تماس با ما

فید خبر خوان

نقشه سایت

مؤسسه علمی تحقیقاتی ایران پروژه(پرتال جامع پروژه وخدمات دانشجویی)

فعال در زمینه «پروژه، مقاله، تحقیق دانشجویی، کارآموزی، پرسشنامه، استخراج و پذیرش مقاله و ....


دسته بندی سایت

محبوب ترین ها

برچسب های مهم

پیوند ها

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 268
  • بازدید دیروز : 122
  • بازدید کل : 332832

رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و خلاقیت با توانمند سازی دبیران زن مقطع متوسطه شهر....


رابطه مدیریت کیفیت فراگیر و خلاقیت با توانمند سازی دبیران زن مقطع متوسطه شهر....

چكيده

هدف ازتحقیق حاضر،بررسی رابطه مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت باتوانمندسازی دبیران زنمقطع متوسطه شهر.... بوده است.روش تحقیق همبستگی بوده وجامعه آماری پژوهش 320نفرازدبیران زن مقطع متوسطه شهر.... بوده است که 175نفربه روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب گردید.جهت جمع آوری اطلاعات ازسه پرسشنامه مدیریت کیفیت فراگیرمقیمی وهمکاران(1388)،خلاقیت رندسیپ(1979)وتوانمندسازی اسپریتزر(1995)استفاده گردید.درتجزیه وتحلیل داده ها ازروش آماری ضریب همبستگی پیرسون،رگرسیون چندگانه وتحلیل واریانس استفاده شده است.نتایج تحلیل آماری به دست آمده نشان دادکه بین ابعادمدیریت کیفیت فراگیروتوانمندسازیرابطه معناداری وجود دارد.همچنین بینخلاقیت باتوانمندسازی رابطه معنادار وجود دارد.که ازبین ابعادمدیریت کیفیت فراگیرباتوانمندسازی بعدهای قدرتمندسازی،تجزیه وتحلیل،شناسایی،آموزش کارکنان قدرت پیش بینی قوی تری برای توانمندسازی دارند.

کلید واژه : مدیریت کیفیت فراگیر، خلاقیت ، توانمندسازی .

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه..................................................................3

بیان مساله................................................ 4

اهمیت و ضرورت تحقیق........................................... 6

فرضیه های تحقیق................................................. 8

هدفهاي تحقيق.................................... 9

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها9

فصل دوم:مروری برادبیات وپیشینه تحقیق

مبانی نظری............................... 9

توانمندسازي........................................... 13

تاریخچه ومبانی توانمندسازی.................................... 14

تعاريف توانمندسازي........................................ .16

ضرورت توانمدسازي کارکنان در سازمان................................ 16

راهکارهای عملی توانمندسازی................................. 16

اهداف توانمندسازی کارکنان................................. 19

نتایج حاصل ازاجرای توانمندسازی............................. 20

پیش نیازهای توانمندسازی................................................ 21

برنامه های توانمندسازی............................... 23

دیدگاه های تونمندسازی.................................... 25

مدل های توانمندسازی............................... 25

خلاقیت................................... 29

مفهوم خلاقیت.................................. 30

پیشینه خلاقیت........................................ 30

تعريف خلاقيت از ديدگاه سازماني. .........................................................31

نظریه های علمی خلاقیت.................................... 32

مفاهیم مرتبط با خلاقیت....................................... 35

فرايند خلاقيت ونوآوری........................................ 38

ارتباط خلاقیت،نوآوری،اختراع.................................. 38

اهمیت خلاقیت ونوآوری....................................... 39

دلایل خلاقیت برای مدیران ازدیدگاه پروا......................................41

ويژگي هاي يك تفکر خلاق........................................... 41

تسهیل وپدیدآیی خلاقیت....................................... 41

محرک های فرایندخلاقیت.................................. 43

موانع خلاقیت............................................... 44

ضرورت خلاقیت ونوآوری درسازمان............................ 46

نقش مدیردرپرورش خلاقیت.................................. 49

مدیریت کیفت فراگیر.................................. 46

مفهوم کیفیت..................................... 46

جایگاه کیفیت ودلایل اهمیت آن............................ 47

عوامل موثردرکیفیت................................. 48

تعاریف مدیریت کیفیت فراگیر......................................................... 50

تاریخچه مدیریت کیفیت فراگیر.................................. 49

مدیریت کیفیت فراگیردرجهان امروز.............................53

نظریه پردازان مدیریت کیفیت فراگير............................... 51

اصول مديريت كيفيت فراگير................................. 57

اهداف مديريت كيفيت فراگير.................................... 57

فواید مديريت كيفيت فراگير............................... 57

برنامه ریزی راهبردی درچارچوب مدیریت کیفیت جامع.............................................. 58

تعریف برنامه ریزی راهبردی.................................... 58

ننقش برنامه ریزی های راهبردی دررشدسازمان............................. 69

فوایدبکارگیری برنامه ریزی راهبردی........................... 69

تفاوت مدیریت کیفیت فراگیربامدیریت سنتی........................................... 62

تحقیقات انجام شده درخارج ازکشور...............................................................................................62

تحقیقات انجام شده درداخلکشور.......................................................................................................70

جمع بندی.................................. 71

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

روش پژوهش................................. 73

جامعه پژوهش...................................... 73

روش نمونه گیری و حجم نمونه............................ 73

روش گردآوری اطلاعات................................... 73

ابزار گردآوری اطلاعات..................................................... 73

روایی و پایایی ابزار. ..................................74

روش اجرای تحقیق.................................. 76

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................................. 76

ملاحظات اخلاقی.................................................... 76

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها(یافته ها)

الف) داده های توصیفی............................................ 78

ب) آمار استنباطی............................................................. 81

فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری

خلاصه تحقيق............................ 87

بحث و نتیجه گیری.......................................... 87

محدوديت هاي تحقيق.................................. 93

پيشنهادات كاربردي............................... 94

پيشنهاد پژوهشي.. .............................95

فهرست منابع:.........................................96

منابع فارسی................................. 96

منابع لاتین............................ 98

پیوست ها

پرسش نامه مدیریت کیفیت فراگیر............................ 104

پرسش نامه خلاقیت...................................... 109

پرسش نامه توانمند سازی...................................... 114

چکیده انگلیسی............................... 116

 

فهرست جدول ها

جدول1-2:تفاوت مدیریت کیفیت جامع ومدیریت سنتی............................................................... 62

جدول1-4: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سن..................................................................... 78

جدول2-4: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس وضعیت تأهل....................................................... 78

جدول3-4: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس جنسیت............................................................... 79

جدول4-4: توزیع حجم نمونه آماری بر اساس سابقه کار............................................................. 79

جدول 5-4: شاخصهای آماری مدیرت کیفیت فراگیر،خلاقیت وتوانمندسازی و ابعاد آن.................... 84

جدول6-4: آزمون همبستگی بررسی رابطه میان مدیریت کیفیت فراگیروخلاقیت با توانمندسازی.........88

جدول7-4: آزمون همبستگی بین مدیریت کیفیت فراگیر با توانمندسازی.......................................... 92

جدول8-4:آزمون همبستگی بین ابعاد خلاقیت باتوانمندسازی......................................................... 87

جدول9-4: جدول تحلیل رگرسیون همزمان ابعاد مدیریت کیفیت جامع با توانمندسازی.................... 88

جدول10-4: جدول تحلیل واریانس گام به گام ابعاد مدیریت کیفیت جامع با توانمندسازی.............. 88

جدول11-4: نتایج تحلیل رگرسیون خلاقیت وتوانمندسازی........................................................... 84

 

فهرست نمودارها

نمودار 1-2متغیرهای خلاقیت ومحرک های ابتکاردرسازمان........................................................... 42

نمودار 2-2:مدیریت عملیات وسوداوری..................................................................................... 47

 

فهرست شكل ها

شكل 1-2 مدل رهبري توانمندسازی لاوراک............................................................................... 26

شكل 2-2 مدل رهبري توانمندسازی هارلی................................................................................. 27

شكل 3-2 مدل رهبري توانمندسازی والام واستورم...................................................................... 28

شكل شماره 4-2: مدل سيستمي توانمندسازي.............................................................................. 29

شكل شماره5-2: مدل توانمندسازي رابطه هوش وخلاقیت واختراع............................................... 39

شكل 6-2 چرخه دمینگ........................................................................................................... 56

شكل 7-2 سلسله مراتب نیازهای سازمانی


مبلغ واقعی 25,000 تومان    5% تخفیف    مبلغ قابل پرداخت 23,750 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۲۳ آبان ۱۳۹۵               تعداد بازدید : 389

مطالب تصادفی

  • پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع اسپینوال (TQM)
  • پرسشنامه استاندارد تعارض سازمانی بین فردی
  • پرسشنامه های استراتژی مدیریت دانش، نوآوری، عملکرد سازمان
  • پرسشنامه کیفیت خدمات سروکوال
  • پرسشنامه عملکرد بازاریابی

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "ایران پروژه" می باشد.