تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 338
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332902

رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... در سال 1392


رابطه بین رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی  در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... در سال 1392

 چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین رابطه رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... در سال 1392می باشد.روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه مورد مطالعه،شامل تمامی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد .... در سال 1392 می باشد.با توجه به اینکه تعداد کل کارکنان 200نفر می باشد، حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گيري تصادفی ساده132 نفرانتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این تحقیق شامل سه پرسشنامه هوش اخلاقی کیل و جوردن (2011) ، تعهد سازمانی آلن و مایر(1991)و رهبری معنوی فرای و همکاران (2005) بوده است.جهت تجزيه و تحليل از روشهاي آمار توصيفي(ميانگين و انحراف استاندارد) و در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگي و رگرسيون استفاده شده است که نتایج نشان داد : بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.ابعاد رهبری معنوی و ابعاد هوش اخلاقی قادر به پیش بینی تعهد سازمانی می باشند. ضمن اینکه در بین متغیرهای ابعاد رهبری معنوی و ابعاد هوش اخلاقی، متغیر توانایی در بخشش اشتباهات دیگران نسبت به دیگر متغیرها پیش بینی کننده قوی تری برای تعهد سازمانی می باشد.

کلید واژه ها : هوش اخلاقی، رهبری معنوی، تعهد سازمانی

 

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده............................................................................................................................................................................... 1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه.......................................................................................................................................................................3

1-2-بیان مسأله .............................................................................................................................................................5

1-3-اهمیت و ضرورت ..................................................................................................................................................8

1-4-اهداف تحقیق .....................................................................................................................................................10

1-5-فرضیه های پژوهش ..........................................................................................................................................11

1-6-سئوال پژوهش ....................................................................................................................................................11

1-7-تعاریف نظری.......................................................................................................................................................11

1-7-1-رهبری معنوی................................................................................................................................................11

1-7-2-هوشاخلاقی.................................................................................................................................................11

1-7-3-تعهد سازمانی................................................................................................................................................11

1-7-4-تعاریف عملیاتی..............................................................................................................................................12

1-8-1-رهبری معنوی................................................................................................................................................12

1-8-2-هوش اخلاقی.................................................................................................................................................12

1-8-3-تعهد سازمانی................................................................................................................................................12

فصل دوم: پیشینه تحقیق

2-1-مبانی نظری متغیرها..........................................................................................................................................14

2-1-1-تعریف تعهد سازمانی ...................................................................................................................................14

2-1-1-1-ويژگيهاي شخصي موثربر تعهد سازماني............................................................................................21

2-1-1-2-خصوصيات شغلي و تعهد سازماني........................................................................................................22

2-1-1-3- تاثير روابط گروهي و رابطه با رهبر بر تعهدسازماني......................................................................22

2-1-1-4-ويژگيهاي سازمان و تعهد سازماني......................................................................................................23

2-1-1-5-انواع تعهد...................................................................................................................................................25

2-2-مبانی نظری هوش اخلاقی ..............................................................................................................................27

2-2-1-تاريخچه هوش ..............................................................................................................................................27

2-2-2-انواع هوش از ديدگاه روان شناسان............................................................................................................29

2-2-3-هوش معنوي .................................................................................................................................................33

2-2-4-هوش فرهنگي ...............................................................................................................................................34

2-2-5-هوش مصنوعي ..............................................................................................................................................34

2-2-6-هوش سازماني.................................................................................................................................................35

2-2-7-هوش اخلاقی..................................................................................................................................................35

2-2-8-تعریف هوش اخلاقی ....................................................................................................................................36

2-2-9-هفت فضليت هوش اخلاقي.........................................................................................................................37

2-2-10-هفتاصلضروريهوشاخلاقي.............................................................................................................39

2-2-11-اصولهوشاخلاقيبورباازديدگاهاسلامي...........................................................................................41

2-3-12-اصولهوشاخلاقيدرمديريت...............................................................................................................43

2-3-تعریف رهبری .................................................................................................................................................43

2-3-1تعریف سبک رهبری ................................................................................................................................... 45

2-3-2-مروری بر روند تکاملی سبک های رهبری ..............................................................................................46

2-3-3-نظریه های رهبری.........................................................................................................................................48

2-3-4-نظریه های نوین رهبری ............................................................................................................................52

2-3-5-تعریف معنویت................................................................................................................................................56

2-3-6-سازمان‌هاي معنوي........................................................................................................................................60

2-3-7-رهبری معنوی.................................................................................................................................................60

2-3-8-عناصر تشيكل دهنده‌ رهبري معنوي........................................................................................................64

2-3-9-ويژگي‌هاي رهبران .معنوي..........................................................................................................................64

2-4-پیشینه پژوهش....................................................................................................................................................66

2-4-1- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور....................................................................................................66

2-4-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور .......................................................................................................67

2-5-جمع بندی............................................................................................................................................................71

الگوی مفهومی تحقیق..................................................................................................................................................74

فصل سوم: روش کار و تحقیق

3-1-روش تحقیق.........................................................................................................................................................76

3-2-جامعه آماری ، روش و نمونه آماري...............................................................................................................76

3-3-ابزار گرد آوری اطلاعات....................................................................................................................................76

3-3-1-پرسشنامه تعهد سازمانی..............................................................................................................................77

3-3-2-پرسشنامه رهبری معنوی.............................................................................................................................78

3-3-3-پرسشنامه هوش اخلاقی.............................................................................................................................79

3-4-روش تجزیه و تحلیل داده ها..........................................................................................................................80

3-5-ملاحضات اخلاقی ..............................................................................................................................................80

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1-آمار توصیفی.........................................................................................................................................................82

4-1-1-بررسی توصیفی نمرات رهبری معنوی و ابعاد آن .................................................................................82

4-1-2-بررسی توصیفی نمرات تعهد سازمانی...................................................................................................... 83

4-1-3-بررسی توصیفی نمرات هوش اخلاقی و ابعاد آن ...................................................................................83

4-2- آمار استنباطی....................................................................................................................................................84

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-خلاصه پژوهش ..................................................................................................................................................89

5-2-بحث و نتیجه گیری...........................................................................................................................................89

5-3-محدودیت های پژوهشی...................................................................................................................................96

5-3-1-محدودیت های در اختیار محقق ...............................................................................................................96

5-3-2-محدودیت های خارج از اختیار محقق .....................................................................................................97

5-4-پیشنهاد های تحقیق ........................................................................................................................................97

5-4-1-پیشنهادهای کاربردی...................................................................................................................................97

5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی..................................................................................................................................98

 

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی.................................................................................................................................................100

فهرست منابع انگلیسی............................................................................................................................................. 106

پیوست

پرسشنامه ها................................................................................................................................................................111

چکیده انگلیسی .........................................................................................................................................................115

 

فهرست جدول ها

3-1.جدول:مولفه های پرسشنامه تعهد سازمانی.................................................................................................. 77

3-2.جدول:نحوه نمره گذاری پرسشنامه تعهد سازمانی.................................................................................... 77

3-3.جدول:نحوه نمره گذاری پرسشنامه رهبر ی معنوی................................................................................. 78

3-4.جدول:مولفه های پرسشنامه هوش اخلاقی................................................................................................... 79

3-5.جدول:نحوه نمره گذاری پرسشنامه هوش اخلاقی..................................................................................... 79

4-1.جدول:بررسی میانگین و انحراف استاندارد رهبری معنوی و ابعاد آن................................................... 82

4-2.جدول: بررسی میانگین و انحراف استاندارد تعهد سازمانی........................................................................ 82

4-3.جدول:بررسی میانگین و انحراف استاندارد هوش اخلاقی و ابعاد آن....................................................... 83

4-4.جدول:ضریب همبستگی بین ابعاد رهبری معنوی و هوش اخلاقی با تعهد سازمانی......................... 84

4-5.جدول:تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد رهبری معنوی با تعهد سازمانی به روش همزمان............................. 85

4-6.جدول:تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش اخلاقی با تعهد سازمانی به روش همزمان................................... 86

4-7.جدول:تحلیل واریانس و مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد هوش اخلاقی و ابعاد رهبری معنوی با تعهد سازمانی به روش گام به گام ........................................................................................................ 87


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 185

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.