تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 48
  • بازدید دیروز : 174
  • بازدید کل : 465719

مقایسه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی


مقایسه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی

چکیده

اين مطالعه با هدف مقایسه بين ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصيلي دانشجويان عادی و تحت پوشش کمیته امداد امام دانشگاه‌های شهرستان دره شهر انجام گردیده. موارد و روش‌ها: این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری را کلیه دانشجویان عادی و تحت پوشش تشکیل می‌دهد. دراین مطالعه، 189نفر دانشجو (92مددجو و97عادی) با روش نمونه‌ گيري تصادفي ازجامعه مورد نظرانتخاب گردیده و جمع آوری داده‌ها با استفاده از پرسشنامه نئو (فرم بلند) و پرسشنامه دموگرافیک صورت گرفت و از معدل نمرات دانشجویان به عنوان شاخصی جهت سنجش عملکرد تحصیلی استفاده شد. تحليل آماري داده‌ها با استفاده از آمارتوصيفي، ضريبهمبستگي پیرسون، رگرسیون گام به گام، T تست گروه‌های مستقل و ترسیم نیمرخ‌ها انجام گردید. یافته‌های پژوهش: نتايجضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون گام به گام نشانگر عدم ارتباط واضح و مستقيمي بين 5 مقیاس و 30 خرده مقیاس شخصيتي نئو با عملكرد تحصيلي دانشجويان مددجو و عادی می‌باشد و نتایج آزمون t گروه‌های مستقل (05/0P<) بیانگر نبود تفاوت معنی دار بین عملکرد تحصیلی دو گروه می‌باشد. علاوه برآن مشخص گردید دانشجویان موفق و ناموفق به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی تفاوتی با هم نداشته و بین جنسیت و عملکرد تحصیلی ارتیاط معنی دار وجود ندارد. با توجه به وجود تفاوت معنی دار در دو مقیاس نئو (A و C) می‌توان گفت به لحاظ ویژگی‌های شخصیتی بین دانشجویان مددجو و عادی تفاوت وجود دارد، اما با توجه به نیمرخ‌های شخصیتی ترسیم شده نمی‌توان گفت که مددجویان از مشکلات شخصیتی بیشتری برخوردار هستند. بحث و نتیجه گیری: اين نتایج مي‌تواند بیان كننده اين باشد كه اصولاً ارتباط مستقيمي بين ویژگی شخصيتي دانشجویان (مددجو وعادی) وعملكرد تحصيلي آنان وجود ندارد ياحداقل مي‌توان گفت ویژگی شخصيتي تنها عامل مداخله گر در عملكرد فرد نبوده و عوامل مختلف ديگري نيز وجود دارد كه بر عملكردت حصيلي فرد مؤث رواقع مي‌شود.

کلیدواژه ها: آزمون نئو، دانشجو، نیمرخ شخصیتی، عملکرد تحصیلی، ويژگي‌‌هاي شخصيتي

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسئله. 4

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش... 7

1-4- اهداف تحقیق. 8

1-4-1- هدف کلی.. 8

1-4-2- اهداف فرعی.. 8

1-4-3- اهدف كاربردي.. 8

1-5- فرضيه‏‌هاي تحقیق. 8

1-6- تعاريف‌اصطلاحاتومفاهيم. 9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1- مقدمه. 11

2-2- صفات شخصیتی وعملکرد تحصیلی.. 20

2-3- نظریه پنج عامل بزرگ شخصیت.. 27

2-4- عوامل پنجگانه. 28

2-4-1- عامل روان رنجورخویی (عصبیت یا شاخص هیجان)28

2-4-2- عامل برون گرایی.. 29

2-4-3- عامل انعطاف پذیری (باز بودن یا گشودگی)29

2-4-4- عامل توافق پذیری.. 30

2-4-5- با وجدان بودن. 31

2-5- ارتباط بین مقیاسهای کلی آزمون نئو وعملکرد تحصیلی.. 33

2-5-1- رابطه نوروزگرایی با پیشرفت تحصیلی:33

2-5-2- رابطه برونگرایی با پیشرفت تحصیلی.. 33

2-5-3- رابطه انعطاف پذیری با پیشرفت تحصیلی.. 33

2-5-4- رابطه مقبولیت با پیشرفت تحصیلی.. 33

2-6- پیشینه تحقیق. 34

فصل سوم: روش‌شناسی‌تحقيق

3-1- مقدمه. 45

3-2- روش تحقيق. 45

3-3- ابزار گردآوري داده ها45

3-3-1- پرسشنامه مشخصات فردى و خانوادگى: محقق ساخته. 45

3-3-2- پرسشنامة شخصيتي تجديد نظر شدة نئو. 46

3-3-2-1- در ایران. 47

3-3-2-2- در خارج از کشور. 48

3-3-2-2- ابعاد پنج گانه و صفات آزمون (NEO)NEO PI-R. 49

3-4-1- نحوه تكميل پاسخنامه ها57

3-5- طرح تحقيق. 57

3-5-1- متغيرها57

3-6- روش گردآورى اطلاعات.. 58

3-7- ابزار اندازه‏گيرى.. 59

3-8- روش اجراء. 59

3-8-1- اجراء مقدماتى.. 59

3-8-2- روش نمونه گيري.. 59

3-8-3- مرحله نهائی.. 60

3-9- روش‌‌هاي تجزيه و تحليل داده ها60

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- تحلیلیافته‌هایتحقیق. 62

4-2- بخش اول: آمار توصیفی.. 62

4-3- آمار استنباطی و آزمون فرضیه ها74

4-3-1- فرضیه‌های مطرح شده در این پژوهش... 74

4-3-1-1- فرضیه اول. 74

4-3-1-2- فرضیه دوم. 75

4-3-1-3- فرضیه سوم. 76

4-3-1-4- فرضیه چهارم. 77

4-3-1-5- فرضیه پنجم. 80

4-3-1-6- فرضیه ششم. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه. 84

5-2- نتیجه گیری.. 88

5-3- محدویت‌های پژوهش... 89

5-4- پیشنهادها89

5-5- راهکارها89

5-5-1- نحوه رعایت نکات اخلاقی.. 90

منابع. 91

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1- نمرات بالا و پایین عامل‌های پنج گانه شخصیت.. 32

جدول 4-1-گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد. 62

جدول 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت.. 63

جدول 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی.. 63

جدول 4-4- میانگین و انحراف استاندارد نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه. 65

جدول 4-5- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویانتحت پوشش و عادی.. 65

جدول 4-6- میانگین و انحراف استاندارد مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویانتحت پوشش و عادی.. 66

جدول 4-7- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 67

جدول 4-8- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های فرعی آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 68

جدول 4-9- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 68

جدول 4-10- میانگین و انحراف استاندارد خرده مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویان تحت پوشش و عادی.. 69

جدول 4-11- مقایسه عملکرد تحصیلی در دو گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش... 74

جدول 4-12- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان. 74

جدول 4-13- مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه دانشجویان موفق و ناموفق. 75

جدول 4-14- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان در مقیاس (N). 75

جدول 4-15- ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و عملکرد تحصیلی در گروه دانشجویان تحت پوشش..... 76

جدول 4-16- نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیر گام به گام. 77

جدول 4-17- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گرو مردان و زنان مدد جو. 78

جدول 4-18- نتایج آزمون تی گروه‌های مستقل برای دو گروه مردان و زنان عادی.. 79

جدول 4-19- مقایسه ویژگی‌های شخصیتی در دو گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش... 80

جدول 4-20- نتایج آزمون تی برای گروه‌های مستقل در مقایسه میانگین نمرات دو گروه دانشجویان مدد جو و عادی در مقیاس (N)80

جدول 4-21- مقایسه تفاوت از میانگین نمرات ویژگی‌های شخصیتی در گروه دانشجویان عادی و تحت پوشش... 81

جدول 4-22-. 82

 

فهرست نمودارها

نمودار 3-1- کانون اصلی هریک از عوامل پنجگانه (به نقل ازwww. handresearch. com)56

نمودار 4-1- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحت پوشش و غیر تحت پوشش کمیته امداد. 63

نمودار 4-2- گروه نمونه به تفکیک جنسیت.. 63

نمودار 4-3- گروه نمونه پژوهش بر حسب وضعیت تحصیلی.. 64

نمودار 4-4- سطوح عملکرد تحصیلی بر اساس معدل بدون تفکیک گروه ها64

نمودار 4-5- سطوح عملکرد تحصیلی هر کدام از گروه ها64

نمودار 4-6-میانگین نمرات مقیاس‌های اصلی آزمون نئو در کل گروه نمونه. 65

نمودار 4-7- میانگین مقیاس‌های آزمون شخصیتی نئو در گروه دانشجویانتحت پوشش و عادی.. 66

 

فهرست شکل‌ها

شکل 4-1- نیمرخ شخصیتی ویژگی ‌های شخصیتی دانشجویان مذکر عادی.. 70

شکل 4-2- نیمرخ شخصیتی ویژگی ‌های شخصیتی دانشجویان مؤنث عادی.. 70

شکل 4-3- نیمرخ شخصیتی مردان عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 71

شکل 4-4- نیمرخ شخصیتی زنان عادی در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 71

شکل 4-5- نیمرخ شخصیتی مددجویان مذکر. 72

شکل 4-6- نیمرخ شخصیتی مددجویان مؤنث.. 72

شکل 4-7- نیمرخ شخصیتی مردان مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 73

شکل 4-8- نیمرخ شخصیتی زنان مددجو در پنج عامل اصلی آزمون نئو. 73


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 650

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.