تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 538
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331393

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار


چکیده:

این پژوهش با هدف مقایسه ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار در شهر ماهشهربه مرحله اجرا در آمد.

روش : این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی علی- مقایسه ای بود.جامعه آماری این تحقیق شامل گروهی از افراد بزهکار و غیر بزهکار شهرستان ماهشهر بودند که تعداد آنها در حدود 420 نفر گزارش گردید. از این تعداد به عنوان نمونه 220 نفر با استفاده از جدول گرجسی و مورگان با نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش : ابزار پژوهش شامل پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R) بود که دارای روایی و پایایی مناسب می باشد.یافته های این پژوهش نشان داد که افراد بزهکار در مقیاس برونگرایی دارای نمره بالاتر و افراد غیر بزهکار در سایر مؤلفه ها(روان پریش گرایی، روان نژند گرایی، جرم جویی، اعتیاد) نمره کمتری کسب کردند. همچنین بین ویژگی های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار تفاوت معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی: ویژگی های شخصیتی ،بزهکار، غیر بزهکار، ماهشهر.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده..............................................................................................................................................................................1

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه.................................................................................................................................................................................3

بیان مسئله........................................................................................................................................................................4

ضرورت تحقیق................................................................................................................................................................9

اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................10

فرضیه های تحقیق...................................................................................................................................................... 11

تعریف متغیرها..............................................................................................................................................................11

فصل دوم: پیشینه تحقیق

مقدمه...............................................................................................................................................................................16

نظریه‏‏ های صفات...........................................................................................................................................................17

رابرت مک کراء و پل کاستا: الگوی پنج عاملی ....................................................................................................18

الگوی نظری برای پنج عامل .....................................................................................................................................19

کاربرد الگوی پنج عاملی..............................................................................................................................................20

مؤلفه های ویژگی های شخصیت..............................................................................................................................21

برونگرایی - درونگرایی...........................................................................................................................................21

جنبه های توصیفی شخصیت ................................................................................................................................21

توصیف چهار مزاج.........................................................................................................................................................22

نظریه ی بازداری..........................................................................................................................................................24

اندازه گیری میزان بازداری در افراد برون گرا و درونگرا.....................................................................................24

نظریه ی برانگیختگی..................................................................................................................................................25

تحول شخصیت..............................................................................................................................................................26

اجتماعی شدن ............................................................................................................................................................27

روانپریشیگرایی(سایکوتیک) .............................................................................................................................28

افسردگي روانپريش ...................................................................................................................................................32

رواننژندیگرایی.......................................................................................................................................................32

جرمجویی.....................................................................................................................................................................32

بزه، بزهکار، بزهکاری...................................................................................................................................................34

خاستگاه جرم.............................................................................................................................................................35

الف) محیط اجتماعی.................................................................................................................................................35

ب) عوامل محیطی ......................................................................................................................................................36

شهرنشینی و مهاجرت های بی رویه روستاییان به شهرها.................................................................................36

ج) حاشیه نشینی .........................................................................................................................................................37

د ) فقر و بیکاری..........................................................................................................................................................38

جرم از دیدگاه جرم شناسی.....................................................................................................................................39

الف – عوامل درون فردی .......................................................................................................................................40

ب – عوامل برون فردی...............................................................................................................................................40

اعتیاد..............................................................................................................................................................................42

بیماریروانی .................................................................................................................................................................44

بیماریجسمی...............................................................................................................................................................44

ماهیتاعتیاد..................................................................................................................................................................44

معتادان مزمن...............................................................................................................................................................44

چرخه اعتیاد..................................................................................................................................................................45

دانش اعتیاد...................................................................................................................................................................45

انواع اعتیاد......................................................................................................................................................................45

تفاوت میان عادت و اعتیاد..........................................................................................................................................47

بیماری روانی .................................................................................................................................................................47

اثرات مواد مخدر بر ساختار مغز................... ............................................................................................................48

معتاد مزمن ...................................................................................................................................................................49

علائم رواني بيماري اعتیاد........ .................................................................................................................................49

بیماری جسمی........................... ..................................................................................................................................58

ماهیت اعتياد..................... ............................................................................................................................................61

ويژگي های اعتياد ........... .................................................. ........................................................................................62

علائم اعتیاد..................... ..............................................................................................................................................66

مواد مخدر و مغز........... ...............................................................................................................................................68

اعتیاد و سلامت انسان................... .............................................................................................................................70

تأثیر متقابل مواد مخدر و ناهنجاری های روانی........ ...........................................................................................70

بزهکاری........................................ ................................................................................................................................70

ديدگاه ها........................... ............................................................................................................................................70

رويكرد واقع گرايي انتقادي ........... ...........................................................................................................................70

ديدگاه اثبات گرايان ....................................................................................................................................................71

نظريه هاي يادگيري اجتماعي........... .......................................................................................................................72

ساترلند و پيوند افتراقي .................. ..........................................................................................................................72

نظريه انتقال فرهنگي كج روي ساترلند.......... .......................................................................................................73

نظريه هاي كنترل اجتماعي............. .........................................................................................................................74

شهرنشيني..................................... ................................................................................................................................82

ابن خلدون.............. .......................................................................................................................................................83

اميل دوركيم............ ....................................................................................................................................................84

ارزيابي نظريه مرتون.................. ..................................................................................................................................84

خرده فرهنگ جوان بزهكار........................ ...............................................................................................................85

مكتب كلاسيك.............................................................................................................................................................85

بزهکاران و زندان...........................................................................................................................................................86

خودکشی ......................................................................................................................................................................87

پیش گیری از اقدام به خودکشی ..... .....................................................................................................................88

عدم طبقه بندی و تفکیک صحیح زندانیان (انتقال تجارب به یکدیگر) .......................................................89

عدم خود اشتغالی زندانیان در داخل بندها ...........................................................................................................91

خود اشتغالی...................................................................................................................................................................91

زندان و رفتارهای پر خطر(لواط، رابطه جنسی یا همجنس خواهی...) .......................................................92

خشونت و پرخاشگری در زندان ........................... ...................................................................................................94

تحقیقات انجام شده............. ........................................................................................................................................96

داخل کشور.......................... .........................................................................................................................................96

خارجی..........................................................................................................................................................................101

جمع بندی..................................................................................................................................................................103

فصل سوم: روش تحقیق

نوع تحقیق..................................................................................................................................................................109

جامعه آماری...............................................................................................................................................................109

نمونه آماری و روش نمونه گيري:.........................................................................................................................109

پرسشنامه شخصیتی آیزنگ(EPQ-R)................................................................................................................114

روش نمره گذاری......................................................................................................................................................115

روش اجرا....................................................................................................................................................................117

روش های آماری.......................................................................................................................................................117

فصل چهارم: یافته های تحقیق

يافته‌هاي توصيفي.....................................................................................................................................................119

یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق.............................................................................................................125

فصل پنجم: نتیجه گیری

نتیجه گیری................................................................................................................................................................131

تبیین یافته ­های مربوط به فرضیه­ پژوهش..........................................................................................................132

محدودیت های پژوهش...........................................................................................................................................136

پیشنهادات پژوهش...................................................................................................................................................136

منابع

منابع فارسی................................................................................................................................................................139

منابع لاتین..................................................................................................................................................................147

 

پیوست ها.....................................................................................................................................................................150

چکیده انگلیسی..........................................................................................................................................................157

 

فهرست جداول

جدول 1-2- پنج عامل شخصیت .............................................................................................................................19

جدول 1-3- جامعه آماری تحقیق بر حسب جنسیت.......................................................................................110

جدول 2-3- تعداد و درصد نمونه آماری بر حسب جنسیت............................................................................110

جدول 3-3- جامعه آماری به تفکیک سن...........................................................................................................111

جدول 4-3- نمونه آماری به تفکیک سن.............................................................................................................111

جدول 5-3- توزیع فراوانی مربوط به سطح تحصیلات در جامعه آماری......................................................112

جدول شماره 6-3:توزیع فراوانی مربوط به سظح تحصیلات در نمونه آماری ............................................113

جدول 1-4: ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش................................................................................ 119

جدول 2-4: ميانگين و انحراف معيار آزمودنی های بزهکار بر اساس جنسیت......................................... 121

جدول 3-4: ميانگين و انحراف معيار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن............................................................................................................ 122

جدول 4-4: ميانگين و انحراف معيار ویژگی های شخصیتی(روان نژندی و جرم جویی)آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان سن........... 123

جدول 5-4: ميانگين و انحراف معيار مؤلفه اعتیاد آزمودنی های بزهکار و غیر بزهکار بر اساس میزان
سن....... 124

جدول6-4: نتايج تحلیل واریانس دو طرفه روی با گروه بزهکار و غیر بزهکار........................................... 125

جدول7-4 : نتايج تحلیل واریانس دو طرفه بزهکاران و غیر بزهکاران با توجه به جنسیت................. 126

جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی بر اساس سطح تحصیلات در بزهکار و غیر بزهکار......................................... 127

جدول 4-9 : نتایج آزمون تعقیبی دانکن جهت بررسي ویژگی های شخصیتی بزهکاران بر اساس سطح تحصیلات آنها......................................... 128

جدول10-4 : نتايج تحلیل واریانس دو طرفه ویژگی های شخصیتی با میزان سن................................. 129

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره 1: در صد نمونه آماری برحسب جنسیت.................................................................................. 110

نمودار شماره 2: درصد نمونه آماری به تفکیک سن........................................................................................ 112

نمودار شماره 3:درصد فراوانی مربوط به سطح تحصیلات در نمونه آماری................................................ 113


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 162

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.