تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 422
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331277

رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان ....


رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان ....

چکیده:

هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع راهنمایی شهر .... می باشد. جهت انجام این تحقیق 280 نفر از دانش آموزان شهر .... به روش تصادفی انتخاب شد. سپس از دانش آموزان و والدین آن ها خواسته شد که به پرسشنامه های درگیری والدین در امور تحصیلی و پرسشنامه شیوه های فرزندپروری پاسخ دادند. در نهایت داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان جهت تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مشخص ساخت که در دانش آموزان پسر و دختر شیوه فرزند پروری مقتدرانه، رابطه مثبتی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان داشت و اما شیوه فرزندپروری سهل گیر در پسران رابطه منفی و در دختران رابطه مثبت با عملکرد تحصیلی نشان داد. در دختران شیوه مستیدانه رابطه منفی با عملکرد تحصیلی آن ها نشان داد و در دانش آموزان پسر شیوه فرزندپروری مستبدانه رابطه معناداری با عملکرد تحصیلی نشان نداد. تجزیه و تحلیل رگرسیون آشکار ساخت که از بین شیوه های فرزند پروری، شیوه فرزندپروری مقتدرانه، پیش بینی کننده مثبت و شیوه فرزندپروری مستبدانه پیش بین کننده منفی برای عملکرد تحصیلی در دانش آموزان بودند. و در نهایت رابطه بین درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر بررسی شد که نتایج نشان دادند که در دانش آموزان دختر و پسر درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی آن ها رابطه مثبتی نشان داد.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده :.................................................................................................................................................1

فصل اول: موضوع پژوهش

1-1مقدمه :..............................................................................................................................................3

1-2 بیان مسأله :....................................................................................................................................4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :..................................................................................................6

1-4 اهداف پژوهش :............................................................................................................................7

1-4-1 هدف کلی :..................................................................................................................7

1-4-2 اهداف جزئی :...........................................................................................................7

1-5 فرضیه های پژوهش :.................................................................................................................... 8

1-5-1 فرضیه های اصلی :..................................................................................................8

1-6 سوالات تحقیق:.............................................................................................................................8

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :........................................................................................................9

1-7-1 تعاریف مفهومی :.......................................................................................................9

1-6-2 تعاریف عملیاتی :.......................................................................................................9

فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1 مقدمه :.............................................................................................................................................12

2-2 بخش اول :.......................................................................................................................................12

2- 2-1 عملکرد تحصیلی :.......................................................................................................12

2-2-1- 2 عوامل موثر در عملکرد تحصیلی :..........................................................................14

2-2-1-3 ویژگی های شخصیتی و نقش آن در عملکرد تحصیلی :.......................................16

2-2-1-4 خانواده و نقش آن در عملکرد تحصیلی :...............................................................18

2-2- 2 درگیری والدین در امور تحصیلی :.............................................................................19

2-2-2-1 دگیری خانواده در امور تحصیلی :...........................................................................19

2-2-2-2 الگوی روابط والد و فرزند :......................................................................................20

2-2-2-3 سبک های والدین :.................................................................................................20

2-2-2-4 تحصیلات والدین :...................................................................................................21

2-2-3 عوامل مربوط به محیط آموزشی :.............................................................................22

2-2-3-1 کیفیت در آموزش :.................................................................................................22

2-2-4 شیوه فرزندپروری و تعاریف آن :...............................................................................25

2-2-4-1 تاریخچه شیوه های فرزندپروری :........................................................................26

2-2-4-2 طبقه بندی انواع شیوه های فرزندپروری :...........................................................27

2-2-4-3 مقایسه والدین افراطی و والدین مسامحه کار :...................................................36

2-2-4-3-1 توقع داشتن :....................................................................................................36

2-2-4-3-2 پذیرندگی :......................................................................................................37

2-2-4-4 ابعاد شیوه های فرزندپروری :.............................................................................38

2-2-4-4-1 بعد گرم بودن والدین :.....................................................................................39

2-2-4-4-2بعد کنترل:.........................................................................................................40

2-2-4-5 مهارت های فرزندپروری :.................................................................................... 40

2-2-4-6 تأثیر شیوه های فرزندپروری :............................................................................. 42

2-2-4-7 عوامل مؤثر بر شیوه های فرزندپروری :............................................................. 43

2-2-4-8 پیامدهای شیوه های فرزندپروری :......................................................................43

2-2-4-9 رابطه سبک فرزندپروری و عملکرد تحصیلی :....................................................45

2-3 بخش دوم :.....................................................................................................................................46

2-3-1 پیشینه پژوهش:...........................................................................................................46

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه :............................................................................................................................................ 51

3-2 روشپژوهش :.................................................................................................................................51

3-3 جامعه آماری :.................................................................................................................................51

3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری :...................................................................................................52

3-4-1 روش نمونه گیری :...............................................................................................................52

3-4-2 نمونه گیری چند مرحله ای :..............................................................................................52

3-4-3 حجم نمونه :.......................................................................................................................53

3-5 ابزارها و مقیاس های پژوهش :......................................................................................................54

3-5-1 پرسشنامه شیوه های فرزندپروری دیانا باوم ریند.............................................................54

3-5-1-1 معرفی آزمون :.................................................................................................................54

3-5-1-2 شیوه نمره گذاری :.............................................................................................................54

3-5-1-3 پایایی :................................................................................................................................54

3-5-2 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :......................................................................55

3-6 روش تجزیه و تحلیل داده ها :....................................................................................................55

فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1 مقدمه :..........................................................................................................................................58

4-2 یافته های توصیفی پژوهش :...................................................................................................... 58

4-2-1 جنسیت :.....................................................................................................................58

4-2-2 نوع مدرسه :...............................................................................................................59

4-2-3 پایه تحصیلی :............................................................................................................60

4-2-4 تحصیلات والدین :.......................................................................................................61

4-2-5 شغل والدین :...............................................................................................................62

4-3 فرضیه های تحقیق :.....................................................................................................................64

4-3-1 فرضیه اول :...............................................................................................................64

4-3-2 فرضیه دوم :..............................................................................................................65

4-3-3 فرضیه سوم :............................................................................................................66

4-3-4 فرضیه چهارم :..........................................................................................................66

4-3-5 فرضیه پنجم :............................................................................................................67

فصل پنجم: بحث و نتیجه‎ گیری

5-1 مقدمه :.............................................................................................................................................71

5-2 بحث و تفسیر نتایج :.......................................................................................................................71

5-2-1 فرضیه اول :............................................................................................................................71

5-2-2 فرضیه دوم :...........................................................................................................................72

5-2-3 فرضیه سوم :.........................................................................................................................73

5-2-4 فرضیه چهارم :......................................................................................................................74

5-2-5 فرضیه پنجم :........................................................................................................................74

5-3 محدوديت هاي تحقيق :.................................................................................................................74

5-4 پيشنهادهای پژوهشي :..................................................................................................................75

5-5 پیشنهادهای کاربردی :...................................................................................................................75

5-6 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی :..........................................................................................76

فهرست منابع .................................................................................................................................78

منابع فارسی....................................................................................................................................78

منابع لاتین ................................................................................................................................... 84

پیوست ها...................................................................................................................................................94

پیوست شماره1 ....................................................................................................................................95

پیوست شماره2.....................................................................................................................................100

چکیده لاتین................................................................................................................................................102

 

فهرست جداول

جدول 2-1. الگوهای جدید فرزندپروری بامریند....................................................................................... 31

جدول 2-2. بررسی سبک والدین، توسط مک کوبی و ماریتن.................................................................38

جدول3-1. دانش آموزان به تفکیک نواحی...............................................................................................52

جدول4-1. توزيع فراواني، درصد و درصد تجمعي افراد شركت كننده در پژوهش حاضر برحسب جنسیت................ 58

جدول4-2. جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر.............................................59

جدول4-3. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش به تفکیک پایه تحصیلی .............................60

جدول4-4. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش...............................61

جدول4-5: جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش.............62

جدول4-6. ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر .......................64

جدول4-7. ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر ....................65

جدول4-8. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر.................................66

جدول 4-9. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر...................................66

جدول4-10. جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان براساس شیوه های فرزندپروری................67

جدول4-11. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر سبک حل تعارض زناشویی «یکپارچه سازی» بر اساس ابعاد دلبستگی...........................................................................................68

جدول4-12. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، متغیر ابعاد دلبستگی........................................68

 

فهرست شکل ها و نمودارها

نمودار4-1. نمودار توزیع درصد شرکت کنندگان در پژوهش حاضر بر حسب جنسیت............................58

نمودار4-2. نمودار ستونی توزیع درصد مدارس در پژوهش حاضر.............................................................59

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع پایه تحصیلی دانش‎آموزان در پژوهش حاضر........................................60

نمودار4-4. نمودار ستونی توزیع تحصیلات پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر........................................62

نمودار4-5. نمودار ستونی توزیع شغل پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر................................................63


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 176

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.