تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 40
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332482

ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی


ساخت و استانداردسازی آزمون مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان و ارتباط این مهارت ها با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی

چکیده

در این پژوهش به منظور بررسی ارتباط مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت تحصیلی و تعیین ویژگی های فنی پرسشنامۀ مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت هرمنس(هرمنس،1970، تجدیدنظرشدۀ هومن و عسگری، 1379) تعداد 1000 نفر دانشجو (4/78 درصد زن و 6/21 درصد مرد) با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. از طریق روش آلفای کرانباخ ضریب اعتبار پرسشنامه های مهارت های شناختی و فراشناختی و انگیزۀ پیشرفت تحصیلی، به ترتیب 89/0 و 788/0 به دست آمد. روایی پرسشنامه ها از طریق تحلیل عاملی اکتشافی برآورد شد. از پرسشنامه مهارت های شناختی و فراشناختی، 6 عامل استخراج شد، که 2/39 درصد کل واریانس را تبیین ‌کرد. از پرسشنامۀ انگیزۀ پیشرفت هرمنس، 5 عامل استخراج شد، که 6/34 درصد کل واریانس با آن تبیین شد. با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون، رابطه مهارت های شناختی و فراشناختی دانشجویان با انگیزۀ پیشرفت آنها مورد بررسی قرارگرفت؛ مولفه های مهارت های شناختی و فراشناختی با انگیزۀ پیشرفت در سطح کمتر از 01/0 همبستگی معناداری داشت. آزمون تحلیل واریانس چند متغیری و آزمون t برای مقایسه مهارت های شناختی و فراشناختی زنان و مردان نشان می دهد که متغیرهای شناختی و فراشناختی مرور ذهنی و کنترل و نظارت، در پسران کمتر از دختران و آگاهی در پسران بیشتر از دختران بود. آزمون کروسکال والیس نشان داد گروه های متفاوت سنی در متغیرهای شناختی و فراشناختی برنامه ریزی، مرور ذهنی، کنترل و نظارت، و ارزشیابی تفاوت معنادار داشت ولی بین بقیه متغیرهای شناختی و فراشناختی در سنین مختلف تفاوت معنادار وجود نداشت.

 

فهرست مطالب

 

عنوان صفحه

 
   

فصل یکم

معرفی پژوهش

 

مقدمه ................................................................................................................................................................................ 9

 

بیان مسآله ..................................................................................................................................................................... 10

 

اهداف پژوهش............................................................................................................................................................. 15

 

سوال های پژوهش .................................................................................................................................................... 16

تعاریف متغیرها............................................................................................................................................................ 17

فصل دوم

بررسی پیشینۀ پژوهش

بخش اول : راهبردهای یادگیری

شناخت و فراشناخت ............................................................................................................................................... 19

پیدایش رویکرد فراشناخت .................................................................................................................................... 23

مولفه های فراشناخت .............................................................................................................................................. 25

مهارتهای فراشناختی ................................................................................................................................................ 28

راهبردهای شناختی ................................................................................................................................................... 36

راهبردهای فراشناختی .............................................................................................................................................. 42

مداخلات رسمی و غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی ..................................................... 43

آموزش و پرورش رسمی فراشناخت ................................................................................................................. 43

مراحل آموزش رسمی راهبردهای فراشناختی ....................................................................... 46

روش تدریس مبتنی بر نظریه فراشناخت................................................................................... 47

مفاهیم اساسی روش تدریس فراشناختی................................................................................... 49

مداخلات آموزشی غیر رسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی ...................................................... 50

مداخلات غیررسمی برای آموزش راهبردهای فراشناختی ......................................................................... 53

راهبردهای براون درباره ی کمک به فراشناخت ................................................................... 55

راهبردهای کوستاو برای پرورش فراشناخت ......................................................................... 57

بخش دوم : انگیزه پیشرفت

انگیزه، انگیزش و انگیزه پیشرفت ........................................................................................................................ 61

نیازها و انگیزش ......................................................................................................................................................... 64

نیاز به پیشرفت، خودشکوفایی و خودشناسی..................................................................................................64

نظریه های انگیزه پیشرفت.......................................................................................................................................67

نظریۀ نسبت دادن(اسناد) ........................................................................................................................................67

الگوی اتکینسون..........................................................................................................................................................68

نظریه مک کللند..........................................................................................................................................................68

نظريه برانگيختگي.......................................................................................................................................................69

پیامدهای انگیزه پیشرفت ........................................................................................................................................ 70

رشد انگیزه پیشرفت در کودکی و بزرگسالی ................................................................................................. 72

اهمیت و ضرورت پژوهش و جمع بندی فصل ............................................................................................. 89

 

 

 

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

 

طرح پژوهش ............................................................................................................................................................... 92

جامعه آماری ، نمونه و روش نمونه گیری ....................................................................................................... 92

روش اجرا...................................................................................................................................................................... 96

ابزارهای پژوهش ....................................................................................................................................................... 97

روش تجزیه و تحلیل داده ها ............................................................................................................................. 106

 

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

 
   

توصیف داده ها ........................................................................................................................................................ 108

تحلیل داده ها............................................................................................................................................................. 109

 

 

فصل پنجم

بحث و تفسیر

 

- نتیجه گیری .......................................................................................................................................................... 133

- محدودیت های پژوهش ................................................................................................................................. 143

- پیشنهادها .............................................................................................................................................................. 144

- خلاصه .................................................................................................................................................................. 146

 

- فهرست منابع ...................................................................................................................................................... 148

 

-پیوست ها............................................................................................................................................................... 160

 

فهرست جداول

 

 

 

جدول 3 – 1- فهرست مقدماتی عناوین دانشگاه‌های استان تهران به تفکیک نوع دانشگاه.............................

93

جدول 3 – 2- فهرست اسامی دانشگاه های مستقر در استان تهران.................................................................

94

جدول 3 -3- دانشگاه های نمونه بر اساس منطقۀ جغرافیایی مستقر در استان تهران......................................

95

جدول 3-4-ضریب تطابق کندال برای هر مولفه..............................................................................

100

جدول 3-5- میانگین و انحراف استاندارد سوالات...................................................................................

101

جدول 3-6- میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب آلفای کرونباخ......................................................

103

جدول 4-1- میانگین و انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی هرسوال بانمره کل پرسشنامه......................

109

جدول 4-2- میانگین و انحراف ارزش‌ ویژه، درصد تبیین واریانس، درصد تراکمی و ضریب اعتبار عامل ها..........

113

 

 

جدول 4-3- میزان اشتراک سوال ها ازطریق تحلیل مولفه های اصلی ..........................................................

114

جدول 4-4-ماتریس ساختار چرخش یافته پرسشنامه مهارتهای شناختی و فراشناختیبه شیوه واریماکس...

115

جدول 4-5- میانگین وانحراف استاندارد وضرایب همبستگی هرسوال بانمره کل پرسشنامه.........................

118

جدول 4-6- ارزش‌ ویژه، درصد تبیین واریانس، درصد تراکمی و ضریب اعتبار عامل ها ...........................

122

جدول 4-7- میزان اشتراک سوال ها ازطریق تحلیل مولفه های اصلی ..........................................................

122

جدول 4-8- ماتریس ساختار چرخش یافته پرسشنامه انگیزۀ پیشرفت هرمنسبه شیوه واریماکس..............

124

جدول 4-9- میانگین، انحراف استاندارد وضرایب همبستگی متقابل برای انگیزۀ پیشرفت و مهارتهای شناختی و فراشناختی ...........................................................................................................................................................

 

126

جدول 4-10- خلاصه تحلیل رگرسیون برای پیش بینی انگیزۀ پیشرفت برپایه مهارتهای فراشناختی و شناختی .......

128

جدول 4-11- تحلیل واریانس چند متغیری برای مهارت های شناختی و فراشناختی در زنان و مردان.........

129

جدول 4-12- نتایج آزمون t برای مقایسه مهارت های فراشناختی وشناختی زنان ومردان ..........................

130

جدول 4-13- میانگین رتبه مهارت های فراشناختی وشناختی درسنین مختلف ...........................................

131

جدول 4-14- نتایج آزمون کروسکال والیس برای مقایسه مهارت های فراشناختی وشناختی درسنین مختلف...........

131

 

فهرست نمودارها 

شکل 4-1- نمودار scree شیب دار عامل های پرسشنامه مهارتهای شناختی و فراشناختی ........................

112

شکل 4-2- نمودارscree شیب دار عامل های پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس.........................................

121

 

 

 

 

 


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 189

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.