تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 340
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332904

تاثیر فناوری اطلاعات بر فرصت های برابر آموزشی در استان ....


تاثیر فناوری اطلاعات بر فرصت های برابر آموزشی در استان ....

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی ارتباط بین بکارگیری فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی در آموزش و پرورش استان .... بود که به شیوه پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری را کلیه کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان .... تشکیل می داد. برای این منظور سه اداره آموزش و پرورش در مرکز، شرق و غرب استان در نظر گرفته شد. حجم نمونه با توجه به جدول تعیین حجم نمونه گرجسی و مورگان برابر با 361 نفر بود که به منظور کاهش خطا، این تعداد به 400 نفر افزایش داده شد. روش نمونه گیری به صورت خوشه ای بود. برای سنجش متغییرهای تحقیق از پرسشنامه های محقق ساخته ی فناوری اطلاعات و فرصت های برابر آموزشی استفاده شد. روایی پرسشنامه ها با نظر اساتید و خبرگان مورد تائید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با آزمون مقدماتی مورد سنجش قرار گرفت. میزان پایایی با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای فناوری اطلاعات برابر با 81/0 و برای پرسشنامه فرصت برابر آموزشی برابر با 89/0 حاصل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس داده های آماری و با نرم افزار spss صورت گرفت. برای مشخص نمودن همبستگی متغیرهای تحقیق از آزمون ضریب همبستگی پیرسن استفاده گردید. برای بررسی تاثیر متغیرها و نیز آزمون پیش بینی از رگرسیون چندمتغیره استفاده شد. در نهایت با تحلیل مسیر مدل نظری تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین بکارگیری فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی در آموزش و پرورش استان .... همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد. بین بکارگیری فناوری اطلاعات و حداکثر سازی، برابرسازی و نخبه پروری در آموزش و پرورش استان .... نیز، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین دسترسی به منابع اطلاعاتی و مواد آموزشی، آموزش از راه دور و نمایش تصویری محتوای درسی به میزان 43 درصد بر گسترش فرصت های برابر آموزشی در استان اثرگذار هستند. در این میان تاثیر نمایش تصویری محتوای درسی بیشتر است. همچنین نتایج حاصل از جدول توافقی نشان داد که مدارس مستقر در غرب استان به لحاظ توسعه و رشد فرصت های برابر آموزشی نسبت به مناطق مستقر در شرق و مرکز استان ....، در وضعیت بهتری قرار دارند.

کلمات کلیدی : فرصت برابر آموزشی، نخبه پروری، سازنده گرایی، فناوری اطلاعات، شکاف دیجیتالی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه----------------------------------------------------------2

1-2-بیان مساله------------------------------------------------------ 3

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق------------------------------------------- 8

1-4-اهداف تحقیق--------------------------------------------------- 9

1-5-سوال های تحقیق------------------------------------------------ 9

1-6-فرضیه های تحقیق----------------------------------------------- 10

1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی-------------------------- 10

1-8-تعریف عملیاتی متغییرها -------------------------------------------12

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-مروری بر مبانی نظری-------------------------------------------- 18

2-1-1-انواع نابرابری های آموزشی-------------------------------------- 18

2-1-1-1- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت طبقاتی----------------------- 19

2-1-1-2- نابرابری آموزشی مبتنی بر تفاوت جنسی--------------------------- 21

2-1-1-3- نابرابری های آموزشی مبتنی بر تفاوت فرهنگی---------------------- 24

2-1-1-4-نابرابری های مبتنی بر تفاوت قومی-------------------------------25

2-1-2-نابرابری فرصت های آموزشی و زمینه های خانوادگی-------------------- 26

2-1-3-برابري فرصتهاي آموزشي------------------------------------- 28

2-1-3-1-فناوری اطلاعات و برابري فرصتهاي آموزشي--------------------- 30

2-1-3-2- نابرابری فرصت های آموزشی و شکاف دیجیتالی------------------- 31

2-1-3-3-شکاف دیجیتالی و فرصت ها و تهدیدهای آموزشی------------------ 35

2-1-3-3-1-فرصت ها-------------------------------------------- 35

الف) برابری فرصت ها ، عدالت اجتماعی و کاهش نابرابری فضایی--------------- 35

ب) تمرکززدایی-------------------------------------------------- 35

ج) افزایش مشارکت و قدرت تصمیم گیری در مناطق محروم------------------- 35

2-1-3-3-2-تهدیدها--------------------------------------------- 36

الف) افزایش شکاف دیجیتالی---------------------------------------- 36

ب) تقسیم کار نابرابر بین مناطق شهری و روستایی-------------------------- 37

ج) تمرکزگرایی-------------------------------------------------- 37

د) افزایش احساس نابرابری و مهاجرت به مرکز---------------------------- 38

ه) افزايشاشتغالتخصصيوبيكاريعمومي-----------------------------38

2-1-4-کاربرد آموزشی فناوری اطلاعات --------------------------------38

2-1-4-1-آموزش از راه دور---------------------------------------- 40

2-1-4-1-1-تاریخ مختصر آموزش از راه دور------------------------------ 40

2-1-4-1-2-اصول آموزش از راه دور----------------------------------- 41

2-1-4-1-3-مزایای آموزش از راه دور---------------------------------- 43

2-1-4-1-4-رسانه­های نوین و نقش آنان در آموزش از راه دور----------------- 44

الف) کامپیوتر و آموزش--------------------------------------------- 45

ب) اینترنت----------------------------------------------------- 51

2-1-5-آموزش و یادگیری الکترونیکی---------------------------------- 53

2-1-5-1-مزایای آموزش الکترونیکی----------------------------------- 54

2-1-5-2-محدودیت­های آموزش الکترونیکی----------------------------- 56

2-1-6-یادگیری الکترونیکی---------------------------------------- 57

2-1-6-1-خصوصیات یادگیری مبتنی بر فناوری اطلاعات-------------------- 57

2-1-6-2-انواع یادگیری الکترونیکی---------------------------------- 58

2-1-6-3-مزایای یادگیری الکترونیکی--------------------------------- 59

2-1-7-چندرسانه­ای آموزشی--------------------------------------- 60

2-1-7-1-مزایای چندرسانه ­ای در آموزش ------------------------------61

الف) استفاده از حواس چندگانه برای یادگیری--------------------------- 61

ب) تمرین بیشتر برای رسیدن به حد تسلط------------------------------ 61

ج) تسهیل مشارکت میان دانش آموزان ---------------------------------61

د) کمک به دانش آموزان برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم--------------------- 62

ه) انعطاف پذیر بودن برنامه در مقابل نیاز یادگیرندگان---------------------- 62

و) برقراری تعادل و رابطه­ی دوسویه با کاربر---------------------------- 62

2-1-8-چهارچوب نظری تحقیق ------------------------------------62

2-1-8-1-نظریه ی کارکردگرایی------------------------------------ 62

2-1-8-2-نظریه تضاد------------------------------------------- 64

2-1-8-3-شواهد تجربی----------------------------------------- 65

2-1-8-4-نظریه های انتقادی ملهم از مارکسیسم -------------------------67

2-1-8-5-رویکرد سازنده گرایی و نقش آن در تحول محیط های یادگیری------- 68

2-1-8-5-1-مبانی سازنده گرایی----------------------------------- 71

2-1-8-5-2-مفروضات سازنده گرایی-------------------------------- 71

2-1-8-5-3-سازنده گرایی و طراحی آموزشی-------------------------- 72

2-1-8-5-4-نقش زبان در یادگیری دانش----------------------------- 72

2-1-8-5-5-سازنده گرایی اجتماعی--------------------------------- 73

2-1-8-6-نظریه های برابری فرصت های آموزشی و فناوری اطلاعات----------77

2-1-8-6-1-گاتمن-------------------------------------------- 77

2-1-8-6-2-سایر آرای نظری------------------------------------- 78

2-1-9-جمع بندی چهارچوب نظری-------------------------------- 79

2-1-10-مدل نظری تحقیق--------------------------------------- 81

2-2-پیشینه تحقیق--------------------------------------------- 81

2-2-1-تحقیقات داخل کشور------------------------------------- 81

2-2-2-تحقیقات خارج از کشور----------------------------------- 85

2-2-3-تحلیل و جمع بندی تحقیقات-------------------------------- 87

فصل سوم : روش شناسی تحقیق

3-1-روش تحقیق--------------------------------------------- 91

3-2-جامعه آماری--------------------------------------------- 91

3-3-حجم نمونه و روش نمونه گیری------------------------------- 92

3-4-ابزار اندازه گیری------------------------------------------ 92

3-5-روایی و پایایی------------------------------------------- 93

3-6-توصیف و تحلیل داده ها------------------------------------ 94

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-آمار توصیفی -------------------------------------------- 96

4-2-آمار استنباطی-------------------------------------------- 104

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه یافته ها-------------------------------------------- 116

5-2-بحث و نتیجه گیری----------------------------------------- 118

5-3-پیشنهادهای تحقیق----------------------------------------- 123

5-3-1-پیشنهادهای علمی---------------------------------------- 123

5-3-2-پیشنهادهای پژوهشی-------------------------------------- 124

منابع------------------------------------------------------- 125

پیوست-----------------------------------------------------131

چکیده انگلیسی----------------------------------------------- 134

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1-آزمون آلفای کرونباخ--------------------------------------------94

جدول 4-1-کمیت های آماری----------------------------------------------96

جدول 4-2-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس جنسیت----------------------97

جدول 4-3-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس تحصیلات--------------------98

جدول 4-4-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل------------------99

جدول 4-5- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سن------------------------100

جدول 4-6- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت-----------------101

جدول 4-7- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان بر اساس منطقه محل خدمت-------------102

جدول 4-8- میزان گسترش فرصت های برابر آموزشی در تقاطع مناطق------------------103

جدول 4-9-آزمون ضریب همبستگی پیرسن------------------------------------104

جدول 4-10-آزمون ضریب همبستگی پیرسن-----------------------------------105

جدول 4-11-آزمون ضریب همبستگی پیرسن-----------------------------------106

جدول 4-12-آزمون ضریب همبستگی پیرسن-----------------------------------107

جدول 4-13-آزمون رگرسیون چند متغییره (جدول ANOVA)----------------------108

جدول 4-14- ضرایب رگرسیون--------------------------------------------109

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1-نمودار درصد پاسخگویان بر اساس جنسیت---------------------------97

نمودار 4-2-نمودار درصد پاسخگویان بر اساس تحصیلات-------------------------98

نمودار4-3-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس وضعیت تاهل------------------------99

نمودار4-4-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس سن------------------------------100

نمودار4-5-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت------------------------102

نمودار4-6-توزیع درصد پاسخگویان بر اساس منطقه محل خدمت--------------------103


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۲ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 196

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.