تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 623
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331478

نقش واسطه‌اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي در كاركنان کمیته امداد امام خمینی استان .....


نقش واسطه‌اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي  در كاركنان کمیته امداد امام خمینی استان .....

چكيده

هدف از اين پ‍ژوهش بررسی نقش واسطه اي عزت نفس سازماني در رابطه بين عدالت سازماني با سازگاري شغلي كاركنان بوده است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق شاما کارکنان کمیته امداد استان ..... به حجم 750 نفر بوده اند، نمونه آماري شامل 150 نفر است كه به روش نمونه‌گیری خوشه اي انتخاب شد .ابزار اندازه گيري پرسشنامه عزت نفس سازماني پير،گاردنر،كامينگزودانهام، پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريانو پرسشنامه عدالت سازماني نيهوفومورمن بوده است . تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد که عزت نفس در رابطه بين عدالت سازماني و سازگاري شغلي نقش ميانجي دارد .از طرفی مولفه هاي عدالت سازماني با سازگاري شغلي داراي ارتباط معني داري هستند. همچنين در بین مولفه هاي سازگاري شغلي عزت نفس سازماني با فعال بودن ، واكنش پذيري و پشتكار داراي ارتباط معني داري است .از طرف ديگر ازبین متغيرهاي پيش بين ، مولفه هاي عدالت سازماني عدالت توزيعي و عدالت رويه اي و متغير پيش بين عزت نفس سازماني با متغير ملاك سازگاي شغلي دارای رابطه معنادار هستند كه به ترتيب عزت نفس سازماني از عدالت توزيعي و عدالت توزيعي ازعدالت رويه اي بتای بزرگتری دارد و پیش‌بین قوی‌تری برای ساز گاري شغلي می‌باشد.

كليد واژه‌ها : سازگاري شغلي ، عدالت سازماني ، عزت نفس سازماني

 

فهرست مطالب

چکیده ..............................................................................................................................................................................1

فصل اول : كليات تحقيق

1-1 مقدمه..................................................................................................................................................................... 3

2-1 بيان مسئله........................................................................................................................................................... 5

3-1 اهميت و ضرورت پژوهش................................................................................................................................. 9

4-1 اهداف پژوهش.................................................................................................................................................... 11

1-4-1 هدف كلي....................................................................................................................................................... 11

2-4-1 اهداف جزيي.................................................................................................................................................. 11

5-1 فرضيه هاي پژوهش.......................................................................................................................................... 12

6-1 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها.............................................................................................................. 12

1-6-1 تعريف مفهومي سازگاري شغلي................................................................................................................ 12

2-6-1 تعريف عملياتي سازگاري شغلي............................................................................................................... 12

3-6- 1 تعريف مفهومي عدالت سازماني.............................................................................................................. 13

4-6-1 تعريف عملياتي عدالت سازماني................................................................................................................ 13

5-6-1 تعريف مفهومي عزت نفس سازماني........................................................................................................ 13

6-6-1 تعريف عملياتي عزت نفس سازماني........................................................................................................ 14

فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق

1-2 مباني نظري......................................................................................................................................................... 16

1-1-2 سازگاري شغلي............................................................................................................................................. 16

2-1-2 عوامل موثر بر سازگاري شغلي ................................................................................................................ 17

3-1-2 نظريه هاي سازگاري شغلي....................................................................................................................... 18

4-1-2 عدالت سازماني............................................................................................................................................. 21

5-1-2 ابعاد عدالت سازماني.................................................................................................................................... 23

6-1-2 نظريه عدالت سازماني................................................................................................................................. 27

7-1-2 عزت نفس...................................................................................................................................................... 30

8-1-2 ابعاد و زمينه هاي عزت نفس.................................................................................................................... 35

9-1-2 نظريه عزت نفس.......................................................................................................................................... 40

2-2 پيشينه پژوهش.................................................................................................................................................. 44

1-2-2 پژوهش هاي داخلي..................................................................................................................................... 44

2-2-2 پژوهش هاي خارجي................................................................................................................................... 47

فصل سوم : فرايند پژوهش

1-3 روش پژوهش...................................................................................................................................................... 50

2-3 جامعه آماري....................................................................................................................................................... 50

3-3 نمونه و روش نمونه گيري............................................................................................................................... 50

4-3 متغيرهاي جمعيت شناختي........................................................................................................................... .51

5-3 ابزار پژوهش........................................................................................................................................................ 53

1-5-3 پرسشنامه عزت نفس.................................................................................................................................. 53

2-5-3 پرسشنامه سازگاري شغلي......................................................................................................................... 54

3-5-3 پرسشنامه عدالت سازماني......................................................................................................................... 54

6-3 روش تجزيه و تحليل داده ها......................................................................................................................... .55

7-3 ملاحظات اخلاقي.............................................................................................................................................. .55

فصل چهارم : يافته هاي پژوهشي

1-4 يافته هاي توصيفي .......................................................................................................................................... .57

1-1-4 متغيرهاي مورد مطالعه............................................................................................................................... .57

2-4 يافته هاي استنباطي........................................................................................................................................ .58

1-2-4 فرضيه اصلي.................................................................................................................................................. 58

2-2-4 فرضيه جزيي1 ............................................................................................................................................. .60

3-2-4 فرضيه جزيي 2 ........................................................................................................................................... .61

4-2-4 فرضيه جزيي 3............................................................................................................................................. 61

فصل پنچم : بحث و نتيجه گيري

1-5 بحث و نتيجه گيري......................................................................................................................................... .65

2-5 محدوديتهاي پژوهش....................................................................................................................................... 71

3-5پيشنهادات تحقيق.............................................................................................................................................. 73

1-3-5 پيشنهادات كاربردي.................................................................................................................................... 73

2-3-5 پيشنهادهاي پژوهشي................................................................................................................................. 74

منابع

منابع .....ی ..................................................................................................................................................................76

منابع انگلیسی..............................................................................................................................................................79

 

پیوست‌ها

الف) پرسشنامه سازگاري شغلي پوركبيريان ............................................................................................................84

ب) پرسشنامه عدالت سازمانی )نیه و فومورمن،1993) ..................................................................................87

ج) پرسشنامه عزت نفس سازماني .............................................................................................................................89

 

فهرست جدول‌ها و شكل‌ها

جدول 1-3جنسيت.................................................................................................................................................... 51

جدول 2-3 سطح تحصيلات.................................................................................................................................... 51

جدول 3-3 سابقه....................................................................................................................................................... 52

جدول 4-3 سن........................................................................................................................................................... 52

جدول 1-4- میانگین و انحراف معیار متغيرهاي تحقيق.................................................................................. 57

جدول 2-4- میانگین و انحراف معیار ابعاد سازگاري شغلي............................................................................ 57

جدول 3-4- میانگین و انحراف معیار ابعاد عدالت سازماني............................................................................. 58

جدول 4-4- ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه................................................................................ 59

جدول 5-4- رگرسيون سه گانه.............................................................................................................................. 60

جدول 6-4- ماتریس همبستگی مولفه هاي عدالت سازماني و سازگاري شغلي....................................... 60

جدول 7-4- ماتريس همبستگي عزت نفس و مولفه هاي سازگاري شغلي................................................. 61

جدول 8-4- ماتريس همبستگي مولفه هاي عدالت سازماني و عزت نفس با سازگاري شغلي................................................ 62

جدول 9-4- نتایج تحلیل رگرسیون سازگاري شغلي از روی مولفه هاي عدالت سازماني و عزت نفس....................................... 63

شكل 1-4 مدل ميانجي...................................................................59


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 196

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.