تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

 • بازدید امروز : 599
 • بازدید دیروز : 1300
 • بازدید کل : 331454

تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم


تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم

 چکیده

هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بازخورد معلم (نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی ومیزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم دانش آموزان است. بدین منظور تعداد 128 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل قرار گرفتند.گروه ها عبارت بودند از:گروه آزمایشی اول(دانش آموزانی که بعد از ارزشیابی های تکوینی بازخورد کتبی دریافت می کردند) ، گروه آزمایشی دوم (دانش آموزانی که بعد از ارزشیابی های تکوینی بازخورد کلامی دریافت می کردند) و گروه کنترل.ابزارهای مورد استفاده ی پژوهش؛پرسش نامه ی خودکارآمدی تحصیلی مورگان و جینکس، خودکارآمدی عمومی شرر و پرسش نامه ی راهبردهای یادگیری خودتنظیم پنتریچ. از این ابزار به عنوان پیش - آزمون برای اجرا در سه گروه استفاده شد. سپس گروه های آزمایشی هر کدام به مدت 10 هفته بعد از ارزشیابی های تکوینی بر اساس مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(1995) بازخورد دریافت کردند.در طی این دوره افراد گروه کنترل به روش سنتی بازخورد دریافت کردند. پس از پایان این دوره، پس - آزمون های خودکارآمدی تحصیلی، خودکارآمدی عمومی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم مجددا اجرا شد.داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد،خطای استاندارد) وآمار استنباطی (تحلیل واریانس یک راهه؛به منظور تجزیه و تحلیل تفاوت های بین میانگین های گروه های آزمایش و کنترل در پیش آزمون و t اختلافی برای مقایسه­ ی دو گروه مستقل) تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بعد از آموزش در خودکارآمدی، و راهبردهای یادگیری خودتنظیم آزمودنی های گروه های آزمایشی نسبت به گروه کنترل تفاوت معناداری ایجاد شده است. بنابراین، روش های ارائه ی بازخورد اثربخش، آموزش پذیر هستند و کارآمدی یادگیرندگان را در حوزه های انگیزشی و تحصیلی وبهره گیری بهتر از راهبردهای یادگیری خودتنظیم ارتقا می دهد.

واژگان کلیدی: بازخورد نوشتاری، بازخورد کلامی، ارزشیابی تکوینی، خودکارآمدی، راهبردهای یادگیری خودتنظیم

 

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

v فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه...............................................................................................................................................................................................2

بیان مساله.......................................................................................................................................................................................4

اهمیت و ضرورت...................................................................................................................................................................................11

گزاره های تحقیق..................................................................................................................................................................................14

 • فرضیات پژوهش..............................................................................................................................................................14
 • سوالات پژوهش............................................................................................................................................................................15
 • اهداف پژوهش.............................................................................................................................................................................15

تعاریف مفاهیم.........................................................................................................................................................................................16

 • تعاریف نظری..................................................................................................................................................................................16
 • تعاریف عملیاتی.............................................................................................................................................................................17

v فصل دوم: پیشینۀ پژوهش

مقدمه.........................................................................................................................................................................................20

خودکارآمدی...................................................................................................................................................................................20

راهبردهای یادگیری خودتنظیم..................................................................................................................................................................22

ارزشیابی...............................................................................................................................................................................24

تاریخچۀ ارزشیابی آموزشی........................................................................................................................................................24

تعریف اندازه گیری.........................................................................................................................................................................25

ارزشیاب و ارزشیابی آموزشی..........................................................................................................................................................26

کارکردهای عمدۀ ارزشیابی........................................................................................................................................................27

 • تشخیص
 • تجدید نظر در برنامۀ آموزشی
 • مقایسه کردن
 • پیش بینی نیازهای آموزشی
 • تعیین میزان حصول اهداف

دسته بندی ارزشیابی های آموزشی با توجه به زمان و هدف استفاده..........................................................................................................28

 • ارزشییابی آغازین
 • ارزشیابی تکوینی
 • ارزشیابی تشخیصی
 • ارزشیابی تراکمی

ارزشیابی تکوینی از دیدگاه صاحب نظران.................................................................................................................................................................30

مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای معلمان.........................................................................................................................................................33

 • بازخوردبه معلمان
 • کنترل کیفیت
 • به کارگیری راه های نوین یاددهی
 • پیش بینی نتایج ارزشیابی تراکمی

مهمترین فواید ارزشیابی تکوینی برای یادگیرندگان.....................................................................................................................................35

 • کمک به یادگیری دقیق واحدهای یادگیری
 • ارائۀ بازخورد و آگاهی از نتایج
 • تسلط آموزی
 • تشخیص مشکلات و نارسایی های یادگیری

بازخورد.................................................................................................................................................................................36

انواع بازخورد...............................................................................................................................................................................40

 • بازخورد عملکردی

بازخورد اسنادیبازخورد انگیرشی

 • بازخورد راهبردی

جمع بندی نظری......................................................................................................................................................................41

مدل ارائۀ بازخورد...................................................................................................................................................................................42

 • مراحل ارائۀ بازخورد

هفت اصل اساسی در ارائۀ بازخورد...........................................................................................................................................................43

پیشینۀ پژوهشی هفت اصل در ارائۀ بازخورد.............................................................................................................................................44

 • اصل اول..................................................................................................................................................................................................44
 • اصل دوم..................................................................................................................................................................................................45
 • اصل سوم.................................................................................................................................................................................................46
 • اصل چهارم..............................................................................................................................................................................................47
 • اصل پنجم................................................................................................................................................................................................49
 • اصل ششم...............................................................................................................................................................................................50
 • اصل هفتم................................................................................................................................................................................................51

جمع بندی کلی.........................................................................................................................................................................51

v فصل سوم: روش شناسی پژوهش

روش انجام تحقیق....................................................................................................................................................................66

طرح تحقیق..................................................................................................................................................................................66

جامعۀ اماری..................................................................................................................................................................................68

نمونه و روش نمونه گیری........................................................................................................................................................................68

روش اجرا و ابزار جمع آوری اطلاعات......................................................................................................................................................................69

روش اجرای تحقیق...................................................................................................................................................................................69

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات..................................................................................................................................................................69

ویژگی های تحقیق نیمه آزمایشی...................................................................................................................................................69

طرح در روش نیمه تجربی..................................................................................................................................................................70

اعتبار درونی تحقیق....................................................................................................................................................................70

عوامل موثر بر اعتبار درونی...................................................................................................................................................................70

ابزار جمع آوری اطلاعات.......................................................................................................................................................................72

 • پرسش نامۀ خودکارآمدی عمومی............................................................................................................................................................72
 • روایی سازۀ مقیاس خودکارآمدی.............................................................................................................................................................73
 • روایی ملاکی مقیاس خودکارآمدی..........................................................................................................................................................73
 • پایایی مقیاس خودکارآمدی و روش نمره گذاری....................................................................................................................................74
 • پرسش نامۀ خودکارآمدی تحصیلی(پایایی و روایی)................................................................................................................................74
 • پرسش نامۀ راهبردهای یادگیری خودتنظیم(پایایی و روایی)..................................................................................................................74
 • بازخورد(مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین، 1995)................................................................................................................................75

 

v فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه........................................................................................................................................................................................78

نتایج توصیفی تحقیق..................................................................................................................................................................79

یافته های استنباطی پژوهش..........................................................................................................................................................84

 • تحلیل واریانس یک طرفه F جهت تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها در پیش آزمون(آزمودنی های پسر)......................................84
 • تحلیل واریانس یک طرفه F جهت تجزیه و تحلیل تفاوت بین گروه ها در پیش آزمون(آزمودنی های دختر).....................................85
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)...............................................86
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر).................................................87
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)...................................................88
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)...............................................89
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر).................................90
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)...............................................91
 • آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر).................................................92

آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)...................................................93

 • آزمونt نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)...............................................94
 • آزمونt نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر).................................95

 

v فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه......................................................................................................................................................................................................97

بحث...........................................................................................................................................................................................................98

 • فرضیۀ اول...............................................................................................................................................................................................98
 • فرضیۀ دوم...............................................................................................................................................................................................99
 • فرضیه سوم............................................................................................................................................................................................100
 • فرضیه چهارم.........................................................................................................................................................................................101
 • فرضیۀ پنجم..........................................................................................................................................................................................103
 • سوال اول...............................................................................................................................................................................................105
 • سوال دوم...............................................................................................................................................................................................106
 • سوال سوم.............................................................................................................................................................................................108

نتیجه گیری..................................................................................................................................................................................................113

محدودیت های پژوهش......................................................................................................................................................................................114

پیشنهادات اجرایی بر گرفته از نتایج تحقیق...........................................................................................................................................................114

پیشنهاداتی برای پژوهش های آینده......................................................................................................................................................................114

منابع

 • فارسی.....................................................................................................................................................................116
 • لاتین.................................................................................................................................................................119

 

 

پیوست ها

پیوست شمارۀ 1.........................................................................................................................................................................130

پیوست شمارۀ 2.........................................................................................................................................................................132

پیوست شمارۀ 3........................................................................................................................................................................135

پیوست شمارۀ 4.........................................................................................................................................................................136

 

 فهرست جداول

جدول شمارۀ 1: فراوانی آزمودنی های پسر..............................................................................................................................................................79

جدول شمارۀ 2: فراوانی آزمودنی های دختر.............................................................................................................................................................79

جدول شمارۀ 3: شاحص های آمار توصیفی در پیپش آزمون و پس آزمون آزمودنی های پسر...............................................................................80

جدول شمارۀ 4: شاحص های آمار توصیفی در پیپش آزمون و پس آزمون آزمودنی های دختر.............................................................................82

جدول شمارۀ 5: تحلیل واریانس یک طرفه در نمرات پیش آزمون مولفه های پژوهش برای آزمودنی های پسر..................................................84

جدول شمارۀ 6: تحلیل واریانس یک طرفه در نمرات پیش آزمون مولفه های پژوهش برای آزمودنی های دختر.................................................85

جدول شمارۀ 7: آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)......................................86

جدول شمارۀ 8: آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)........................................87

جدول شمارۀ 9: آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)..........................................88

جدول شمارۀ 10: آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)....................................89

جدول شمارۀ 11: آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 1 و کنترل(پسر و دختر)......................90

جدول شمارۀ 12: آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی تحصیلی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)....................................91

جدول شمارۀ 13: آزمون t نمرات اختلافی متغیر خودکارآمدی عمومی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)......................................92

جدول شمارۀ 14: آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای شناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)........................................93

جدول شمارۀ 15: آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای فراشناختی در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)....................................94

جدول شمارۀ 16: آزمون t نمرات اختلافی متغیر راهبردهای یادگیری خودتنظیم در گروه های آزمایش 2 و کنترل(پسر و دختر)......................95


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 173

مطالب تصادفی

 • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
 • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
 • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
 • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
 • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.