تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 96
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332538

مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران


مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و  جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران

چکیده فارسی

هدف:این پژوهش با هدف مقایسه همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در دختران فراری و عادی شهر تهران انجام شد. روش: روش تحقیق علّي-مقايسه اي و جامعه آماری آن 200نفر ازختران فراری و عادی شهر تهران در سال 93 بودند که از این تعداد 200 نفر، 100 نفردختران عادی به شیوه تصادفی ساده و 100نفردختران فراری به شیوه در دسترس انتخاب و به پرسشنامه های همبستگی خانواده، سلامت روان و جهت گیری مذهبی پاسخ دادند. داده های حاصل به روش تحلیل پارامتریک تحلیل واریانس چندمتغیره مانوابا نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شد. یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که همبستگی خانوادگی، سلامت روانی و جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری مستقر در مراکز نگهداری بهزیستی و عادی شهر تهران متفاوت است. همبستگی خانوادگی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی شهر تهران متفاوت است.

واژه گان کلیدی:همبستگی خانوادگی، سلامت روانی، جهت گیری مذهبی، دختران فراری و عادی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

 

چكيده فارسی ............................................................................................

1

فصل اول: طرح تحقیق ....................................................................

2

1-1- مقـدمه .............................................................................................

3

1-2- بيان مسأله ..........................................................................................

5

1-3- اهمیت و ضرورت انجام موضوع تحقیق ...........................................

8

1-4- اهداف تحقیق ...................................................................................

10

1-5- سؤال های تحقيق .............................................................................

10

1-6- فرضیه های تحقيق ............................................................................

10

1-7- معرفی متغیرها و نقش آنها در تحقیق .................................................

10

1-8- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق ......................................

11

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقیق ....................................................

13

2-1- مقدمه ...............................................................................................

14

2-2- آشنایی با پدیده دختران فراری.........................................................

14

2-3- شرایط عمومی دختران فراری...........................................................

14

2-4- اقسام فرار........................................................................................

16

2-5- علل فرار..........................................................................................

17

2-6- پیامدهای فرار...................................................................................

21

2-7- اقدامات جامعه امروز در برابر فرار دختران.......................................

22

2-8- راهکارهای پیشگیری از فرار دختران................................................

26

2-9- انواع خانواده....................................................................................

27

2-10- هدف از تشكيل خانواده.................................................................

28

2-11- اساسى ترين هدف در تشكيل خانواده............................................

28

2-12- نقش و اهمیت خانواده...................................................................

29

2-13- وظایف و کارکرد خانواده..............................................................

31

2-14- تحکيمخانوادهازنگاهدین............................................................

34

2-15- تعریف سلامت روان......................................................................

37

2-16- سلامت و بیماری در گذشته و حال................................................

38

2-17- الگوهای تبیین کننده بیماری ها.......................................................

39

2-18- حیطه های مرتبط با سلامت روان...................................................

42

2-19- ارتباط سلامت روانی با سایر متغیرها..............................................

43

2-20- مفهوم و نظریه های مذهب.............................................................

56

2-21- سنخ های دینداری..........................................................................

51

2-22- نگرش والدین و تربیت دینی فرزندان.............................................

53

2-23- تحقیقات داخلی و خارجی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق ........

60

فصل سوم : روش تحقیق ..................................................................

68

3-1- مقـدمه .............................................................................................

69

3-2- روش تحقیق ......................................................................................

69

3-3- جامعه آماري .....................................................................................

69

3-4- حجم نمونه ........................................................................................

69

3-5- روش نمونه گيری ..............................................................................

70

3-6- ابزار اندازه گیری داده ها ...................................................................

70

3-7- روش های جمع آوری داده ها ...........................................................

71

3-8- روش های تجزیه و تحلیل داده ها ....................................................

72

3-9- مراحل و چگونگی اجرای پژوهش......................................................

72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ...............................................

74

4-1- مقـدمه .............................................................................................

75

4-2- تجزیه توصيفي یافته ها .....................................................................

75

4-3- تحلیل استنباطي داده ها ....................................................................

87

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري و ارایه پیشنهادها .............................

95

5-1- مقـدمه .............................................................................................

96

5-2- يافته هاي توصيفي ............................................................................

96

5-3- بحث و بررسی فرضیه ها ..................................................................

97

5-4- محدوديت هاي تحقيق ....................................................................

99

5-5- پيشنهادها ........................................................................................

100

منابع .....................................................................................................

102

منابع فارسي ...............................................................................................

103

منابع انگليسي .............................................................................................

106

پیوست .................................................................................................

109

پرسشنامه ها ...............................................................................................

110

محاسبات آماری .........................................................................................

120

چکیده انگليسي ..........................................................................................

136

 

 

 

 

فهرست جداول

4-1.

فراوانی و درصد فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت آزمودنی.......

76

4-2.

فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تحصیلات.................

77

4-3.

فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تحصیلات..................

78

4-4.

فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تعداد اعضای خانواده

79

4-5.

فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تعداد اعضای خانواده...

80

4-6.

فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک شغل پدر.....................

81

4-7.

فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک شغل پدر....................

82

4-8.

فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک شغل مادر..................

83

4-9.

فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک شغل مادر...................

84

4-10.

فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک وضعیت سکونت .......

85

4-11.

فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک وضعیت سکونت........

86

4-12.

نتایج حاصل از آزمون ام. باکس .............................................................

87

4-13.

نتایج آزمون لون جهت سنجش برابری واریانس ها ..................................

88

4-14.

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون در مورد متغیرهای فرضیه اصلی .........

88

4-15.

میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در بین دختران فراری و عادی

89

4-16.

نتایج تحلیل واریانس چندمتغیری برای مقایسه همبستگی خانواده، سلامت روان و جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی ......................

89

4-17.

میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های همبستگی خانواده در بین دختران فراری و عادی ........................................................................................

90

4-18.

نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفه های همبستگی خانواده در بین دختران فراری و عادی ............................................................................

90

4-19.

میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی ........................................................................................

92

4-20.

نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفه های سلامت روانی در بین دختران فراری و عادی..............................................................................

93

4-21.

میانگین و انحراف استاندارد مؤلفه های جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی ............................................................................

94

4-22.

نتایج تحلیل واریانس برای مقایسه مؤلفه های جهت گیری مذهبی در بین دختران فراری و عادی ............................................................................

94

     
     
     

 

فهرست نمودارها/اشکال

2-1.

رابطه سلامت روان با حیطه های مشابه ...................................................

43

4-1.

فراوانی و درصد فراوانی جمعیت نمونه به تفکیک وضعیت آزمودنی.......

76

4-2.

فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تحصیلات.................

77

4-3.

فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تحصیلات..................

78

4-4.

فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک تعداد اعضای خانواده

79

4-5.

فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک تعداد اعضای خانواده ...

80

4-6.

فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک شغل پدر.....................

81

4-7.

فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک شغل پدر....................

82

4-8.

فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک شغل مادر..................

83

4-9.

فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک شغل مادر...................

84

4-10.

فراوانی و درصد فراوانی دختران فراری به تفکیک وضعیت سکونت .......

85

4-11.

فراوانی و درصد فراوانی دختران عادی به تفکیک وضعیت سکونت ........

86


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 185

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.