تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 478
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331333

مقایسه ی ابعاد کمال گرایی،سیستم های مغزی/ رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی


مقایسه ی ابعاد کمال گرایی،سیستم های مغزی/ رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی

چکیده :

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ابعاد کمال گرایی ، سیستم مغزی / رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی است .برای این منظور 150 نفر افراد کرونری قلب و 150 نفر افراد سالم با میانگین سنی 44 سال به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند .از بین بیمارستان های تهران 3 بیمارستان به تصادف انتخاب شد و از افراد حایز شرایط پرسشنامه های کمال گرایی فراست ، BIS/BASکارور وایت و تاب آوری کانر دیویدسون گرفته شد .به منظور آزمون فرضیه های تحقیق با توجه به مفروضه های آزمون حسب مورد ارزشهای آماری تحلیل رگرسیون لوجستیک دوجمله ای و یومان ویتنی استفاده شد .نتایج نشان داد که ابعاد کمال گرایی و سیستم فعال سازی /بازداری رفتاری در بیماران کرونر قلب با افراد عادی تفاوت دارد .ولی تاب آوری در این دو گروه تفاوت نشان نداد..همچنین در ابعاد کمال گرایی متغیرهای تردید نسبت به اعمال ، انتظارات والدین و نظم و ترتیب با کرونر قلب رابطه مثبت و معنادار دارد .در سیستم مغزی / رفتاری ، بازداری رفتاری و تفریح طلبی فعال سازی با متغیر ملاک رابطه منفی و معنادار دارد و جنگ و گریزبا متغیر ملاک رابطه مثبت و معنادار دارد .با توجه به یافته های پژوهش کمال گرایی و سیستم مغزی / رفتاری در بیماران کرونر قلب با افراد عادی تفاوت دارد.

کلید واژه ها : بیماری عروق کرونر ؛ ابعاد کمال گرایی ؛ سیستم بازداری رفتاری ؛ سیستم فعال سازی رفتاری ؛ تاب آوری ؛

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده .......................................1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه.......................................... 2

2-1 بیان مسأله و سوالات تحقیق....................................... 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.................................... 6

1-4 اهداف تحقیق..................................................... 6

1-5 فرضیه های تحقیق.................................. 6

1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها................................7

1-6-1 ابعاد کمال گرایی..................................................... 7

تعریف عملیاتی.......................................... 8

1-6-2 سیستم های فعال ساز ی / بازداری رفتاری................................... 8

سیستم بازداری رفتاری (........................................BIS). 8

تعریف عملیاتی........................................... 9

سیستم فعال سازی رفتاری (..........................................BAS). 9

تعریف نظری...................................... 9

تعریف عملیاتی..................................... 10

سیستم جنگ / گریز / بهت (..................................FFFS). 10

تعریف نظری.......................................... 10

تعریف عملیاتی................................... 11

1-6-3 تاب آوری....................................... 12

تعریف نظری.................................... 12

تعریف عملیاتی.................................. 12

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده

2-1 بیماری عروق کرونر............................... 16

2-1-1 همه گیر شناسی بیماری قلبی_ عروقی......................................... 16

2-1-2 عوامل خطر بیماری کرونری قلب................................................... 17

2-1-2-1 عوامل خطر فیزیولوژیکی:...........................................17

2-1-2-2 عوامل خطر روانشناختی............................................. 18

2-1-3 الگوی رفتاری تیپ A.. ...................................................................26

2-1-4 تفاوت های فردی در پاسخدهی به استرس................................... 27

2-1-5 نقش خلق و خو در پاسخدهی به استرس............................................. 29

2-1-6 تجربیات هیجانی استرس.................................................................... 30

2-1-6 استرس و بیماریهای کرونری قلب................................. 31

2-2 نظریه های کمال گرایی...................................... 32

2-2-1 تعریف کمال گرایی :............................................32

2-2-2 ابعاد کمال گرایی و رویکردهای مختلف درکمال گرایی............................................. 34

2-2-3 رشد و تحول کمال گرایی............................................ 37

2-2-4 کمال گرایی و جنبه های آسیب شناختی.......................................... 39

2-3 سیستم های مغزی / رفتاری.......................................................... 43

2-3-1 تعریف سیستم های مغزی / رفتاری............................................. 43

2-3-1-1 سیستم بازداری رفتاری (.................................................BIS). 43

2-2-3-2 سیستم جنگ / گریز / بهت (..............................................................FFFS). 45

2-3-3-3 سیستم فعال سازی رفتاری (............................................................BAS). 47

2-3-2 جنبه های هیجانی سیستم مغزی/ رفتاری و اختلالات مربوط به آن:..................................48

2-3-3 سیستم مغزی / رفتاری و پاسخ فیزیولوژیک............................................ 50

2-4 تاب آوری.................................................. 52

2-4-1 تعریف تاب آوری........................................... 52

2-4-2 نظریه ها و رویکرد های مختلف درباره تاب آوری.......................................... 53

2-4-3 ارتباط تاب آوری با عروق کرونر....................................... 55

فصل سوم : روش تحقیق

3-1 روش پژوهش.......................................... 59

3-2 جامعه پژوهش.............................................. 59

3-3 محیط پژوهش.................................................. 59

3-4 نمونه پژوهش...................................... 59

3-5 روش نمونه گیری....................................... 59

3-6 حجم نمونه و روش محاسبه آن.......................................... 60

3-7 مشخصات واحد پژوهش و معیارهای ورود و خروج مطالعه........................................ 60

3-8 توضیح ابزار گرد آوری اطلاعات و روایی و پایایی ابزار....................................... 60

3-9 روش گرد آوری اطلاعات.................................. 62

3-10 روش تجزیه و تحلیل دادها.......................................................63

3-11 محدودیت های پژوهشی................................................ 63

3-12 ملاحضات اخلاقی............................................... 63

فصل چهارم : نتایج

1-4 مقدمه................................................. 65

2-4)توصيف داده ها........................................65

3-4) تحليل داده ها..................................69

آزمون U مان- ویتنی......................................................... 69

فرضیه اول........................................... 69

فرضیه دوم..................................... 70

فرضیه سوم............................................. 70

فرضیه چهارم................................... 74

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

نتیجه گیری........................................ 85

پیشنهادات................................................ 87

منابع فارسی :.....................................88

منابع انگلیسی :...............................................90

 

فهرست جداول

جدول 4-1 : فراواني و درصد آزمودني ها به تفکیک جنسي...................................................... 65

جدول 4-2 : فراواني و درصد آزمودني ها به تفکیک تحصیلات.............................................................. 66

جدول 4-3 : فراواني و درصد آزمودني ها برحسب سن.......................................................................... 66

جدول 4-4 : شاخص هاي توصيفي نمره هاي افراد بیمار در آزمون های کمال گرایی.................................. 67

جدول 4-5 : شاخص هاي توصيفي نمره هاي افراد سالم در آزمون های کمال گرایی................................... 68

جدول 4-6: خلاصه نتايج آزمون U مان- ویتنی ( فرضيه اول )................................................................. 69

جدول 4-7: خلاصه نتايج آزمون U مان- ویتنی ( فرضيه دوم )................................................................ 70

جدول 4-8: عوامل بين آزمودني ها..................................................................................................... 70

جدول 4-9 : خلاصه آزمون برابري ماتريس كوواريانس باكس................................................................ 71

جدول 4-10 : جدول طبقه بندی......................................................................................................... 71

جدول 4-11 : خلاصه مدل................................................................................................................ 71

جدول 4-12 : خلاصه نتایج آزمون هاسمر و لمیشاو............................................................................... 72

جدول 4-13 : جدول طبقه بندی......................................................................................................... 72

جدول 4-14 : متغیرهای وارد شده در معادله......................................................................................... 73

جدول 4-15: عوامل بين آزمودني ها................................................................................................... 74

جدول 4-16 : خلاصه آزمون برابري ماتريس كوواريانس باكس.............................................................. 74

جدول 4-17 : جدول طبقه بندی......................................................................................................... 74

جدول 4-18: خلاصه مدل................................................................................................................. 75

جدول 4-19 : خلاصه نتایج آزمون هاسمر و لمیشاو............................................................................... 75

جدول 4-20 : جدول طبقه بندی......................................................................................................... 75

جدول 4-21 : متغیرهای وارد شده در معادله......................................................................................... 76

 

فهرست اشکال

شکل 2-1 ارتباط های درون داد – برون داد BIS............................................................... 44

شکل 2-2 ،ارتباط های درون داد-برون داد FFFS............................................................... 46

شکل 2-3 سیستم فعال ساز رفتاری BAS......................................................................... 47


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 178

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.