تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 88
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333359

مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بدون علایم روانپریشی، افسردگی اساسی بدون علایم روانپریشی و افراد بهنجار در .... (1391)


چکیده

تحقیقات مختلف، نقایص شناختی را به عنوان یکی از جنبه های مهم اسکیزوفرنیا مطرح کرده اند. علاوه بر این وجود روانپریشی در این بیماران می تواند بر میزان نقص در عملکردهای اجرایی تاثیرگذار باشد. هدف از پژوهش حاضر مقایسه عملکردهای اجرایی در بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار است. این پژوهش از نوع علی- مقایسه ای می باشد. بدین منظور از روش نمونه گیری در دسترس که شامل 30 بیمار اسکیزوفرنیا بدون علائم روانپریش (15 زن ، 15 مرد) و 30 بیمار افسرده اساسی بدون علائم روانپریشی (15 زن، 15 مرد) و 40 نفر آزمودنی بهنجار (20 زن، 20 مرد) از بیمارستان اعصاب و روان دکتر محرری شهر .... انتخاب شدند و بر اساس متغیرهای سن و جنس و تحصیلات همسان سازی شدند. عملکردهای اجرایی آزمودنی ها به وسیله آزمون های دسته بندی ویسکانسین، آزمون کلمه و رنگ استروپ، پرسشنامه سلامت عمومی و آزمون مهک مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیره، آزمون F یک طرفه و آزمون تعقیبی بن فرونی تحلیل شد. نتایج نشان داد در آزمون ویسکانسین بین بیماران اسکیزوفرنیا علائم روانپریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روانپریشی و افراد بهنجار تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی در آزمون کلمه و رنگ استروب بین عملکرد بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روان پریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی و افراد بهنجار در زمان واکنش تفاوت وجود داشت همچنین بین آزمودنیهای زن و مرد در آزمونهای استروپ و وسیکانسین تفاوت معناداری وجود نداشت و نیز نتایج حاصل از تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که عامل تحصیلات و سن تاثیری درمقیاس عملکرد اجرایی نداشتند ولی نتایج نشان داد عامل تغییرات هوش مرضی بر روی عملکرد گروه ها تاثیر دارد ولی به تنهایی نمی تواند پیش بینی کننده باشد.

نتیجه گیری: به طور کلی آسیب بیشتر عملکردهای اجرایی در آزمون جور کردن کارتهای ویسکانسین و آزمون کلمه و رنگ استروپ با استعداد روان پریشی مرتبط می باشد و همچنین جنسیت تاَثیری در عملکرد اجرایی بیماران اسکیزوفرنیا بدون علائم روان پریشی و افسردگی اساسی بدون علائم روان پریشی و افراد بهنجار ندارد.

کلید واژه ها : عملکردهای اجرایی ،اسکیزوفرن بدون علائم روانپریشی ،افسردگی بدون علائم روانپریشی،آزمون جورکردن کارتهای ویسکانسین،ازمون کلمه و رنگ استروپ

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1مقدمه................................................................................................................................................................................... 1

1-2بيان مسئله.......................................................................................................................................................................... 3

1-3تعریف مفاهیم.................................................................................................................................................................... 4

1-3-1اسکیزوفرنی................................................................................................................................................................... 4

1-3-2افسردگی اساسی.......................................................................................................................................................... 4

1-3-3علایم روان پریشی....................................................................................................................................................... 4

1-3-4عملکرد اجرایی............................................................................................................................................................. 4

1-4تعریف عملیاتی.................................................................................................................................................................. 5

1-5 اهمیت تحقیق.................................................................................................................................................................. 5

1-6 اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................... 6

1-6-1اهداف عملی.................................................................................................................................................................. 6

1-6-2 اهداف کاربردی............................................................................................................................................................ 6

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2تاریخچه.................................................................................................................................................................................... 8

2-1اسکیزوفرنیا......................................................................................................................................................................... 8

2-2افسردگی اساسیMDD.................................................................................................................................................. 9

2-3عملکرد اجرایی................................................................................................................................................................. 10

2-4 آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین WCST ...................................................................................................... 12

2-5 آزمون رنگ وکلمه استروپ.......................................................................................................................................... 14

2-6 نتایجی از عوامل مؤثر بر آزمونهای ویسکانسین و استروپ.................................................................................. 15

2-6-1جنس............................................................................................................................................................................. 15

2-6-2 سن و تحصیلات........................................................................................................................................................ 15

2-6-3 هوش............................................................................................................................................................................ 16

2-7 پیشینه تحقیقات آزمون ویسکانسین در اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی........................................................ 16

2-8 پیشینه تحقیقات آزمون کلمه و رنگ استروپ در اسکیزوفرنیا و افسردگی اساسی....................................... 19

2-9- جمع بندی کلی از یافته های پژوهش انجام شده.............................................................................................. 21

3-9 فرضیه تحقیق......................................................................................................................................................23

فصل سوم: روش تحقیق

3 چارچوب روش تحقیق....................................................................................................................................................... 25

3-1مقدمه................................................................................................................................................................................. 25

3-2 نوع روش تحقیق............................................................................................................................................................ 25

3-3 جامعه آماری................................................................................................................................................................... 25

3-4 گروه نمونه و روش نمونه گیری.................................................................................................................................. 25

3-5 ابزار پژوهش..................................................................................................................................................................... 25

3-5-1پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) : .................................................................................................. 26

3-5-2 آزمون مهک................................................................................................................................................................ 27

3-5-3 آزمون جور کردن کارتها ویسکانسین WCST : .............................................................................................. 28

3-5-4 آزمون رنگ و کلمه استروپ................................................................................................................................... 29

3-6 روش اجرا......................................................................................................................................................................... 30

3-7 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................................................................................................................... 30

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1مقدمه................................................................................................................................................................................. 32

4-2 توصیف داده ها............................................................................................................................................................... 32

4-2-1 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی.................................................................................................................... 32

4-2-2 توصیف متغیر هوش پیش مرضی......................................................................................................................... 35

4-2-3 توصیف متغیر سلامت عمومی............................................................................................................................... 37

4-3 تحلیل یافته های تأییدی و استنباطی...................................................................................................................... 39

4-3-1 فرضیه اول پژوهش................................................................................................................................................... 43

4-3-2 فرضیه دوم پژوهش.................................................................................................................................................. 43

4-3-3 فرضیه سوم پژوهش................................................................................................................................................. 43

4-3-4 فرضیه چهارم پژوهش.............................................................................................................................................. 43

4-3-5 فرضیه پنجم پژوهش............................................................................................................................................... 45

4-3-6 فرضیه ششم پژوهش................................................................................................................................................ 45

4-3-7 فرضیه هفتم پژوهش................................................................................................................................................ 45

4-3-8 فرضیه هشتم پژوهش.............................................................................................................................................. 45

یافته های اضافی...................................................................................................................................................................... 46

بررسی همبستگی بین متغیرها............................................................................................................................................ 46

فصل پنجم: نتیجه گیری

مقدمه......................................................................................................................................................................................... 50

5-1 بحث و نتیجه گیری...................................................................................................................................................... 52

5-2 محدودیتهای پژوهش.................................................................................................................................................... 58

5-3پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی....................................................................................................................... 58

5-3-1 پیشنهادهای اجرایی................................................................................................................................................. 58

5-3-2 پیشنهادهای کاربردی.............................................................................................................................................. 58

منابع فارسی ولاتین................................................................................................................................................................. 61

 

فهرست جداول

جدول 4-2. آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت میانگین آزمودنیها در متغیر سن................ 33

جدول4-1. فراوانی و درصد توزیع سن در سه گروه بیمار ان اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و بهنجار.............. 33

جدول 4-3. آزمون تعقیبی جهت سن............................................................................................................................... 34

جدول4-4. فراوانی و درصد توزیع تحصیلات در سه گروه بیماران اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و بهنجار.... 34

جدول4-5. آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت میانگین آزمودنیها در متغیر تحصیلات...... 35

جدول 4-6. آزمون تعقیبی جهت تحصیلات.................................................................................................................... 35

جدول4-7. فراوانی و درصد توزیع هوش پیش مرضی در سه گروه بیماران اسکیزوفرن، افسردگی اساسی و بهنجار.................................................. 36

جدول 4-8. آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت میانگین آزمودنیها در متغیر هوش پیش مرضی............................................................ 36

جدول 4-9. آزمون تعقیبی جهت هوش پیش مرضی.................................................................................................... 37

جدول4-10. آمارههای توصیفی متغیر سلامت عمومی................................................................................................. 37

جدول 4-11. آزمون تحلیل واریانس یک راهه جهت بررسی تفاوت میانگین آزمودنیها در متغیر سلامت عمومی 38

جدول 4-12. آزمون تعقیبی جهت سلامت عمومی....................................................................................................... 38

جدول4-13. آمارهای توصیفی متغیرهای علائم بدنی، اضطرابی، اختلال در کارکردهای اجتماعی و افسردگی 39

4-14. میانگین و انحراف استاندارد گروهای بیمار و افراد بهنجار در زیر مقیاسهای متغیر عملکرداجرایی...... 40

4-15. میانگین و انحراف استاندارد گروهها به تفکیک زنان و مردان در زیر مقیاسهای متغیر عملکرد اجرایی 40

4-16. میانگین و انحراف استاندارد دو گروه زنان و مردان در زیر مقیاسهای متغیر عملکرد اجرایی................. 41

جدول 4-17. جدول نتایج تحلیل واریانس چند متغیره............................................................................................... 42

جدول 4-18. نتایج تحلیل واریانس و سطح معناداری بررسی متغیرهای مورد مطالعه در گروههای بیمار و افراد بهنجار..................................................................................................................................................................................................... 42

جدول 4-19. نتایج تحلیل و اریانس و سطح معناداری بررسی متغیرهای مورد مطالعه در دو گروه زنان و مردان 44

جدول 4-20. آزمون تعقیبی جهت آزمون کلمه و رنگ استروب (اثراستروپ؛ هزارم ثانیه)................................. 44

جدول 4-21. ضرایب همبستگی بین متـــغیرهای عملکرد اجرایی، سلامت عمومی، هوش پیش­مرضی و داده های جمعیت شناختی در گروه اسکیزوفرن................................................................................................................................................ 46

جدول4-22.ضرایب همبستگی بین متـــغیرهای عملکرد اجرایی، سلامت عمومی، هوش پیش­مرضی و دادههای جمعیت شناختی درگروه افسردگی اساسی...................................................................................................................................... 47

جدول4-23. ضرایب همبستگی بین متـــغیرهای عملکرد اجرایی، سلامت عمومی، هوش پیش­مرضی و داده های جمعیت شناختی در گروه بهنجار........................................................................................................................................................ 48

 

فهرست شکل

شکل 2-1 تصویر لوب پیشانی جایگاه ضروری در عملکرد اجرایی............................................................................. 11


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 135

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.