تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 70
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333341

تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی


تحلیل محتوایی مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم وکاربردهای آن در طراحی یک نظام تربیتی آموزشی

چکیده:

این پژوهش به ‌منظور تحلیل محتوای مفاهیم و مضامین اخلاقی در قرآن کریم و با هدف ارائه یک مدل از نظام اخلاقی تربیتی آموزشی بر اساس مفاهیم اخلاقی قرآن انجام گرفته است. در اين مطالعه براي بررسي داده‌ها از روش توصيفي، تحليلي و استنتاجي استفاده شده است و سپس به روش کمی تفکیک و دسته بندی آیات، سنجش فراوانی واژگان کلیدی انجام شده است و با فن تحلیل محتوای کیفی مضامین و مفاهیم، نقاط تمرکز و جهت گیری هر کدام از عبارات و آیات با استفاده از تفسیر المیزان استخراج شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد قرآن کریم به همه ی ابعاد اخلاق فردی، اجتماعی و زیست محیطی توجه دارد، بنابراین برای دستیابی به اخلاقی صحیح و کارآمد، می توان از قرآن کریم الگو گرفت و همچنین اخلاقی کردن انسان ها از دغدغه‌های اصلی هر نظام تربیتی و آموزشی است. بهتر است که تربیت اخلاقی متناسب با اهداف، مبانی و روش های برگرفته از دین مبین اسلام عرضه گردد که اصلی ترین هدف تربیتی آن قرب به خدا می باشد و مطابق با این آموزه ها، مبانیتوحيد، فطرت، اختيار، معرفت‌پذيري انسان تبیین گردید و با توجه به این مبانی روش های تربیتی تعیین شده شامل: روش حبّ عبودي، روش موعظه و نصيحت، روش الگوسازي با بيان داستان و مثال، روش پرسش و پاسخ، امر به معروف و نهي از منكر، روش مواجه شدن با نتایج اعمال، روش تکلیف به اندازه توان، روش ایجاد انگیزه، روش تفکر و مطالعه، روش تشویق و تنبیه می باشد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که با توجه به بیشتر و گسترده‌تر شدن موانع، راه تربیت اخلاقی مشکل تر شده است که با الگوگیری از مفاهیم اخلاقی قرآن و اجرای راهکارهای درست تربیتی آن می‌توان به اهداف متعالی تربیت اخلاقی دست‌یافت.

واژگان کلیدی:مضامین اخلاقی، قرآن کریم، نظام تربیتی اخلاقی

 

فهرست

عنوان صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق

1.1 مقدمه....................................................................................................................................................................... 3

2.1 بیان مساله............................................................................................................................................................... 3

3.1 اهمیت و ضرورت مساله....................................................................................................................................... 6

4.1 اهداف تحقیق......................................................................................................................................................... 7

5.1 سوالات تحقیق....................................................................................................................................................... 7

6.1 تعریف اصطلاحات................................................................................................................................................. 8

1.6.1 اخلاق................................................................................................................................................................... 8

2.6.1 قرآن .................................................................................................................................................................... 8

3.6.1 تربیت................................................................................................................................................................... 8

4.6.1 نظام تربیتی........................................................................................................................................................ 8

5.6.1 تربیت اخلاقی.................................................................................................................................................... 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

1.2 مقدمه ...................................................................................................................................................................... 11

2.2 تعریف مفهوم اخلاق............................................................................................................................................. 11

3.2 دیدگاه ها و مکاتب موجود در مورد اخلاق .................................................................................................... 12

3.2. 1 اخلاق توصیفى................................................................................................................................................. 12

3.2. 2 اخلاق هنجارى یا دستورى............................................................................................................................ 13

3.2. 2. 1 دیدگاه‏ ها و نظریات غایت‏گرایانه ............................................................................................................ 14

3.2. 2. 1.1کورتالیسم ................................................................................................................................................. 14

3.2. 2. 1.2 اپیکوریسم................................................................................................................................................ 15

3.2. 2. 1.3مکتب جرمی بنتام................................................................................................................................... 15

3.2. 2. 1.4مکتب استوارت میل................................................................................................................................ 16

3.2. 2. 1.5مکتب کمال گرایی فریدریش نیچه..................................................................................................... 16

3.2. 2. 2 دیدگاه‏ها و نظریات وظیفه‏گرایانه............................................................................................................ 17

3.2. 2. 2. 1 مکتب کانت............................................................................................................................................ 17

3.2. 3 فرا اخلاق........................................................................................................................................................... 17

3.2. 3 .1 طبیعت‏ گرایی اخلاقی................................................................................................................................ 18

3.2. 3 .2 غیرطبیعت‏ گرایی اخلاقی (یا شهودگرایی)............................................................................................ 18

3.2. 3 .3غیر شناخت ‏گرایی اخلاقی‏ (یاعاطفه‏گرایى).......................................................................................... 19

4.2 دیدگاه صاحب نظران در مورد اخلاق.............................................................................................................. 19

5.2 دیدگاه صاحب نظران مسلمان راجع به اخلاق.............................................................................................. 21

2. 6 اخلاق ديني، دين، پشتوانه اخلاق................................................................................................................... 25

2. 7 نظام تربیتی اخلاق قرآنی.................................................................................................................................. 26

8.2 پیشینه تحقیق....................................................................................................................................................... 28

1.8.2 پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور....................................................................................................... 28

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

1.3 مقدمه....................................................................................................................................................................... 32

2.3 روش شناسی تحقیق............................................................................................................................................ 32

3.3 جامعه آماری و نمونه............................................................................................................................................ 33

3 .4 ابزار جمع‌آوری داده‌ها......................................................................................................................................... 33

3. 5 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها.............................................................................................................................. 34

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق

1.4 .مقدمه ..................................................................................................................................................................... 36

2.4 پرسش اول تحقیق ............................................................................................................................................... 37

2.4. 1 مفاهیم و مضامين اخلاقي در قرآن كدامند؟............................................................................................. 37

1.2.4. 1 اخلاق فردی.................................................................................................................................................. 37

1.1.1.2.4 خودشناسی ............................................................................................................................................... 37

2.1.1.2.4 کار و تلاش ................................................................................................................................................ 44

3.1.1.2.4 سلامت جسم و تن .................................................................................................................................. 47

1.2.4. 2 اخلاق اجتماعی............................................................................................................................................ 50

1.2.1.2.4 پدر و مادر................................................................................................................................................... 50

2.2.1.2.4 همسر........................................................................................................................................................... 52

3.2.1.2.4 فرزندان........................................................................................................................................................ 53

4.2.1.2.4 معلم و راهنما............................................................................................................................................. 56

5.2.1.2.4 شاگردان...................................................................................................................................................... 56

6.2.1.2.4 ایتام.............................................................................................................................................................. 57

7.2.1.2.4 مستمندان و مستضعفان......................................................................................................................... 61

8.2.1.2.4 همسایگان................................................................................................................................................... 64

9.2.1.2.4 دشمنان و مشرکان................................................................................................................................... 65

10.2.1.2.4 منافقین.................................................................................................................................................... 57

1.2.4. 3 اخلاق محیط زیست.................................................................................................................................... 68

1.3.1.2.4 طبیعت........................................................................................................................................................ 68

2.2.4 پرسش دوم تحقیق .......................................................................................................................................... 72

1.2.2.4 مبانی هستی شناختی و انسان شناختی ................................................................................................ 72

3.2.4 پرسش سوم تحقیق.......................................................................................................................................... 76

3.2.4 .1 اهداف تربیت اخلاقی.................................................................................................................................. 77

1.1.3.2.4 هدف کلی................................................................................................................................................... 77

2.1.3.2.4 اهداف جزیی.............................................................................................................................................. 78

1.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق فردی..................................................................................................................... 78

2.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق اجتماعی.............................................................................................................. 78

3.2.1.3.2.4 دستیابی به اخلاق زیست محیطی................................................................................................... 79

2.3.2.4 مبانی تربیت اخلاقی.................................................................................................................................... 80

1.2.3.2.4 توحید.......................................................................................................................................................... 80

2.2.3.2.4 فطرت ......................................................................................................................................................... 81

3.2.3.2.4 اختیار.......................................................................................................................................................... 82

4.2.3.2.4 معرفت پذیری انسان................................................................................................................................ 83

3.3.2.4 شيوه‌هاي تربيت اخلاقي در قرآن............................................................................................................. 84

1.3.3.2.4 روش حبّ عبودي..................................................................................................................................... 84

2.3.3.2.4 روش موعظه و نصيحت........................................................................................................................... 85

3.3.3.2.4روش الگوسازي با بيان داستان و مثال................................................................................................ 86

4.3.3.2.4 روش پرسش و پاسخ................................................................................................................................ 87

5.3.3.2.4 امر به معروف و نهي از منكر.................................................................................................................. 88

6.3.3.2.4 روش مواجه شدن با نتایج اعمال........................................................................................................... 88

7.3.3.2.4 روش تکلیف به اندازه توان...................................................................................................................... 89

8.3.3.2.4 روش ایجاد انگیزه..................................................................................................................................... 90

9.3.3.2.4 روش تفکر و مطالعه................................................................................................................................. 91

10.3.3.2.4 روش تشویق و تنبیه............................................................................................................................. 92

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهاد‌ها

1.5 مروری بر یافته‌های پژوهش.............................................................................................................................. 95

1.1.5 مرور یافته‌های پرسش اول............................................................................................................................ 95

2.1.5 مرور یافته‌های پرسش دوم............................................................................................................................. 96

3.1.5 مرور یافته‌های پرسش سوم.......................................................................................................................... 97

2.5 بحث و گفتگو........................................................................................................................................................ 99

3.5 محدودیت‌های تحقیق........................................................................................................................................ 100

4.5 پیشنهادات تحقیق............................................................................................................................................... 101

منابع

منابع فارسی.................................................................................................................................................................... 104

منابع خارجی.................................................................................................................................................................. 105

 

فهرست جداول

جدول4-1 فراوانی شاخصهای اخلاق فردی............................................................................................................ 70

جدول 4-2 فراوانی شاخصهای اخلاق اجتماعی.................................................................................................... 71

جدول 4-3 فراوانی شاخصهای اخلاق محیط زیست............................................................................................ 71


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 216

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.