تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 242
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332806

رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ....


رابطه انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ....

چکیده

این پایان نامه با عنوان بررسی رابطه بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ....انجام شد.فرضيه‏هاي تحقیق عبارتند از: فرضیه اصلی:بین انگیزه پیشرفت، سبک های اسنادی و خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد.و فرضیه های فرعی:1- بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد.2- بین سبک های اسنادی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد.3-- بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد. روش این تحقيق توصيفي از نوع همبستگی می باشد.جامعه آماری پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان .... است. این دانش آموزان مطابق اعلام مدیریت آموزش و پرورش شهرستان .... 3361 نفر اعلام شده است. به منظور تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و حجم نمونه تعداد 346 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری خوشه ای مرحله ای می باشد.داده های مورد نیاز این پژوهش از طریق پرسشنامه پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس، پرسشنامه سبک های اسنادی(ASQ )،پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی و پرسشنامه انگیزش تحصیلی گردآوری شد .

روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی (درصد،فراوانی،میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری به روش گام به گام) می باشد.

نتایج تحقیق نشان داد که:1-بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد

2-بین انگیزه پیشرفت با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد

3-بین خودکارآمدی تحصیلی با انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر شهرستان .... رابطه وجود دارد.

 

فهرست مطالب

عنوان................................................................................................................................ صفحه

چکیده ............................................................................................................................. 1

مقدمه ............................................................................................................................... 2

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-تعریف و بیان مساله ................................................................................................... 4

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق .................................................................................. 5

1-3-اهداف تحقیق ........................................................................................................... 5

1-3-1-هدف کلی ............................................................................................................ 5

1-3-2-اهداف جزئی ........................................................................................................ 6

1-4-سؤالات تحقیق ......................................................................................................... 6

1-4-1-سئوال اصلی ......................................................................................................... 6

1-4-2-سئوالات فرعی ...................................................................................................... 6

1-5-فرضيه ‏هاي تحقیق ...................................................................................................... 6

1-5-1-فرضیه اصلی ......................................................................................................... 6

1-5-2-فرضیه های فرعی .................................................................................................. 6

1-6-تعريف متغیرها .......................................................................................................... 7

1-6-1-انگیزش پیشرفت .................................................................................................. 7

1-6-2-سبک های اسنادی ................................................................................................ 7

1-6-3-خودکارآمدی تحصیلی .......................................................................................... 7

1-6-4-انگیزش تحصیلی .................................................................................................. 8

فصل دوم:ادبیات تحقیق

2-1-مبانی نظری تحقیق .................................................................................................... 10

2-1-1-انگيزش پيشرفت تحصيلي ...................................................................................... 10

2-1-2-پيشرفت ............................................................................................................... 11

2-1-3-اهداف پيشرفت ..................................................................................................... 12

2-1-4-منشا نياز به پيشرفت .............................................................................................. 12

2-1-5-مدل پيشرفت اتكينسون .......................................................................................... 15

2-1-6-نظریه مک کللند .................................................................................................... 16

2-1-7-انگیزه پیشرفت ...................................................................................................... 16

2-1-8-زمینه اجتماعی انگیزه پیشرفت ................................................................................ 17

2-1-9-ويژگي هاي دانش آموزان داراي انگيزش پيشرفت ..................................................... 18

2-1-10-نظريه هاي انگيزشي ............................................................................................. 19

2-1-10-1-جان اتکینسون ................................................................................................ 19

2-1-10-2-ویکتور وروم .................................................................................................. 19

2-1-10-3-کمپبل و پریچارد ............................................................................................. 19

2-1-10-4-وین ماندی و همکارانش .................................................................................. 19

2-1-10-5-بیریل سان و استانیر ......................................................................................... 19

2-1-10-6-میسکل .......................................................................................................... 20

2-1-10-7-فرويد ............................................................................................................ 20

2-1-11-انگیزش هدف است یا وسیله ................................................................................ 20

2-1-12-عوامل موثر بر انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان ............................................ 21

2-1-13-ارتباط انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی ............................................................. 24

2-1-14-ویژگی دانش آموزان دارای انگیزه پیشرفت بالا ........................................................ 24

2-1-15-راه كارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان و تاثير آن در پيشرفت تحصيلي ................... 26

2-1-16-آموزش انگیزه پیشرفت ........................................................................................ 29

2-1-17-خود کار آمدی .................................................................................................... 30

2-1-18-نظريه هاي خودكارآمدي ...................................................................................... 32

2-1-19-عوامل موثر بر خودكارآمدي ................................................................................. 34

2-1-20-وراثت .............................................................................................................. 37

2-1-21-موقعيت ............................................................................................................. 38

2-1-22-زمان .................................................................................................................. 39

2-1-23-ابعاد خودکارآمدی ............................................................................................... 40

2-1-24-سبک های اسنادی ............................................................................................... 42

2-1-25-منابع کنترل ........................................................................................................ 43

2-1-26-جریان نسبت دادن ............................................................................................... 45

2-1-27-پیشایندهای استنباطهای علی ................................................................................. 45

2-1-28-خواص استنباطهای علی ....................................................................................... 47

2-1-29-تاثیر تراکمی نسبت دادن ها بر موفقیت و شکست ................................................... 49

2-2-پیشینه تحقیق ............................................................................................................ 50

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1-روش تحقيق ............................................................................................................. 56

3-2-جامعه آماري ،نمونه آماري و روش نمونه گيري ........................................................... 56

3-3-روش و ابزار جمع آوري اطلاعات ............................................................................. 56

3-4-روايي ...................................................................................................................... 58

3-5-پايایي ...................................................................................................................... 58

3-6-روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات ........................................................................... 59

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-مقدمه ...................................................................................................................... 61

4-2-توصیف داده های پژوهشی ........................................................................................ 61

4-2-1-توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت .................................................................. 61

4-2-2-توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی ........................................................... 62

4-3-آزمون فرضیه ها ........................................................................................................ 62

4-3-1-آزمون فرضیه های اول و دوم و سوم ....................................................................... 62

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه ...................................................................................................................... 67

5-2-نتیجه گیری .............................................................................................................. 67

5-3-پیشنهادات ................................................................................................................ 69

5-3-2-پیشنهادات پژوهشی ............................................................................................... 69

5-4-محدودیت های تحقیق ............................................................................................... 70

فهرست منابع و مآخذ ........................................................................................................ 71

منابع فارسی ...................................................................................................................... 71

منابع لاتین ........................................................................................................................ 72

پیوست ها ........................................................................................................................ 73

 

فهرست جداول

جدول شماره1:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب جنسیت .................................... 61

جدول شماره2:توزیع فراوانی و درصد نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی.............................. 62

جدول شماره3:نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون در خصوص متغیرهای فرضیه اول و......... 63

جدول شماره4:خلاصه مدل ................................................................................................ 63

جدول شماره5:نتایج تحلیل واریانس .................................................................................... 64

جدول شماره6:ضرائب معادله رگرسیونی همزمان .................................................................. 65

 

فهرست نمودارها

نمودار شماره1:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب جنسیت ............................................... 61

نمودار شماره2:نمودار توصیف نمونه تحقیق بر حسب پایه تحصیلی ........................................ 62


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 181

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.