تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 49
  • بازدید دیروز : 174
  • بازدید کل : 465720

مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران


مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تأکید بر میزان تحصیلات آنان در شهر تهران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی و سلامت روان در دو گروه زنان یائسه و غیر یائسه با تاکید بر میزان تحصیلات آنان صورت گرفته است. روش بررسی: در پژوهش علی مقایسه ای حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زنان یائسه و عیر یائسه منطقه 5 شهرتهران(1393) بود. نمونه آماری شامل 179 نفر که از این بین 94 نفر یائسه و 85 نفر غیر یائسه بودند که از طریق تجمعات زنان از بین زنانی که مایل به شرکت در پژوهش بودند، انتخاب شدند. از پرسش نامه سلامت عمومی (28-GHQ)، پرسشنامه کیفیت زندگی زنان(26 سوال)و پرسش نامه 10 گویه معنای زندگی استایگر وفرایزر وپرسشنامه خود توصیف گری بدنی (47عبارت) و مشخصات جمعیت شناختی استفاده شد. داده ها با آزمون t مستقل و تحلیل واریانس دوعاملی بررسی شدند.  یافته های پژوهش حاکی از تفاوت معنی دار بین کیفیت زندگی در زنان یائسه و غیر یائسه با سطح تحصیلات دیپلم است بدین معنی که کیفیت زندگی در زنان غیریائسه با سطح تحصیلات دیپلم بهتر از کیفیت زندگی درزنان یائسه با همین سطح تحصیلات است . اما کیفیت زندگی در زنان با سطح تحصیلات ابتدایی و دانشگاهی در این دو گروه (زنان یائسه و غیر یائسه)تفاوتی وجود نداشت، منتهی هرچه سطح تحصیلات بانوان بالاتر باشد کیفیت زندگی آنان مطلوب تر است. هچنین در این پژوهش تصویربدنی ، معنای زندگی و سلامت روان در بین زنان یائسه و غیریائسه یکسان بوده و تفاوت معنی داری نداشتند اما هرچه سطح تحصیلات هردوگروه زنان بالاتر باشد تصویر بدنی مطلوبتر و از سطح سلامت روانی بالاتری برخوردار بودند.

کلیدواژه: یائسگی، کیفیت زندگی، معنای زندگی، تصویر بدنی،سلامت روان

 

فهرست مطالب

عنوان

صفحه

چکیده0

فصل اول: كليات پژوهش

1-1- مقدمه- 2

1-2. بیان مسئله- 5

1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق- 8

1-4. اهداف این تحقیق- 10

1-5. فرضیه های تحقیق- 11

1-6. تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها11

1-6-1. تعاریف نظری- 11

1-6-1-1. کیفیت زندگی- 11

1-6-1-2. دوران بحران یائسگی- 11

1-6-1-3. سلامت روان- 12

1-6-1-4. تصویر بدنی- 12

1-6-1-5. معنای زندگی- 13

1-6-2. تعاریف عملیاتی- 13

1-6-2-1. کیفیت زندگی- 13

1-6-2-2. معنای زندگی- 13

1-6-2-3. سلامت روان- 14

1-6-2-4. تصویر بدنی- 14

فصل دوم: بررسي منابع

2-1- مقدمه- 16

2-2.کیفیت زندگی- 21

2-2-1. تاریخچه کیفیت زندگی- 21

2-2-3. عوامل موثر بر کیفیت زندگی :2

32-2-2. کیفیت زندگی به عنوان مفهومی نسبی- 22

2-2-4. ویژگیهای کیفیت زندگی- 27

2-2-5. شیوه های بهبود کیفیت زندگی :29

2-2-6. رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی- 29

2-2-7. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان روانشناختی- 30

2-2-7-1. گودمن- 30

2-2-7-2. ریف و سینگر- 30

2-2-8. مفهوم کیفیت زندگی از دیدگاه نظریه پردازان جامعه شناختی- 31

2-2-8-1. نظریه یادگیری اجتماعی- 31

2-2-8-2. کالمن- 32

2-3. معنای زندگی- 37

2-3-1.رابطه معنای زندگی و خوش بینی با بهزیستی ذهنی- 40

2-4. یائسگی- 45

2-5. تصویر بدنی- 51

2-6.سلامت روان- 57

2-7. سوابق مربوطه و تحقیقات خارج و داخل کشور- 59

2-7-1. تحقیقات داخلی- 59

2-7-2. تحقیقات خارجی- 62

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه- 72

3-2 روش تحقيق- 72

3-3 جامعه و نمونه آماری- 72

3- 4. ابزار گردآوري داده‌ها73

3-4-1 . پرسشنامه ویژگی‌های جمعيت شناختي:73

3-4-2 پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص زنان:73

3-4-3. پرسشنامه معنای زندگی- 73

3-4-4 پرسشنامه خودتوصيف گري بدني- 74

3-4-5 پرسشنامه سلامت عمومی- 76

3-5. روش تجزیه و تحلیل داده ها77

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1- مقدمه- 79

4-2 تجزیه و تحلیل جمعیت شناختی داده‌ها79

4-3 آمار استنباطی- 83

4-3-1 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی- 83

4-3-2 آزمون تحلیل واریانس دوعاملی- 87

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه- 103

5-1-1- فرضیه اول- 103

5-1-2- فرضیه دوم- 106

5-1-3- فرضیه سوم- 107

5-1-4- فرضیه چهارم- 108

5-2- بحث و نتیجه گیری- 109

5-3- محدودیت های تحقیق :112

5-4- پیشنهادات:112

 

منابع فارسی- 115فهرست منابع

منابع لاتین- 120

پیوست

پرسشنامه- 126

 

 

 فهرست جداول

جدول (4-2) جدول فراوانی رده‌های سنی- 80جدول (4-1) آماره‌های مربوط به سن پاسخگویان به تفکیک وضعیت یائسگی- 80

جدول (4-3) جدول فراوانی ویژگی‌های جمعیت‌شناختی گروه نمونه- 81

جدول (4-4) آماره‌های مربوط به سن یائسگی در بین پاسخگویان یائسه- 82

جدول (4-5) جدول فراوانی رده‌های سن یائسگی- 83

جدول (4-6) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا84

جدول (4-7) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها85

جدول (4-8) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل)86

جدول (4-9) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی- 86

جدول (4-9) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف-- 87

جدول (4-10) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف-- 88

جدول (4-11) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا88

جدول (4-12) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها89

جدول (4-13) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل)90

جدول (4-14) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی- 91

جدول (4-15) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف-- 92

جدول (4-16) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا92

جدول (4-17) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها93

جدول (4-18) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل)95

جدول (4-19) جدول تشکیل گروه‌های همگن به لحاظ تصویر بدنی و تحصیلات-- 95

جدول (4-20) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی- 96

جدول (4-21) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف-- 97

جدول (4-22) نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف-- 97

جدول (4-24) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها99جدول (4-23) نتایج آزمون تحلیل واریانس دوعاملی جهت برابری واریانس‌های خطا98

جدول (4-52) جدول آماره‌های توصیفی جهت هر یک از متغیرها99

جدول (4-26) جدول آزمون‌های اثرات بین آزمودنی‌ها (آزمون مدل)100

جدول (4-27) جدول تفاوت بین میانگین‌های در آزمون بونفرونی- 101

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1) توزیع میانگین نمره کیفیت زندگی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات-- 86

نمودار (4-2) توزیع میانگین نمره معنای زندگی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات-- 91

نمودار (4-3) توزیع میانگین نمره تصویر بدنی زنان یائسه و غیریائسه بر حسب تحصیلات-- 96


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 884

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.