تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 79
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332521

رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ....


رابطه ی ویژگی های شخصیت با اعتیاد به بازی های رایانه ای در  دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامي واحد ....

چکیده

رابطه بین ویژگی های شخصیت و وابستگی به بازی های رایانه ای بر روی نمونه ای 400 نفری از دانشجویان (200 نفرد مرد و 200 نفر زن) آزموده شد. در مطالعه حاضر، فرض براین است که ابعاد پنجگانه شخصیت (روانرنجوری، برونگرایی، بازبودن، توافقجویی و وظیفه شناسی)، می توانند وابستگی به بازی های رایانه ای را پیش بینی کنند. برای ارزیابی فرضیات تحقیق از آزمون های Tتست، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی با نرم افزار SPSSاستفاده شد. اگرچه تحلیل الگوی رگرسیونی برازندگی الگو را با داده ها مورد حمایت قرار داند، و فرض اصلی این مطالعه تأیید شد، اما از میان ابعاد پنجگانه شخصیت، ویژگی های روانرنجوری، برونگرایی و بازبودن به سبب نداشتن نقش پیشبین قابل توجه از تحلیل حذف شدند. بنابراین، تنها ابعاد توافق جویی و با وجدان بودن سهم قابل توجهی را در پیش بینی اعتیاد به بازی داشته و با اعتیاد به بازی همبستگی چندگانه منفی معنی داری دارند. نتایج بدست آمده موید این نظریه هستند که پرداختن افراطی به بازی های رایانه ای نه فقط متاثر از محتوای بازی هاست، بلکه ویژگی های فردی نیز در گرایش افراد به بازی ها نقش مهمی ایجاد می کند، به طوری که ویژگی های شخصیتی افراد، تمایلات آن ها را تا حدی جهت می دهد.

واژگان کلیدی: ابعاد پنج گانه شخصیت؛ وابستگی به بازی های رایانه ای، دانشجویان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده .................................................................................................................................. 1

فصل اول: موضوع پژوهش

1-1- بیان مسئله ........................................................................................................................................................ 2

1-2- ضرورت و اهمیت پژوهش ............................................................................................................................. 4

1-3- اهداف تحقیق ................................................................................................................................................... 6

1-3-1- اهداف علمی ................................................................................................................................................ 7

1-3-2- اهداف کاربردی ........................................................................................................................................... 7

1-4- فرضیات پژوهش .............................................................................................................................................. 7

1-4-1- فرضیه اصلی ................................................................................................................................................ 7

1-4-2- فرضیات فرعی ............................................................................................................................................. 8

1-5- سوال پژوهش ................................................................................................................................................... 8

1-6- تعاریف نظری .................................................................................................................................................... 8

1-1-6- تعریف نظری ویژگی های شخصیت ...................................................................................................... 8

1-2-6- تعریف نظری وابستگی به بازی رایانه ای .............................................................................................. 9

1-7- تعریف عملیاتی ................................................................................................................................................ 9

1-1-7- تعریف عملیاتی ویژگی های شخصیت .................................................................................................. 9

1-2-7- تعریف عملیاتی وابستگی به بازی رایانه ای ......................................................................................... 9

فصل دوم : پیشینه تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................................................................... 10

2-1- مبانی نظری بازی رایانه ای ......................................................................................................................... 10

2-2- نظریه های راجع به بازی ............................................................................................................................. 12

2-2-1- نظرات پیشوایان اسلام و دانشمندان اسلام ........................................................................................ 12

2-2-2- نظریه ویگوستگی ...................................................................................................................................... 12

2-2-3- نظریه پیاژه ................................................................................................................................................. 13

2-2-4- نظریه روان تحلیل گری .......................................................................................................................... 13

2-2-5- نظریه های بازی ........................................................................................................................................ 13

2-2-6- نظریات دیگر دانشمندان ......................................................................................................................... 15

2-2-6-1- نظریه ی جان سولر ............................................................................................................................. 15

2-7- تاریخچه ی بازی های رایانه ای ................................................................................................................. 20

2-7-1- تاریخچه ی بازی های رایانه ای در ایران ............................................................................................ 23

2-8- ویژگی های بازی رایانه ای .......................................................................................................................... 24

2-9- اعتیاد و وابستگی به بازی های رایانه ای .................................................................................................. 26

2-10- ساختار بازی رایانه ای ................................................................................................................................ 29

2-11- انواع بازی های رایانه ای ........................................................................................................................... 30

2-12- اثرات مختلف بازی های رایانه ای ........................................................................................................... 30

2-13- مزیت های بازی های رایانه ای ............................................................................................................... 32

2-14- نظریه های مربوط به شخصیت ............................................................................................................... 34

2-14-1- نظریه یونگ ............................................................................................................................................. 36

2-14-2- نظریه آدلر ................................................................................................................................................ 36

2-14-3- نظریه آیزنگ ........................................................................................................................................... 36

2-14-4- نظریه اریک اریکسون ........................................................................................................................... 37

2-14-5- نظریه گوردن آلپورت ............................................................................................................................ 37

2-14-6- ریموند کیل ............................................................................................................................................. 38

2-14-7- جورج کلی ............................................................................................................................................... 38

2-14-8- اسکینر ...................................................................................................................................................... 38

2-15- بررسی تحقیقات انجام شده ..................................................................................................................... 39

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه ........................................................................................................................................................................... 51

3-1- طرح کلی پژوهش ......................................................................................................................................... 51

3-2- جامعه آماری پژوهش ................................................................................................................................... 51

3-3- ابزارها و مقیاس های سنجش ..................................................................................................................... 51

3-4- پرسش نامه شخصیتی نئوفرم کوتاه .......................................................................................................... 52

3-4-1- اعتبار و روایی NEO –FFI ................................................................................................................. 52

3-5- پرسش نامه اعتیاد به بازی رایانه ای مشکل دار ..................................................................................... 53

3-5-1- روایی و پایایی پرسش نامه اعتیاد به بازی رایانه ای ........................................................................ 54

3-6- روش اجرایی پژوهش .................................................................................................................................... 54

فصل چهارم: یافته های پژوهش

مقدمه ........................................................................................................................................................................... 56

4-1- یافته های توصیفی ........................................................................................................................................ 56

4-2- مربوط به اعضای نمونه ................................................................................................................................. 56

4-3- مربوط به متغیرهای پژوهش ....................................................................................................................... 56

4-4- یافته های استنباطی ..................................................................................................................................... 57

4-5- ضریب همبستگی خطی پیرسون ............................................................................................................... 57

4-6- آزمون t گروه های مستقل .......................................................................................................................... 58

4-7- رگرسیون خطی چندگانه ............................................................................................................................. 62

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

مقدمه ........................................................................................................................................................................... 63

5-1- تبیین یافته های مربوط به فرضیات پژوهش .......................................................................................... 63

5-1-1- تبیین یافته های مربوط به فرضیه اصلی ............................................................................................ 63

5-1-2- تبیین یافته های مربوط به فرضیات فرعی ......................................................................................... 66

5-2- محدودیت ........................................................................................................................................................ 72

5-3- پیشنهادات ....................................................................................................................................................... 74

5-3-1- پیشنهادات کاربردی ................................................................................................................................ 74

5-3-2- پیشنهادات پژوهشی ................................................................................................................................ 74

منابع و مآخذ

منابع .............................................................................................................................................................................. 76

 

فهرست جداول

جدول 4-1- یافته های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش برای کل آزمودنی ها ................................. 57

جدو.ل 4-2 : ماتریس ضرایب همبستگی ساده خطی بین متغیرهای مورد مطالعه .................................... 58

جدول 4-3 : نتایج حاصل از آزمون t گروه های مستقل جنسیت ................................................................. 59

جدول 4-4: نتایج حاصل از آزمون t گروه های مستقل اعتیاد به بازی ......................................................... 59

جدول 4-5: نتایج حاصل از آزمون t گروه های مستقل اعتیاد به بازی ........................................................ 60

جدول 4-6: نتایج حاصل از آزمون t گروه های مستقل اعتیاد به بازی ........................................................ 60

جدول 4-7: نتایج حاصل از آزمون t گروه های مستقل اعتیاد به بازی ........................................................ 61

جدول 4-8: نتایج حاصل از آزمون t گروه های مستقل اعتیاد به بازی ........................................................ 61

جدول 4-9: رگرسیون چندگانه بین ابعاد پنجگانه شخصیت با اعتیاد به بازی........................................62


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 195

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.