی.. 23

2-8. کاربرد شبیه‌سازی در علوم مختلف... 23

2-9. استفاده از شبیه‌سازی‌ها در آموزش... 24

2-10. شبیه‌سازی آموزشی و تئوری یادگیری.. 25

2-10-1. دیدگاه ساختن گرایی.. 25

2-10-1-1. مبانی دیدگاه ساختن گرایی.. 26

2-10-1-2. نظريه يادگيري ساختن گرايي.. 26

2-10-1-3. اصول و مؤلفه‌های ساختن گرایی.. 27

2-10-2-4. طراحی آموزش بر اساس نظریه ساختن گرايي.. 28

2-10-2-4-1. شناخت موقعیتی 28

2-10-2-4-2. آموزش پيوندي.. 29

2-11. نقش معلم و فراگیر در جریان شبیه‌سازی از دیدگاه ساختن گرایی.. 29

2-11-1. نقش معلم. 29

2-11-2. عوامل کلیدی موفقیت در آموزش شبیه‌سازی شده 30

2-11-3. گام‌هاي اصلي عملي در شبیه‌سازی.. 30

2-11-4. ارزیابی فراگیران در موقعیت آموزشی شبیه‌سازی شده 31

2-12. مزایا و معایب استفاده از شبیه‌سازی آموزشی.. 31

2-12-1. مزایا 31

2-12-2. معایب و محدودیت‌ها 32

2-13. پیشرفت درسی.. 33

2-14. عوامل موثر در پیشرفت درسی و تحصیلی دانش‌آموزان. 33

2-15. خلاقیت... 38

2-16. فرایند مراحل و درجات خلاقیت... 41

2-16-1. فرآیند خلاقیت... 41

2-16-2. مراحل خلاقیت... 41

2-16-3. درجات خلاقيت... 43

2-16-4. ابعاد خلاقيت... 43

2-17. دیدگاه‌های مكاتب مختلف درباره خلاقيت... 45

2-17-1. مكتب شناخت گرايي.. 46

2-17-2. مكتب روانكاوي و روانكاوي جديد (نئوفرويديها) 47

2-17-3. مكتب عصب‌شناسی.. 47

2-17-4. انسان گرايان. 48

2-18. آموزش خلاقيت... 48

2-19. شیوه‌های آموزش و تمرين خلاقيت... 50

2-20. آموزش خلاقیت براساس کامپیوتر ( آموزش خلاقیت به کمک کامپیوتر) 52

2-21. جمع‌بندی.. 54

2-21-1. شبیه‌سازی.. 54

2-21-2. شبیه‌سازی آموزشی و پیشرفت درسی.. 56

2-21-3. شبیه‌سازی آموزشی و خلاقیت... 58

2-22. پیشینه تحقیق.. 61

2-22-1. پیشینه در داخل کشور. 61

2-22-2. پیشینه در خارج از کشور: 63

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

3-1. مقدمه. 74

3-2. روش تحقیق.. 74

3-3. روش انجام تحقیق (روش اجرا) 77

3-4. جامعه آماری.. 78

3-5. روش نمونه‌گیری.. 78

3-6. ابزار پژوهش... 79

3-6-1. درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت... 79

3-7. ابزار جمع‌آوری اطلاعات ............................................................................................................................. 80

3-7-1 پرسشنامه خلاقیت... 80

3-7-2. آزمون علوم زیستی محقق ساخته. 81

3-8. روش آماری تجزیه و تحلیل داده­ها 82

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده­ها

4-1. پیش درآمد. 85

4-2. نتایج تجربی.. 85

4-2-1. نرمالیتی.. 85

4-2-2. نتایج آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر. 86

4-2-2-1. فرضیه شماره 1 اصلی (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر پیشرفت درسی دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 86

4-2-2-2: فرضیه شماره 2 اصلی (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان خلاقیت دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 90

4-2-2-3: فرضیه ویژه شماره 1 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره سیالی دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 92

4-2-3-4: فرضیه ویژه شماره 2 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره ابتکار دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 94

4-2-2-5: فرضیه ویژه شماره 3 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره بسط دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 96

4-2-2-6 فرضیه ویژه شماره 4 (استفاده درس افزار شبیه‌ساز علوم زیستی و بهداشت پایه اول متوسطه دوم بطور معناداری بر میزان نمره انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان موثر می‌باشد) 99

فصل پنجم: بحث و تفسیر و جمع­بندی

5-1. پیش درآمد. 103

5-2. یافته‌های پژوهش به ترتیب فرضیه‌های پژوهش... 105

5-3. جمع‌بندی کلی پژوهش... 109

5-4. محدودیت‌های پژوهش... 110

5-4-1. محدویت­های خارج از کنترل محقق.. 110

5-4-2. محدویت­های در کنترل محقق.. 111

5- 5. پیشنهادهای پژوهش... 112

5-5-1. پیشنهادهای کاربردی بر اساس یافته‌های پژوهش... 112

5-5-2. پیشنهادهای پژوهشی برای دیگر پژوهشگران. 112

منابع و مأخذ. 114

الف: منابع فارسی.. 114

ب: منابع لاتین.. 117

پیوست­ها 121

 


فهرست جداول

جدول 2-1: خلاصه پژوهش‌های انجام شده 70

جدول شماره 3-1: طرح آزمون مقدماتی و نهایی با گروه کنترل و بدون استفاده ازگزینش تصادفی.. 75

جدول 3-2: خلاصه­ ی طرح پژوهش، در دیاگرام زیر را ارایه شده است... 76

جدول 3-3: شرح آزمون‌های تحقیق.. 78

جدول 3-4: توزیع جامعه آماری.. 78

جدول3-5 : حجم نمونه. 79

جدول 3-6: ارتباط ابزارهای سنجش با فرضیه‌ها 82

جدول4-2-1: : نتایج آزمون نرمالیتی بر روی متغیرهای تحقیق.. 86

جدول 4-2-2-1-1: آماره‌های توصیفی پیشرفت تحصیلی برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 86

جدول4-2-2-1-2:نتایج تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر به روش گرین هاوزگیزر برای پیشرفت تحصیلی.. 87

جدول 4-2-2-1-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات پیشرفت تحصیلی پیش آزمون و پس آزمون. 88

جدول 4-2-2-1-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات پیشرفت تحصیلی پیش آزمون-پس آزمون هر دو گروه 89

جدول 4-2-2-2-1: آماره‌های توصیفی متغیر خلاقیت برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 90

جدول 4-2-2-2-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای خلاقیت... 90

جدول 4-2-2-2-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات خلاقیت پیش آزمون و پس آزمون. 91

جدول 4-2-2-2-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات خلاقیت پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 91

جدول 4-2-2-3-1: آماره‌های توصیفی متغیر سیالی برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 92

جدول 4-2-2-3-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز-گیزر برای سیالی.. 92

جدول 4-2-2-3-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات سیالی پیش آزمون و پس آزمون. 93

جدول 4-2-2-3-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات سیالی پیش آزمون- پس آزمون هر دو گروه 93

جدول 4-2-2-4-1: آماره‌های توصیفی متغیر ابتکار برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 94

جدول 4-2-2-4-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای ابتکار. 95

جدول 4-2-2-4-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات ابتکار پیش آزمون و پس آزمون. 95

جدول 4-2-2-4-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات ابتکار پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 96

جدول 4-2-2-5-1: آماره‌های توصیفی متغیر بسط برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 97

جدول 4-2-2-5-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای بسط.. 97

جدول 4-2-2-5-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات بسط پیش آزمون و پس آزمون. 97

جدول 4-2-2-5-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات بسط پیش آزمون_ پس آزمون هر دو گروه 98

جدول 4-2-2-6-1: آماره‌های توصیفی متغیر انعطاف برای پیش آزمون و پس آزمون هر دوگروه 99

جدول 4-2-2-6-2: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر به روش گرین هاوز- گیزر برای انعطاف... 99

جدول 4-2-2-6-3: نتایج آزمون t وابسته برای نمرات انعطاف پیش آزمون و پس آزمون. 100

جدول 4-2-2-6-4: نتایج آزمون t مستقل برای نمرات انعطاف پیش آزمون- پس آزمون هر دو گروه 100


فهرست پیوست­ها

پیوست1. نتایج آزمون آنالیز واریانس به روش اندازه‌گیری مکرر (بر روی پیشرفت تحصیلی) 122

پیوست2. نتایج آزمون t گروه‌های وابسته. 125

پیوست3. نتایج آزمون t گروه‌های مستقل (بر روی پیشرفت تحصیلی) 127

پیوست4:پایایی آزمون محقق ساخته(پرسشنامه پیشرفت تحصیلی) 133

پیوست 5: میانگین نمرات دروس هدف... 134

پیوست6: سؤالات پیش آزمون و پس آزمون. 135

پیوست7: تست خلاقیت تورنس... 137

پیوست8: طرح درس سالانه- علوم زیستی و بهداشت. سال تحصیلی93- 92. 144

پیوست9:جدول دوبعدی هدف- محتوا درس علوم زیستی و بهداشت-فصل هفتم (سلامتی و بیماری) جهت تعیین روایی 147


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 39

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی
  • پرسشنامه توانمندسازي کارکنان
  • پرسشنامه اشتراک دانش

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.
" فروشگاهی از 4KIA "