تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 51
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333322

مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر ....


مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن زن مدارس استثنایی و عادی در شهر ....

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن مدارس استثنایی و عادی در شهر .... می­پردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه معلمان زن دوره ابتدایی شهر .... که 105 نفر معلم استثنایی و 273 نفر معلم عادی می باشد. روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای یا نسبی است. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه افسردگی بک و اضطراب کتل استفاده شده است که شامل سوال­هایی در خصوص اضطراب و افسردگی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده­ها در بخش توصیفی از جداول توزیع فراوانی و درصد فراوانی و در بخش استنباطی از آزمون t برای تجزیه و تحلیل سوال­های پژوهش استفاده شده است. یافته­ های کلی پژوهش عبارتند از: بین افسردگي و اضطراب معلمان زن مدارس عادی رابطه معنی­داری وجود دارد. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگي معلمان زن عادي نيز افزایش یافته است. و همچنین بین افسردگي و اضطراب معلمان زن مدارس استثنايي رابطه معنی­داری وجود. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگي معلمان زن استثنايي نيز افزایش یافته است. نتایج بررسی مقیاس ­های پرسش­نامه ­ی اضطراب نیز حاکی از آن است که: بین ميزان هوشياري نسبت به خود معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین ميزان نيروي من معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد به ­طوري كه نيروي من معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است. بین ميزان گرايش به پارانويایی معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین ميزان گرايش به احساس گناه معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد به­ طوري كه گرايش به احساس گناه معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است. بین ميزان تنش ارگي معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد به­ طوري كه تنش ارگي معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است.

واژگان کلیدی : افسردگی، اضطراب، کودکان استثنایی، مدارس عادی، مدارس استثنایی

 

فهرست مطالب

عنوان  صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1 مقدمه.................................... 2

1-2 بیان مسأله................................... 3

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش................................... 4

1-4 فرضيه هاي پژوهش....................................... 5

1-4-1 فرضيه هاي اصلي:....................................5

1-4-2 فرضيه هاي فرعي پژوهش:..................................5

1-5 اهداف پژوهش...................................................... 6

1-5-1 اهداف اصلی:.................................6

1-5-2 اهداف فرعی:...................................6

1-6 سؤال های پژوهش............................................. 6

1-6-1 سؤال های اصلی:......................................6

1-6-2 سؤال های فرعی:..............................6

1-7 تعاریف متغیرهای پژوهش................................. 7

1-7-1 تعاریف نظری.................................................. 7

1-7-2 تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش............................................... 8

فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه.................................. 10

2-2 مبانی نظری و ادبیات پژوهش........................................ 12

2-2-1 تاریخچه اضطراب..................................... 12

2-2-2 تاریخچه افسردگی.................................... 14

2-2-3 تعاریف و نظریه های اضطراب...................................... 16

2-2-4 تعاریف و نظریه های افسردگی.................................... 22

2-2-4-1 افسردگی از دیدگاه روان پویایی:...............................25

2-2-4-2 افسردگی از دیدگاه رفتارگرایان:..................................................25

2-2-4-3 افسردگی از دیدگاه شناختی:...............................................25

2-2-4-4 افسردگی از دیدگاه اجتماعی:...................................26

2-2-5 انواع اضطراب...................................................... 27

2-2-5-1 اضطراب موقعیتی:...............................27

2-2-5-2 اضطراب خصیصه ای:.............................................28

2-2-6 انواع افسردگی...................................... 28

2-2-6-1 افسردگی در نوجوانی.......................................................... 28

2-2-6-2 افسردگی پنهان.................................... 28

2-2-6-3 افسردگی اتکائی................................................... 29

2-2-6-4 افسردگی رجعتی........................................... 29

2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان........................................ 29

2-2-6-6 افسردگی نوروتیک.............................. 29

2-2-6-7 افسردگی عضوی.......................................... 30

2-2-6-8 افسردگی علاقی...................................................... 30

2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت......................................... 30

2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو......................................... 30

2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری......................................... 30

2-2-6-12 افسرگی فصلی............................................. 31

2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان....................................... 31

2-2-6-14 افسردگی در زنان.................................................... 31

2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری..................................... 33

2-2-8 انواع درمانهای افسردگی.................................................... 34

2-2-8-1 شناخت درمانی:.....................................34

2-2-8-2 رفتار درمانی:...................................35

2-2-8-3 درمان بین فردی......................................... 35

2-2-8-4 روان درمانی تحلیل گرا................................35

2-2-8-5 روان درمانی حمایتی................................................. 35

2-2-8-6 گروه درمانی.. ...........................................35

2-2-8-7 روان درمانی خانواده.........................................36

2-2-9 تعریف کودکان استثنایی......................................... 36

2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی............................................ 37

2-2-10 علل افسردگی معلمان زن :..............................................38

2-2-10-1 معلمی سخت ترین شغل دنیا (مقدمه ای بر استرس معلمان زن)...........................................38

2-2-10-2 نظم دانش آموزان فضا را مناسب تر می کند................................................................. 39

2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست................................................... 40

2-2-10-4 معلمان زن با استرس های گوناگونی مواجه هستند.................................................. 40

2-2-10-5 کنترل کلاس........................................... 41

2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانش آموزان............................................. 42

2-2-11 استرس معلمان زن.............................................. 45

2-2-11-1 نشانه ها و علائم استرس در معلمان زن........................................ 45

2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن............................................... 45

2-2-11-3 ویژگی های شخصیتی و استرس........................................ 46

2-2-11-3 -1 مدیریت زمان........................................ 46

2-2-11-3-2 خودپی جویی......................................... 47

2-2-11-3-3 خودآرام بخشی......................................... 47

2-2-11-3-4 مثبت اندیشی......................................... 47

2-2-11-3-5 گشودگی................................. 48

2-2-11-3-6 افزایش توانایی ها و مهارت ها............................................................48

2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس............................................. 49

2-2-12 منابع شایع استرس.......................................... 50

2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس...................................... 51

2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی...................................... 51

2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس...................................... 52

2-2-13-3 برخورد عملی با استرس.................................... 53

2-2-14 عصبانیت و راه های پیشگیری از آن............................................................. 54

2-2-14-1 عصبانیت و راه حل آن......................................... 55

2-2-15 اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است.......................................................... 57

2-2-16 شخصیت تیپ آ..............................................58

شخصیت نوروتیک.......................................... 59

مدرسه سالم. .....................................61

2-2-17 افزایش روحیه کارکنان.................................. 65

2-3 پیشینه های پژوهش.................................................... 65

2-3-1 پیشینه داخلی............................................ 65

2-3-2 پیشینه خارجی........................................... 67

2-4 جمع بندی و چهارچوب نظری تحقیق.................................... 68

فصل سوم : مراحل اجرای پژوهش

3-1 مقدمه.................................... 70

3-2 روش پژوهش................................... 70

3-3 جامعه آماری............................................... 70

3-4 نمونه مورد پژوهش........................................ 70

3-5-1 روش نمونه گیری.................................... 70

3-6 ابزار اندازه گیری....................................................... 71

3-6-1 معرفی آزمون اضطراب کتل........................................... 71

1- تحول هشياري نسبت به خود O3...........................................................72

2- نيروي من ....................................C.. 73

3- گرايش پارانويايي.................................. L.. 73

4- گرايش به گنهكاري.......................................... O... 73

5- تنش ارگي............................................ O4. 73

3-6-2 معرفی آزمون افسردگی بک........................................................................ 74

3-6-2-1 نمره گذاري آزمون افسردگي :.......................................75

3-6-2-2 تخمین میزان افسردگی افراد:..................................76

3-6-2-3 معیارها و میزان های عددی آزمون افسردگی:................................................................76

3-6-2-4 روش نمره گذاري :............................................77

3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها.....................................77

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داد های پژوهش

4-1 مقدمه.......................................... 78

4-2 آمار توصیفی................................................. 78

4-3 بررسی فرضیه های پژوهش(آمار استنباطی):...................................................81

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1 مقدمه. ......................................95

5-2 یافته های پژوهش......................................... 95

5-2-1 نتایج آمار توصیفی............................................. 95

5-2-2 نتایج آمار استنباطی........................................ 96

5-3 بحث و نتیجه گیری..................................... 97

5-4 محدودیت ها و مشکلات پژوهش........................................................ 100

5-5 پیشنهادات..................................................... 100

5-5-1 پيشنهادات اين پژوهش:........................................100

5-6 خلاصه پژوهش..................................... 102

منابع و مأخذ............................................. 104

پیوست................................... 108

 

فهرست جداول

جدول 1-3 توزيع فراواني نمونه­ هاي آماري برحسب رشته تحصيلي...................................... 71

جدول 2-3 هنجارگزيني ايراني ­ها در مقايس افسردگي بك................................................... 76

جدول 1-4 توصيف ميزان افسردگي معلمان زن گروه نمونه به تفكيك نوع مدرسه.................. 78

جدول 2-4 توصيف ميزان اضطراب و مؤلفه­ هاي آن در گروه نمونه به تفكيك نوع مدرسه........ 79

جدول 3-4 نتايج تحليل فرضيه اول................................................................................... 81

جدول 4-4 نتايج تحليل فرضيه دوم.................................................................................. 83

جدول 5-4 نتايج تحليل فرضيه سوم.................................................................................. 84

جدول 6-4 نتايج تحليل فرضيه چهارم............................................................................... 85

جدول 7-4 نتايج تحليل فرضيه پنجم................................................................................. 87

جدول 8-4 نتايج تحليل فرضيه ششم................................................................................ 88

جدول 9-4 نتايج تحليل فرضيه هفتم................................................................................. 90

جدول 10-4 نتايج فرضيه................................................................................................. 91

جدول 11-4 نتايج فرضيه................................................................................................. 93

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 هيستوگرام نمرات افسردگي............................................................................ 79

نمودار 2-4 هيستوگرام نمرات اضطراب كل معلمان زن........................................................ 81

نمودار 3-4 توزيع نمرات افسردگي به تفكيك گروه............................................................ 82

نمودار 4-4 توزيع نمرات اضطراب به نفكيك گروه............................................................. 83

نمودار 5-4 پراكندگي نمرات اضطراب و افسردگي معلمان زن در مدارس عادي..................... 85

نمودار 6-4 پراكندگي نمرات اضطراب و افسردگي معلمان زن در مدارس استثنايي.................. 86

نمودار 7-4 توزيع نمرات هوشياري خود به تفكيك گروه..................................................... 88

نمودار 8-4 توزيع نمرات نيروي من به تفكيك گروه........................................................... 89

نمودار 9-4 توزيع نمرات گرايش پارانويايي به تفكيك گروه................................................. 91

نمودار 10-4 توزيع نمرات گرايش احساس گناه به تفكيك گروه.......................................... 92

نمودار 11-4 توزيع نمرات تنش­گرايي گناه به تفكيك گروه.................................................. 94


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 316

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.