تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 343
  • بازدید دیروز : 1447
  • بازدید کل : 482942

مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا


مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری درافراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا

چکیده

بدون ترديد مصرف مواد مخدر يكي از بزرگترين معضلات اجتماعي جوامع كنوني محسوب مي‌شود و كمتر كشوري را در جهان مي‌توان يافت كه از آسيب‌ها و معضلات آن در امان باشد(موسوی،1388). سوء مصرف مواد و وابستگی و اعتیاد به آن اختلالی پیچیده است که با علل و آثار زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی همراه است. در هم پیچیدگی عوامل زیستی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی این گرفتاری و معضل را به یکی از پیچیده‌ترین مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی تبدیل کرده است. امروزه اعتیاد یک مشکل سلامتی و بهداشت عمومی در سر تا سر جهان و در تمام کشورها محسوب می‌شود (زرین کلک، 1388).

هدف از انجام این پژوهش مقایسه سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و تاب‌آوری در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد با افراد غیر مبتلا بوده است.جامعه آماری این تحقیق طبق آمار محاسبه شده 150 نفر بوده که شامل تمامی افراد مذکر مبتلا و غیر مبتلا به سوء مصرف مواد اپیوییدی شهر لار می‌باشد و حجم نمونه مورد پژوهش که از طریق جدول مورگان و فرمول کوکران محاسبه گردیده 108 نفر می‌باشد که شامل دوگروه 54 نفري است .گروه اول دربر گيرنده افراد بیماری است كه بین رده‌ی سنی 20 تا 60 سال قرار داشته و از ابتداي امسال براي درمان به كلينیك های شفا گستر و آیندگان واقع در شهر لار مراجعه کرده‌اند و گروه دوم شامل افراد سالم و غير مبتلا بوده که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و تلاش گردید با استفاده از متغیرهای سن، جنس، سطح تحصیلات و... با گروه اول همتاسازی شوند. این بررسی به روش علی- مقایسه ای صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه های سبک‌های دلبستگی بزرگسالان کالینز و رید، مقابله با فشار روانی اندلر و پارکر، مقیاس تاب‌آوری کونور و دیویدسون و طرح‌واره ناسازگار یانگ بهره گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS18استفاده گردید. نتایج حاصل نشان دادکه: در سبک دلبستگی نزدیکی بین افراد سالم و معتاد تفاوت وجود دارد و این تفاوت در سطح 02/0 معنی‌دار است. اما طبق میانگین بدست آمده بین دو سبک وابستگی و اضطراب تفاوت معنی‌داری وجود ندارد. میانگین حاصل شده از پرسشنامه سبک‌های مقابله‌ای بیانگر این بود که در سبک مقابله‌ای مسأله‌مدار بین افراد سالم و معتاد تفاوت وجود دارد و این رابطه در سطح00/0 معنی‌دار است. اما در دو سبک مقابله‌ای دیگر یعنی هیجان‌مدار و اجتناب‌مدار این تفاوت معنی‌دار نیست.همچنین میانگین طرح واره های ناسازگار در بین این دو گروه تفاوت وجود دارد و این تفاوت درسطح 02/0 معنی‌دار است.مقدار نمره بدست آمده از پرسشنامه تاب‌آوری نیز نشان داد که بین افراد سالم و معتاد در این مقیاس تفاوتی وجود ندارد در نتیجه این رابطه معنی‌دار نمی‌باشد.

کلید واژه ها:سبک‌های دلبستگی، مهارت‌های مقابله‌ای، طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، تاب‌آوری، سوء مصرف مواد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده 1

فصل اول: کلیات... 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- اهمیت پژوهش... 11

1-4- اهداف پژوهش... 14

1-4-1- اهداف کلی.. 14

1-4-2- اهداف جزئی.. 14

1-4-3- اهداف کاربردی.. 14

1-5- سؤالات پژوهش... 14

1-6- تعريف متغیرهای پژوهش... 15

1-6-1- تعریف نظری.. 15

1-6-2- تعریف عملی.. 15

 

فصل دوم:ادبیات وپیشینه پژوهش... 17

2-1- مقدمه. 18

2-2- اعتیاد و عوامل مؤثر بر آن. 18

2-2-1- نظریه‌های سبب شناسی.. 19

2-2-1-1- نظریه ژنتیکی.. 19

2-2-1-2- نظريه روان‌ پويشي.. 19

2-2-1-3- نظریه‌های رفتاری‌نگر. 20

2-2-1-4- نظریه‌های شناختی.. 21

2-2-1-5- نظریه‌های رفتاري و شناختي رفتاري.. 21

 

2-3- دلبستگی.. 22

2-3-1- فرایند شکل‌گیری دلبستگی.. 24

2-3-2- انواع سبک‌های دلبستگی.. 25

2-3-3- اختلال‌های مرتبط با دلبستگی.. 26

2-3-4- عملكرد بيولوژيكي سيستم دلبستگي.. 26

2-4- مهارت‌های مقابله‌ای.. 28

2-4-1- انواع مهارت‌های مقابله‌ای.. 28

2-5- طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. 31

2-5-1- شکل‌گیری طرح‌وارهای ناسازگار. 32

2-5-2- عملکرد طرح‌وارههای ناسازگار. 33

2-5-3- طرح‌واره‌های شرطی و غیر شرطی.. 33

2-6- تاب‌آوری.. 34

2-6-1- مدل‌های تاب‌آوری.. 35

2-6-2- ابعاد تاب‌آوری.. 36

2-7- ارتباط اعتیاد با متغیرهای پژوهش... 37

2-8 - پیشینه پژوهشی.. 41

2-8-1- پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور. 41

2-8-2- پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور. 45

2-8-3- جمع بندی پژوهش‌ها 50

 

فصل سوم:روش پژوهش... 52

3-1- مقدمه. 53

3-2- روش پژوهش... 53

3-3- جامعه آماری.. 53

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه. 53

3-5- ابزار پژوهش... 54

3-5-1- پرسشنامه‌ی سبک‌های دلبستگی بزرگسالان. 54

3-5-1-1- ویژگی های روان‌سنجی.. 54

3-5-2- پرسشنامه‌ی مقابله با فشار روانی.. 55

3-5-2-1- ویژگی های روان‌سنجی.. 56

3-5-3- مقياس تاب‌آوری کونوروديويدسون(٢٠٠3 ) 57

3-5-3-1- ویژگی های روان‌سنجی.. 57

3-5-4-پرسشنامه طرح‌واره ناسازگار یانگ... 59

3-6- روش اجرای آزمون. 60

3-7- روش تحلیل اطلاعات... 60

 

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها 61

4-1- مقدمه. 62

4-2- آمارهای توصیفی.. 62

4-3- آمارهای استنباطی.. 76

4-4- یافته‌های جانبی.. 80

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 84

5-1- مقدمه. 85

5-2- بحث و تفسیر نتایج.. 85

5-3- تبیین یافته‌ها 90

5-4- محدودیت‌های پژوهش... 92

5-5- پیشنهادات... 93

 

فهرست منابع. 94

Refrences. 100

پیوست... 101

 

فهرست جدول‌ها

جدول (3-1) آزمون آلفاي كرونباخ بر روي متغیر سبکهای دلبستگی.. 55

جدول (3-2) آزمون آلفاي كرونباخ بر روی سبکهای مقابله ای و ابعاد آن. 57

جدول (3-3) آزمون آلفاي كرونباخ بر روي متغیر تاب‌آوری.. 58

جدول (3-4) آزمون آلفاي كرونباخ بر روي متغیر طرح واره های ناسازگار. 60

جدول(4-1) توزیع افراد براساس سن و وضعیت اعتیاد. 62

جدول(4-2) توزیع افراد براساس تحصیلات و وضعیت اعتیاد. 64

جدول(4-3) توزیع افراد براساس شغل و وضعیت اعتیاد. 66

جدول(4-4) توزیع افراد براساس وضعیت تأهل و وضعیت اعتیاد. 68

جدول(4-5) توزیع افراد براساس تعداد فرزند و وضعیت اعتیاد. 70

جدول(4-6) آمارهاي توصيفي سبکهای دلبستگی و خرده مقیاسهای آن در افراد سالم و بیمار. 72

جدول(4-7) آمارهاي توصيفي سبکهای مقابلهای در افراد سالم و بیمار. 73

جدول(4-8) آمارهاي توصيفي طرح‌واره‌های ناسازگار در افراد سالم و بیمار. 74

جدول(4-9) آمارهاي توصيفي تاب‌آوری در افراد سالم و بیمار. 75

جدول(4-10) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی.. 76

جدول (4-11) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی.. 76

جدول(4-12) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و سبک‌های مقابلهای.. 77

جدول (4-13) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و سبک‌های دلبستگی.. 77

جدول(4-14) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 78

جدول (4-15) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 78

جدول(4-16) آزمون تحلیل واریانس بین وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری.. 79

جدول (4-17) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری.. 79

جدول(4-18) همبستگي بین وضعیت اعتیاد و سبک مقابله‌ای مسئله‌مدار. 80

جدول (4-19) معادله رگرسیون و آماره های آن بین وضعیت اعتیاد و مقابله مسئله‌مدار. 80

جدول(4-20) متغیرهای خارج شده از مدل. 80

جدول(4-21) همبستگي بین وضعیت اعتیاد و سبک دلبستگی نزدیکی.. 81

جدول (4-22) معادله رگرسیون و آماره های آن بین وضعیت اعتیاد و سبک دلبستگی نزدیکی.. 81

جدول (4-23) متغیرهای خارج شده از مدل. 81

جدول(4-24) آزمون T دو گروه مستقل بین وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 82

جدول (4-25) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و طرح‌وارههای ناسازگار. 82

جدول(4-26) آزمون T دو گروه مستقل بین وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری.. 83

جدول (4-27) میانگین و انحراف معیار وضعیت اعتیاد و تاب‌آوری.. 83

 

فهرست نمودارها

نمودار (4-1) توزیع افراد براساس سن و وضعیت اعتیاد. 63

نمودار (4-2) توزیع افراد براساس تحصیلات و وضعیت اعتیاد. 65

نمودار (4-3) توزیع افراد براساس شغل و وضعیت اعتیاد. 67

نمودار (4-4) توزیع افراد براساس وضعیت تأهل و وضعیت اعتیاد. 69

نمودار (4-5) توزیع افراد براساس تعداد فرزند و وضعیت اعتیاد. 71


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 176

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.