تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 78
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332520

بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد ....در شبکه جهانی وب


بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد ....در شبکه جهانی وب

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سسندج در شبکه جهانی وب بر مبناي الگوي اطلاع‌يابي اليسمی پردازد. روش پژوهش، پیمایشی است و داده ها به وسیله پرسشنامه گردآوری شده است. نمونه آماری جامعه پژوهش حاضر را به ترتیب 297 و302 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج تشکیل می دهند. حجم نومنه با استفاده از جدول مورگان تعین شد و از تعداد مذکور، در دانشگاه کردستان 269 نفر و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج 281 نفر از دانشجویان پرسشنامه ها را پاسخ و عودت دادند. برای انجام نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. تحلیل داده های گردآوری شده با استفاده از آزمون ناپارامتریک یومن ویتنی در ویرایش 16 نرم افزار آماری spss انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در تمام مراحل رفتار اطلاع یابی الگوی الیس در بین دانشجویان دو دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد و دانشجویان دانشگاه کردستان رفتار اطلاع یابی در سطح بالاتری را از خود نشان داده اند.

کلید واژه ها: رفتار اطلاع یابی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه کردستان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، الگوی رفتار اطلاع یابی الیس، وب جهانی

 

 

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................................................................ صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1- مقدمه.................................................................................................................................................................................... 2

1- 2- بیان مسئله......................................................................................................................................................................... 4

1- 5- ضرورت و اهمیت مسئله................................................................................................................................................. 4

1- 4- اهداف پژوهش................................................................................................................................................................... 6

1- 4-1- اهداف کلی.................................................................................................................................................................... 6

1-4-2- اهداف جزئی................................................................................................................................................................... 6

1- 5- پرسش‌ های پژوهش........................................................................................................................................................ 7

1- 6- تعاریف نظری و عملیاتی اصطلاحات........................................................................................................................... 7

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه پژوهش

2- 1- مقدمه............................................................................................................................................................................... 12

2-2- تعاریف رفتار اطلاع یابی................................................................................................................................................ 12

2- 3- تاریخچه رفتار اطلاع یابی............................................................................................................................................ 13

2-4- رفتار اطلاع یابی در وب................................................................................................................................................. 14

2-5- الگو ها و نظریه‌های رفتار اطلاع یابی......................................................................................................................... 15

2-5-1- الگویریس و ساراسویچ........................................................................................................................................... 16

2-5-2- نظریه رفتار اطلاع يابي ويلسون ............................................................................................................................ 17

2-5-3- الگوی اطلاع یابی الیس ......................................................................................................................................... 23

2-5-4-الگوی اطلاع یابی ایزنبرگ و برکویتز..................................................................................................................... 26

2-5-5- الگوی رفتار اطلاع یابی مارچیونینی...................................................................................................................... 28

2-5-6- الگوی معنایابی دروین ............................................................................................................................................. 30

2-5-7- الگوی اطلاع یابی بتیس........................................................................................................................................... 32

2-5-8- الگوی اطلاع یابی چو................................................................................................................................................ 33

2-5-9- الگوی فرآیند جستجوی کولثائو............................................................................................................................. 35

2-5-10- الگوی اطلاع یابی مهو و تیبو ............................................................................................................................ 38

2-5-11- الگوی اطلاع یابی بلکین ...................................................................................................................................... 41

2-5-12- الگوی اطلاع یابی تیلور ........................................................................................................................................ 42

2-6- خلاصه مبانی نظری ..................................................................................................................................................... 43

2-7- پیشینه پژوهش............................................................................................................................................................... 43

2-7-1- پیشینه داخلی ........................................................................................................................................................... 44

2-7-2- پیشینه خارجی........................................................................................................................................................... 48

2-8- خلاصه پیشینه پژوهش................................................................................................................................................. 51

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- مقدمه................................................................................................................................................................................. 53

3-2- روش پژوهش................................................................................................................................................................... 53

3-3- جامعه آماری پژوهش..................................................................................................................................................... 54

3-4- نمونه آماری پژوهش و روش نمونه‌گیری.................................................................................................................. 54

3-5- ابزار اندازه گیری یا روش های عملی جمع آوری داده­ها....................................................................................... 55

3-6- روش اجرای پژوهش....................................................................................................................................................... 55

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها....................................................................................................................................... 56

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه................................................................................................................................................................................. 58

4-2- یافته های پژوهش.......................................................................................................................................................... 58

4-2-1-یافته های مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی دانشجویان .................................................................... 58

4-2-2- یافته های مربوط به پرسش های پژوهش........................................................................................................... 61

4-2-2-1- یافته های پرسش اول.......................................................................................................................................... 61

4-2-2-2- یافته های پرسش دوم........................................................................................................................................ 69

4-2-2-3- یافته های پرسش سوم....................................................................................................................................... 73

4-2-2-4- یافته های پرسش چهارم.................................................................................................................................... 75

4-2-2-5- یافته های پرسش پنجم..................................................................................................................................... 78

4-2-2-6- یافته های پرسش ششم..................................................................................................................................... 80

فصل پنجم : بحث و نتیجه‌گیری

5-1- مقدمه ............................................................................................................................................................................. 84

5-2- خلاصه یافته های پژوهش........................................................................................................................................... 84

5-3- بحث درباره پرسش های پژوهش ............................................................................................................................ 84

5-3-1- بحث درباره پرسش اول پژوهش........................................................................................................................... 85

5-3-2- بحث درباره پرسش دوم پژوهش........................................................................................................................... 87

5-3-3- بحث درباره پرسش سوم پژوهش.......................................................................................................................... 88

5-3-4- بحث درباره پرسش چهارم پژوهش...................................................................................................................... 90

5-3-5- بحث درباره پرسش پنجم پژوهش........................................................................................................................ 90

5-3-6- بحث درباره پرسش ششم پژوهش........................................................................................................................ 91

5-4- محدودیت های پژوهش................................................................................................................................................ 92

5-5. پیشنهادات پژوهش......................................................................................................................................................... 93

5-3-1- پیشنهادات کاربردی................................................................................................................................................. 93

5-3-1- پیشنهادات برای پژوهش های آتی....................................................................................................................... 94

فهرست منابع............................................................................................................................................................................... 96

1- منابع فارسی.......................................................................................................................................................................... 96

2- منابع خارجی........................................................................................................................................................................ 97

پیوست ها.................................................................................................................................................................................. 100

 

فهرست شکل ها

شکل 2-1- الگوی رفتار اطلاع یابی ویلسون ارائه شده در سال 1996............................................................................................ 18

شکل 2-2- الگوی رفتار اطلاع یابی الیس...................................................................................................................................... 24

شکل 2-3- الگوی اطلاع یابی ایزنبرگ و برکویتز............................................................................................................................ 28

شکل 2-4- الگوی اطلاع یابی مارچیونینی...................................................................................................................................... 30

شکل 2-5- الگوی معنایابی دروین................................................................................................................................................... 31

شکل 2-6- الگوی اطلاع یابی کولثائو.............................................................................................................................................. 37

شکل 2-7- الگوی اطلاع یابی مهو و تیبو........................................................................................................................................ 40

شکل 2-8- الگوی اطلاع یابی بلکین.............................................................................................................................................. .41

 

فهرست جدول ها و نمودارها

جدول 4-1-توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در دانشگاه محل تحصیل برحسب جنسیت آن‌ها................................................. 58

جدول4-2-توزیع فراونی و درصد پاسخگویان در دانشگاه محل تحصیل بر حسب گروه آموزشی آن ها......................................... 59

جدول 4-3- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در دانشگاه محل تحصیل برحسب وضعیت اشتغال آن‌ها..................................... 60

جدول 4-4- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در دانشگاه محل تحصیل برحسب گروه‌بندی سن آن‌ها....................................... 60

جدول 4-5- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب نحوه شناسایی وب‌سایت‌های موردنیاز در دانشگاه محل تحصیل.............................................................................................................................................................................................. 61

جدول 4-6- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب استفاده از موتورهای جستجو در دانشگاه محل تحصیل.......................................................................................................................................................................................................... 62

جدول 4-7- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب استفاده از عنوان موتورهای جستجو در دانشگاه محل تحصیل.............................................................................................................................................................................................. 63

جدول 4-8- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب استفاده از امکانات موتورهای جستجو در دانشگاه محل تحصیل.............................................................................................................................................................................................. 64

جدول4-9- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب تایپ تعداد کلیدواژه‌های جستجو در دانشگاه محل تحصیل.............................................................................................................................................................................................. 65

جدول 4-10- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب استفاده از انواع عملگرهای بولی در جستجو در دانشگاه محل تحصیل................................................................................................................... 66

جدول 4-11- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب مرور تعداد رکوردهای بازیابی شده درنتیجه جستجو در دانشگاه محل تحصیل........................................................................................................... 66

جدول 4-12- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله آغاز الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب مشاهده بخش‌های رکورد بازیابی شده درنتیجه جستجو در دانشگاه محل تحصیل.............................................................................................. 67

جدول 4-13- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله آغاز .......... 68

جدول 4-14- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله پیوند یابی الگوی اطلاع‌یابی الیس برحسب دنبال کردن پیوندهای صفحات وب در دانشگاه محل تحصیل........................................................................................ 69

جدول4-15- توزیع و درصد فراوانی اولویت‌های پاسخگویان در مرحله پیوند یابی الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه کردستان. 70

جدول4-16- توزیع و درصد فراوانی اولویت‌های پاسخگویان در مرحله پیوند یابی الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.................................................................................................................................... 71

جدول 4-17- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله پیوندیابی..... 72

جدول 4-18- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله مرور الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه محل تحصیل..................... 73

جدول 4-19- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله مرور............ 74

جدول 4-20- توزیع و درصد فراوانی اولویت‌های پاسخگویان در مرحله تمایزیابی الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه کردستان.. 75

جدول 4-21- توزیع و درصد فراوانی اولویت‌های پاسخگویان در مرحله تمایزیابی الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج............................................................................................... 76

جدول 4-22- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله تمایزیابی.... 77

جدول 4-23- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان در مرحله نظارت الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه محل تحصیل................... 78

جدول 4-24- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله نظارت......... 79

جدول 4-25- توزیع و درصد فراوانی پاسخگویان در مرحله استخراج الگوی اطلاع‌یابی الیس در دانشگاه محل تحصیل................ 80

جدول 4-26- آزمون مقایسه رفتار اطلاع یابی دانشجویان دانشگاه کردستان و آزاد اسلامی واحد سنندج در مرحله استخراج ... 81


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 165

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.