تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 81
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332523

بررسی مقایسه ای عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که


بررسی مقایسه ای  عملکرد و سازگاری خانواده های دارای نوجوان کم توان هوشی آموزش پذیرکه از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می کنند و خانواده هایی که

چکیده

مقدمه: خانواده نخستین محیطی است که کودک درآن پرورش می یابد. تولد و حضور كودكي باكم تواني هوشی در هر خانواده اي مي تواند رويدادي نامطلوب و چالش زا تلقي شود و بر تمامی ابعاد خانواده تاثیر گذار باشد.هدف­ کلی این پژوهش بررسی مقایسه ای عملکرد وسازگاری خانواده های دارای نوجوان کم­ توان­هوشی استفاده کننده ­از خدمات توان بخشی ­روزانه وخانواده هایی­که از این خدمات استفاده نمی کنند می باشد.

روش بررسی: روش تحقیق در این مطالعه، توصیفیو از نوع علی مقایسه ای است. در این مطالعه شیوه عملکرد خانواده از طریق پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر و سازگاری خانواده از طریق پرسشنامه سازگاری بل مورد سنجش قرار گرفته است ودر گروه اول 32 نفر به عنوان نمونه های آماری از طریق نمونه گیری قضاوتی یا مبتنی بر هدف انتخاب شدند. درگروه دوم ، 32 نفر که از خدمات مراکز توانبخشی استفاده نمی کنند، از طریق همتا سازی با گروه اول انتخاب شدند و داده های جمع آوری شده به وسیله آزمون t وآزمون یو من ویتنی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که میانگین حل مشکل، ارتباط، پاسخ­دهی عاطفی، کنترل رفتار و نمره کل عملکرد خانواده در بین خانواده­ هایی که از خدمات توانبخشی استفاده می­کنند کمتر از خانواده­ هایی است که از خدمات توانبخشی استفاده نمی­کنند (نمرات کمتر نشان دهنده عملکرد بهتر می باشد) و به طور معناداری متفاوت است(05/0p<) و همچنین سازگاری در خانه، سازگاری اجتماعی و نمره کل سازگاری در بین خانواده ­هایی که از خدمات توانبخشی استفاده می­کنند کمتر از خانواده ­هایی است که از این خدمات استفاده نمی­کنند و دارای تفاوت معنادار است(05/0p<)، که نشان دهنده بهتر بودن سازگاری خانواده در بین خانواده ­هایی است که از خدمات توانبخشی استفاده می­نمایند.

نتایج: نتایج تحقیق نشان­ می­دهد که خانواده هایی که از خدمات مراکز توانبخشی بالای 14 سال در شهرستان .... استفاده می­کنند نسبت به خانواده هایی که از این خدمات استفاده نمی کنند در حوزه هایی از عملکرد وسازگاری نمرات بهتری از خود نشان داده اند.

واژگان کلیدی: کم­توان هوشی، عملکرد و سازگاری خانواده

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه..................................................................................................................................................... 1

بیان مسئله................................................................................................................................................ 4

اهمیت و ضرورت پژوهش...................................................................................................................... 9

اهداف پژوهش...................................................................................................................................... 11

فرضیات پژوهش............................................................................ .......................................................12

تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها........................................................................................... 13

فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق

مبانی مرتبط با تحقیق.............................................................................................................................. 18

2-1کم توانی هوشی............................................................................................................................. 18

مفهوم کم توانی هوشی از دیدگاه پیاژه.................................................................................................. 18

تعریف کم توانی هوشی.................................................................................. ...................................... 20

شدت کم توانی هوشی.......................................................................................................................... 20

طبقه بندی کم توانی هوشی............................................................ ....................................................... 21

ویژگی های کودکان استثنایی........................................................ ........................................................ 22

نیازهای والدین کودکان استثنایی....................................... .................................................................... 23

2-2 توانبخشی....................................................................... ................................................................ 24

تعریف توانبخشی............................................................................. .................................................... 25

اهداف توانبخشی............................................................. ................... ................................................. 26

انواع مراکز توانبخشی.................................................... ........................................................................ 27

آئین نامه مراکز توانبخشی........................................................... ........................................................... 29

2-3 خانواده..................................................................... .. .................................................................. 31

تعریف خانواده.................................................................... ........................ ........................................ 31

گونه های خانواده.............................................. ..................................... .............................................. 34

2-4کارکردهای خانواده....................................................................................................................... 35

خانواده عملکردی و بد عملکردی .................................................... .................................................... 36

2-5سازگاری......................................................................................... .................. ...........................39

تحلیل فرایند سازگاری............................................................... ........................................................... 40

دلایل سازگاری.................................. .......................... ......... .......... .................................................. 42

معیار و ملاک سازگاری.................................................. ...................................................................... 42

عوامل موثر در سازگاری................................................ ....................................................................... 45

عوامل مستعد کننده اختلالات سازگاری.............................................. .................................................. 47

روی آورد های خانواده دارای کودک استثنایی.......................................... ........................................... 54

2-6 رویکردهای ارزیابی عملکرد و سازگاری......................... ............................................................. 59

2-7 تحقیات انجام شده داخلی و خارجی...................................... ....................................................... 69

 

فصل سوم فرایند پژوهش

نوع مطالعه ....................... .................................................................................................................... 83

جامعه آماری و نمونه آماری و روش نمونه گیری ................................................................................... 83

روش جمع آوری داده ها....................................................................................................................... 85

روایی و اعتبار پرسشنامه ها............................................................................ .........................................87

روش اجرا..............................................................................................................................................88

روش تجزیه تحلیل دادها........................................................................................................................ 89

ملاحظات اخلاقی.................................................................................. ................................................ 90

فصل چهارم یافته های پژوهش

توصیف داده ها............................................................................. ....................................................... 92

تحلیل داده ها ............................................................................. ............................. ............................ 97

 

فصل پنجم نتیجه گیری

تجزیه تحلیل داده ها............................................................................................................................115

بحث و نتیجه گیری............................................................................................................................ 124

محدودیت های تحقیق...................................................................................................................... 125

پیشنهادهای تحقیق............................................................................................................................. 125

فهرست منابع و ماخذ........................................................................................................................ 128

ضمائم...............................................................................................................................................133

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول 1-4: توزیع فراوانی بازه ی سنی نوجوانان کم­توان هوشی به تفکیک خانواده ­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده ­هایی که استفاده نمی­کنند............................................ 92

جدول2-4: توزیع فراوانی جنسیت نوجوانان کم­توان هوشی به تفکیک خانواده­ هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده­ هایی که استفاده ..................................................................93

جدول 3-4: توزیع فراوانی جنسیت والدین پاسخگو به پرسشنامه­ ها به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده­ هایی که استفاده نمی­کنند....................... .................... 94

جدول 4-4: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخ­دهندگان به پرسشنامه ­ها به تفکیک خانواد ه­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده­هایی که استفاده نمی­کنند......... .................... 95

.. نمودار 1: توزیع فراوانی سطح تحصیلات کل پاسخ­دهندگان به پرسشنامه­ ها........ .............................. 96

جدول 5-4: آزمون­ تعیین نرمال بودن متغیر عملکرد خانواده به تفکیک خانواده­ هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده­ هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند............................... 98

.. جدول 6-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات حل مشکل خانواده­ های دارای نوجوان کم توان هوشی بین خانواده ­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده­ هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند ............... .............................. 99

جدول 7-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات ارتباط خانواده ­های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده­ هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند .. ... ......... .. ............ .................... 100

جدول 8-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات ایفای نقش خانواده­ های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده­ هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده­ هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند............................................ 101

جدول 9-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات پاسخ دهی عاطفی خانواده ­های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده­ هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده ­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند ......... .................. 102

جدول 10-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات آمیزش عاطفی خانواده ­های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده ­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده ­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند ........................................... 103

جدول 11-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات کنترل رفتار خانواده ­های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده­ هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده ­هایی که از این خدمات است.................................. ........................... 104

جدول 12-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات عملکرد کلی خانواده ­های دارای نوجوان کم­توان ذهنی بین خانواده ­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده­ هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند ............................................ 105

جدول 13-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات عملکرد کلی خانواده ­های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده­ هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده­ هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند ............................................ 106

جدول 14-4: آزمون­ تعیین نرمال بودن متغیر سازگاری خانواده به تفکیک خانواده­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده­ هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند............................. 107

جدول 15-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری در خانه خانواده­ های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده ­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده ­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند ............................ 108

جدول 16-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری تندرستی خانواده­ های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده­ هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده­ هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند ............................109

جدول 17-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری اجتماعی خانواده­ های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده ­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده ­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند ..... ..................... 109

جدول 18-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری عاطفی خانواده­ های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده ­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده ­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند ............. ............. 111

جدول 19-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری شغلی خانواده ­های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده ­هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده ­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند ........................................... 112

جدول 20-4: نتایج میانگین، انحراف معیار ،درجه آزادی و آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین­ نمرات سازگاری خانواده ­های دارای نوجوان کم­توان هوشی بین خانواده­ هایی که از خدمات مراکز توانبخشی روزانه استفاده می­کنند و خانواده ­هایی که از این خدمات استفاده­ نمی­کنند...................................................... 113


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 192

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.