تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 309
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332873

نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر ....


نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  دختر پایه اول دبیرستان شهر ....

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق تعیین نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی به عنوان پیش بینی کننده های پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر پایه اول دبیرستان شهر .... بوده است. در این تحقیق، ابتدا به بررسی همبستگی ساده بین متغیرهای ذکر شده پرداخته شد و در ادامه همبستگی چندگانه جهت تعیین سهم هریک از متغیر ها در پیش بینی پیشرفت تحصیلی انجام گرفت. به همین منظور 270 نفر از دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین جامعه دختران پایه اول دبیرستان شهر .... انتخاب شدند. پس از آن به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های خودکارآمدی، شادکامی، درگیری والدین در امور تحصیلی استفاده شد و برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، از رگرسیون خطی به روش همزمان و گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. هم چنین از نرم افزار آماری spss18 برای تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید.

نتایج تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش مشخص کرد که بین خودکارآمدی (20/.=r،001/.P<)، شادکامی(14/.=r،01/.P<) و درگیری والدین در امور تحصیلی(29/.=r، 001/.P<) با پیشرفت تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که متغیر خودکارآمدی با مقدار بتای 31/. و متغیر درگیری والدین در امور تحصیلی با مقدار بتای 29/. پیش بینی کنندگان مثبت برای پیشرفت تحصیلی بودند(001/.P<) اما متغیر شادکامی نتوانست از لحاظ آماری پیشرفت تحصیلی را در بین جامعه دانش آموزان دختر پیش بینی نماید.

واژگان کلیدی: خودکارآمدی، شادکامی، درگیری والدین در امور تحصیلی، پیشرفت تحصیلی.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده :.............................................................................................................................................................1

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1مقدمه :...........................................................................................................................................................3

1-2 بیان مسأله :...................................................................................................................................................4

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش :...............................................................................................................7

1-4 اهداف پژوهش :..........................................................................................................................................8

1-4-1 هدف کلی :..................................................................................................................................8

1-4-2اهداف جزئی:.................................................................................................................................9

1-5 سؤال های تحقیق :.......................................................................................................................................9

1-6 فرضیه های پژوهش :.................................................................................................................................10

1-7 تعریف واژه ها و اصطلاحات :...................................................................................................................10

1-7-1 تعاریف مفهومی :....................................................................................................................10

1-7-2 تعاریف عملیاتی :.....................................................................................................................11

فصل دوم : مروری بر تحقیقات انجام شده(ادبیات و مستندات ، چارچوب ها و مبانی ، سابقه و پیشینه تحقیق)

2-1 مقدمه :........................................................................................................................................................13

2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :............................................................................................................13

2- 2-1 باورهای خودکارآمدی :...........................................................................................................13

2-2-1-1 مفهوم باورهای خودکارآمدی :..............................................................................................13

2-2-1-2 مبانی نظری خودکارآمدی :...................................................................................................16

2-2-1-3 انتظارات کارآمدی :...............................................................................................................17

2-2-1-3-1 انتظارات پیامد :.......................................................................................................17

2-2-1-3-2 انتظارات کارآمد :.....................................................................................................17

2-2- 1-4 مراحل رشد خودکارآمدی :..................................................................................................18

2-2-1-5 نظریه های خودکارآمدی :.....................................................................................................19

2-2-1-6 ابعاد خودکارآمدی :...............................................................................................................22

2-2-1-6-1 خودکارآمدی برای عملکرد :.......................................................................................22

2-2-1-6-2 خودكارآمدي براي يادگيري :......................................................................................23

2-2-1-7 منابع خودکارآمدی :..............................................................................................................23

2-2-1-7-1 تجربه مستقیم :........................................................................................................24

2-2-1-7-2 تجربه جانشینی :......................................................................................................24

2-2-1-7-3 قانع سازی کلامی :..................................................................................................25

2-2-1-7-4 حالت فیزیولوژیکی(برانگیختگی هیجانی) :..............................................................25

2-2-1-8 تاثير خودكارآمدي بر رفتار :..................................................................................................25

2-2-1-8-1 انتخاب فعاليت‌ها و موقعيت‌ها :..................................................................................25

2-2-1-8-2 تفكر و تصميم گيري :.................................................................................................26

2-2-1-8-3 هيجان‌پذيري :.............................................................................................................26

2-2-1-8-4 قدرتمندي :................................................................................................................26

2-2-1-9 خودکارآمدی و سبک های تفکر :.........................................................................................26

2-2-1-10 خودکارآمدی تحصیلی :....................................................................................................28

2-2-1-11 خودكارآمدي و پيشرفت تحصيلي :...................................................................................30

2-2-1-12 خودکارآمدی و جنسیت :..................................................................................................35

2-2-2دورنمای تکاملی شادکامی در روان شناسی:...........................................................................................36

2-2-2-1 شادکامی و مفهوم آن :.........................................................................................................36

2-2-2-2 تعاریف نظری شادکامی :...................................................................................................40

2-2-2-3 شادکامی، ساختار و مؤلفه ها:............................................................................................42

2-2-2-4 شادکامی و رویدادهای زندگی:...........................................................................................43

2-2-2-5 شادکامی، اهداف و فرهنگ :................................................................................................44

2-2-2-6 شادکامی و تفاوت های وابسته به سن :...............................................................................45

2-2-2-7 شادکامی و مذهب :.............................................................................................................47

2-2-3درگیری والدین در امور تحصیلی :........................................................................................................49

2-2-3-1 نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان :.................................................................................49

2-2-3-2 پیشرفت تحصیلی دغدغه خانواده ها :...........................................................................................49

2-2-3-3 درگیری خانواده در امور تحصیلی :...................................................................................................50

2-2-3-4 نقش والدین در راهنمایی تحصیلی فرزندان :....................................................................................51

2-2-3-5 غنی کردن محیط خانواده توسط والدین :..........................................................................................52

2-2-3-6 الگوي روابط والد و فرزند :..............................................................................................................53

2-2-3-7 سبک های والدین :...........................................................................................................................54

2-2-3-8 تحصیلات والدین :............................................................................................................................54

2-2-4 پیشرفت تحصیلی :...............................................................................................................................55

2-2-4-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :......................................................................................................55

2-2-4-2 عوامل موثر در عملکرد تحصيلي :........................................................................................57

2-2-4-2-1 عوامل فردی :...............................................................................................................57

2-2-4-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :......................................................................................57

2-2-4-2-3 عوامل آموزشگاهی :.....................................................................................................57

2-2-4-2-4 جنس :..........................................................................................................................57

2-2-4-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :.................................................................................. 58

2-2-4-4 عوامل مؤثر بر پيشرفت و افت تحصيلي :.............................................................................60

2-2-4-5 اهمیت پيشرفت تحصيلي:....................................................................................................60

2-2-4-6 پیشرفت تحصیلی و مفهوم خود :..........................................................................................61

2-2-4-7 نقش والدین در موفقیت‌های تحصیلی و رفتاری فرزندان :...................................................65

2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :............................................................................................................................66

2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :........................................................................................66

2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :....................................................................................................68

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه :.......................................................................................................................................................70

3-2 نوع پژوهش :.............................................................................................................................................70

3-3 جامعه آماري :.............................................................................................................................................70

3-4 نمونه و روش نمونه گيري :.......................................................................................................................70

3-4-1 تعیین حجم نمونه :...........................................................................................................................70

3-4-2 روش نمونه گیری :...........................................................................................................................71

3-5 ابزارهای پژوهش :......................................................................................................................................71

3-5-1 معرفی پرسشنامه خودکارآمدی :.......................................................................................................71

3-5-1-1 روایی پرسشنامه خودکارآمدی :...........................................................................................72

3-5-1-2 پایایی پرسشنامه خودکارآمدی :..........................................................................................72

3-5-1-3شیوه نمره گذاری پرسشنامه خودکارآمدی:......................................................................73

3-6 پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ):....................................................................................................73

3-6-1 معرفی پرسشنامهشادکامی آکسفورد(OHQ) :..................................................................................73

3-6-2 رواییپرسشنامهشادکامی آکسفورد(OHQ) :....................................................................................74

3-6-3 پایایی شادکامی آکسفورد(OHQ) :..................................................................................................75

3-6-4 شیوه نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) :..............................................................76

3-7 پرسشنامه درگیری والدین در امور تحصیلی :.............................................................................................76

3-7-1 معرفی کلی آزمون :...........................................................................................................................76

3-8روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :................................................................................................................77

فصل چهارم : تجزيه و تحليل و بیان نتایج حاصل از تحقیق

4-1 مقدمه :........................................................................................................................................................79

4-2 یافته های توصیفی پژوهش :......................................................................................................................79

4-2-1 وضعیت اقتصادی خانواده ها :..........................................................................................................79

4-2-2 نوع مدرسه :......................................................................................................................................80

4-2-3 تحصیلات پدر دانش آموزان :..........................................................................................................82

4-2-4 شغل پدر :.........................................................................................................................................83

4-3یافته های استنباطی پژوهش :.....................................................................................................................85

4-3-1 فرضیه اول :.....................................................................................................................................85

4-3-2 فرضیه دوم :.....................................................................................................................................85

4-3-3 فرضیه سوم :....................................................................................................................................86

4-3-4 فرضیه چهارم :.................................................................................................................................86

4-3-5 فرضیه پنجم :...................................................................................................................................87

فصل پنجم : بحث و تفسیر و نتیجه گیری و جمع بندی

5-1 مقدمه :........................................................................................................................................................91

5-2 یافته های اصلی :........................................................................................................................................91

5-3 محدوديت هاي تحقیق :.............................................................................................................................96

5-4 پیشنهادهای کاربردی :................................................................................................................................96

5-5 پیشنهادهای اجرایی :...................................................................................................................................97

منابع

منابع فارسی...................................................................................................................................99

منابع غیرفارسی...........................................................................................................................103

پیوست

پیوست الف .................................................................................................................................113

پیوست ب :..................................................................................................................................115

پیوست ج :...................................................................................................................................122

چکیده انگلیسی........................................................................................................................................124

 

فهرست جدول ها

عنوان صفحه

جدول 2-1 مؤلفه های شادکامی(دینر،سو، لوکاس و اسمیت،1999) :...............................................................42

جدول4-1. توزیع فراوانی درصد و درصد تجمعی افراد شرکت کننده در پژوهش حاضر بر حسب وضعیت اقتصادی :.................................79

جدول4-2. جدول توافقی فراوانی و درصد نوع مدارس در پژوهش حاضر:.....................................................80

جدول 4-3. جدول فراوانی، درصد و درصد تجمعی تحصیلات پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش :..82

جدول 4-4. جدول فراوانی، درصد و درصد شغل پدر دانش‎آموزان شرکت کننده در پژوهش :.......................83

جدول4-5. ضرایب همبستگی ساده بین خودکارامدی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :...............................85

جدول 4-6. ضرایب همبستگی ساده بین شادکامی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان :....................................85

جدول 4-7. ضرایب همبستگی ساده بین درگیری والدین در امور تحصیلی و پیشرفت تحصیلی :..................86

جدول 4-8.. ضرایب همبستگی ساده بین خود کارآمدی ، درگیری والدین در امور تحصیلی با شادکامی دانش آموزان :.................................86

جدول 4-9. جدول خلاصه مدل رگرسیون همزمان جهت پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی :............................................................................87

جدول 4-10. جدول خلاصه نتایج تحلیل واریانس یک‎راهه برای پیش بینی متغیر پیشرفت تحصیلی بر اساس متغیرهای خودکارامدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی :............................................................88

جدول4-11. جدول ضرایب معادله رگرسیونی همزمان، خودکارامدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی :........................................88

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1. شرکت در مراسم مذهبی و شادکامی :............................................................................................48

نمودار 4-1. نمودار ستونی توزیع درصد درآمد خانواده در پژوهش حاضر :.....................................................80

نمودار 4-2. نمودار ستونی توزیع درصد مدارس در پژوهش حاضر :...............................................................81

نمودار4-3. نمودار ستونی توزیع درصد تحصیلات پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر :.................................83

نمودار 4-4. نمودار ستونی توزیع درصد شغل پدر دانش‎آموزان در پژوهش حاضر :........................................84

نمودار 4-5. نمودار مقادیر بتای متغیرهای پیش بین :.........................................................................................89


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 186

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.