تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 89
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333360

مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه ی آن با برانگیختگی


مطالعه ی برانگیختگی،خوشایندی و غلبه ی کلمات به کار برده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه ی آن با برانگیختگی

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مطالعه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات به کاربرده شده در عناوین مشترک تارنماهای فارسی زبان داخل و خارج از کشور و تعیین رابطه ­ی آن با برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کل عنوان خبر و ارزیابی خبرگزاری ­های داخلی و خارجی صورت گرفت. روش مطالعه: این مطالعه به روش پیمایشی انجام شد. 6 خبر گزاری که شامل 3 خبرگزاری داخلی و 3 خبرگزاری خارجی به تفکیک تمایل به (اصول­گرایی، اصلاح طلبی و خنثی) رجانیوز، مشرق نیوز خبرگزاری فارس انتخاب شدند. از خبرگزاری­های خارجی هم بی بی سی فارسی، صدای آمریکا و رادیو فردا برگزیده شدند. براین اساس نرم افزار جستجوی خبر توسط برنامه­ نویس طراحی شد و اخبار حوزه­ ی بین الملل بازه ­ی زمانی اسفندماه به صورت در دسترس بر حسب موضوع توسط پژوهشگر تفکیک شدند. 7عنوان خبری انتخاب شدکه در نهایت 3 عنوان حذف شدند. کلمات این 6 خبرگزاری در 7 عنوان مشترک تفکیک شد، طبق نظر زبان­شناس حروف اضافه و افعال اسنادی حذف شدند و افعال غیراسنادی به صورت مصدر به ­کار برده شدند. ارزیابی 150 کلمه از 7 عنوان خبری پیش از حذف 3 عنوان با استفاده از پرسشنامه SAMتوسط 143 آزمودنی بزرگسال در دامنه ­­ی سنی 18 تا 45  که به روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شده ­بودند، انجام گرفت. یافته­ ها: داده­ های آماری با استفاده از میانه، میانگین، همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس اندازه­گیری مکرر،کرویت موچلی، مجذور خی و شفرسیتی با استفاده از نرم افزارspss نسخه­ی 21 تحلیل گردید. میانه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی این 150 کلمه محاسبه شد. برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ­ی لغات با هم ارتباط معنی ­داری نداشتند. میان برانگیختگی، خوشایندی غلبه­ ی کلمات عناوین و برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کل عنوان خبر ارتباط معناداری وجود دارد. در بازه­ ی زمانی اسفندماه 91 از میان 6خبرگزاری­ مذکور، صدای آمریکا و رادیوفردا بیشترین برانگیختگی را داشتند. مشرق نیوز و بی بی سی و فارس نیوز به ترتیب از کلمات خوشایند بیشتر استفاده کردند. فارس نیوز به طورمعناداری کلمات دارای غلبه­ ی بالا به کار برده است. نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج به دست آمده با داشتن نمره ­ی برانگیختگی یک کلمه نمی­توان خوشایندی یا غلبه­ ی آن کلمه را پیش­بینی کرد و بالعکس. باداشتن برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی مجموع کلمات یک عنوان خبری به احتمال بالای 50 درصد میتوان در مورد برانگیختگی یا خوشایندی یا غلبه­ی کل آن عنوان خبری را پیش­بینی کرد. از میان تارنماهای فارسی­زبان داخلی و خارجی در حوزه ­ی مسایل بین الملل بی بی سی با برانگیختگی و غلبه­ ی­ کمتر و خوشایندی بیشتری از سایر خبرگزاری­ ها، مشرق از خبرگزاری­ های داخلی با بالاترین خوشایندی و رجا کمترین کلمات خوشایند را استفاده ­می­ کنند. همچنین فارس از خبرگزاری های داخلی بیشترین غلبه کلمات را به کار برده است.

کلیدواژه­ ها: برانگیختگی، خوشایندی، غلبه

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

1-2 بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 2

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-4 اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-4-1 اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4-2 اهداف فرعی..........................................................................................................................................5

1-5 سؤال‌های پژوهشی...................................................................................................................................6

6-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات…………………………………………………………………………………………………………………….. 6

آزمون خود ارزیابی تصاویر آدمک (SAM)………………………………………………………………………………………………………. 6

1-6-1 برانگیختگی…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-2 خوشایندی………………………………………………………………………………………………………………………………….. 7

1-6-3 غلبه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6-4 کلمات………………………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-6-5 عنوان خبری……………………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-6-6 تارنما………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9

2-1 مقدمه..............................................................................................................................................

2-2 هیجان…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 9

2-3 ابعاد هیجان……………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-3-1 برانگیختگی……………………………………………………………………………………………………………………………… 10

2-3-2 خوشایندی-ناخوشایندی……………………………………………………………………………………………………………….. 11

2-3-3 غلبه………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-4 رسانه و تارنما…………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

2-5 کلمات…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

روش پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-1 مراحل اجرای طرح……………………………………………………………………………………………………………………………… 17

3-1-1 نوع مطالعه……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-1-2 جامعه مورد مطالعه و حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………. 17

حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

3-1-3 معیار های ورود به مطالعه………………………………………………………………………………………………………………… 17

3-2-3 ابزارهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………… 18

پرسشنامه SAM………………………………………………………………………………………………………18

3-1-4 مکان و زمان اجرای پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….. 18

3-4 روش تحلیل اطلاعات (داده‌ها)………………………………………………………………………………………………………………… 19

3-3 شیوه­ی اجرای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 19

فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20

یافته های پژوهش.............................................................................................................................................20

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21

جدول 1-4: عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی……………………………………………………………………………………………………. 24

فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

بحث و نتیجه­گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 76

5-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 76

5-2 تفسیر یافته­های پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………….. 76

5-3- محدودیت­های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 79

5-4- پیشنهادات برای پژوهشهای آتی…………………………………………………………………………………………………………….. 80

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

پیوست شماره­ی 1: پرسشنامه­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی لغت خبری……………………………………………………………….. 88

پیوست شماره­ی 2:جدول میانگین­ برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ی کلمات........................................................................88

 

فهرست جداول صفحه

جدول 4-1-عناوین خبری با موضوع انرژی اتمی.................................................................................................... 23

جدول 4-2-میانه­ های کلمات عناوین مربوط به انرژی اتمی ................................................................................. 23

جدول 4-3- عناوین خبری با موضوع پاکستان...................................................................................................... 28

جدول 4-4- میانه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به پاکستان........................................... 29

جدول 4-5- عناوین خبری با موضوع کنیا.............................................................................................................. 36

جدول 4-6- میانه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به کنیا.................................................... 36

جدول 4-7- عناوین خبری با موضوع سوریه.......................................................................................................... 40

جدول 4-8- میانه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ­ی کلمات راجع به سوریه............................................... 40

جدول 4-9-روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات منفی.................................................................... 47

جدول 4-10- روابط برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات مثبت................................................................. 47

جدول 4-11-رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به انرژی اتمی ایران............................ 47

جدول 4-12- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به پاکستان......................................... 47

جدول 4-13- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به کنیا................................................ 53

جدول 4-14- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به سوریه............................................. 56

جدول 4-15- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به پاکستان با کل عنوان خبر.......... 59

جدول 4-16- رابطه­ ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به کنیا با کل عنوان خبر................... 61

جدول 4-17- رابطه ­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ­ی کلمات راجع به سوریه با کل عنوان خبر.............. 62

جدول 4-18- رابطه ­ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه­ ی کلمات راجع به انرژی اتمی با کل عنوان خبر.... 63

جدول 4-19-شاخص­های آماری برانگیختگی کلمات در تارنماهای مختلف فارسی.......................................... 61

جدول 4-20- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی........................................................................................................ 66

جدول 4-21- خلاصه­ ی اثرات گزارش برانگیختگی در تارنماهای مختلف........................................................... 67

جدول 4-22- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی........................................................................................................ 69

جدول 4-23-خلاصه­ ی اثرات گزارش خوشایندی در تارنماهای مختلف فارسی............................................... 70

جدول 4-24-شاخص­ های آماری غلبه­ ی کلمات در تارنماهای مختلف................................................................ 71

جدول 4-25- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی........................................................................................................ 71

جدول 4-26- خلاصه ­ی اثرات گزارش غلبه در تارنماهای مختلف فارسی.......................................................... 72

جدول 4-27- خلاصه­ ی آزمون کرویت موچلی....................................................................................................... 73

 

فهرست نمودارها 

نمودار 4-1-توزیع فراوانی جنسیت مخاطبان....................................................................................................... 20

نمودار 4-2-توزیع فراوانی سطوح تحصیلی مخاطبان......................................................................................... 21

نمودار 4-3- توزیع فراوانی قومیت مخاطبان....................................................................................................... 22

نمودار 4-4-میانه­ ی برانگیختگی کلمات راجع به انرژی هسته­ ای ایران........................................................... 26

نمودار 4-5- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به انرژی هسته ­ای ایران........................................................... 27

نمودار 4-6- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به انرژی هسته ­ای ایران................................................................... 28

نمودار 4-7- میانه­ ی برانگیختگی کلمات راجع به پاکستان............................................................................... 31

نمودار 4-8- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به پاکستان................................................................................ 33

نمودار 4-9- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به پاکستان......................................................................................... 34

نمودار 4-10- میانه­ ی برانگیختگی­ کلمات راجع به کنیا...................................................................................... 37

نمودار 4-11- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به کنیا....................................................................................... 38

نمودار 4-12- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به کنیا............................................................................................... 39

نمودار 4-13- میانه­ ی برانگیختگی­ کلمات راجع به سوریه................................................................................. 43

نمودار 4-14- میانه­ ی خوشایندی کلمات راجع به سوریه................................................................................... 44

نمودار 4-15- میانه­ ی غلبه­ی کلمات راجع به سوریه.......................................................................................... 45


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 393

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.