تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 53
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332495

تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز ....


تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز ....

چکیده

اين پژوهش با هدفِ بررسی تأثیر فضای روانشناختی حاکم بر سازمان و خود ارزشیابی های محوری بر اشتیاق شغلی کارکنان شرکت گاز .... به مرحله اجرا در آمد. به همین منظور از بین کارکنان شرکت گاز .... ، تعداد 310 نفر با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه خود ارزشیابی های محوری، پرسشنامه فضای روانشناختی حاکم بر سازمان، خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی بوده است. به منظور توصیف وضعیت موجود از میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات استفاده شده است. هم چنین، به منظور تحلیل فرضیه های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چدگانه به شیوه استفاده شده است. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد که بین مؤلفه های فضای روانشناختی (استقلال،اعتماد،انسجام،فشار،حمايت، قدرداني،انصافونوآوری)با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.بین مؤلفه های خودارزشیابی های محوری (عزت نفس، خودکارآمدي تعمیم یافته، ثبات هیجانی و جایگاه مهار) با اشتیاق شغلی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. به همین ترتیب، نتایج نشان داد که مؤلفه های فضای روانشناختی قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند و از بین متغیرهای پیش بین، مؤلفه های استقلال، فشار و قدردانی بیشترین نقش را در تبیین اشتیاق شغلی کارکنان ایفا می کنند. به همین ترتیب، مؤلفه های خودارزشیابی های محوری قادرند اشتیاق شغلی کارکنان را پیش بینی نمایند و از بین متغیرهای پیش بین، مؤلفه های عزت نفس و ثبات هیجانی بیشترین نقش را در تبیین اشتیاق شغلی کارکنان ایفا می کنند.

واژه های کلیدی:فضای روانشناختی حاکم بر سازمان ، خود ارزشیابی های محوری و اشتیاق شغلی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده.............................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه.......................................................................................................................................3

1-2 بیان مسئله................................................................................................................................5

1-3 اهمیت و ضرورت پژ وهش....................................................................................................7

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق.

2-1 مقدمه .....................................................................................................................................11

2-2 مبانی نظری اشتیاق شغلی........................................................................................................11

2-2-1 ابعاد اشتیاق شغلی...............................................................................................................12

2-2-2 پیشایندها و پیامدهای اشتیاق شغلی....................................................................................13

2-3 مبانی نظری خودارزشیابی های مرکزی................................................................................. 15

2-3-1 رویکرد سرشتی................................................................................................................ 15

2-3-2 ارزشیابی های مرکزی.........................................................................................................15

2-3-3 نظریه خود ارزشیابی های محوری.......................................................................................17

2-3-3-1عزت نفس......................................................................................................................18

2-3-3-2 خودکارآمدی کلی...........................................................................................................19

2-3-3-3 جایگاه مهار....................................................................................................................19

2-3-3-4 ثبات هیجانی...................................................................................................................20

2-3-4 ارزشیابی های مرکزی بیرونی..............................................................................................20

2-3-5 ویژگی های افراد با خود ارزشیابی های مرکزی بالا............................................................21

2-3-6 کاربرد خودارزشیابی محوری...............................................................................................22

2-4 مبانی نظری فضای روانشناختی................................................................................................23

2-4-1 مفهوم فضای روانشناختی...................................................................................................24

2-4-2 محتوی فضا.........................................................................................................................26

2-4-3 پیشایندهای فضای روانشناختی...........................................................................................30

2-4-5- پیامدهای فضای روانشناختی.............................................................................................32

2-5- تحقیقات داخلی و خارجی............................................................................................... 35

2-6- جمع بندی..............................................................................................................................41

2-7 اهداف پژوهش .........................................................................................................................43

2-8 فرضیه های پژوهش...................................................................................................................43

2-9 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها...........................................................................................44

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 مقدمه ......................................................................................................................................48

3-2 طرح کلی پژوهش.....................................................................................................................48

3-3 جامعه آماری..............................................................................................................................48

3-4 نمونه و روش نمونه گیری.........................................................................................................48

3-5 ابزارهای پژوهش........................................................................................................................49

3-6 روش اجرا..................................................................................................................................53

3-7 روش تحلیل داده ها.............................................................................................................. 53

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 يافته‌هاي توصيفي..................................................................................................................... 56

4-2 يافته‌هاي مربوط به فرضيه‌هاي پژوهش......................................................................................58

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 تبيين يافته هاي مربوط به فرضيه هاي پژوهش............................................................................65

5-2 محدودیت های پژوهش...............................................................................................................70

5-3 پيشنهادهاي پژوهشی....................................................................................................................71

5-4 پيشنهادهاي کاربردی.....................................................................................................................71

پیوست ها.............................................................................................................................................73

منابع و مأخذ.........................................................................................................................................80

منابع فارسی............................................................................................................................................81

منابع انگلیسی.........................................................................................................................................83

چکیده انگلیسی......................................................................................................................................88

 

فهرست جداول

جدول 3-1: روایی و پایایی پرسشنامه فضای روانشناختی در تحقیق مرادی و نعامی (1386).........50

جدول 3-2: روایی و پایایی پرسشنامه فضای روانشناختی در تحقیق حاضر (1393) ......................51

جدول3-3: ضرایب روایی و پایایی پرسشنامه اشتیاق شغلی در تحقیق حاضر (1393) ...................83

جدول 4-1: يافته هاي توصيفي مربوط به خودارزشیابی های محوری.............................................56

جدول 4-2: يافته هاي توصيفي مربوط به فضای روانشناختی...........................................................57

جدول 4-3: يافته هاي توصيفي مربوط به اشتیاق شغلی....................................................................58

جدول 4-4: ضرایب همبستگي بين فضای روانشناختی با اشتیاق شغل..............................................59

جدول 4-5: ضرایب همبستگي بين خودارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی...............................60

جدول 4-6: نتایج رگرسیون ابعاد هشت گانه فضای روانشناختی با اشتیاق شغلی ............................61

جدول 4-7: نتایج رگرسیون ابعاد چهارگانه خودارزشیابی های محوری با اشتیاق شغلی ................62

 

فهرست اشکال و نمودارها

شکل 2-1 الگوی پیشنهادی در پژوهش حاضر....................................................................42


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 191

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.