تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 86
  • بازدید دیروز : 187
  • بازدید کل : 332528

نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان)


نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان)

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی، نقش کشمکش های والدین در سازگاری فرزندان (اعتماد به نفس، پرخاشگری، سلامت روان) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مقطع تحصیلی راهنمایی تشکیل می دهند. روش نمونه گیری این تحقیق به صورت تصادفی می باشد. ابزارهای اندازه گیری شامل: پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر ومادر، پرسشنامه پرخاشگری، پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ و پرسشنامه سلامت عمومی می باشد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از ماتریس همبستگی و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار spss انجام شده است. نتایج پژوهش نشان داد که تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی پدر پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی، خشم و نمره کل پرخاشگری نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی صرفاً پیش بینی کننده مثبت خصومت نوجوان بوده است و تاکتیک استدلال پدران نیز پیش بینی کننده منفی پرخاشگری (بدنی، خشم) نوجوان بوده است. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی پدر، پرخاشگری کلامی پدر و همچنین تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر پیش بینی کننده منفی عزت نفس نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری فیزیکی مادر پیش بینی کننده مثبت سلامت عمومی نوجوان می باشد. تاکتیک حل تعارض پرخاشگری کلامی مادر پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی، خشم، خصومت و نمره کل پرخاشگری نوجوان می باشد. همچنین تاکتیک حل تعارض فیزیکی مادر نیز پیش بینی کننده مثبت پرخاشگری بدنی و خشم نوجوان می باشد. در آخر نیز ملاحظه شد که بین دو گروه دختران و پسران درمتغیرهای پژوهش فقط در بعد پرخاشگری بدنی تفاوت وجود دارد که این تفاوت به نفع پسران است.

در مجموع یافته ها حاکی از آن بود که استفاده والدین از تاکتیک های مخرب در مواجه با تعارض با همسر ( نظیر پرخاشگری کلامی و فیزیکی) بر اعتماد به نفس، پرخاشگری و سلامت روان نوجوانان تأثیرات منفی دارد و تاکتیک سازنده استدلال تاثیرات مثبت بر همین شاخص های سازگاری روانی دارد.

واژگان کلیدی : کشمکش های والدین، سازگاری فرزندان، اعتماد به نفس، پرخاشگری، سلامت روان

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده:1

فصل اول - کلیات تحقیق

1-1- مقدمه. 3

1-2- بیان مسأله. 5

1-3- ضرورت های انجام تحقیق:10

1-4- تعاریف نظری متغیرهای پژوهش:12

1-4-1- تعارضات زناشویی:12

1-4-2- اعتماد به نفس:13

1-4-3- پرخاشگری:13

1-4-4- سلامت روان:13

1-5- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:13

1-5-1- تعارضات زناشویی:13

1-5-2- اعتماد به نفس:14

1-5-3- پرخاشگری:14

1-5-4- سلامت روان:14

1-6- اهداف تحقیق.. 14

فصل دوم – مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی

2-1- مقدمه. 16

2-2- مبانی نظری سازه های پژوهش.... 16

2-2-1- تعارضات زناشویی.. 16

2-2-2- اعتماد به نفس.... 24

2-2-3- پرخاشگری.. 31

2-2-4- سلامت روان.. 41

2-3- تحقیقات پیشین در خصوص ارتباط تعارضات و کشمکش های والدین با سازگاری فرزندان.. 55

2-4- نقد مطالعات انجام شده67

2-5- نتیجه گیری.. 67

2-6- فرضیه های تحقیق.. 68

2-6-1- فرضیه اصلی.. 68

2-6-2- فرضیه جانبی.. 68

فصل سوم – روش تحقیق

3-1- مقدمه. 71

3-2- روش تحقیق.. 71

3-3- جامعه آماری.. 71

3-4- نمونه و روش نمونه گیری.. 72

3-4-1- جنسیت... 72

3-4-2- سن.. 72

3-5- ابزارهای سنجش.... 72

3-5-1- پرسشنامه مقیاس تاکتیک های حل تعارض پدر ومادر73

3-5-2- پرسشنامه مقیاس عزت نفس روزنبرگ... 74

3-5-3- پرسشنامه پرخاشگری.. 75

3-5-4-پرسشنامه سلامت عمومی ( 12 سوالی )77

3-6- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:79

3-7- روش اجرای پژوهش.... 80

3-8- ملاحظات اخلاقی.. 80

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه. 82

4-2- یافته های توصیفی مربوط به متغیر های پژوهش.... 82

4-3- ماتریس همبستگی مربوط به متغیر های پژوهش.... 83

4-4- بررسی فرضیه های پژوهش.... 85

4-5- یافته های جانبی پژوهش (بررسی تفاوت های جنسیتی در متغیرهای پژوهش)100

فصل پنجم – بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 103

5-2- یافته های فرضیه های اصلی پژوهش.... 103

5-3- یافته های فرضیههای جانبی پژوهش.... 103

5-4- نتیجه گیری نهایی.. 112

5-5- پیشنهاد های کاربردی.. 116

5-6- محدودیت های پژوهش.... 117

5-7- پیشنهادهای پژوهشی.. 118

منابع و مآخذ120

منابع فارسی.. 121

منابع لاتین.. 126

پیوست ها

الف)پرسشنامه پرخاشگری:138

ب) پرسشنامه عزت نفس:140

ج) پرسشنامه سلامت عمومی:141

د) پرسشنامه تاکتیک های حل تعارض والدین:142

چکیده انگلیسی.. 143

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1: مشخصات جامعه آماری.. 71

جدول 3-2: مشخصات افراد نمونه بر حسب متغیر جنسیت... 72

جدول 3-3: یافته های توصیفی متغیر سن.. 72

جدول 4-1: یافته های توصیفی پرخاشگری و ابعاد آن.. 82

جدول 4-2: یافته های توصیفی متغیرهای عزت نفس و سلامت عمومی.. 82

جدول 4-3: یافته های توصیفی تاکتیک های حل تعارض پدر و مادر83

جدول4-4: همبستگی متغیرهای پژوهش.... 84

جدول4-5: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری بدنی نوجوان 85

جدول4-6: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری بدنی نوجوان 85

جدول4-7: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری کلامی نوجوان 86

جدول4-8: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض پدر بر پرخاشگری کلامی نوجوان 87

جدول4-9: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر87

جدول4-10: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر88

جدول4-11: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر89

جدول4-12: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر89

جدول4-13: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی نمره کل متغیر پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر90

جدول4-14: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر نمره کل پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر90

جدول4-15: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر عزت نفس (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر91

جدول4-16: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر عزت نفس بر تاکتیک های حل تعارض پدر91

جدول4-17: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر92

جدول4-18: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض پدر92

جدول4-19: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری بدنی نوجوان 93

جدول4-20: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری بدنی نوجوان 93

جدول4-21: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری کلامی نوجوان 94

جدول4-22: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی تاکتیک های حل تعارض مادر بر پرخاشگری کلامی نوجوان 94

جدول4-23: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر95

جدول4-24: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خشم (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر95

جدول4-25: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر خصومت (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر96

جدول4-26: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر خصومت(نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر96

جدول4-27: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی نمره کل متغیر پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر97

جدول4-28: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر نمره کل پرخاشگری (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر97

جدول4-29: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی متغیر عزت نفس (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر98

جدول4-30: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر عزت نفس بر تاکتیک های حل تعارض مادر98

جدول4-31: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش بینی سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر99

جدول4-32: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش بینی متغیر سلامت عمومی (نوجوان) بر تاکتیک های حل تعارض مادر99

جدول 4-33: مقایسه دو گروه دختر و پسر در متغیرهای پژوهش.... 101


مبلغ واقعی 21,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 19,950 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 558

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.