تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 56
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333327

نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه منطقه 18 تهران


نقش فناوری اطلاعات بر رشد حرفه ای دبیران دوره متوسطه منطقه 18 تهران

چکیده:

فناوری اطلاعات علم نوظهور و رو به پیشرفتی است که سالانه شاهد حضور این علم در عرصه های مختلف و خبرهای مهم از نفوذ این علم در زندگی بشر هستیم .حضور دانش و آموزش و پرورش نیز یکی از این عرصه ها است که خالی از تاثیر فناوری اطلاعات مخصوصا کامپیوتر و اینترنت نبوده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و رشد حرفه ای دبیران در شهر تهران انجام شد. طرح تحقیق از نوع تحقیقات پیمایشی است و جامعه آماری شامل کلیه دبیران مشغول به تدریس در منطقه 18 می باشد و نمونه شامل 100 دبیر که به صورت خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در تحقیق شرکت داده شدند . به منظور ارزیابی رابطه فناوری اطلاعات و رشد حرفه ای دبیران از پرسشنامه فناوری اطلاعات و آموزش که به صورت محقق ساخته بود مورد استفاده قرار گرفت این آزمون شامل چهار بخش (رشد دبیران ،رشد دانش آموزان ،شیوه آموزش و تدریس و در نهایت تعامل دبیر و دانش آموز) تهیه شد .که از روایی و پایای قابل قبول برخوردار بوده است . تحلیل نتایج داده های به دست آمده از طریق آزمون T تک نمونه ای و تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که فناوری اطلاعات با متغیرهای آموزشی (رشد دبیران ،رشد دانش آموزان، شیوه آموزش و تدریس و در نهایت تعامل دبیر و دانش آموز) و فناوری اطلاعات از دیدگاه دبیران با هم رابطه قوی دارند . همچنین تفاوتی بین دبیران سه شاخه (ریاضی ،تجربی ،انسانی) دیده نشد و همه این دبیران بر این باور هم عقیده هستند که فناوری اطلاعات و متغیر های آموزشی با یک دیگر ارتباط دارند . امروزه تمام مدارس مخصوصا مدارس هوشمند با فناوری اطلاعات در هم آمیخته شده اند همچنین سیستم کلان آموزشی و برنامه ریزی کلان آموزشی کشور باید با درنظر گرفتن این رابطه طرح ریزی شود تا بستر مناسب برای رشد و ارتقای دبیران از طریق فناوری اطلاعات را فراهم کند .

 

فهرست مطالب

 عنوان صفحه

فصل اول : کلیات پژوهش... 1

مقدمه:2

بیان مسئله3

اهمیت وضرورت پژوهش... 4

اهداف پژوهش... 5

فرضیه هاوسوال پژوهش... 5

تعریف نظری وعملی مفاهیم. 6

تعاریف عملیاتی :7

فصل دوم : ادبیات پژوهش... 8

فناوری.. 9

تاریخچه فناوری اطلاعات وارتباطات.. 13

تاریخچه فناوری اطلاعات وارتباطات درایران. 14

حوزه های فناوری اطلاعات وارتباطات.. 16

کامپیوترچگونه میتواندبه یادگیری افرادکمک میکند؟. 17

گوش دادن به عنوان یک مهارت.. 26

تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات دریادگیری.. 27

فاواوکیفیت آموزشی.. 28

فناوری اطلاعات وارتباطات درآموزش... 29

اهمیت وضرورت فناوری اطلاعات درنظام آموزشی کشور. 30

تأثیرفناوری اطلاعات وارتباطات (فاوا) برکارکردهای نظام آموزش وپرورش... 32

جایگاه فناوری اطلاعات درآموزش... 34

فناوری آموزشی.. 35

ویژگی های فناوری آموزشی.. 37

کاربردفناوری درتعلیم وتربیت... 39

کارکردهای فناوری های آموزشی دریادگیری.. 40

فوایدفناوری آموزشی درآموزش ویادگیری.. 42

تاریخچه پیدایش وتحول فناوری آموزشی.. 46

وظایف،مسئولیتهاونقشهای دبیران درنظام پویای آموزش مبتنی برفناوری اطلاعات و ارتباطات.. 48

ایجادانگیزه دردبیران نسبت به کاربرد فاوا59

انعطاف پذیری فرصت های رشدوتوسعه حرفه ای.. 62

ویژگیهای آموزشی دبیران امروز. 64

دانش آموزان وفاوا66

فناوری اطلاعات و ارتباطات ونقش های جدید دبیر ودانش آموز. 68

چالش های دبیران درکاربردفاوا72

پیشینه پژوهشی.. 74

فصل سوم : روش... 78

مقدمه. 79

طرح کلی پژوهش... 79

جامعه آماری.. 79

نمونه وروش نمونه گیری.. 79

روش گردآوری اطلاعات.. 80

ابزاراندازهگیری.. 80

روایی.. 80

پایایی.. 80

جدول ضرایب آلفای کرنباخ ازپرسشنامه فناوری اطلاعات.. 81

شیوه گردآوری داده81

شیوه های آماری مورد استفاده81

فصل چهارم : تجزی وتحلیل داده ها82

توصیف داده ها83

ویژگی جمعیت شناختی آزمودنیها83

جدولشماره1-4- توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک رشته تحصیلی.. 83

نمودارشماره1-4- توزیع فراوانی افراد شرکت کننده درپژوهش به تفکیک گروه84

جدول 2-4 - فراوانی ودرصدسابقه کاری ( دبیران ) درپژوهش... 84

نمودار 2-4 - فراوانی سابقه کاری افرادشرکت کننده درپژوهش... 85

جدول 3-4 – تحلی دادهای توصیفی ازداده های به دست آمده ازپرسشنامه فناوری اطلاعات.. 85

نمودار 3-4 : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش... 86

نمودار 4-4 : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات بامتغیرهای مرتبط باآموزش... 86

‌یافته‌های استنباطی:86

جدول 4-4 - تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تک نمونها )87

جدول 5-4 - تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها )87

جدول 6-4 - تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تک نمونها )88

جدول 7-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (رشددبیر)88

جدول 8-4 نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (اثربخشی تدریس )89

جدول 9-4 نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (تعامل دانش آموز ودبیر)89

مقدمه :93

فرضیه کلی پژوهش... 93

نقش دبیران درفاوا95

محدودیت ها99

پیشنهادهای تحقیق.. 99

منابع ومآخذ. .

 

فهرست جداول

جدول ضرایب آلفای کرنباخ ازپرسشنامه آگاهی ورزشی. 81

جدول1-4- توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک رشت تحصیلی.. 83

جدول 2-4 - فراوانی ودرصدسابقه کاری ( دبیران ) درپژوهش... 84

جدول 3-4 - تحلیل دادهای توصیفی ازداده های بهدست آمده ازپرسشنامه فناوری اطلاعات.. 85

جدول 4-4 - تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تکنمونهای )87

جدول 5-4 - تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمونt تکنمونهای )87

جدول 6-4 - تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تکنمونهای )87

جدول 7-4 - تحلیل دادهای به دست آمده ازدبیران درسطح استنباطی ( آزمون t تکنمونهای )88

جدول 8-4: نتایج آزمون تحلیل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (رشددبیر)88

جدول 10-4 نتایج آزمون تحليل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (اثربخشی تدریس )89

جدول 11-4 نتایج آزمون تحليل واریانس برای دبیران سه شاخه تحصیلی (تعامل دانش آموزودبیر)89

 

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 توزیع فراوانی افرادشرکت کننده درپژوهش به تفکیک گروه84

نمودار 2-4 فراوانی سابقه کاری افراد شرکت کننده درپژوهش... 85

نمودار 3-4 میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات با متغیرهای مرتبط باآموزش... 86

نمودار 4-4 : میانگین نمرات رابطه فناوری اطلاعات با متغیرهای مرتبط باآموزش... 86


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 522

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.