تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 397
  • بازدید دیروز : 1300
  • بازدید کل : 331252

نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی


نقش ابعاد دلبستگی در راهکارهای انطباقی و غیرانطباقی تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش ابعاد دلبستگی (شامل اضطراب و اجتناب دلبستگی) در راهکارهای مختلف تنظیم هیجان (شامل راهکارهای انطباقی، راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر بیش‌فعال‌سازی سیستم دلبستگی و راهکارهای غیرانطباقی مبتنی بر غیرفعال‌سازی سیستم دلبستگی) با واسطه‌گری متغیرهای مرتبط با «خود» (شامل خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی) و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته بود. مشارکت کنندگان پژوهش شامل 384 نفر از دانشجویان دختر و پسر دوره کارشناسی دانشگاه یزد بود که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب گردیدند. پرسشنامه‌های ابعاد دلبستگی (کولینز، 1996)، راهکارهای تنظیم هیجان (کارور و همکاران، 1989)، خودکارآمدی اجتماعی (اسمیت و بتز، 2000)، خودافشاسازی (کان و هسلینگ، 2001) و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته (نرم‌افزار کامپیوتری واشبرن و پوتنی، 1998) مورد استفاده قرار گرفتند و نتایج تحلیل عاملی و آلفای کرونباخ نیز روایی و پایایی مطلوب آنها را تأیید نمودند. نتایج مطالعه حاضر مبتنی بر یک مدل علّی با متغیرهای آشکار و نهفته، نشان داد اضطراب دلبستگی، راهکارهای انطباقی تنظیم هیجان را بصورت منفی (مستقیم و با واسطه‌گری خودکارآمدی اجتماعی)، راهکارهای بیش‌فعال‌سازی را بصورت مثبت (مستقیم و با واسطه‌گری خودکارآمدی اجتماعی) و راهکارهای غیرفعال‌سازی را بصورت منفی (مستقیم و با واسطه‌گری عدم ظرفیت شناختی) پیش‌بینی می‌کند. همچنین اجتناب دلبستگی راهکارهای انطباقی را بصورت منفی (مستقیم)، راهکارهای بیش‌فعال‌سازی را بصورت منفی (مستقیم و با واسطه‌گری خودافشاسازی) و راهکارهای غیرفعال‌سازی را بصورت مثبت (مستقیم و با واسطه‌گری خودافشاسازی و عدم ظرفیت شناختی) پیش‌بینی می‌کند. در ضمن مدل پیشنهادی پژوهش نیز از برازش مطلوبی برخوردار بود. در مجموع می‌توان اذعان داشت که ابعاد دلبستگی دوره بزرگسالی، راهکارهای مورد استفاده فرد را در مواجهه با عوامل تنش‌زا پیش‌بینی می‌کنند. اضطراب و اجتناب هر دو منجر به عدم استفاده از راهکارهای انطباقی تنظیم هیجان می‌گردند و هر کدام به نوعی، فرد را به سمت راهکارهای غیرانطباقی خاص خود سوق می‌دهند. متغیرهای مرتبط با «خود» و ظرفیت شناختی افراد نیز این رابطه را واسطه‌گری می‌نمایند.

واژه‌های کلیدی: اضطراب دلبستگی، اجتناب دلبستگی، راهکارهای انطباقی تنظیم هیجان، راهکارهای غیرانطباقی تنظیم هیجان، خودکارآمدی اجتماعی، خودافشاسازی و ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته.

 

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : مقدمه

1-1- کلیات....................................................................................................................................................... 2

1-1-1- مدل شیور و میکالینسر............................................................................................................ 5

1-1-2- خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی.............................................................................. 9

1-1-3- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته............................................................................ 16

1-2- بیان مسأله.............................................................................................................................................. 19

1-2-1- سؤالهای پژوهش........................................................................................................................ 23

1-3- اهداف پژوهش........................................................................................................................................ 24

1-4- اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................................................................................... 25

فصل دوم: مبانی نظری و تحقیقات پیشین

2-1- هیجان و تنظیم هیجان........................................................................................................................ 29

2-1-1- راهکارهای تنظیم هیجان......................................................................................................... 42

2-2- دلبستگی................................................................................................................................................. 50

2-3- مدل شیور و میکالینسر....................................................................................................................... 61

2-3-1- فعال‌سازی سیستم دلبستگی و راهکار دلبستگی اولیه..................................................... 62

2-3-2- دسترسی نگاره‌های دلبستگی و راهکارهای مبتنی بر ایمنی.......................................... 62

2-3-3- امکان جستجوی مجاورت و راهکارهای دلبستگی ثانویه................................................. 64

2-3-4- رشد راهکارهای مبتنی بر دلبستگی..................................................................................... 66

2-3-4-1- رشد راهکارهای مبتنی بر ایمنی................................................................................ 66

2-3-4-2- رشد راهبردهای ثانویه دلبستگی............................................................................... 70

2-4- دلبستگی و تنظیم هیجان................................................................................................................... 72

2-5- خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی......................................................................................... 82

2-5-1- مدل‌های کارکردی دلبستگی................................................................................................. 83

2-5-2- خودکارآمدی اجتماعی............................................................................................................. 86

2-5-3- خودافشاسازی............................................................................................................................. 104

2-6- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته........................................................................................ 114

2-7- نتیجه گیری از تحقیقات پیشین....................................................................................................... 121

2-7-1- فرضیه‌های پژوهش.................................................................................................................... 122

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- نوع پژوهش............................................................................................................................................. 124

3-2- شرکت‌کنندگان پژوهش...................................................................................................................... 124

3-3- ابزارهای پژوهش.................................................................................................................................... 125

3-3-1- مقیاس ابعاد دلبستگی.............................................................................................................. 125

3-3-2- راهکارهای تنظیم هیجان......................................................................................................... 127

3-3-3- خودکارآمدی اجتماعی ............................................................................................................ 131

3-3-4- خودافشاسازی ............................................................................................................................ 133

3-3-5- ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته............................................................................ 134

3-4- روش اجرا................................................................................................................................................ 137

3-5- روش تحلیل آماری............................................................................................................................... 138

1-5-3- شاخص‌هاي برازش مدل.......................................................................................................... 140

 

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش

4-1- يافته‌هاي توصيفي متغيرهاي آشكار پژوهش.................................................................................. 148

4-2- تحليل مقدماتي...................................................................................................................................... 150

4-4- ارزيابي بخش اندازه گيري مدل ........................................................................................................ 153

4-5- ارزيابي مدل ساختاري ........................................................................................................................ 158

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری

5-1- اضطراب دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان............................................................................. 172

5-2- نقش واسطه‌ای خودکارآمدی اجتماعی و عدم ظرفیت شناختی در رابطه بین

اضطراب دلسبتگی و راهکارهای تنظیم هیجان........................................................................................ 176

5-3- اجتناب دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان............................................................................... 181

5-4- نقش واسطه‌ای خود افشاسازی و عدم ظرفیت شناختی در رابطه بین اجتناب

دلبستگی و راهکارهای تنظیم هیجان.......................................................................................................... 184

5-5- مضامین و پیشنهادات پژوهش........................................................................................................... 188

6-5- محدودیت‌های پژوهش......................................................................................................................... 190

 

منابع

منابع فارسی....................................................................................................................................................... 191

منابع انگلیسی.................................................................................................................................................... 192

 

پیوست‌ها

پیوست 1: مقیاس ابعاد دلبستگی................................................................................................................. 216

پیوست 2: ابزار تنظیم هیجان........................................................................................................................ 217

پیوست 3: مقیاس خودافشاسازی.................................................................................................................. 219

پیوست 4: ابزار خودکارآمدی اجتماعی....................................................................................................... 220

پیوست 5: ابزار ایجاد هیجان منفی.............................................................................................................. 221

 

فهرست جدول‌ها

جدول 3-1- نتایج تحلیل عاملی مقیاس ابعاد دلبستگی........................................................................ 127

جدول 3-2- نتایج تحلیل عاملی مقیاس راهکارهای تنظیم هیجان.................................................... 130

جدول 3-3- ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد مقیاس راهکارهای تنظیم هیجان...................................... 131

جدول 3-4- نتایج تحلیل عاملی مقیاس خودکارآمدی اجتماعی........................................................ 132

جدول 3-5- نتایج تحلیل عاملی مقیاس خودافشاسازی........................................................................ 134

جدول 3-6- شاخص‌های برازش مطلق....................................................................................................... 143

جدول 3-7- شاخص‌های برازش تطبیقی................................................................................................... 144

جدول 3-8- شاخص‌های برازش مقتصد..................................................................................................... 144

جدول 4-1- میانگین، انحراف استاندارد، حداقل و حداکثر نمرات

مربوط به متغیرهای آشکار پژوهش (384=n)........................................................................................... 149

جدول 4-2- ماتریس همبستگی متغیرهای آشکار پژوهش................................................................... 150

جدول 4-4- آماره‌های کجی و کشیدگی توزیع نمرات متغیرهای آشکار پژوهش............................ 152

جدول4-5- ماتريس همبستگي متغيرهاي نهفته پژوهش..................................................................... 153

جدول4-6- متغيرهاي نهفته و آشكار مدل................................................................................................ 154

جدول4-7- تحلیل عامل تأییدی متغیر نهفته راهکارهای انطباقی تنظیم هیجان........................... 154

جدول4-8- تحلیل عامل تأییدی متغیر نهفته راهکارهای بیش‌فعالسازی تنظیم هیجان............... 155

جدول4-9- تحلیل عامل تأییدی متغیر نهفته راهکارهای غیر‌فعالسازی تنظیم هیجان................. 155

جدول 4-10- شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری متغیرهای نهفته................................................. 156

جدول 4-11- پیش‌بینی راهکارهای تنظیم هیجان توسط ابعاد دلبستگی........................................ 159

جدول 4-12- شاخص‌های برازش مدل پیش‌بینی

متغیرهای درونزاد توسط متغیرهای برونزاد.............................................................................................. 160

جدول4-13- ضرایب و معنی‌داری مسیرهای مدل پیش‌بینی متغیرهای درون‌زاد

توسط برون‌زاد با حضور متغیرهای میانجی................................................................................................ 162

جدول 4-14- شاخص‌های برازش مدل پیش‌بینی متغیرهای درون‌زاد

توسط برون‌زاد با حضور متغیرهای میانجی................................... 163

جدول 4-15- اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل بین متغیرهای پژوهش.......................................... 166

 

فهرست شکل‌ها

شکل 1-1- مدل شیور و میکالینسر (2002)............................................................................................ 7

شکل 1-2- واسطه‌گری خودکارآمدی و خودافشاسازی در رابطه بین ابعاد دلبستگی و تنظیم هیجان 16

شکل 1-3- واسطه‌گری ظرفیت شناختی سرکوب افکار ناخواسته در رابطه بین ابعاد دلبستگی

و تنظیم هیجان................................................................................................................................................ 19

شکل 1-4- نقش ابعاد دلبستگی در تنظیم هیجان با واسطه‌گری ظرفیت شناختی

سرکوب افکار ناخواسته، خودکارآمدی اجتماعی و خودافشاسازی....................................................... 23

شکل2-1- مدل فرایندی تنظیم هیجان گروس (1998)....................................................................... 35

شکل 2-2- مراحل رشد راهکارهای مبتنی بر ایمنی ............................................................................. 67

شکل 3-1- محرک ناهمخوان........................................................................................................................ 136

شکل 4-1- مدل اندازه‌گیری متغیرهای نهفته پژوهش........................................................................... 157

شکل 4-2- مدل پیش‌بینی متغیرهای درونزاد توسط متغیرهای برونزاد............................................ 161

شکل4-3- مدل پیش‌بینی متغیرهای درونزاد توسط برونزاد با حضور متغیرهای واسطه‌ای.......... 164

شکل4-4- مدل نهایی پژوهش...................................................................................................................... 169


مبلغ واقعی 30,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 28,500 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 164

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.