تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 65
  • بازدید دیروز : 707
  • بازدید کل : 333336

رابطه طرد_پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان ....


رابطه طرد_پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی در شهرستان ....

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه طرد-پذیرش والدین و خلق و خوی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی با رفتار پرخاشگرانه آنها در شهر .... بود. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی بود. در این راستا 196 نفر دانش آموز دختر پایه ششم ابتدایی به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه طرد-پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر و مادر)، پرخاشگری باس و وارن و مزاج کودکی میانه استفاده شد یافته ها نشان دهنده آن بود که طرد-پذیرش والدین و حواسپرتی بطور معنی داری پیش بینی کننده پرخاشگری دانش آموزان است. طرد-پذیرش پدر و آستانه ی حسی پیش بین های پرخاشگری کلامی در دانش آموزان، طرد-پذیرش مادر پیش بینی کننده پرخاشگری جسمی و خصومت در دانش آموزان و طرد-پذیرش مادر و حواسپرتی پیش بینی کننده خشم در دانش آموزان بوده، طرد-پذیرش والدین پیش بینی کننده های معنی دار پرخاشگری غیر مستقیم در دانش آموزان بودند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که طرد-پذیرش مادر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا و طرد-پذیرش پدر، پیش بینی کننده پرخاشگری در دانش آموزان با حواس پرتی پایین است.

كليد واژه: طرد-پذیرش والدین، خلق و خو، پرخاشگری

 

فهرست مطالب

عنوان.................................................................................................................................................. صفحه

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه......................................................................................................................................................................2

بیان مسئله................................................................................................................................................................3

اهمیت و ضرورت پژوهش......................................................................................................................................7

هدفکلی پژوهش ..............................................................................................................................................10

اهداف جزیی پژوهش............................................................................................................................................10

فرضیه­­های پژوهش................................................................................................................................................10

تعریف‌های مفهومی و عملیاتی متغیرها.................................................................................................................11

فصل دوم: پیشینه‌ی پژوهش

تعریف پرخاشگری...............................................................................................................................................15

انواع پرخاشگری...................................................................................................................................................17

پرخاشگری پیدا و پنهان........................................................................................................................................18

پرخاشگری پیش کنشی و واکنشی........................................................................................................................18

پرخاشگریابزاری و خصمانه .............................................................................................................................19

پرخاشگری عاطفی وتجاوزگرانه..........................................................................................................................19

پرخاشگری دفاعی و مجرمانه..............................................................................................................................20

دیدگاه های نظری در مورد پرخاشگری...........................................................................................................20

دیدگاه روانکاوی..............................................................................................................................................20

دیدگاه یادگیری................................................................................................................................................21

دیدگاه عقلانی-هیجانی....................................................................................................................................23

دیدگاه جامعه شناسی.......................................................................................................................................22

دیدگاه ذاتی و غریزی......................................................................................................................................23

دیدگاه موقعیتی................................................................................................................................................23

دیدگاه انگیزشی ..............................................................................................................................................25

راه های کنترل پرخاشگری...............................................................................................................................28

مؤلفه های مزاج..............................................................................................................................................33

سطح فعالیت...................................................................................................................................................34

قابلیت پیش بینی.............................................................................................................................................34

نزدیک شدن یاکناره گیری ااز محرک جدید...................................................................................................35

سازش پذیری..................................................................................................................................................36

شدت بیان خلق..............................................................................................................................................37

ثبات فراخنای توجه .......................................................................................................................................38

حواسپرتی ....................................................................................................................................................39

آستانه حسی....................................................................................................................................................40

پدر و مادر شدن......... ....................................................................................................................................41

تعامل مادر-فرزند.............................................................................................................................................42

تعامل پدر-فرزند..............................................................................................................................................45

طرد-پذیرش والدین.........................................................................................................................................48

رویکردهای نظری به تعامل والد-فرزند.........................................................................................................52

نظریه روان تحلیل گری....................................................................................................................................52

نظریه زیستی.....................................................................................................................................................53

نظریه رفتارگرایی..............................................................................................................................................53

نظریه یادگیری اجتماعی...................................................................................................................................54

نظریه­ی انسان گرایی........................................................................................................................................55

نظریه تعامل گرایی نمادین...............................................................................................................................56

نظریه منظومه ای..............................................................................................................................................57

نظریه طرد-پذیر.ش والدین..............................................................................................................................58

نظریه دلبستگی.................................................................................................................................................59

کیفیت دلبستگی...............................................................................................................................................62

دلبستگی در دوران کودکی..............................................................................................................................63

شیوه های فرزندپروری...................................................................................................................................65

بازنگری پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با متغیرها........................................................................69

بازنگری پژوهش­های داخلی انجام شده در رابطه با متغیرها..........................................................................86

فصل سوم: روش پژوهش

جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری................................................................................................................89

ابزارهای پژوهش.............................................................................................................................................91

طرد- پذیرش والدین......................................................................................................................................93

مزاج کودکی میانه.........................................................................................................................................101

پرخاشگری باس و وارن...............................................................................................................................104

روش­ اجرای پژوهش...................................................................................................................................107

روش های آماری تجزیه تحلیل داده ها.......................................................................................................108

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

مقدمه............................................................................................................................................................110

یافته ­های توصیفی.........................................................................................................................................110

یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش....................................................................................................... 115

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

تبیین یافته‌های مربوط به فرضیه‌های پژوهش..............................................................................................128

محدودیت­های پژوهش .............................................................................................................................133

پیشنهادهای پژوهش...................................................................................................................................134

پیشنهادهای نظری......................................................................................................................................134

پیشنهادهای کاربردی..................................................................................................................................135

منابع

فارسی........................................................................................................................................................137

انگلیسی.....................................................................................................................................................141

 

فهرست جداول

جدول1-3. توزیع فراوانی آزمودنی ها بر حسب دبستانهای انتخاب شده............................................................90

جدول 2 – 3 چهار گروه بدست آمده از ترکیب دو عامل طرد و پذیرش والدین بر اساس پرسشنامه طرد و پذیرش والدین.......................................................................................................................................................92

جدول 3-3. ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان (فرم پدر).......................................................................................................................................................................93

جدول 4-3. شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان (فرمپدر)...............................................................................................................................................................94

جدول5-3. ضرایب آلفای کرونباخ و تنصیف مقیاس طرد–پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ...............98

جدول 6-3. شاخص‌های برازندگی مربوط به تحلیل عامل تأییدی پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان

(فرم مادر)..............................................................................................................................................................99

جدول 7-3.ضرایب پایاییخرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه....................................................103

جدول8-3ضرایبروایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی مزاج کودکی میانه.....................................................104

جدول -3. ضرایب پایایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری باس و وارن در پژوهش حاضر..........106

جدول10-3ضرایب روایی خرده مقیاس های پرسشنامه­ی پرخاشگری با نمره کل مقیاس..............................107

جدول -4. شاخصهای توصیفی نمره کل طرد- پذیرش پدر و نمره کل طرد- پذیرش مادر............................110

.جدول2-4. شاخصهای توصیفی نمره کل رفتار پرخاشگرانه و ابعاد آن...........................................................111

جدول3-4. شاخصهای توصیفی نمره کل خلق و خوی کودک و مولفه های آن..............................................112

جدول -4. همبستگی نمره کل متغیر طرد - پذیرش پدر و طرد - پذیرش مادر با نمره کل پرخاشگری........113

جدول5-4. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با نمره کل پرخاشگری................................................113

جدول6-4. همبستگی مولفه های خلق و خوی کودک با ابعاد پرخاشگری........................................................114

.جدول 7-4. تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های رفتار پرخاشگرانه...........................................................116

جدول8-4. تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد - پذیرش پدر، طرد - پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری کلامی................................................118

جدول 9-4. تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری جسمی........................................................119

جدول 10-4. تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خشم.............................................................................121

جدول 11-4. تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد- پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مولفه های خلق و خوی کودک به عنوان پیش­بین­های خصومت............................................................122

جدول 12- 4.تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر و مؤلفه های خلق و خوی دانش آموزان به عنوان پیش­بین­های پرخاشگری غیرمستقیم.......................................124

جدول 13-4. تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد-پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی بالا........................................................125

جدول 14-4.تحليل رگرسيون چندگانه به روش ورود روی متغیرهای طرد-پذیرش پدر، طرد- پذیرش مادر به عنوان پیش­بین­های نمره کل پرخاشگری در دانش آموزان با حواسپرتی پایین....................................................126

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-3. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرمپدر)...........96

نمودار 2-3. بارهای عاملی ماده‌های مربوط به پرسشنامه طرد – پذیرش والدین ویژه کودکان ( فرم مادر) ......100


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 175

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.