تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 554
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331409

تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی


تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی بوده است. بدین منظور، 32 نفر از دانشجویان رشته پرستاری به شیوه تصادفی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. مهارت های مقابله و مدیریت استرس، طی 8 جلسه هفتگی در شهر ..... انجام شد. مهارت های مقابله و مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون اندازه گیری شد. در نهایت داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که آموزش مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر (001/.P<، 62/32=F) و دختر(001/.P<، 18/26=F) موثر بوده است. و همچنین آموزش مهارت های مقابله ای نیز توانست بین گروه های آزمایش و گواه تفاوت معناداری ایجاد نماید و عملکرد تحصیلی گروه آزمایش را افزایش دهد(001/.=p، 67/7= F). در ادامه اثربخشی آموزش مدیریت استرس نیز مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید که میانگین عملکرد تحصیلی گروه آزمایش افزایش یافته و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار شده است(002/.=p، 78/8= F).

واژه های کلیدی: آموزش مهارت های مقابله، مدیریت استرس، عملکرد تحصیلی

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده :...............................................................................................................................................................................1

فصل اول: موضوع پژوهش

1-1مقدمه :..........................................................................................................................................................3

1-2 بیان مسأله :..................................................................................................................................................5

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :..............................................................................................................9

1-4 اهداف پژوهش :.......................................................................................................................................10

1-4-1 هدف کلی :............................................................................................................................10

1-4-2 اهداف جزئی :........................................................................................................................10

1-5 سؤال های تحقیق :....................................................................................................................................10

1-6 فرضیه های پژوهش :................................................................................................................................11

1-6-1 فرضیه های اصلی :..........................................................................................................................11

1-6-2 فرضیه های جانبی پژوهش :............................................................................................................11

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :..................................................................................................................12

1-7-1 تعاریف مفهومی :...................................................................................................................12

1-7-2 تعاریف عملیاتی :....................................................................................................................13

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................15

2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :............................................................................................................15

2- 2-1 مفهوم استرس :.......................................................................................................................15

2-2-2 مراحل ایجاد استرس و چگونگی تأثیرآن :................................................................................16

2-2-3 آسیب پذیری در مقابل استرس :...............................................................................................17

2-2-4 استرس از دیدگاه نظریات :.......................................................................................................18

2-2-5 مراحل پاسخ به استرس از دیدگاه هانس سلیه :........................................................................19

2-2-5-1 مرحله اول- اعلام خطر :................................................................................................20

2-2-5-2 مرحله دوم- مقاومت :.....................................................................................................20

2-2-5-3 مرحله سوم- فرسودگی :................................................................................................20

2-2-6 ارزیابی استرس، راهبردهای رویارویی و سازگاری روان شناختی :...........................................20

2-2-6-1 ارزیابی استرس :..............................................................................................................22

2-2-6-1-1 ارزیابی اولیه :.........................................................................................................22

2-2-6-1-2 ارزیابی ثانویه :.......................................................................................................23

2-2-6-2 رویارویی با تهدید :..........................................................................................................24

2-2-7 مقابله با استرس :.........................................................................................................................25

2-2-7-1 مقابله ی مسأله محور :.......................................................................................................25

2-2-7-2 مقابله ی هیجان محور :......................................................................................................25

2-2-8 مهارت های مقابله با استرس در مدل جرابک :.............................................................................26

2-2-8-1 مهارت های معطوف به حل مسأله :.....................................................................................27

2-2-8-2 مهارت های هیجانی :...........................................................................................................27

2-2-9 راه های مقابله با استرس :..............................................................................................................27

2-2-9-1 مهارت های رفتاری :.............................................................................................................28

2-2-9-1-1 سلامتی و توانایی :......................................................................................................28

2-2-9-1-2 تعامل های اجتماعی مثبت :.........................................................................................29

2-2-9-1-3 مدیریت زمان :.............................................................................................................29

2-2-9-1-4 روش تنفسی :..............................................................................................................29

2-2-9-2 مهارت های شناختی :............................................................................................................30

2-2-9-2-1 افکار مثبت :.................................................................................................................30

2-2-9-2-2 توانایی حل مسأله :.......................................................................................................30

2-2-9-2-3 منبع کنترل :..................................................................................................................30

2-2-9-2-4 کمک حرفه ای :..........................................................................................................31

2-2-9-3 منابع اجتماع :...........................................................................................................................31

2-2-9-3-1 حمایت اجتماعی :..........................................................................................................31

2-2-9-3-2 امکانات مالی: .............................................................................................................31

2-2-10 استرس و راهبردهای مقابله با آن :...............................................................................................32

2-2-2 عملکرد تحصیلی :.................................................................................................................................34

2-2-2-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :..............................................................................................................34

2-2-2-2 عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی :.................................................................................................36

2-2-2-2-1 عوامل فردی :.........................................................................................................................36

2-2-2-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :................................................................................................36

2-2-2-2-3 عوامل آموزشگاهی :...............................................................................................................36

2-2-2-2-4 جنس :....................................................................................................................................36

2-2-2-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی:.............................................................................................37

2-2-2-4 عوامل مؤثر بر پيشرفت و افت تحصيلي:.......................................................................................39

2-2-2-5 عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان :.........................................................................39

2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :............................................................................................................................41

2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :........................................................................................41

2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :....................................................................................................43

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه :......................................................................................................................................................49

3-2 نوع پژوهش:.............................................................................................................................................49

3-3 جامعه آماري :......................................................................................................................................... 50

3-4 نمونه و روش نمونه گيري :......................................................................................................................50

3-5 ابزار پژوهش :...........................................................................................................................................50

3-5-1. پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس................................................................................ 50

3-6 شرح مراحل تحقیق :................................................................................................................................51

3-7 طرح مداخله و محتوای جلسات آموزش :...............................................................................................51

3-8 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :...............................................................................................................54

فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه :......................................................................................................................................................56

4-2 یافته های توصیفی پژوهش :.....................................................................................................................56

4-2-1 سن :...............................................................................................................................................56

4-2-2وضعیت تأهل :..................................................................................................................................58

4-3 پیش فرض های آماری :............................................................................................................................60

4-4 یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش :...............................................................................................64

4-4-1 فرضیه اول :....................................................................................................................................64

4-4-2 فرضیه دوم :....................................................................................................................................65

4-4-3 فرضیه سوم :...................................................................................................................................66

4-4-4 فرضیه چهارم :................................................................................................................................67

4-4-5 فرضیه فرعی اول :..........................................................................................................................68

4-4-6 فرضیه فرعی دوم :..........................................................................................................................69

فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................71

5-2 یافته های اصلی :.......................................................................................................................................71

5-3 تبیین فرضیه های جانبی پژوهش :.............................................................................................................74

5-4 محدودیت های پژوهش :..........................................................................................................................76

5-5 پیشنهادهای پژوهشی :...............................................................................................................................76

5-6 پیشنهادهای کاربردی :...............................................................................................................................77

 

منابع

منابع فارسی :...............................................................................................................................................79

منابع غیرفارسی :..........................................................................................................................83

پیوست

پیوست الف :.....................................................................................................................................91

چکیده انگلیسی :........................................................................................................................................96

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1.دياگرام طرح پژوهش :................................................................................49

جدول4-1. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب سن :..........56

جدول4-2. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب سن :.....57

جدول 4-3. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :..................58

جدول4-4. توزیع فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :.........................59

جدول4-5. نتايج آزمون لوين جهت بررسي تساوي واريانس نمرات گروه آزمايش و گواه در مرحله پس آزمون :.....................................60

جدول 4-6. نتایج پیش فرض تحلیل کواریانس در متغیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس برای همگنی شیب رگرسیون :...............61

جدول 4-7. نتایج پیش فرض تحلیل کواریانس در متغیر پیشرفت تحصیلی :...................................63

جدول 4-8. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان پسر گروه آزمايش و گواه :................64

جدول 4-9. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر گروه آزمايش و گواه :...............65

جدول 4-10. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مهارت های مقابله ای بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر گروه آزمايش و گواه :...........................66

جدول4-11. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مدیریت استرس بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر گروه آزمايش و گواه :...................................67

جدول 4-12. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر کاهش استرس دانشجویان پسرگروه آزمايش و گواه :..................68

جدول 4-13. نتايج تحليل كوواريانس تأثير مهارت های مقابله و مدیریت استرس بر کاهش استرس دانشجویان دختر گروه آزمايش و گواه :..................69

 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1. نمودار ستونی توزیع درصد افراد گروه گواه در پژوهش حاضر بر حسب سن :...........................57

نمودار 4-2. نمودار ستونی توزیع درصد افراد گروه آزمایش در پژوهش حاضر بر حسب سن والدین :..........58

نمودار 4-3. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :.......59

نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع درصد افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت تاهل :.......60

نمودار 4-5. هم خطی بودن رگرسیون برای انجام تحلیل کواریانس برای متغیر مهارت های مقابله و مدیریت استرس :..........62

نمودار 4-6. هم خطی بودن رگرسیون جهت انجام تحلیل کواریانس برای پیشرفت تحصیلی :........................63


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 155

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.